Obchodní podmínky pro objednatele

OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽEB JENPRÁCE.CZ PRO OBJEDNATELE

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi obchodní společností Coweo Technologies s.r.o., se sídlem Škrétova 490/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 051 57 552, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 258929 (dále jen „poskytovatel“) a třetími osobami (dále jen „objednatel“) vznikající ze smluv o poskytování služeb ohledně využití reklamního prostoru na pro umístnění inzerce objednatele (dále jen „smlouva o poskytování služeb“) na webové stránce poskytovatele umístěné na internetové adrese www.jenprace.cz (dále jen „webová stránka“). Smlouvu o poskytování služeb nelze uzavřít s osobou, jež je spotřebitelem.
1.2. Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o poskytování služeb. Práva a povinnosti mezi poskytovatelem a uživateli upravují zvláštní smluvní ujednání.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

2.1. Smlouvu o poskytování služeb je možné uzavřít:
2.1.1. v písemné formě;
2.1.2. telefonicky či prostřednictvím elektronické pošty, nebo při kombinaci těchto komunikačních prostředků;
2.1.3. způsobem stanoveným v čl. 2.2 až čl. 2.4 obchodních podmínek.
2.2. Návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb může objednatel provést vyplněním údajů v registračním formuláři na webové stránce a odesláním těchto údajů poskytovateli kliknutím na tlačítko „Registrovat“ (dále jen „žádost o registraci“). Údaje uvedené objednatelem v žádosti o registraci jsou pro účely obchodních podmínek považovány za správné.
2.3. V návaznosti na doručení žádosti o registraci může poskytovatel provést další identifikaci objednatele v rozsahu stanoveném uvážením poskytovatele. Při provádění identifikace je objednatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje a informace.
2.4. Následně zašle poskytovatel na adresu elektronické pošty objednatele uvedené v žádosti o registraci (dále jen „adresa objednatele“) informace nezbytné ke zprovoznění uživatelského účtu objednatele (dále jen „akceptace“). Doručením akceptace objednateli je smlouva o poskytování služeb uzavřena.
2.5. Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu o poskytování služeb (odmítnout registraci objednatele), a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smlouvu o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek).

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET

3.1. Na základě registrace objednatele může objednatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může objednatel zejména provádět nastavení služby, vkládat a odstraňovat informace o své osobě a vkládat inzerci v oblasti nabídek práce za účelem jejího zpřístupnění třetím osobám (uživatelům) (dále jen „inzerce“) a provádět její správu (dále jen „uživatelský účet“).
3.2. Uživatelský účet objednatele bude zprovozněn v návaznosti na registraci objednatele (vyplnění požadovaných údajů objednatelem).
3.3. Údaje uvedené v uživatelském účtu je objednatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené objednatelem v uživatelském účtu jsou poskytovatelem považovány za správné. Každý objednatel může mít pouze jeden uživatelský účet, není-li s poskytovatelem dohodnuto jinak.
3.4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany objednatele.
3.5. Poskytovatel může objednateli znemožnit využívat uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy objednatel poruší své povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek).

4. PODMÍNKY SLUŽBY

4.1. Služba spočívá v umožnění využití reklamního prostoru na webové stránce pro umístění inzerce psané v úředním jazyce České republiky nebo angličtině, případně v jazyce jiném za současné podmínky překladu do ČJ, z oblasti nabídek práce objednatelem, a to za účelem jejího zobrazení třetím osobám (uživatelům webové stránky), a ve zpřístupnění reakcí na tuto inzerci objednateli poskytovatelem (dále jen „služba“).
4.2. Službu nemusí poskytovatel poskytovat v případě, že jejímu poskytování brání potíže na straně objednatele nebo na straně jiných osob. Službu tak nemusí poskytovatel poskytovat zejména v případě, kdy dojde k výpadkům v dodávce elektrické energie, výpadkům datové sítě, jiným poruchám způsobeným třetími osobami nebo zásahům vyšší moci.
4.3. Při poskytování služby může docházet k výpadkům, dočasnému omezení, přerušení nebo snížení kvality služby.
4.4. Charakteristiky služby se mohou po dobu účinnosti smlouvy o poskytování služeb měnit.

5. OBSAH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

5.1. Smlouvou o poskytování služeb se poskytovatel zavazuje, že objednateli umožní vyžít na webové stránce reklamní prostor pro umístění inzerce z oblasti nabídek práce za účelem jejího zobrazení třetím osobám (uživatelům webové stránky) a zpřístupní objednateli reakce na tuto inzerci. Objednatel se smlouvou o poskytování služeb zavazuje zaplatit poskytovateli za to odměnu (cenu služby) v závislosti na smluveném rozsahu inzerce objednatele. Některé varianty služby nemusí být poskytovatelem zpoplatněny.
5.2. Objednatel může reklamní prostor využít vždy po dobu jednoho (1) roku od okamžiku aktivace služby poskytovatelem (čl. 5.4). V případě, že objednatel nevyužije reklamní prostor pro umístění inzerce v uvedené lhůtě, není tím dotčeno právo poskytovatele na jeho odměnu. V případě dokupu inzerátů v průběhu jednoho (1) roku nedochází k prodloužení doby původní platnosti lhůty využívání reklamního prostoru.
5.3. Brigádou se pro účely smlouvy o poskytování služeb rozumí specifický typ jednorázové nebo krátkodobé výpomocné práce, která nesmí mít povahu dlouhodobé systematické činnosti (jedná s o sezónní či nárazovou činnost), která slouží převážně k přivýdělku.
5.4. K aktivaci služby poskytovatelem dochází okamžikem uhrazení odměny poskytovatele za tuto službu (čl. 6.7).

6. ODMĚNA POSKYTOVATELE (CENA SLUŽBY)

6.1. Za umožnění využití reklamního prostoru na webové stránce pro umístění inzerce objednatele náleží poskytovateli odměna ve smluvené výši (v závislosti na smluveném rozsahu inzerce objednatele).
6.2. Odměna poskytovatele je splatná ve smluveném termínu, a to bezhotovostně na účet poskytovatele 2901016527/2010 vedený u společnosti Fio banka, a.s. (dále jen „účet poskytovatele“) nebo prostřednictvím platební brány provozované třetí osobou. Není-li splatnost odměny poskytovatele s objednatelem smluvena, je odměna poskytovatele splatná na výzvu.
6.3. Není-li smluveno jinak, je poskytovatel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení zálohy na jeho odměnu, a to až do výše této odměny. Záloha je splatná na základě zálohové faktury vystavené poskytovatelem, v termínu uvedeném na zálohové faktuře a bezhotovostně na účet poskytovatele.
6.4. Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) a ke všem částkám bude připočtena DPH v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
6.5. Informace k jednotlivým platbám včetně variabilního symbolu platby budou uvedeny ve faktuře poskytovatele nebo v pokynech k platbě, které poskytovatel zašle na adresu objednatele. Objednatel je povinen uhrazovat platbu v souladu s těmito informacemi a společně s variabilním symbolem platby.
6.6. Daňový doklad – fakturu zašle poskytovatel objednateli v elektronické podobě na elektronickou adresu objednatele. Na žádost objednatele zašle poskytovatel objednateli daňový doklad – fakturu v tištěné podobě.
6.7. Závazek objednatele hradit odměnu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele.
6.8. V případě prodlení objednatele s placením jakékoliv platby související se smlouvou o poskytování služeb vzniká poskytovateli právo na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
6.9. Po dobu prodlení objednatele s placením, i části jakékoliv odměny nebo zálohy na tuto odměnu poskytovatele, není poskytovatel povinen poskytovat objednateli žádné služby podle smlouvy o poskytování služeb.

7. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

7.1. V případě, že objednatel v rámci služby uloží nebo bude šířit informace (nehmotné statky), které podléhají ochraně některým z práv k duševnímu vlastnictví či právem na ochranu osobnosti (dále jen „chráněné dílo“), uděluje objednatel uložením nebo šířením chráněného díla v rámci služby poskytovateli bezúplatně oprávnění k výkonu práva chráněné dílo užít (licence), a to za podmínek níže uvedených. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 8 obchodních podmínek.
7.2. Licence k chráněnému dílu je poskytována ke všem způsobům užití (včetně sdělování chráněného díla veřejnosti prostřednictvím internetu), a to v neomezeném množstevním a územním rozsahu. Poskytovatel může oprávnění tvořící součást licence k chráněnému dílu zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě (poskytovat podlicence). Poskytovatel je oprávněn licenci k chráněnému dílu postoupit třetí osobě. Poskytovatel nabývá licenci k chráněnému dílu okamžikem jeho uložení nebo šíření v rámci služby. Licence k chráněnému dílu je poskytnuta bez časového omezení, a to od okamžiku uložení nebo šíření chráněného díla v rámci služby. Poskytovatel není povinen licenci k chráněnému dílu využít.
7.3. Poskytovatel je oprávněn k úpravám, změnám či zpracování chráněného díla, k jeho zařazení do souboru a k jeho spojení s jiným dílem (či počítačovým programem), přičemž k úpravám, změnám či zpracování chráněného díla může docházet i prostřednictvím třetích osob. V případě změn chráněného díla provedených poskytovatelem (třetími osobami pověřenými poskytovatelem) je poskytovateli poskytnuta licence i k takto změněnému chráněnému dílu. Poskytovatel je oprávněn uvádět chráněné dílo na veřejnost pod svou obchodní firmou. V případě, že se jedná o nezveřejněné chráněné dílo, je poskytovatel oprávněn k jeho zveřejnění.
7.4. Ustanovení čl. 7.1 až čl. 7.3 obchodních podmínek se ohledně oprávnění poskytovatele použijí přiměřeně i na ty případy, kdy příspěvek objednatele nepodléhá ochraně autorským právem či právem na ochranu osobnosti.

8. VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY – OBSAH UKLÁDANÝ OBJEDNATELEM

8.1. Objednatel nesmí v rámci služby ukládat nebo šířit informace (soubory), jejichž obsah je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy účinnými v zemích, kde je služba dostupná, a to zejména obsah, jehož zpřístupnění veřejnosti:
8.1.1. zasahuje do autorských práv či práv souvisejících s právem autorským třetích osob,
8.1.2. zasahuje do práv na ochranu osobnosti třetích osob,
8.1.3. porušuje právní normy směřující k ochraně proti nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků.
8.2. Objednatel nesmí v rámci služby ukládat nebo šířit informace (soubory), které:
8.2.1. mají sexuální podtext či se týkají nabídek práce nebo brigád v oblasti sexuálně orientovaných služeb;
8.2.2. se týkají nabídek práce či brigád podmíněných uhrazením zprostředkovatelského poplatku;
8.2.3. se týkají nabídek práce či brigád v rámci systémů multi-level-marketing (MLM);
8.2.4. mají charakter nekonkrétních všeobecných či obchodních informací o službách či produktech objednatele (např. „nabízím au pair”, „nechte vydělávat internet” nebo „za odměnu udělám”);
8.2.5. mají charakter prezentace více pracovních pozic, lokalit, brigád či subjektů v rámci jedné inzerce;
8.2.6. jsou prezentovány v rozporu se zvyklostmi a předpisy pro vyplnění vstupních formulářů (např. prezentování hvězdiček, podtržítek a dalších znaků v názvu pracovní pozice);
8.2.7. prezentují informace o třetích osobách bez jejich vědomí;
8.2.8. nejsou pravdivé či které nemohou vést k záměně s jinou osobou, nabídkou nebo poptávkou po práci.
8.3. Objednatel nesmí v rámci služby (reklamního prostoru) zobrazovat reklamní či jiná sdělení, jež obsahují informace, které poškozují dobré jméno či oprávněné zájmy poskytovatele (včetně hypertextových odkazů na obsah, který poškozuje dobré jméno či oprávněné zájmy poskytovatele).
8.4. Za soulad informací ukládaných či šířených v rámci služby (reklamního prostoru) objednatelem s obecně závaznými právními předpisy odpovídá objednatel. Objednatel bere na vědomí, že není-li obecně závaznými právními předpisy stanoveno jinak, poskytovatel nenese odpovědnost za obsah informací ukládaných objednatelem. Objednatel bere dále na vědomí, že poskytovatel neodpovídá za protiprávní úkony objednatele.
8.5. Poskytovatel je oprávněn, avšak nikoliv povinen, provádět preventivní kontrolu informací ukládaných nebo šířených objednatelem v rámci služby, včetně jejich zpřístupnění třetí osobě za účelem provedení takové kontroly. V případě, že poskytovatel zjistí, že by obsah těchto informací mohl porušit smlouvu o poskytování služeb, včetně obchodních podmínek, obecně závazné právní předpisy nebo dobré mravy, je poskytovatel oprávněn tyto informace smazat, zabránit jejich šíření či pozastavit poskytování služby (aniž by bylo dotčeno právo poskytovatele na jeho odměnu za poskytování služby). V případě, že v souvislosti s uložením nebo šířením informací uložených nebo šířených objednatelem v rámci služby bude vůči poskytovateli uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, je poskytovatel oprávněn neprodleně odstranit obsah informací uložených nebo šířených objednatelem v rámci služby.
8.6. V případě, že v souvislosti s informacemi uloženými objednatelem v rámci služby bude vůči poskytovateli uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, zavazuje se objednatel předat poskytovateli bezodkladně veškeré dokumenty a podklady nezbytné k úspěšnému vedení sporu s touto třetí osobou. V případě, že by taková třetí osoba tvrdila, že uložením nebo šířením informací uložených nebo šířených objednatelem v rámci služby byla porušena její práva, zejména práva k předmětům autorskoprávní ochrany nebo práva na ochranu osobnosti, zavazuje se objednatel hradit poskytovateli veškeré účelně vynaložené náklady, které poskytovateli v souvislosti se sporem s takovou třetí osobou vzniknou.
8.7. Za obsahovou, technickou a grafickou kvalitu inzertních podkladů využívaných za účelem realizace inzerce objednatele, včetně jejich jednotlivých částí (dále jen „podklady“), odpovídá objednatel. Případné obsahové, technické a grafické požadavky na podklady oznámí poskytovatel objednateli po uzavření smlouvy o poskytování služeb. Objednatel je na výzvu poskytovatele vždy povinen podklady upravit.
8.8. Není-li smluveno jinak, není poskytovatel povinen kontrolovat obsahovou, technickou či grafickou kvalitu podkladů. Na žádost poskytovatele je objednatel povinen před zahájením reklamní kampaně předložit poskytovateli dokumenty, z nichž vyplývají právní tituly opravňující objednatele k nakládání s podklady. Poruší-li objednatel povinnost podle předchozí věty, je poskytovatel oprávněn od smlouvy o poskytování služeb odstoupit.

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti poskytovatele za vady služeb se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Objednatel může uplatnit svá práva vyplývající z odpovědnosti poskytovatele za vady služeb u poskytovatele zejména na adrese jeho sídla nebo elektronickou poštou.
9.2. Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za nastavení provedená objednatelem v uživatelském účtu.
9.3. Objednatel nesmí vyvíjet činnost směřující k tomu, aby byl znemožněn nebo omezen provoz serveru poskytovatele, na kterém je služba provozována, nebo provádět jiné útoky na tento server, ani nesmí být při takové činnosti nápomocen třetí osobě. Objednatel nesmí uživatelský účet a službu využívat způsobem, který by nepřiměřeně omezoval v užívání služby další zákazníky poskytovatele či jinak nepřiměřeně omezoval poskytovatele.
9.4. Není-li smluveno jinak, je poskytovatel oprávněn používat obchodní firmu, název či jméno objednatele pro marketingové účely jako tzv. recenze, a to ve všech druzích propagačních materiálů (bez ohledu na formu těchto propagačních materiálů či formu, kterou jsou sdělovány).
9.5. V případě vzniku újmy na straně objednatele v souvislosti s odpovědností poskytovatele za vady služby, nejedná-li se o újmu způsobenou poskytovatelem úmyslně či z hrubé nedbalosti, si smluvní strany dohodly s ohledem na podmínky poskytování služby omezení náhrady této případné újmy vzniklé objednateli tak, že celková náhrada újmy, včetně ušlého zisku, je omezena částkou ve výši rovnající se odměně skutečně uhrazené poskytovateli objednatelem za službu, jež byla vadně poskytnuta. Smluvní strany konstatují s ohledem na všechny okolnosti související s uzavřením smlouvy o poskytování služeb, že úhrnná předvídatelná újma, včetně ušlého zisku, jež by mohla objednateli v důsledku vad služby vzniknout, může činit maximálně částku ve výši rovnající se odměně skutečně uhrazené poskytovateli objednatelem za službu, jež byla vadně poskytnuta.
9.6. Objednatel souhlasí s využíváním jeho anonymizovaných dat uložených v rámci služby pro analytické účely, a to i po zániku smlouvy o poskytování služeb.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ OBJEDNATELE

10.1. Vůči objednatelům, jež jsou fyzickými osobami, plní poskytovatel svou informační povinnost ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) prostřednictvím zvláštního dokumentu označeného jako informace o zpracování osobních údajů (dále jen „nařízení GDPR“).

11. SVOLENÍ K ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

11.1. Objednatel souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení ze strany poskytovatele souvisejících se službami nebo podnikem (závodem) poskytovatele na adresu objednatele uvedenou v uživatelském účtu a se zasíláním obchodních sdělení třetích osob na adresu objednatele. Svou informační povinnost vůči objednateli ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů objednatele pro účely zasílání obchodních sdělení plní poskytovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ UŽIVATELŮ – SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

12.1. V souvislosti s poskytováním služby může ze strany poskytovatele (z popudu objednatele) docházet ke zpracovávání osobních údajů fyzických osob uložených v rámci služby subjekty údajů. Smluvní strany jsou si vědomy skutečnosti, že objednatel v těchto případech vystupuje jako správce osobních údajů a poskytovatel v pozici zpracovatele osobních údajů. Z těchto důvodů pověřuje objednatel jako správce osobních údajů tímto poskytovatele jako zpracovatele osobních údajů ke zpracování osobních údajů, a to za podmínek níže uvedených.
12.2. Objednatel nesmí v rámci služby zpracovávat osobní údaje zvláštních kategorií ve smyslu čl. 9 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).
12.3. Ke zpracování osobních údajů poskytovatelem bude docházet po dobu trvání smlouvy o poskytování služeb.
12.4. Kategorií subjektů údajů, jejichž osobní údaje jsou poskytovatelem zpracovávány, jsou zejména uchazeči o práci u objednatele (dále jen „uchazeči“) a zaměstnanci objednatele. Poskytovatel bude zpracovávat následující typy osobních údajů: jméno, příjmení, bydliště, datum narození, místo narození, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, žádost uchazeče o zaměstnání, životopis a další typy osobních údajů uchazečů či zaměstnanců objednatele, které objednatel či uchazeč uloží v rámci služby.
12.5. Účelem zpracování osobních údajů poskytovatelem je plnění smlouvy o poskytování služeb. Účelem zpracování osobních údajů objednatelem je přijetí opatření objednatelem směřujících k výběru vhodného kandidáta na objednatelem nabízenou pracovní pozici, jednání o obsahu pracovněprávního vztahu s uchazečem a související záležitosti. Ke zpracování osobních údajů poskytovatelem bude docházet pomocí automatizovaných postupů spočívajících v zaznamenání, uložení, omezení či výmazu.
12.6. Poskytovatel bude zpracovávat osobní údaje pouze na základě doložených pokynů objednatele, včetně pokynů v otázkách předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud poskytovateli toto zpracování již neukládá právo Unie nebo právo členského státu, které se na poskytovatele vztahuje. V takovém případě poskytovatel objednatele informuje o tomto právním požadavku před zpracováním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu. Pokyny objednatele mohou být obsaženy také ve smlouvě o poskytování služeb. Po ukončení účinnosti smlouvy o poskytování služeb je poskytovatel povinen všechny osobní údaje vymazat (což je pokynem objednatele), pokud obecně závazné právní předpisy nepožadují další uložení daných osobních údajů. To neplatí pro osobní údaje zpracovávané poskytovatelem v roli správce osobních údajů.
12.7. Poskytovatel se zavazuje přijmout v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování osobních údajů i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob přijme poskytovatel vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení osobních údajů odpovídající danému riziku. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že nese plnou odpovědnost za bezpečnostní rizika spojená s neprovedením technických opatření doporučených mu poskytovatelem po dobu účinnosti smlouvy o poskytování služeb za účelem zabezpečení osobních údajů.
12.8. Poskytovatel nezapojí do zpracování osobních údajů žádného dalšího zpracovatele bez předchozího konkrétního nebo obecného písemného povolení objednatele. Objednatel tímto souhlasí se zapojením dalších zpracovatelů do zpracování osobních údajů poskytovatelem, a to konkrétně osob zajišťujících plnění povinností poskytovatele ze smlouvy o poskytování služeb, zejména osob napomáhajících při provozu zařízení poskytovatele, včetně vývoje software. Poskytovatel informuje objednatele o veškerých zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení, a poskytne tak objednateli příležitost vyslovit vůči těmto změnám námitky. Pokud poskytovatel zapojí dalšího zpracovatele osobních údajů, aby jménem objednatele provedl určité činnosti zpracování osobních údajů, musí být tomuto dalšímu zpracovateli uloženy na základě smlouvy stejné povinnosti na ochranu údajů, jaké jsou uvedeny ve smlouvě o poskytování služeb, zejména poskytnutí dostatečných záruk, pokud jde o zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování osobních údajů splňovalo požadavky nařízení. V případě vzniku újmy na straně objednatele v souvislosti s odpovědností poskytovatele v oblasti ochrany osobních údajů platí ustanovení čl. 9.5 obchodních podmínek obdobně.
12.9. Poskytovatel je povinen zohledňovat povahu zpracování osobních údajů. Poskytovatel bude objednateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění povinností objednatele reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů stanovených v kapitole III. nařízení. Žádosti o výkon práv subjektu údajů vznesené případně vůči poskytovateli poskytovatel bez zbytečného odkladu postoupí na objednatele. Poskytovatel bude objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi stanovenými v čl. 32 až čl. 36 nařízení, a to při zohlednění povahy zpracování osobních údajů a informací, jež má poskytovatel k dispozici, a to za odměnu dohodnutou případně ve zvláštním smluvním ujednání stran.
12.10. Poskytovatel se zavazuje k mlčenlivosti ohledně zpracování osobních údajů. Poskytovatel se zavazuje zajistit závazek mlčenlivosti ohledně zpracování osobních údajů na straně svých zaměstnanců a dalších osob pracujících s osobními údaji.
12.11. Poskytovatel se zavazuje, že poskytne objednateli na náklady objednatele veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené ve smlouvě o poskytování služeb, a umožní na náklady objednatele audity osobních údajů, včetně inspekcí, prováděných objednatelem nebo jiným auditorem, kterého objednatel pověřil, a k těmto auditům přispěje, a to včetně upozorňování objednatele, že jeho pokyn podle názoru poskytovatele porušuje obecně závazné předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bez ohledu na výše uvedené smluvní strany dohodly, že poskytovatel nemůže poskytnout a ani neposkytne objednateli takový přístup k serveru poskytovatele, který by snížil míru zabezpečení dat jiných smluvních partnerů poskytovatele či který by snížil úroveň bezpečnosti osobních údajů či jiných dat zajišťovaných poskytovatelem, včetně těch případů, které by mohly vést ke kompromitaci serveru poskytovatele.

13. TRVÁNÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

13.1. Smlouva o poskytování služeb nabývá účinnosti uzavřením. Smlouva o poskytování služeb je uzavřena na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran je oprávněna smlouvu o poskytování služeb vypovědět, a to z jakéhokoliv důvodu či bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí třicet (30) dnů a počíná běžet doručením výpovědi druhé smluvní straně.
13.2. V případě, že objednatel poruší některou svou povinnost vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek) nebo z obecně závazných právních předpisů nebo i v jiných případech, může poskytovatel smlouvu o poskytování služeb vypovědět. Výpověď smlouvy o poskytování služeb podle tohoto článku je účinná okamžikem doručení objednateli, a to na adresu objednatele. Není-li smluveno jinak, zaniká smlouva o poskytování služeb okamžikem účinnosti této výpovědi.
13.3. Objednatel bere na vědomí, že odstraněním uživatelského účtu či ukončením smlouvy o poskytování služeb může dojít k odstranění všech informací uložených případně objednatelem v rámci služby.

14. DORUČOVÁNÍ – PRÁVNÍ JEDNÁNÍ

14.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence týkající se právních jednání souvisejících se smlouvou o poskytování služeb musí být druhé smluvní straně doručena v textové podobě, a to elektronickou poštou. Objednateli je doručováno na adresu objednatele, tedy na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1. Vztah založený smlouvou o poskytování služeb se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Pro účely vztahů mezi poskytovatelem a objednatelem se:
15.1.1. vylučuje použití zachovávaných obchodních zvyklostí ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku v případě, kdy je objednatel podnikatelem;
15.1.2. vylučuje použití ustanovení §557 a § 1763 občanského zákoníku;
15.1.3. vylučuje použití ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku v případě, kdy je objednatel podnikatelem.
15.2. Smluvní strany smluvily pravomoc a působnost soudů České republiky.
15.3. Poskytovatel je oprávněn práva a povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb postoupit na třetí osobu, s čímž objednatel výslovně souhlasí.
15.4. Smluvní strany ujednávají, že poskytovatel může obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit. Změna obchodních podmínek bude objednateli oznámena elektronickou poštou na jeho adresu uvedenou v uživatelském účtu (čl. 3). Změnu obchodních podmínek může objednatel odmítnout a smlouvu o poskytování služeb v takovém případě písemně vypovědět ve výpovědní době, která činí jeden (1) měsíc. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 15.5 obchodních podmínek.
15.5. Vyslovením souhlasu s novou verzí obchodních podmínek objednatelem pozbývají předchozí obchodní podmínky účinnosti a nová verze obchodních podmínek se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb.
15.6. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek nebo smlouvy o poskytování služeb neplatné, neúčinné či se k němu nepřihlíží nebo se takovým stane, nastoupí namísto takového ustanovení jiné, jehož smysl se takovému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost či účinnost ostatních ustanovení.

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2023 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena