Vše o nemoci z povolání pro personalisty

Prohlubte si své znalosti o nemoci z povolání. Kromě definice nemoci z povolání a základního legislativního rámce si ukážeme postup při posouzení nemoci z povolání a dozvíte se, jak je to s odškodněním. S nemocí z povolání souvisejí i povinnosti zaměstnavatele.

Nemoc z povolání 

Nemoci z povolání jsou nemoci vznikající nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů a akutní otravy vznikající nepříznivým působením chemických látek na zdraví, pokud vznikly za podmínek uvedených v seznamu nemocí z povolání. Nemoc z povolání je nemoc, kdy jsou chorobné změny zdraví v přímé souvislosti s výkonem povolání. Výkon povolání je možné označit za jednoznačnou příčinu této nemoci.  

Zjistěte možnosti inzerce

Charaktery nemoci z povolání:

 • Ohrožení nemocí z povolání - není dosaženo stupně poškození zdravotního stavu zaměstnance, který by měl dočasný nebo trvalý charakter, ale další setrvání ve výkonu práce za stejných podmínek by vedlo ke vzniku nemoci z povolání;  
 • Dočasný charakter nemoci z povolání -  postupně dojde k jejímu vyléčení, případně její příznaky zmizí po opuštění povolání;
 • Trvalý charakter nemoci z povolání - dotčený zaměstnanec by měl zvážit skončení rizikové práce, která onemocnění způsobila. 

Pracovní úrazy a nemoci z povolání spolu souvisejí, problematiku pracovních úrazů jsme pro vás detailně zpracovali. Dozvíte se, jak postupovat při pracovním úrazu i na co mají dotčení zaměstnanci při úrazu nárok.

Legislativní rámec

Nemoc z povolání zákoník práce vymezuje v paragrafu 271k a dalších, kde kromě definice nemoci z povolání stanovuje i odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání.  

Nemoci z povolání jsou na seznamu uvedeném v nařízení vlády číslo 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění pozdějších předpisů.

Posuzování a uznávání nemocí z povolání upravuje zákon číslo 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.

Dalším souvisejícím dokumentem je Vyhláška o posuzování nemocí z povolání číslo 104/2012 Sb., která stanovuje bližší požadavky na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského posudku.

Jste personalista či personalistka a chcete dostávat tipy a užitečné informace? Přidejte se do naší Linkedin skupiny JenHR – Meeting room o personalistice, kde vedle tipů můžete konzultovat vaše dotazy s naší HR expertkou.

Postup posouzení nemoci z povolání

Ať již zaměstnanec, zaměstnavatel nebo lékař zaměstnance pojme podezření, že může trpět nemocí z povolání, je nutné zaměstnance urychleně objednat k poskytovateli pracovně-lékařských služeb na lékařskou prohlídku.  

Uznat nemoc z povolání mohou jen poskytovatelé v oboru pracovního lékařství, kteří získali povolení ministerstva zdravotnictví. Specialista v oboru pracovního lékařství provede fyzikální vyšetření zaměstnance a posoudí výsledky. Aktuální zdravotní stav zaměstnance se porovnává se stavem před vznikem nemoci. Příznaky typické pro dané onemocnění musí odpovídat diagnóze, a je-li to definováno v seznamu nemocí z povolání, musí onemocnění dosahovat požadovaného stupně závažnosti. 

Následně krajská hygienická stanice, Státní úřad pro jadernou bezpečnost v případě, že se jedná o povolání v podmínkách ionizujícího záření, poskytovatel pracovnělékařských služeb, jedná-li se o podezření na onemocnění, které vzniklo v zahraničí, avšak u zaměstnance českého zaměstnavatele, vydá vyjádření, zda byly naplněny podmínky vzniku nemoci z povolání či nikoliv, čímž je ověření uzavřeno

Po shromáždění všech potřebných podkladů vydá příslušný poskytovatel lékařský posudek o uznání či neuznání nemoci z povolání. Jedno vyhotovení získá zaměstnanec, jedno zaměstnavatel. 

Ke zpětnému uznání nemoci z povolání  může dojít v případě, že nemoc propukne s časovým odstupem. Postup uznání či neuznání je shodný. Poslední zaměstnavatel, u kterého postižený zaměstnanec pracoval za podmínek, z nichž vzniká nemoc z povolání, je z pohledu zákoníku práce zaměstnavatelem odpovědným za nemoc z povolání, a je povinen ji odškodnit. Znamená to, že i váš bývalý zaměstnanec může uplatnit nemoc z povolání zpětně a vy jako poslední zaměstnavatel, splňující zákonné podmínky, jej musíte odškodnit. 

Nemoc z povolání odškodnění

Každý zaměstnavatel musí mít uzavřené pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání. Vyplácení odškodnění je na zvolené pojišťovně. 

Výše odškodnění se stanovuje podle druhu náhrad a s ohledem na další faktory, jako je například typ onemocnění. 

Odškodnění nemoci z povolání definované zákoníkem práce jsou následující: 

 • Za ztrátu výdělku po dobu pracovní neschopnosti;
 • Za ztrátu výdělku po skončení pracovní neschopnosti;
 • Za bolest a ztížení společenského uplatnění;
 • Za účelně vynaložené náklady na léčení;
 • Za věcné škody;
 • Za nemajetkovou újmu při zvlášť závažném ublížení na zdraví. 

V případě úmrtí zaměstnance:

 • Za léčebné výdaje a náklady spojené s pohřbem;
 • Za náklady na výživu pozůstalých;
 • Za nemajetkovou újmu pozůstalým;
 • Za náhradu věcné škody dědicům.

Pro potřeby odškodnění se využívá bodové hodnocení nemoci z povolání, které je součástí výše uvedeného nařízení vlády. 

Nemoc z povolání a renta jsou definované v paragrafu 271b zákoníku práce, kdy zaměstnanci náleží náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity. Renta je vyplácena ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody a výdělkem dosahovaným po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání s připočtením případného invalidního důchodu pobíraného z téhož důvodu. Renta se vyplácí měsíčně, jedná se o doplatek ke mzdě, kterou zaměstnanec pobíral před vznikem nemoci z povolání. Samotná výše renty se valorizuje každý rok, vždy dle nařízení vydávaných vládou.

Při zjišťování průměrného výdělku pro účely náhrady škody při pracovních úrazech nebo nemocech z povolání je rozhodným obdobím předchozí kalendářní rok, je-li toto rozhodné období pro zaměstnance výhodnější. 

V případě výpovědi podle paragrafu 52 písmena d) zákoníku práce pro nemoc z povolání je odstupné zaměstnanci vyplaceno ve výši dvanáctinásobku průměrného výdělku.

Objevte možnosti inzerce

Nejčastější nemoci z povolání

Dlouhodobě mezi nejčastější nemoci z povolání patří nemoc z povolání karpálního tunelu. Syndrom karpálního tunelu, lidově označovaný jako “karpály”, je přetížení rukou při pravidelné a jednostranné pracovní činnosti společně s působením dalších faktorů. Karpály jako nemoc z povolání jsou v meziročním srovnání na ústupu.

 

Publikováno 21. srpna 2023

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Vše o nemoci z povolání pro personalisty

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Dozvíte se, co to je pracovní oděv, kdy jej zaměstnavatel zaměstnanci plně hradí a jaké jsou základní povinnosti zaměstnavatele. Zjistíte, kdy a kdo má nárok na pracovní oděv a také na pracovní obuv.
Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Povíme vám vše k tématu “pracovní smlouva na dobu určitou a prodloužení”. Zjistíte, jaké máte možnosti, když se blíží konec vašeho pracovního poměru, kolikrát může zaměstnavatel využít možnost opakovaného prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou…
TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

Seznamte se s naším výběrem TOP 10 podcastů zaměřených na lidské zdroje. Ať už jste v oboru HR dlouholetým profesionálem nebo jen hledáte aktuální informace a trendy, tyto podcasty vám nabídnou širokou škálu témat a poznatků. Získejte přehled o tom…
Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář (ČTK), stojící jako maják nezávislého zpravodajství, je veřejnoprávní zpravodajská agentura v České republice. Tento článek vás provede jejím unikátním obchodním modelem, který nepotřebuje státní dotace, a objasní, jak ČTK…
Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Pokud potřebujete sdílet pracovní témata s veřejností, jako jsou zajímavá data nebo stížnosti na bezpráví, je dobré mít kontakty na přední profesní novinářské organizace. Ty vám mohou pomoci získat pozornost pro vaše záležitosti. V našem článku…
Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Specifickou interní směrnicí zaměstnavatele je pracovní řád, který zaměstnancům upřesňuje jejich povinnosti. Každá společnost by měla mít svůj pracovní řád, se kterým všechny své zaměstnance seznámí. Proto jsme pro vás připravili kompletní pracovní…
Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Státní úřad inspekce práce provádí pravidelné plánované kontroly i kontroly na základě podnětů od zaměstnanců, aby zjistil, jaký je skutečný stav v prověřované oblasti, a v případě zjištění nějakého pochybení má pravomoc nařídit zaměstnavateli…
Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Znáte základní povinnosti zaměstnavatele? Ukážeme vám, co je povinností vašeho zaměstnavatele před zahájením vašeho pracovního poměru, v průběhu a při skončení pracovního poměru.
Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Dozvíte se, z jakých důvodů je možné převést dovolenou do dalšího roku, v jakém rozsahu a kdy nejpozději je nutné ji zaměstnanci nařídit, jinak si její čerpání zaměstnanec určí sám. Ukážeme vám, jak na nařízení dovolené ze strany zaměstnavatele a…
Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Zjistila jste, že jste těhotná, a nevíte, kdy a jak tuto skutečnost oznámit v práci? Nebojte se, se vším vám pomůžeme! Dozvíte se, kdy oznámit těhotenství v zaměstnání, jak v práci oznámit těhotenství a také jaké jsou povinnosti vašeho…
Nezdražujeme a z vysoké kvality služeb neuhneme

Nezdražujeme a z vysoké kvality služeb neuhneme

V době, kdy ostatní firmy v oboru od ledna 2024 zdražují, pracovní portál JenPráce.cz jde proti proudu a drží svoje ceny nízko. Díky inovativním technikám vedoucím k vnitřním úsporám a rychle rostoucímu počtu klientů, nemusí k zvýšení cen přistoupit…
Top 20 ATS systémů, které hýbou HR

Top 20 ATS systémů, které hýbou HR

Systémů pro podporu náborů, takzvaných ATS (anglická zkratka “Applicant Tracking System”), či jim podobných, najdete na současném trhu nepřeberné množství. Všechny tyto softwary spojuje společný cíl - vylepšit administrativní a náborové procesy ve…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena