Výpočet podpory v nezaměstnanosti

Zajímá vás, jaký máte nárok na podporu pokud jste se ocitli bez zaměstnání? Nebo naopak kdy nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti? Pro výpočet podpory v nezaměstnanosti je klíčové uvést věk, odstupné a čistou mzdu. Podle těchto údajů se následně vypočte procentuální podíl, který může žadatel bez práce obdržet v jednotlivých obdobích. Délka čerpání podpory v nezaměstnanosti je individuální a závisí na věku žadatele. V případě, že hledáte nové zaměstnání, doporučujeme pravidelně sledovat naši aktualizovanou nabídku pracovních pozic.

Pomocí naší kalkulačky si můžete vypočítat výši podpory v nezaměstnanosti ze zadaného čistého měsíčního výdělku (mzdy). Výplata podpory začíná po měsíci, kdy vypršel počet odstupných, které jste v rámci ukončení pracovního poměru obdrželi.

Pokud byste si nejprve potřebovali vypočítat čistou mzdu ze mzdy hrubé, můžete k tomu využít naši mzdovou kalkulačku.

Co se v článku dozvíte?

1. Nárok na podporu v nezaměstnanosti

Získání podpory v nezaměstnanosti není komplikované, pokud splňujete stanovené požadavky. Kromě toho, že musíte být bez práce, je nezbytné zaregistrovat se na úřadě práce a být zařazen do evidence uchazečů o práci. Dále je nutné aktivně vyhledávat nové zaměstnání prostřednictvím úřadu práce. Není tedy možné získat podporu v nezaměstnanosti automaticky, aniž byste pro to něco podnikli. Dalším požadavkem pro nárok na podporu v nezaměstnanosti v roce 2023 je, že musíte být účastníkem sociálního pojištění alespoň po dobu jednoho roku během posledních dvou let. To znamená, že abyste měli nárok na podporu v nezaměstnanosti, musíte být zaměstnáni, pracovat na dohodu nebo podnikat alespoň 12 měsíců během dvou předchozích let před zařazením do evidence uchazečů o práci.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti nemá uchazeč o zaměstnání, který v posledních 6 měsících před zařazením do evidence uchazečů opakovaně sám ukončil pracovní poměr nebo se kterým byl v tomto období rozvázán pracovní poměr pro hrubé porušení pracovní kázně.

Pokud uchazeč v posledních dvou letech podporu čerpal, ale nevyčerpal celou délku a odpracoval poté alespoň 3 měsíce, má nárok na opakovanou výplatu podpory v celé délce. Když 3 měsíce neodpracoval, má nárok dočerpat zbylou nevyčerpanou délku podpory.

I dohodáři mohou využít podporu v nezaměstnanosti, pokud dosáhnou stanoveného minimálního výdělku a začnou odvádět pojištění. Tato podpora je dostupná pouze tehdy, když začnou odvádět sociální pojištění z jejich příjmů. Odvádění sociálního pojištění je vyžadováno při dosažení příjmů nad 10 000 Kč u dohody o provedení práce a 3 000 Kč u dohody o pracovní činnosti. Pro nárok na podporu u studenta je třeba, aby studoval školu kombinovanou formou nebo dálkově a přitom pracoval.

2. Výše podpory v nezaměstnanosti

Z čeho se podpora v nezaměstnanosti počítá? Pro výpočet podpory se aplikuje procentuální redukce, která se liší v jednotlivých obdobích výplaty podpory (platí v případě, že výpověď dal zaměstnavatel):

  • pro 1. a 2. měsíc podpory je to 65 % z čisté mzdy
  • pro 3. a 4. měsíc podpory je to 50 % z čisté mzdy
  • pro 5. a případně další měsíce (do 8. nebo 11. měsíce dle věku) je to 4 5% z čisté mzdy

Pokud pracovní poměr ukončí zaměstnanec sám, případně dohodou se zaměstnavatelem, náleží mu po celou dobu podpora ve výši 45% z čisté mzdy (neuplatňují se tedy výše uvedená vyšší procentuální pásma).

V případě výpovědi dané zaměstnancem nebo dohodou z vážných důvodů, platí pro výpočet odstupného stejná pravidla jako u výpovědi dané zaměstnavatelem, tedy výše uvedená pásma se uplatňují.

Pokud vypočítaná výše podpory v některém z pásem překročí částku 22 798 Kč, vyplácená částka bude právě 22 798 Kč měsíčně, což je maximální výše podpory v nezaměstnanosti. Minimální měsíční výše podpory není stanovena.

V případě, že se uchazeč o zaměstnání účastní rekvalifikačního kurzu, náleží mu po celou dobu rekvalifikace podpora ve výši 60 % čisté mzdy a maximální podpora se zvyšuje na 25 549 Kč (při rekvalifikaci činí od 1.1.2023 0,65 násobek průměrné mzdy, tj. 25 549 Kč).

3. Doba čerpání podpory v nezaměstnanosti

Zajímá vás, jak dlouho se vyplácí podpora v nezaměstnanosti? Délka čerpání podpory v nezaměstnanosti je podmíněna věkem žadatele. Pokud jste mladší než 50 let, máte nárok na podporu po dobu pěti měsíců. Věková skupina 50 až 55 let zahrnuje podporu po dobu osmi měsíců, zatímco žadatelé starší 55 let mohou pobírat podporu až jedenáct měsíců. Důležité je však mít na paměti, že výplata podpory je odložena v závislosti na obdrženém odstupném. Například, pokud obdržíte odstupné na tři měsíce, začnete pobírat podporu v nezaměstnanosti až po uplynutí tří měsíců od obdržení odstupného.

4. OSVČ a nárok na podporu

Nejenom zaměstnanci, kteří přijdou o práci mají nárok na podporu v nezaměstnanosti, ale nárok na podporu mají i osoby samostatně výdělečně činné = OSVČ (živnostníci, podnikatelé), kteří ukončí nebo přeruší podnikání.

U OSVČ musí platit, že po 12 měsíců v posledních dvou letech před registrací odváděla zálohy na důchodové pojištění. Nezáleží na tom, zda zálohy byly odváděny ze zaměstnání nebo podnikání. Pokud byste byli část doby zaměstnaní a zbytek období podnikali (byli OSVČ), tato období se sečtou.

Podpora pro OSVČ se počítá s přepočteného vyměřovacího základu, což je 50% rozdílu mezi příjmy a výdaji a pro minimální podporu se počítá z 1/12 z této částky (pro odvození měsíční části).

5. Kde zažádat o podporu?

O podporu v nezaměstnanosti žádáte na Úřadu práce. Současně s tím je třeba podat žádost o zprostředkování zaměstnání. V obou případech lze využít elektronickou cestu podání žádostí.

Kromě zaměstnaných na HPP, mají nárok na nemocenskou lidé pracující na DPP, kterým nárok vzniká ve chvíli, kdy si měsíčně vydělají více než 10 000 Kč. U DPČ musí být výdělek vyšší než 4 000 Kč.

Veškeré informace jsou na portálu MPSV, informace pro vyplnění a odeslání žádosti o zprostředkování zaměstnání a informace k žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Na portál je třeba se přihlásit a po vyplnění můžete žádosti odeslat prostřednictvím tlačítka "Přejít k odeslání". Nejvhodnější je využít, jak jsme už popisovali v případě daně z příjmu, bankovní identitu (v rámci identity občana).

Vedle toho je také případně možné využít odeslání přes datovou schránku nebo s uznávaným elektronickým podpisem.

Podpora v nezaměstnanosti je vyplácena pravidelně každý měsíc zpětně, tedy za každý předchozí měsíc. Přesný termín záleží na Úřadu práce.

Jaké jsou výhody registrace na úřadu práce? Dozvíte se v tomto článku. Někdy se může stát, že se sejdou podpora v nezaměstnanosti a nemoc. V takovém případě platí, co jsme již uváděli u kalkulačky nemocenské, tedy v prvních dnech po ukončení zaměstnání jste v ochranné lhůtě, která je 7 dnů. Pokud máte plánovaný lékařský zákrok a nastoupíte během této doby, nárok na nemocenskou máte od 15. dne. Po tuto dobu ale nebudete dostávat podporu.

6. Odstupné

V případě, že je součástí ukončení pracovního poměru odstupné, začíná se podpora v nezaměstnanosti vyplácet až po jeho uplynutí. Doba vyplácení odstupného se do délky, po kterou má nezaměstnaný nárok na podporu, nezapočítává.

Zákonné odstupné v případě výpovědi dané zaměstnanci ze strany zaměstnavatele je dle zákoníku práce 1 průměrný měsíční výdělek (mzda, plat) v případě trvání pracovní smlouvy kratší dobu než 1 rok, 2 průměrné měsíční výdělky v případě trvání pracovní smlouvy 1-2 roky a 3 průměrné měsíční výdělky v případě trvání pracovní smlouvy déle jak 2 roky. Zaměstnavatel navíc může mít svými vnitřními firemními předpisy ustanoveno vyplácení odstupných mezd nad rámec stanovený zákoníkem práce a to v různě definovaných případech (např. delší počet odpracovaných let pro firmu, pro zaměstnance samoživitele, atd.).

Další informace týkající se odstupného najdete na naší stránce, kdy máte nárok na odstupné a v jaké výši se dozvíte v tomto článku, případně se můžete podívat na rozcestník k ukončení pracovního vztahu s články k tomuto tématu.

7. Podpora v nezaměstnanosti pro OSVČ

I OSVČ a podnikatelé mají nárok na podporu v nezaměstnanosti, pouze ale v případě, že se účastnili dobrovolného důchodového pojištění po dobu 12 měsíců během posledních dvou let.

8. Shrnutí

Pobírání podpory v nezaměstnanosti v České republice zahrnuje několik důležitých aspektů. Kritickými faktory pro získání podpory jsou věk žadatele a jeho pracovní historie. Podpora se poskytuje v různých délkách, od pěti do jedenácti měsíců, podle věku žadatele. Věková kritéria jsou stanovena na 50 a 55 let.

Důležité je, že žadatelé musí splňovat určité požadavky, včetně evidence na úřadě práce a účasti v systému sociálního pojištění po určitou dobu. Získání odstupného může ovlivnit termín, kdy může žadatel začít pobírat podporu v nezaměstnanosti.

Celkově lze říci, že systém podpory v nezaměstnanosti v České republice je navržen tak, aby poskytoval pomoc lidem v obtížné životní situaci, přičemž délka a výše podpory jsou individuálně stanoveny v závislosti na věku a pracovní historii žadatele.

9. Technika výpočtu

Jak se počítá podpora v nezaměstnanosti?

Při výpočtu se vychází z průměrné čisté měsíční mzdy (výdělku). Podpora v nezaměstnanosti se počítá z čistých příjmů za poslední ukončené kalendářní čtvrtletí, takže se může lišit od čisté mzdy, kterou vidíte na své poslední výplatní pásce. Orientačně můžete pro výpočet použít jakoukoliv čistou mzdu z výplatní pásky nebo si ji spočítat z hrubé mzdy v naší mzdové kalkulačce.

S panem Konečným byl po 1,5 roce ukončen pracovní poměr ze strany zaměstnavatele. Jeho průměrná čistá měsíční mzda byla 41 000 Kč. Je mu 50 let. Zákonné odstupné na základě délky trvání pracovní smlouvy (1,5 roku) je 2 měsíce. Pan Konečný má dle svého věku nárok na 8 měsíců podpory v nezaměstnanosti. Nejprve tedy bude "čerpat" z 2 měsíců odstupných výplat. Následně 2 měsíce (tedy 3. a 4. měsíc) bude výše podpory 26 650 Kč, ale protože je to více jak maximální výše podpory, která je aktuálně 22 798 Kč, bude dostávat právě 22 798 Kč. Další dva měsíce (tedy 5. a 6. měsíc) pak 20 500 Kč a konečně od 7. do 10. měsíce pak 18 450 Kč.

Výši podpory v nezaměstnanosti se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Pokračujte na hledání nabídek prací v těchto lokalitách

Pokračujte na hledání nabídek brigád v těchto lokalitách

Pokračujte na hledání nabídek prací v těchto profesích

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena