Výpočet odchodu do důchodu

Pomocí naší věkové důchodové kalkulačky si můžete vypočítat den vzniku nároku na starobní důchod, potřebnou délku pojištění a den možnosti odchodu do předčasného důchodu.

Jak na výpočet důchodového věku a termínu možného odchodu do důchodu?

 1. Výpočet důchodu vychází z datumu narození (resp. ročníku narození).
  Na základě něj se stanovuje tzv. "důchodový věk" - nejnižší věk, při kterém vzniká nárok na řádný starobní důchod.
 2. Druhým faktorem ovlivňujícím výpočet je pohlaví. Pohlaví má vliv na stanovení důchodového věku pouze do roku 1971.
 3. V případě žen narozených do roku 1971 navíc důchodový věk ovlivňuje počet vychovaných dětí.
  U mužů počet vychovaných dětí nehraje žádnou roli bez ohledu na rok narození.
 4. Při výpočtu důchodového věku se vychází z ročníku narození a platí:
  • lidé narození do roku 1935
   • muži - mužům vzniká nárok na řádný starobní důchod při dovršení 60 let věku
   • ženy - u žen vzniká nárok na řádný důchod dle počtu vychovaných dětí a to
    • v 57 letech pro bezdětné ženy
    • v 56 letech pro ženy s jedním dítětem
    • v 55 letech pro ženy se dvěma dětmi
    • v 54 letech pro ženy se třemi nebo čtyřmi dětmi
    • v 53 letech pro ženy s pěti a více vychovanými dětmi
  • lidé narození v letech 1936 - 1971 - zde je výpočet důchodového věku nejsložitější a určuje se dle "věkové důchodové tabulky" (např. na stránkách MPSV). Hraje v ní roli jak ročník narození tak u žen počet vychovaných dětí.
  • od roku 1972 jsou pravidla pro stanovení důchodového věku jednotná, pro muže i ženy je důchodový věk stanoven na 65 let.
 5. Pro splnění podmínky nároku na řádný starobní důchod je krom dovršení důchodového věku ještě třeba splnit potřebnou dobu pojištění
  • do roku 2009 je potřebná doba pojištění 25 let
  • od roku 2010 do 2018 je to od 26 let do 35 let (doba pojištění se prodlužuje o rok každým následujícím rokem)
  • od roku 2018 je doba pojištění 35 let
 6. Do doby pojištění se započítává i náhradní doba pojištění.
 7. Jestliže není splněna potřebná doba pojištění a je kratší než dle výše uvedených pravidel, nárok na starobní důchod vznikne za podmínky, že
  • je doba pojištění 15 let a věk alespoň 65 let - do roku 2009
  • je doba pojištění od 16 let do 20 let (doba pojištění se prodlužuje o rok každým následujícím rokem) a důchodový věk je alespoň o 5 let vyšší než důchodový věk stanovený v "věkové důchodové tabulce" pro muže stejného data narození - platí od roku 2010 dál
  • případně důchodového věku bylo dosaženo po roce 2014 a doba pojištění bez náhradních dob pojištění je alespoň 30 let
  • případně pokud je dosaženo věku alespoň o pět let vyššího než je důchodový věk stanovený pro muže stejného data narození a alespoň 15 let doby pojištění
 8. Nárok na předčasný důchod vzniká jestliže byla dosažena potřená doba pojištění dle výše popsaného (tedy 25-35 let, případně 30 let bez náhradních dob pojištění) a do dosažení důchodového věku chybí nejvýše
  • 3 roky v případě, že důchodový věk je nižší než 63 let
  • 5 roků v případě, že důchodový věk je alespoň 63 let a bylo dosaženo věku alespoň 60 let
  Rovněž v případě předčasného starobního důchodu se postupně prodlužuje délka potřebné doby pojištění pro nárok na tento důchod, a to obdobně jako v případě řádného starobního důchodu (po roce 2018 na 35 let – včetně náhradních dob, respektive 30 let – bez náhradních dob).
 9. Příklad: Paní Konečná se narodila 7.7.1962. Dle "věkové důchodové tabulky" je důchodový věk pro nárok na řádný starobní důchod 63 roků a 2 měsíce. Tedy 7.7.1962 plus 63 roků a 2 měsíce je 7.9.2025, kdy vzniká nárok na řádný starobní důchod za podmínky, že je doba pojištění alespoň 35 let (případně 30 let bez náhradních dob pojištění).
  V případě, že není splněna podmínka potřebné doby pojištění, je třeba vzít důchodový věk muže narozeného ve stejném roce. Dle "věkové důchodové tabulky" pro muže se stejným ročníkem narození (1962) činí důchodový věk 64 roků a 6 měsíců, ten navýšíme o 5 let, tedy 69 roků a 6 měsíců. Nárok na starobní důchod pak vznikne přičtením 69 roků a 6 měsíců k datumu narození 7.7.1962, což je 7.1.2032 za podmínky, že doba pojištění je alespoň 20 let (nebo 15 let bez náhradních dob pojištění).
  Nárok na předčasný důchod určíme tak, že na základě důchodového věku paní Konečné (63 roků a 2 měsíce), který je vyšší jak 63 let platí, že do důchodového věku může chybět nejvýše 5 let, ale současně je potřeba, aby bylo dosaženo věku alespoň 60 let. V tomto případě tedy platí podmínka minimálně 60 let, tedy 7.7.1962 plus 60 je 7.7.2022, kdy by paní Konečná mohla jít do předčasného důchodu.

Další informace týkající se odchodů do důchodu

Výpočet odchodu do důchodu je jednoduchý v případě ročníků narozených po roce 1971, kdy je pro muže i ženy bez ohledu na počet vychovaných dětí důchodový věk stanoven na 65 let.
U ostatních ročníků je třeba brát v potaz výše definovaná pravidla, která se liší dle roku narození.

Některé vybrané profese (náročné a rizikové profese, do teď to byli horníci, od 2023 další vybrané profese) mají stanoven nižší věk odchodu do starobního důchodu. Tyto profese a podmínky nejsou v naší kalkulačce zohledněny.

Náhradní doba pojištění - do doby pojištění se mohou započítávat období, která splňují definované podmínky. Např. to jsou mateřská dovolená, za definovaných podmínek pak studium, vojenská služba (do roku 2016), civilní služba (do roku 2004), péče o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby (stupeň I) nebo osobu jakéhokoliv věku, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II, III, IV,...

U předčasného důchodu je třeba dát pozor na to, že přiznání předčasného starobního důchodu vylučuje nárok na řádný starobní důchod.

Žádost o penzi je třeba podat, "neaktivuje se sama", ani nepřijdou nějaká upozornění. Podat žádost je třeba na správě sociálního zabezpečení (OSSZ), podle místa trvalého bydliště.
Žádost je třeba podat osobně nebo k tomu zmocnit jinou osobu.
K žádosti je zapotřebí několik dokumentů, jako jsou doklad totožnosti, doklady o době studia, potvrzení školy o délce studia, doklady o době vojenské služby, doklady prokazující výchovu dětí, doklady o dobách pojištění.

Žádost je možné podat nejdříve 4 měsíce před dnem nároku na starobní důchod, přičemž později je to možné kdykoliv, i zpětně a penze bude přiznána od vzniku nároku, ovšem pouze 5 let zpátky. Po 5 letech nárok na výplatu nevyplacených penzí zaniká.
Pozor na to, že předčasný starobní důchod nelze přiznat zpětně, ten začíná platit nejdříve od podání žádosti.

V případě úmrtí manželky/ manžela je možné zažádat o vdovský důchod. Podmínkou je, aby zemřelá osoba pobírala starobní důchod nebo alespoň splňovala podmínky na jeho nárok.
O vdovský důchod se žádá stejným způsobem jako o starobní důchod na OSSZ příslušející trvalemu bydlišti. Je třeba doložit doklad totožnosti, úmrtní list zesnulého a oddací list.
Vdovskou penzi lze pobírat 1 rok, vyjma některých specifických případů (jako péče o nezaopatřené díte, ...).

Výši penze lze informativně vypočítat na ePortálu České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Komplexnější varianta je primárně určena těm, co důchodového věku dosáhli nebo jej dosáhnout do 5 let - výpočet starobního důchodu.
Pro mladší ročníky je pak určena zjednodušená verze aplikace výpočtu - informativní důchodová aplikace.
V obou případech je třeba se přihlásit, například můžete využít přihlášení přes bankovní identitu.

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2023 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena