Výpočet podpory v nezaměstnanosti

Pomocí naší kalkulačky si můžete vypočítat výši podpory v nezaměstnonosti ze zadaného čistého měsíčního výdělku (mzdy) pro jednotlivé měsíce nároku. Výplata podpory začíná po měsíci, kdy vypršel počet odstupných, které jste v rámci ukončení pracovního poměru obdželi.
Pokud byste si nejprve potřebovali vypočítat čistou mzdu ze mzdy hrubé, můžete k tomu využít naši mzdovou kalkulačku.

Jak na výpočet podpory v nezaměstnanosti?

 1. Při výpočtu se vychází z průměrné čisté měsíční mzdy (výdělku).
  Podpora v nezaměstnanosti se počítá z čistých příjmů za poslední ukončené kalendářní čtvrtletí, takže se může lišit od čisté mzdy, kterou vidíte na své poslední výplatní pásce. Orientačně můžete pro výpočet použít jakoukoliv čistou mzdu z výplatní pásky nebo si ji spočítat z hrubé mzdy v naší "mzdové kalkulačce".
 2. Pro zjednodušení výpočet odstupného počítáme z průměrné čisté mzdy násobené počtem měsíců odstupných výplat.
 3. V případě, že je součástí ukončení pracovního poměru odstupné, začíná se podpora v nezaměstnanosti vyplácet až po jeho uplynutí. Doba vyplácení odstupného se do délky, po kterou má nezaměstnaný nárok na podporu, nezapočítává.
 4. Důležité je, kdo a za jakých podmínek má na podporu v nezaměstnanosti nárok - čtěte níže.
 5. Nejprve určíme délku podpory v nezaměstnanosti na základě věkové skupiny žadatele (uchazeče o práci):
  1. do 50 let je to 5 měsíců
  2. pro 50 – 55 let je to 8 měsíců
  3. nad 55 let je to 11 měsíců
 6. Následně se pro výpočet podpory v nezaměstnanosti aplikuje procentuální redukce, která se liší v jednotlivých obdobích výplaty podpory (platí v případě, že výpověď dal zaměstnavatel):
  1. pro 1. a 2. měsíc podpory je to 65% z čisté mzdy
  2. pro 3. a 4. měsíc podpory je to 50% z čisté mzdy
  3. pro 5. a případně další měsíce (do 8. nebo 11. měsíce dle věku) je to 45% z čisté mzdy
 7. Pokud pracovní poměr ukončí zaměstnanec sám, případně dohodou se zaměstnavatelem, náleží mu po celou dobu podpora ve výši 45% z čisté mzdy (neuplatňují se tedy výše uvedená vyšší "procentuální pásma").
  V případě výpovědi dané zaměstnancem nebo dohodou z vážných důvodů, platí pro výpočet odstupného stejná pravidla jako u výpovědi dané zaměstnavatelem, tedy výše uvedená pásma se uplatňují.
 8. V případě, že vypočítaná výše podpory v některém z pásem překročí částku 22798 Kč, vyplácená částka bude právě 22798 Kč měsíčně, což je maximální výše podpory v nezaměstnanosti.
  Minimální měsíční výše podpory není stanovena.
 9. Výši podpory v nezaměstnanosti nakonec zaokrouhlíme na celé koruny nahoru.

  Příklad: S panem Konečným byl po 1,5 roce ukončen pracovní poměr ze strany zaměstnavatele. Jeho průměrná čistá měsíční mzda byla 41000 Kč. Je mu 50 let. Zákonné odstupné na základě délky trvání pracovní smlouvy (1,5 roku) je 2 měsíce. Pan Konečný má dle svého věku nárok na 8 měsíců podpory v nezaměstnanosti. Nejprve tedy bude "čerpat" z 2 měsíců odstupných výplat. Následně 2 měsíce (tedy 3. a 4. měsíc) bude výše podpory 41000 x 0,65 = 26650 Kč, ale protože je to více jak maximální výše podpory, která je aktuálně 22798 Kč, bude dostávat právě 22798 Kč. Další dva měsíce (tedy 5. a 6. měsíc) pak 41000 x 0,5 = 20500 Kč a konečně od 7. do 10. měsíce pak 41000 x 0,45 = 18450 Kč.

Další informace týkající se podpory v nezaměstnanosti

Na podporu v nezaměstnanosti má nárok ten, kdo v posledních dvou letech odpracoval alespoň 12 měsíců, je veden v evidenci Úřadu práce (uchází se o novou práci) a nepobírá starobní důchod.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti nemá uchazeč o zaměstnání, který v posledních 6 měsících před zařazením do evidence uchazečů opakovaně sám ukončil pracovní poměr nebo se kterým byl v tomto období rozvázán pracovní poměr pro hrubé porušení pracovní kázně.

Nejenom zaměstnanci, kteří přijdou o práci mají nárok na podporu v nezaměstnanosti, ale nárok na podporu mají i osoby samostatně výdělečně činné = OSVČ (živnostníci, podnikatelé), kteří ukončí nebo přeruší podnikání.

U OSVČ musí platit, že po 12 měsíců v posledních dvou letech před registrací odváděla zálohy na důchodové pojištění. Je jedno jestli zálohy byly odváděny ze zaměstnání nebo podnikání. Pokud byste byli část doby zaměstnaní a zbytek období podnikali (byli OSVČ), tato období se sečtou.

Podpora pro OSVČ se počítá s přepočteného vyměřovacího základu, což je 50% rozdílu mezi příjmy a výdaji a pro minimální podporu se počítá z 1/12 z této částky (pro odvození měsíční části).

Pro nárok na podporu u studenta je třeba, aby studoval školu kombinovanou formou nebo dálkově a přitom pracoval.

Zákonné odstupné v případě výpovědi dané zaměstnanci ze strany zaměstnavatele je dle zákoníku práce 1 průměrný měsíční výdělek (mzda, plat) v případě trvání pracovní smlouvy kratší dobu než 1 rok, 2 průměrné měsíční výdělky v případě trvání pracovní smlouvy 1-2 roky a 3 průměrné měsíční výdělky v případě trvání pracovní smlouvy déle jak 2 roky.
Zaměstnavatel navíc může mít svými vnitřními firemními předpisy ustanoveno vyplácení odstupných mezd nad rámec stanovený zákoníkem práce a to v různě definovaných případech (např. delší počet odpracovaných let pro firmu, pro zaměstnance samoživitele, atd.).
Další informace týkající se odstupného najdete na naší stránce kdy máte nárok na odstupné a v jaké výši, případně se můžete podívat na rozcestník k ukončení pracovního vztahu s články k tomuto tématu.

Pokud člověk v posledních dvou letech podporu čerpal, ale nevyčerpal celou délku a odpracoval poté alespoň 3 měsíce, má opět nárok na výplatu podpory v celé délce. Když 3 měsíce neodpracoval, má nárok dočerpat zbylou nevyčerpanou délku podpory.

Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 22 798 Kč (v roce 2022 to bylo 21 488 Kč). Jedná se o 0,58násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla žádost o podporu v nezaměstnanosti podána. V 1. až 3. čtvrtletí 2022 to bylo 39 306 Kč, tedy 39 306 x 0,58 = 22 798 Kč).
V případě, že se uchazeč o zaměstnání účastní rekvalifikačního kurzu, náleží mu po celou dobu rekvalifikace podpora ve výši 60 % čisté mzdy a maximální výše podpory se zvyšuje na 25 549 Kč (při rekvalifikaci činí od 1.1.2023 0,65násobek průměrné mzdy, tj. 25 549 Kč).

Někdy se může stát, že se sejdou podpora v nezaměstnanosti a nemoc. V takovém případě platí co už jsme uváděli u kalkulačky nemocenské, tedy v prvních dnech po ukončení zaměstnání jste v ochranné lhůtě, která je 7 dnů. Pokud máte plánovaný lékařský zákrok a nastoupíte během této doby, nárok na nemocenskou máte od 15. dne. Po tuto dobu ale nebudete dostávat podporu.

O podporu v nezaměstnanosti žádáte na Úřadu práce. Současně s tím je třeba podat žádost o zprostředkování zaměstnání. V obou případech lze využít elektronickou cestu podání žádostí.
Veškeré informace jsou na portálu MPSV, informace pro vyplnění a odeslání žádosti o zprostředkování zaměstnání a informace k žádosti o podporu v nezaměstnanosti.
Na portál je třeba se přihlásit a po vyplnění můžete žádosti odeslat prostřednictvím tlačítka "Přejít k odeslání". Nejvhodnější je využít jako jsme už popisovali v případě daně z příjmu, bankovní identitu (v rámci identity občana).
Vedle toho je také případně možné využít odeslání přes datovou schránku nebo s uznávaným elektronickým podpisem.

Podpora v nezaměstnanosti je vyplácena pravidelně každý měsíc zpětně, tedy za každý předchozí měsíc. Přesný termín záleží na Úřadu práce.

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2023 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena