Obchodní podmínky pro uživatele

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO UŽIVATELE SLUŽEB JENPRÁCE.CZ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi obchodní společností Coweo Technologies s.r.o., se sídlem Škrétova 490/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 051 57 552, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 258929 (dále jen „poskytovatel“) a třetími fyzickými osobami (dále jen „uživatel“), vznikající ze smluv o poskytování služeb (dále jen „smlouva o poskytování služeb“) uzavíraných prostřednictvím webové stránky poskytovatele umístěné na internetové adrese www.jenprace.cz (dále jen „webová stránka“).
1.2. Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o poskytování služeb. Práva a povinnosti mezi poskytovatelem a potencionálními zaměstnavateli upravuje zvláštní smluvní ujednání.
1.3. Smlouva o poskytování služeb a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu o poskytování služeb lze uzavřít v českém jazyce.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

2.1. Návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb provede uživatel vyplněním údajů v registračním formuláři na webové stránce a odesláním těchto údajů poskytovateli kliknutím na tlačítko „Registrovat se“ (dále jen „žádost o registraci“). Údaje uvedené uživatelem v žádosti o registraci jsou pro účely obchodních podmínek považovány za správné.
2.2. V případě, že chce uživatel využít existující registraci u třetí osoby (Facebook, LinkedIn, Google apod.), zašle poskytovateli žádost o registraci kliknutím na příslušné tlačítko.
2.3. Akceptaci návrhu na uzavření smlouvy o poskytování služeb provede poskytovatel zpřístupněním uživatelského účtu uživateli (dále jen „akceptace“). Doručením akceptace uživateli je smlouva o poskytování služeb uzavřena.
2.4. Uživatel souhlasí s tím, že poskytovatel může započít s poskytováním služby dle smlouvy o poskytování služeb neprodleně po jejím uzavření, a to i před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb.
2.5. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu o poskytování služeb (odmítnout registraci uživatele), a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smlouvu o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek).
2.6. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (např. náklady na připojení k internetu) si hradí uživatel sám, přičemž ty se neliší od základní sazby.

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET

3.1. Na základě registrace uživatele může uživatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může uživatel zejména využívat službu, provádět nastavení služby a vkládat a odstraňovat informace o své osobě (dále jen „uživatelský účet“).
3.2. Uživatelský účet uživatele bude zprovozněn v návaznosti na registraci uživatele (vyplnění požadovaných údajů uživatelem).
3.3. Osobní údaje uvedené v uživatelském účtu je uživatel při jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené uživatelem v uživatelském účtu jsou poskytovatelem považovány za správné. Každý uživatel může mít pouze jeden uživatelský účet.
3.4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany uživatele.
3.5. Poskytovatel může uživateli znemožnit využívat uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy uživatel poruší své povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek).

4. PODMÍNKY SLUŽBY

4.1. Služba spočívá ve zpřístupňování informací o uživateli třetím osobám – zejména potencionálním zaměstnavatelům uživatele – v souladu s pokyny uživatele, a to i za úplatu (dále jen „služba“).
4.2. Službu nemusí poskytovatel poskytovat v případě, že jejímu poskytování brání potíže na straně uživatele nebo na straně jiných osob. Službu tak nemusí poskytovatel poskytovat zejména v případě, kdy dojde k výpadkům v dodávce elektrické energie, výpadkům datové sítě, jiným poruchám způsobeným třetími osobami nebo zásahům vyšší moci.
4.3. Při poskytování služby může docházet k výpadkům, dočasnému omezení, přerušení nebo snížení kvality služby.
4.4. Uživatel souhlasí s tím, že v rámci služby může být zobrazována reklama, včetně reklamy třetích osob.
4.5. Charakteristiky služby se mohou po dobu účinnosti smlouvy o poskytování služeb měnit.

5. VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY UŽIVATELEM

5.1. Uživatel nesmí v rámci služby ukládat informace (včetně souborů), jejichž obsah či uložení uživatelem je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy účinnými v zemích, kde je služba dostupná.
5.2. Uživatel nesmí vyvíjet činnost směřující k tomu, aby byl znemožněn nebo omezen provoz serveru poskytovatele, na kterém je služba provozována, nebo provádět jiné útoky na tento server, ani nesmí být při takové činnosti nápomocen třetí osobě. Uživatel nesmí uživatelský účet a službu využívat způsobem, který by nepřiměřeně omezoval v užívání služby další zákazníky poskytovatele či jinak nepřiměřeně omezoval poskytovatele.
5.3. Za soulad informací ukládaných či šířených v rámci služby uživatelem s obecně závaznými právními předpisy odpovídá uživatel. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za obsah informací ukládaných uživatelem v rámci služby. Uživatel bere dále na vědomí, že poskytovatel neodpovídá za protiprávní úkony uživatele.
5.4. Poskytovatel je oprávněn, avšak nikoliv povinen, provádět preventivní kontrolu informací ukládaných nebo šířených uživatelem v rámci služby. V případě, že poskytovatel zjistí, že by obsah těchto informací mohl porušit obchodní podmínky, obecně závazné právní předpisy nebo dobré mravy, je poskytovatel oprávněn tyto informace smazat či zabránit jejich šíření a dále je poskytovatel oprávněn od smlouvy o poskytování služeb odstoupit. V případě, že v souvislosti s uložením nebo šířením informací uložených nebo šířených uživatelem v rámci služby bude vůči poskytovateli uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, je poskytovatel oprávněn neprodleně odstranit obsah informací uložených nebo šířených uživatelem v rámci služby.

6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

6.1. Poskytovatel nevyžaduje uhrazení zálohy či jiné obdobné platby.
6.2. Poskytovatel není ve vztahu k uživateli vázán žádnými kodexy chování.
6.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje poskytovatel prostřednictvím elektronické adresy na kontaktní adrese (čl. 11.9). Informaci o vyřízení stížnosti uživatele zašle poskytovatel na elektronickou adresu uživatele.
6.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy o poskytování služeb je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi poskytovatelem a uživatelem ze smlouvy o poskytování služeb.
6.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
6.6. Poskytovatel je oprávněn k podnikání na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
6.7. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti poskytovatele za vady služeb se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Uživatel může uplatnit svá práva vyplývající z odpovědnosti poskytovatele za vady služeb u poskytovatele zejména na adrese jeho sídla nebo elektronickou poštou na kontaktní adrese (čl. 11.9).

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Poskytovatel plní svou informační povinnost ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) prostřednictvím zvláštního dokumentu označeného jako informace o zpracování osobních údajů (dále jen „nařízení GDPR“).

8. SVOLENÍ K ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

8.1. Uživatel souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení ze strany poskytovatele souvisejících se službami nebo podnikem (závodem) poskytovatele na adresu uživatele uvedenou v uživatelském účtu a se zasíláním obchodních sdělení třetích osob na adresu uživatele. Uživatel souhlasí se zasíláním informací třetími osobami, které taktéž využívají službu, na adresu uživatele. Svou informační povinnost vůči uživateli ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů uživatele pro účely zasílání obchodních sdělení plní poskytovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.

9. TRVÁNÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

9.1. Nejde-li o případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, je uživatel, který je spotřebitelem, oprávněn od smlouvy o poskytování služeb odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od jejího uzavření. Pro takové odstoupení od smlouvy může uživatel využít vzorový formulář poskytovaný poskytovatelem, jenž tvoří přílohu č. 1 obchodních podmínek.
9.2. Smlouva o poskytování služeb nabývá účinnosti uzavřením. Smlouva o poskytování služeb je uzavřena na dobu neurčitou.
9.3. V případě, že uživatel poruší některou svou povinnost vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek) nebo z obecně závazných právních předpisů nebo i v jiných případech, může poskytovatel smlouvu o poskytování služeb vypovědět. Výpověď smlouvy o poskytování služeb podle tohoto článku je účinná okamžikem doručení uživateli, a to na adresu uživatele. Není-li smluveno jinak, zaniká smlouva o poskytování služeb okamžikem účinnosti této výpovědi.
9.4. Uživatel bere na vědomí, že odstraněním uživatelského účtu či ukončením smlouvy o poskytování služeb dojde k odstranění všech informací uložených případně uživatelem v rámci služby.

10. DORUČOVÁNÍ – PRÁVNÍ JEDNÁNÍ

10.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence týkající se právních jednání souvisejících se smlouvou o poskytování služeb musí být druhé smluvní straně doručena v textové podobě, a to elektronickou poštou. Uživateli je doručováno na adresu uživatele, tedy na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Vztah založený smlouvou o poskytování služeb se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Volbou práva podle předchozí věty není uživatel, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
11.2. Smluvní strany smluvily pravomoc a působnost soudů České republiky.
11.3. Poskytovatel je oprávněn práva a povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb postoupit na třetí osobu, s čímž uživatel výslovně souhlasí.
11.4. Smluvní strany ujednávají, že poskytovatel může obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit. Změna obchodních podmínek bude uživateli oznámena elektronickou poštou na jeho adresu uvedenou v uživatelském účtu (čl. 3) či prostřednictvím webových stránek. Změnu obchodních podmínek může uživatel odmítnout a smlouvu o poskytování služeb v takovém případě písemně vypovědět ve výpovědní době, která činí jeden (1) měsíc. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 11.5 obchodních podmínek.
11.5. Vyslovením souhlasu s novou verzí obchodních podmínek uživatelem pozbývají předchozí obchodní podmínky účinnosti a nová verze obchodních podmínek se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb.
11.6. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek nebo smlouvy o poskytování služeb neplatné, neúčinné či se k němu nepřihlíží nebo se takovým stane, nastoupí namísto takového ustanovení jiné, jehož smysl se takovému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost či účinnost ostatních ustanovení.
11.7. Nedílnou součást obchodních podmínek tvoří:
11.7.1. Příloha č. 1 - Formulář pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb spotřebitelem.
11.8. Smlouva o poskytování služeb včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není veřejně přístupná.
11.9. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Škrétova 490/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2, adresa elektronické pošty info@jenprace.cz.

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2023 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena