Výpočet odchodu do důchodu

Kdy půjdu do důchodu? Otázka, která je pro každého pracujícího člověka velmi důležitá. Kdy můžete jít do důchodu ovlivňuje řada faktorů, včetně vašeho data narození, pohlaví a doby pojištění.

V tomto článku se budeme věnovat metodám a kritériím výpočtu odchodu do důchodu. Dozvíte se, jaké faktory ovlivňují výši důchodu, jaké jsou možnosti předčasného odchodu do důchodu a jak se promítají aktuální legislativní změny do této problematiky. Přiblížíme vám také některé důležité aspekty spojené s přípravou na důchod jako je žádost o penzi.

Co se v článku dozvíte?

Ať už se váš odchod do důchodu rychle blíží, nebo se vám tento okamžik zdá prozatím v nedohlednu, jistě byste rádi znali přesné datum nástupu do penze. Pomocí naší důchodové kalkulačky si můžete během několika vteřin vypočítat den vzniku nároku na starobní důchod, potřebnou délku pojištění a den možnosti odchodu do předčasného důchodu.

Upozornění: Některé vybrané profese (náročné a rizikové profese, do teď to byli horníci a další vybrané profese) mají stanoven nižší věk odchodu do starobního důchodu. Tyto profese a podmínky nejsou v naší kalkulačce důchodu zohledněny.

1. Dosažení důchodového věku

Výpočet starobního důchodu vychází z data narození (resp. ročníku narození). Na základě něj se stanovuje tzv. "důchodový věk" - nejnižší věk, při kterém vzniká nárok na řádný starobní důchod. Druhým faktorem ovlivňujícím výpočet důchodu je pohlaví, které má vliv na stanovení důchodového věku pouze do roku 1971.

V případě žen narozených do roku 1971 navíc důchodový věk ovlivňuje počet vychovaných dětí. U mužů počet vychovaných dětí nehraje žádnou roli bez ohledu na rok narození. Při výpočtu důchodového věku se vychází z ročníku narození a platí:

2. Podmínky pro odchod do důchodu

Pro splnění podmínky nároku na řádný starobní důchod je krom dovršení důchodového věku ještě třeba splnit potřebnou dobu pojištění:

Do doby pojištění se započítává i náhradní doba pojištění. Jestliže není splněna potřebná doba pojištění a je kratší než dle výše uvedených pravidel, nárok na starobní důchod vznikne za podmínky, že

Náhradní doba pojištění - do doby pojištění se mohou započítávat období, která splňují definované podmínky. Např. to jsou mateřská dovolená, za definovaných podmínek pak studium, vojenská služba (do roku 2016), civilní služba (do roku 2004), péče o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby (stupeň I) nebo osobu jakéhokoliv věku, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II, III, IV,..

Rádi byste se dozvěděli více o brigádách nebo dokonce práci v důchodu? Přečtěte si náš článek tady.

3. Nárok na předčasný důchod

Nárok na předčasný důchod vzniká, jestliže byla dosažena potřebná doba pojištění dle výše popsaného (tedy 25-35 let, případně 30 let bez náhradních dob pojištění) a do dosažení důchodového věku chybí nejvýše

Rovněž v případě předčasného starobního důchodu se postupně prodlužuje délka potřebné doby pojištění pro nárok na tento důchod, a to obdobně jako v případě řádného starobního důchodu (po roce 2018 na 35 let – včetně náhradních dob, respektive 30 let – bez náhradních dob).

U předčasného důchodu je třeba dát pozor na to, že přiznání předčasného starobního důchodu vylučuje nárok na řádný starobní důchod.

4. Důchodová aplikace

Informativní důchodová aplikace (IDA) představuje moderní online nástroj v rámci ePortálu České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), který vám poskytuje srozumitelný přehled vašeho evidovaného počtu let důchodového pojištění. Tato užitečná služba vám rychle a jednoduše umožňuje zjistit váš důchodový věk, zároveň bere ohled na počet vychovaných dětí (u žen). Navíc vám sdělí potřebný počet let pojištění, které ještě potřebujete získat pro nárok na starobní důchod.

Aplikace nabízí možnost vložení specifických náhradních dob pojištění, dob zaměstnání či výkonu samostatné výdělečné činnosti, které dosud nejsou zaznamenány v evidenci ČSSZ. Tyto vložené údaje slouží výhradně pro účely vyhodnocení a výpočtu, přičemž nejsou uchovávány v centrální evidenci ČSSZ. Tímto způsobem aplikace usnadňuje optimalizaci vaší přípravy na budoucí důchodové období.

Důchodová aplikace je volně dostupná a je zcela zdarma. Přihlášení je jednoduché, lze využít svou datovou schránku, Identitu občana, nebo bankovní identitu.

5. Vdovský důchod

Vdovský a vdovecký důchod patří do pozůstalostních důchodů. K získání tohoto důchodu je nezbytné splnit několik podmínek. Vdovský a vdovecký důchod se poskytuje osobám, které ovdověly, tedy přišly o manžela či manželku. Jsou součástí důchodového systému, z něhož se i vyplácejí, podobně jako invalidní důchod.

Zajímá vás, jak zaměstnávat invalidní důchodce? Klikněte zde.

Nárok na vdovský důchod získáte, pokud splníte následující podmínky:

Pokud jste uzavřeli nové manželství či registrované partnerství dnem úmrtí vašeho předchozího manžela či manželky, nemáte nárok na vdovský důchod. Tato situace platí i v případě, kdy jste se rozvedli s vaším předchozím manželem či manželkou. Podmínky pro přiznání vdovského důchodu jsou jasně vymezeny v zákoně o vdovském důchodu a zákoně o důchodovém pojištění.

Zajímá vás, zda lze získat nárok na doživotní vdovský důchod? Po ukončení prvního roku vyplácení vdovského důchodu máte možnost požádat o tzv. "trvalý" vdovský důchod. Tento nárok můžete uplatnit do dvou let od ukončení vyplácení prvního důchodu. Je však podmíněn tím, že se během tohoto období postaráte o někoho z vaší rodiny, například rodiče, jenž potřebuje vaši pomoc a je závislý na vaší péči ve 3. stupni. Důležité je, že musíte opětovně podat žádost o vdovský důchod.

Nezbytné je mít na paměti, že v případě současného nároku na dvě různé důchodové dávky, obvykle starobní a vdovský důchod, bude vyplácen pouze ten s vyšším měsíčním příjmem. Z druhého důchodu obdržíte pouze polovinu procentní výměry.

Odpovědi a otázky při péči o osobou blízkou najdete zde.

6. Žádost o penzi

Žádost o penzi je třeba podat, neaktivuje se automaticky sama, ani nepřijdou upozornění. Podat žádost je třeba na Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ), podle místa trvalého bydliště. Žádost je třeba podat osobně nebo k tomu zmocnit jinou osobu.

K žádosti je zapotřebí několik dokumentů, jako jsou doklad totožnosti, doklady o době studia, potvrzení školy o délce studia, doklady o době vojenské služby, doklady prokazující výchovu dětí a doklady o dobách pojištění.

Žádost je možné podat nejdříve 4 měsíce před dnem nároku na starobní důchod, přičemž později je to možné kdykoliv, i zpětně a penze bude přiznána od vzniku nároku, ovšem pouze 5 let zpátky. Po 5 letech nárok na výplatu nevyplacených penzí zaniká.

Důležité je dát si pozor na to, že předčasný starobní důchod nelze přiznat zpětně, ten začíná platit nejdříve od podání žádosti.

7. Výše důchodu

Výše starobního důchodu je úzce spojena s vašimi příjmy dosaženými v minulosti. Důležitou proměnnou pro výpočet důchodu je počet odpracovaných let a délka placení do důchodového systému. Hrubé příjmy z minulosti jsou převedeny na dnešní hodnotu pomocí koeficientů odvozených z růstu mezd. Tyto převedené hodnoty se sčítají, průměrují a přepočítají na měsíce, což vytváří osobní vyměřovací základ. Tento základ je následně redukován na tzv. výpočtový základ, ze kterého se vypočítá procentní výměra důchodu. Tato výměra je individuální a závisí na vašem průměrném výdělku v průběhu kariéry. K této procentní výměře se připočítává základní výměra, která je stejná pro všechny důchodce.

Důležité je vědět, že do výpočtu důchodu se započítávají pouze příjmy, které byly oficiálně přiznány a přispívaly k vašemu důchodovému (sociálnímu) pojištění. Tyto příjmy jsou brány v úvahu od roku 1986. Kromě toho se do výpočtu zahrnuje i práce prováděná během pobírání důchodu.

V roce 2023 byla stanovena základní výměra starobního důchodu ve výši 4 040 Kč (zvýšení o 140 Kč) a procentní výměra byla zvýšena o 5 Kč%.

Průměrná výše důchodu se v roce 2023 odhaduje na 19 500 Kč, což představuje zvýšení o 825 Kč. Dále bylo schváleno výchovné ve výši 500 Kč na každé vychované dítě, což je další podpora pro důchodce, kteří se aktivně podíleli na péči a výchově svých potomků.

Výši penze lze informativně vypočítat na ePortálu České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Komplexnější varianta je primárně určena těm, co důchodového věku dosáhli nebo jej dosáhnout do 5 let – kalkulačku pro výpočet starobního důchodu najdete zde.

8. Shrnutí

Vědět přesně, kdy půjdeme do důchodu, je pro každého z nás zásadní. Je to klíčová etapa života, kdy si chceme užít zasloužený odpočinek a naplno využít svůj čas po letech věnovaných práci a aktivnímu životu.

Naše online kalkulačka výpočet odchodu do důchodu je nástrojem, který vám umožní získat komplexní přehled o vašem odchodu do důchodu. Kromě toho bereme v úvahu specifické skupiny jako ženy, které mohou mít speciální výhody v důchodovém systému na základě počtu vychovaných dětí.

Důchodová kalkulačka není pouhým nástrojem pro výpočet. Je to průvodce vaším důchodovým plánem, který vám umožní nastavit si reálné cíle a strategie pro bezstarostné a zajištěné stáří. Buďte aktivní v plánování svého budoucího důchodu, ať je tenhle klíčový okamžik ve vašem životě takový, jaký si ho zasloužíte.

9. Technika výpočtu

Výpočet odchodu do důchodu je jednoduchý v případě ročníků narozených po roce 1971, kdy je pro muže i ženy bez ohledu na počet vychovaných dětí důchodový věk stanoven na 65 let. U ostatních ročníků je třeba brát v potaz výše definovaná pravidla, která se liší dle roku narození.

Příklad: Paní Konečná se narodila 7. července 1962. Dle věkové důchodové tabulky je důchodový věk pro nárok na řádný starobní důchod 63 roků a 2 měsíce. Tedy 7. července 1962 plus 63 roků a 2 měsíce je 7. září 2025, kdy vzniká nárok na řádný starobní důchod za podmínky, že je doba pojištění alespoň 35 let (případně 30 let bez náhradních dob pojištění).

V případě, že není splněna podmínka potřebné doby pojištění, je třeba vzít důchodový věk muže narozeného ve stejném roce. Dle věkové důchodové tabulky pro muže se stejným ročníkem narození (1962) činí důchodový věk 64 roků a 6 měsíců, ten navýšíme o 5 let, tedy 69 roků a 6 měsíců. Nárok na starobní důchod pak vznikne přičtením 69 roků a 6 měsíců k datumu narození 7. července 1962, což je 7. ledna 2032 za podmínky, že doba pojištění je alespoň 20 let (nebo 15 let bez náhradních dob pojištění).

Nárok na předčasný důchod určíme tak, že na základě důchodového věku paní Konečné (63 roků a 2 měsíce), který je vyšší jak 63 let platí, že do důchodového věku může chybět nejvýše 5 let, ale současně je potřeba, aby bylo dosaženo věku alespoň 60 let. V tomto případě tedy platí podmínka minimálně 60 let, tedy 7.července 1962 plus 60 je 7.července 2022, kdy by paní Konečná mohla jít do předčasného důchodu.

Pokračujte na hledání nabídek prací v těchto lokalitách

Pokračujte na hledání nabídek brigád v těchto lokalitách

Pokračujte na hledání nabídek prací v těchto profesích

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena