Vše o nemoci z povolání pro personalisty

Prohlubte si své znalosti o nemoci z povolání. Kromě definice nemoci z povolání a základního legislativního rámce si ukážeme postup při posouzení nemoci z povolání a dozvíte se, jak je to s odškodněním. S nemocí z povolání souvisejí i povinnosti zaměstnavatele.

Nemoc z povolání 

Nemoci z povolání jsou nemoci vznikající nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů a akutní otravy vznikající nepříznivým působením chemických látek na zdraví, pokud vznikly za podmínek uvedených v seznamu nemocí z povolání. Nemoc z povolání je nemoc, kdy jsou chorobné změny zdraví v přímé souvislosti s výkonem povolání. Výkon povolání je možné označit za jednoznačnou příčinu této nemoci.  

Zjistěte možnosti inzerce

Charaktery nemoci z povolání:

 • Ohrožení nemocí z povolání - není dosaženo stupně poškození zdravotního stavu zaměstnance, který by měl dočasný nebo trvalý charakter, ale další setrvání ve výkonu práce za stejných podmínek by vedlo ke vzniku nemoci z povolání;  
 • Dočasný charakter nemoci z povolání -  postupně dojde k jejímu vyléčení, případně její příznaky zmizí po opuštění povolání;
 • Trvalý charakter nemoci z povolání - dotčený zaměstnanec by měl zvážit skončení rizikové práce, která onemocnění způsobila. 

Pracovní úrazy a nemoci z povolání spolu souvisejí, problematiku pracovních úrazů jsme pro vás detailně zpracovali. Dozvíte se, jak postupovat při pracovním úrazu i na co mají dotčení zaměstnanci při úrazu nárok.

Legislativní rámec

Nemoc z povolání zákoník práce vymezuje v paragrafu 271k a dalších, kde kromě definice nemoci z povolání stanovuje i odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání.  

Nemoci z povolání jsou na seznamu uvedeném v nařízení vlády číslo 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění pozdějších předpisů.

Posuzování a uznávání nemocí z povolání upravuje zákon číslo 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.

Dalším souvisejícím dokumentem je Vyhláška o posuzování nemocí z povolání číslo 104/2012 Sb., která stanovuje bližší požadavky na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského posudku.

Jste personalista či personalistka a chcete dostávat tipy a užitečné informace? Přidejte se do naší Linkedin skupiny JenHR – Meeting room o personalistice, kde vedle tipů můžete konzultovat vaše dotazy s naší HR expertkou.

Postup posouzení nemoci z povolání

Ať již zaměstnanec, zaměstnavatel nebo lékař zaměstnance pojme podezření, že může trpět nemocí z povolání, je nutné zaměstnance urychleně objednat k poskytovateli pracovně-lékařských služeb na lékařskou prohlídku.  

Uznat nemoc z povolání mohou jen poskytovatelé v oboru pracovního lékařství, kteří získali povolení ministerstva zdravotnictví. Specialista v oboru pracovního lékařství provede fyzikální vyšetření zaměstnance a posoudí výsledky. Aktuální zdravotní stav zaměstnance se porovnává se stavem před vznikem nemoci. Příznaky typické pro dané onemocnění musí odpovídat diagnóze, a je-li to definováno v seznamu nemocí z povolání, musí onemocnění dosahovat požadovaného stupně závažnosti. 

Následně krajská hygienická stanice, Státní úřad pro jadernou bezpečnost v případě, že se jedná o povolání v podmínkách ionizujícího záření, poskytovatel pracovnělékařských služeb, jedná-li se o podezření na onemocnění, které vzniklo v zahraničí, avšak u zaměstnance českého zaměstnavatele, vydá vyjádření, zda byly naplněny podmínky vzniku nemoci z povolání či nikoliv, čímž je ověření uzavřeno

Po shromáždění všech potřebných podkladů vydá příslušný poskytovatel lékařský posudek o uznání či neuznání nemoci z povolání. Jedno vyhotovení získá zaměstnanec, jedno zaměstnavatel. 

Ke zpětnému uznání nemoci z povolání  může dojít v případě, že nemoc propukne s časovým odstupem. Postup uznání či neuznání je shodný. Poslední zaměstnavatel, u kterého postižený zaměstnanec pracoval za podmínek, z nichž vzniká nemoc z povolání, je z pohledu zákoníku práce zaměstnavatelem odpovědným za nemoc z povolání, a je povinen ji odškodnit. Znamená to, že i váš bývalý zaměstnanec může uplatnit nemoc z povolání zpětně a vy jako poslední zaměstnavatel, splňující zákonné podmínky, jej musíte odškodnit. 

Nemoc z povolání odškodnění

Každý zaměstnavatel musí mít uzavřené pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání. Vyplácení odškodnění je na zvolené pojišťovně. 

Výše odškodnění se stanovuje podle druhu náhrad a s ohledem na další faktory, jako je například typ onemocnění. 

Odškodnění nemoci z povolání definované zákoníkem práce jsou následující: 

 • Za ztrátu výdělku po dobu pracovní neschopnosti;
 • Za ztrátu výdělku po skončení pracovní neschopnosti;
 • Za bolest a ztížení společenského uplatnění;
 • Za účelně vynaložené náklady na léčení;
 • Za věcné škody;
 • Za nemajetkovou újmu při zvlášť závažném ublížení na zdraví. 

V případě úmrtí zaměstnance:

 • Za léčebné výdaje a náklady spojené s pohřbem;
 • Za náklady na výživu pozůstalých;
 • Za nemajetkovou újmu pozůstalým;
 • Za náhradu věcné škody dědicům.

Pro potřeby odškodnění se využívá bodové hodnocení nemoci z povolání, které je součástí výše uvedeného nařízení vlády. 

Nemoc z povolání a renta jsou definované v paragrafu 271b zákoníku práce, kdy zaměstnanci náleží náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity. Renta je vyplácena ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody a výdělkem dosahovaným po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání s připočtením případného invalidního důchodu pobíraného z téhož důvodu. Renta se vyplácí měsíčně, jedná se o doplatek ke mzdě, kterou zaměstnanec pobíral před vznikem nemoci z povolání. Samotná výše renty se valorizuje každý rok, vždy dle nařízení vydávaných vládou.

Při zjišťování průměrného výdělku pro účely náhrady škody při pracovních úrazech nebo nemocech z povolání je rozhodným obdobím předchozí kalendářní rok, je-li toto rozhodné období pro zaměstnance výhodnější. 

V případě výpovědi podle paragrafu 52 písmena d) zákoníku práce pro nemoc z povolání je odstupné zaměstnanci vyplaceno ve výši dvanáctinásobku průměrného výdělku.

Objevte možnosti inzerce

Nejčastější nemoci z povolání

Dlouhodobě mezi nejčastější nemoci z povolání patří nemoc z povolání karpálního tunelu. Syndrom karpálního tunelu, lidově označovaný jako “karpály”, je přetížení rukou při pravidelné a jednostranné pracovní činnosti společně s působením dalších faktorů. Karpály jako nemoc z povolání jsou v meziročním srovnání na ústupu.

 

Publikováno 21. srpna 2023

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Vše o nemoci z povolání pro personalisty

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Výhody a nevýhody sdíleného pracovního místa

Výhody a nevýhody sdíleného pracovního místa

Víte, že novela zákoníku práce přinesla sdílené pracovní místo? Sdílení pracovního místa znamená, že minimálně dva zaměstnanci se střídají na stejném pracovním místě a dohromady svými částečnými úvazky pokryjí pracovní úvazek celý. Představíme vám…
Vaše práva při zrušení dovolené zaměstnavatelem

Vaše práva při zrušení dovolené zaměstnavatelem

Zaměstnavatel určuje čerpání dovolené svých zaměstnanců. Zjistěte, kdy může zaměstnavatel zrušit dovolenou, i tu, kterou již máte zaplacenou, nebo vás v průběhu dovolené z ní odvolat zpět do práce. Ukážeme vám, co všechno následně zaměstnavatel musí…
Co dělat, když vám zaměstnavatel nezaplatil

Co dělat, když vám zaměstnavatel nezaplatil

Poradíme vám, co dělat, když zaměstnavatel neplatí mzdu a co dělat, když zaměstnavatel neplatí sociální a zdravotní pojištění. Nevyplacená nemocenská? I s tím vám poradíme. Dozvíte se také, jak správně podat stížnost na zaměstnavatele.
Půjčka zaměstnanci jako benefit společnosti

Půjčka zaměstnanci jako benefit společnosti

Zvažujete nový benefit pro své zaměstnance? Co například půjčka pro zaměstnance! Zjistěte, jaké typy půjček můžete zaměstnancům poskytnout, jaké jsou daňové dopady jednotlivých typů půjček.
Jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele

Jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele

Poradíme vám, jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele, který vám například nevyplácí vaši mzdu nebo odstupné. Máte dvě možnosti, jak své peníze získat zpět. V článku najdete i vzor insolvenčního návrhu.
Proč mít připravenou pracovní náplň + VZOR

Proč mít připravenou pracovní náplň + VZOR

Pracovní náplň, se kterou zaměstnance prokazatelně seznámíte, vám pomůže s určením konkrétních povinností, které má zaměstnanec zastávat. Poradíme, kdo pracovní náplň připravuje, v jakých případech ji může zaměstnavatel změnit či doplnit. Získáte…
Dvě zaměstnání současně - daně, nemocenská

Dvě zaměstnání současně - daně, nemocenská

Chcete si přivydělat a máte dvě zaměstnání? Můžete mít ke své pracovní smlouvě uzavřenou dohodu u svého stávajícího zaměstnavatele, pokud práce na dohodu bude jiná než ta, kterou děláte na základě pracovní smlouvy. Nebo můžete mít zaměstnavatele dva…
Co dělat, když zaměstnanec nepřišel do práce

Co dělat, když zaměstnanec nepřišel do práce

Zjistěte, kdy je absence zaměstnance považována za neomluvenou, jak správně má zaměstnanec svou nepřítomnost v práci omlouvat a jaké kroky zaměstnavatel může uskutečnit.
Ideální práce při rodičovské dovolené

Ideální práce při rodičovské dovolené

Zjistěte, jaký můžete mít přivýdělek na rodičovské dovolené, aniž byste ztratili nárok na rodičovský příspěvek. Pomůžeme vám rozhodnout se, jestli je lepší dohoda nebo OSVČ. O rodičovský příspěvek při zaměstnání nemůžete přijít, pokud splníte…
Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Výstupní list ze zaměstnání nepatří mezi povinné dokumenty, ale pro ochranu zaměstnavatele i zaměstnance jej doporučujeme připravit pro každého zaměstnance, kterému končí pracovní poměr ve vaší společnosti. Ukážeme vám, jak vypadá výstupní list ze…
Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Dozvíte se, co to je pracovní oděv, kdy jej zaměstnavatel zaměstnanci plně hradí a jaké jsou základní povinnosti zaměstnavatele. Zjistíte, kdy a kdo má nárok na pracovní oděv a také na pracovní obuv.
Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Povíme vám vše k tématu “pracovní smlouva na dobu určitou a prodloužení”. Zjistíte, jaké máte možnosti, když se blíží konec vašeho pracovního poměru, kolikrát může zaměstnavatel využít možnost opakovaného prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou…

Podívejte se i na naše pracovní nabídky:

 • Podolí, Uherské Hradiště
 • JK Nástroje s.r.o.
 • od 27 500 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 4. dubna
 • Karlovy Vary
 • Thai smile s.r.o.
 • 19 600 – 28 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 12. února
 • Zlín
 • FRUNĚK INOX s.r.o.
 • 28 000 – 32 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 28. března
 • Ústí nad Labem
 • JD MX Transport s.r.o.
 • 20 000 – 40 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 8. dubna
 • Moravská Nová Ves
 • Pavlína Šottl Sečkářová
 • 40 000 – 48 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 18. března
 • Dobrovice
 • LAWI sport s.r.o.
 • 20 000 – 30 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 1. března
 • Plzeň
 • EL - SIGNÁL spol. s r. o.
 • 25 000 – 40 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 26. března
 • Bystré, Svitavy
 • VEKO BYSTRE s.r.o.
 • 33 000 – 34 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 28. března
 • Svatý Jan nad Malší
 • PELZER INTERIÉRY s.r.o.
 • 35 000 – 40 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 9. dubna
 • Domažlice
 • Městské centrum sociálně…
 • 28 000 – 32 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 21. března
 • Nové Strašecí
 • ALMA MATER, o.p.s.
 • 32 000 – 42 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 21. března
 • Špindlerův Mlýn
 • Hank Martin
 • 25 000 – 35 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 10. dubna
 • Borovany, České Budějovice
 • REDTENBACHER CZ s.r.o.
 • od 35 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 14. března
 • Trutnov
 • Anton Martinec
 • 40 000 – 45 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 9. dubna

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena