Výpočet čisté mzdy

Pomocí naší kalkulačky si můžete snadno vypočítat výši čisté měsíční mzdy ze mzdy hrubé, s uplatněním nejčastějších slev definovaných zákonem.

Jak na výpočet čisté mzdy?

 1. Při výpočtu se vychází z hrubé mzdy (HM).
 2. Před rokem 2021 se počítala tzv. superhrubá mzda (SHM). Ta se počítala tak, že se k hrubé mzdě připočítalo zdravotní pojistné hrazené zaměstnavatelem (9% z hrubé mzdy) a sociální pojistné hrazené zaměstnavatelem (25% z HM), tedy celkem 134% HM = SHM. Ta se zaokrouhlila na celé stokoruny nahoru a vznikla “základ daně”.

Aktuálně SHM není, takže záloha na daň vychází jen z HM.

 1. Vypočítáme zálohu na daň jako 15% ze základu daně (tedy z HM).
 2. Nyní přichází na řadu uplatnění slev na dani a daňová zvýhodnění:
  1. pokud je poplatník zaměstnancem a má podepsané “prohlášení k dani”, uplatňuje se měsíční sleva na poplatníka (2570 Kč/měs), kterou odečteme od zálohy na daň - v našem výpočtu s touto slevou rovnou počítáme.
  2. pokud má poplatník děti, může na ně uplatnit daňové zvýhodnění (sleva na dítě) a to tak, že na 1. dítě 1267 Kč, na 2. dítě 1860 Kč a na 3. a další dítě pak 2320 Kč.
  3. poplatník může při splnění podmínek (více jsou popsány níže) uplatnit slevu (odpočet) na manžela/ku při ročním zúčtování a to 24840 Kč, pro výpočet ve zjednodušení počítáme s částkou 2070 Kč/ měs.
  4. v případě, že je poplatník držitelem průkazu ZTP/P může uplatnit slevu ve výši 1345 Kč.
  5. pokud je poplatník studentem do 26 let, může uplatnit slevu 335 Kč.

Pozn.: Při uplatňování daňového zvýhodnění v případě ZTP dětí nebo ZTP manžela/ky platí, že je 2-násobné oproti základnímu zvýhodnění (slevě). Toto není v naší zjednodušené kalkulačce zohledněno.

 1. Všechny slevy a daňové zvýhodnění odečteme od základu daně a v případě, že výsledná částka:
  1. kladná - je tato zálohou na daň
  2. záporná
   1. a vznikla uplatněním slev (odpočtů) jiných než slev na děti, je záloha na daň nulová
   2. do minusu jsme se dostali slevou na dítě/ děti, pak je záloha na daň tzv. “daňovým bonusem”, tedy tato částka není strhávána, ale naopak ji zaměstnanec dostává jako daňový bonus
 2. Z HM vypočítáme zdravotní pojistné hrazené zaměstnancem, což je 4,5% z HM a sociální pojistné hrazené zaměstnancem - 6,5% z HM
 3. Čistou mzdu získáme tak, že od HM odečteme - zdravotní pojistné hrazené zaměstnancem - sociální pojistné hrazené zaměstnancem a zálohu na daň sníženou o všechny slevy (příp. se započtením daňového bonusu).
 4. Do výpočtu čisté mzdy se mohou promítnout další složky, které pro zjednodušení výpočtu nebereme v potaz, jako jsou další slevy a daňové úlevy nebo nemocenská, dovolená, …

Hrubá mzda je peněžní odměna za práci zaměstnance před zdaněním a dalšími odpočty. Hrubá mzda (její výše) je uvedena v pracovní smlouvě.

Čistá mzda je odměna (“částka”), kterou zaměstnanec dostává k výplatě. Výše čisté mzdy se počítá ze mzdy hrubé odečtením všech daní a odpočtů.

Víte jaký je rozdíl mezi mzdou a platem? Obě jsou odměnami zaměstnanců v pracovním poměru, ale plat je odměnou zaměstnanců ve státním sektoru, kdežto mzda (nebo také výplata) je v soukromém sektoru.

V případě, že se odečtením daňového zvýhodnění (slevy na děti) od daňové zálohy dostanete do minusu, jedná se o tzv. daňový bonus. V takovém případě tedy zaměstnanec tuto minusovou částku neodvádí ze mzdy státu, ale naopak je mu tato částka (jako bonus) státem vyplácena.

Daňové zvýhodnění (slevu) na dítě/ děti může uplatňovat při zdanění pouze jeden z rodičů, nikoliv oba.

V případě uplatnění daňové slevy na manžela/ manželku platí, že manžel/ka smí mít pro uplatnění slevy za rok příjem maximálně do 68000 Kč. Sleva se uplatňuje ročně, až při podání daňového příznání, nikoliv měsíčně jako u některých jiných slev. Musí se jednat o manželství nebo registrované partnerství. Pro uplatnění nestačí žít ve společné domácnosti, ani vychovávat společné děti. Pokud jste se vzali např. v říjnu, nárok na slevu vzniká od následujícího měsíce, tedy listopadu a sleva bude proporcionálně snížena na 2/12 (2 měsíce nároku z 12 měsíců).

Minimální mzda pro rok 2022 je 16 200 Kč (pro rok 2023 je 17 300 Kč). Je-li hrubá mzda nižší než minimální mzda (např. díky částečnému úvazku, dohodě na částečné práci, …), zaměstnavatel stále platí zdravotní pojistné 9 % ze mzdy zaměstnance, ale zaměstnanec doplácí rozdíl mezi minimálním zdravotním pojistným (2 187 Kč) a částkou zdravotního pojistného hrazeného zaměstnavatelem. Toto neplatí pro státní zaměstnance a v některých specifických případech stanovených zákonem.

U mezd přesahujících 48-násobek průměrné měsíční mzdy (tzv. maximální vyměřovací základ), aktuálně tedy 1 867 728 Kč za rok (měsíčně 155 644 Kč) se uplatňuje místo 15% daně ještě 23% daň z části mzdy, která přesahuje uvedenou hranici.

Současně s tím platí to, že v případě mzdy vyšší než je maximální vyměřovací základ je zastropována platba sociálního pojištění jak pro zaměstnance tak pro zaměstnavatele. Pokud příjem zaměstnance dosáhne v roce úrovně maximálního vyměřovacího základu (tedy 48-násobek průměrné měsíční mzdy), od následujícího měsíce již neodvádí zaměstnanec ani zaměstnavatel platbu na sociální pojištění. Opět jsou zde výjimky, které je třeba brát v jednotlivých případech v potaz.

Nejen zaměstnanci odvádí ze své mzdy, ale také zaměstnavatel za zaměstnance odvádí státu 9% na zdravotní pojištění a 24,8% na sociální pojištění z výše hrubé mzdy. Tyto daně jdou na vrub nákladů zaměstnavatele, tedy nevstupují do výpočtu odvodů zaměstnance a neponižují tak hrubou mzdu zaměstnance.

Poplatník může uplatnit ještě některé další slevy a odečitatelné položky, jako je školkovné, invalidita, služební auto používané i k soukromým účelům, úroky z hypotéky, penzijní připojištění, životní pojištění, dary, …

Výpočet pro mzdy přesahující 1 935 552 Kč za rok, tedy 161 296 Kč za měsíc (tzv. maximální vyměřovací základ) ve zjednodušení rozkládáme a promítáme měsíčně, ale v reálu to funguje tak, že se platí standardní sociální pojištění za zaměstnance i zaměstnavatele a ve chvíli, kdy se překročí hranice 1 935 552 Kč odvedeného zaměstnancem na sociální pojistné, od dalšího měsíce už se na sociální pojištění neodvádí a čistá mzda se tím navýší (nejprve tedy máte nižší čistou mzdu a při překročení odvodu sociálního pojistného nad hranici maximálního vyměřovacího základu je pak čistá mzda v dalším a případně následujících měsících vyšší, v našem zjednodušení počítáme jako by se úleva na sociálním pojistném promítala do každého měsíce rovnoměrně).

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2023 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena