Agenturní zaměstnávání a dočasné přidělení

Ukážeme vám hlavní rozdíl mezi agenturním zaměstnáváním, které je za úplatu, a dočasným přidělením zaměstnance k jinému zaměstnavateli - zapůjčení zaměstnance. Podíváme se na to, jak zákoník práce řeší agenturní zaměstnávání i dočasné přidělení a na co si dát pozor.

S tématem úzce souvisí i nelegální zaměstnávání aneb práce na černo. Nepřehlédněte článek, kde vám prozradíme, jak rozpoznat zaměstnávání na černo. Jaká jsou rizika práce na černo a jak vysoké jsou pokuty pro zaměstnance, který pracuje na černo, a pro zaměstnavatele, který práci na černo umožnil.

Aktuální nabídka práce

Rozdíl mezi agenturním zaměstnáváním a dočasným přidělením zaměstnance

Na začátek si pojďme vysvětlit rozdíl mezi agenturním zaměstnáváním a dočasným přidělením

Základní rozdíl je v tom, že agentura pronajímá pracovní sílu svého zaměstnance k výkonu práce u uživatele a má z tohoto postupu zisk. Jedná se o pronájem zaměstnanců. I související legislativa hovoří o dočasném přidělení agenturních zaměstnanců, proto může být toto téma matoucí. 

Zaměstnavatel však přidělující dočasně svého zaměstnance k jinému zaměstnavateli dle ustanovení paragrafu 43a zákoníku práce nesmí činit za úplatu. Jedná se o zapůjčení zaměstnanců

Agenturní zaměstnávání

Agenturní zaměstnávání je právní vztah mezi třemi účastníky: 

 • Zaměstnancem agentury práce, agenturní zaměstnanec;
 • Agenturou práce;
 • Zaměstnavatelem, k němuž je zaměstnanec agentury práce za účelem výkonu práce dočasně přidělen (uživatelem).

Agenturou práce se rozumí jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, nezávislá na veřejných orgánech, která poskytuje jednu nebo více služeb na trhu práce na základě povolení uděleného Generálním ředitelstvím Úřadu práce ČR. Agentura práce může zprostředkovávat zaměstnání stejně jako úřady práce. Jestli vámi zvolená agentura práce disponuje příslušnými oprávněními si můžete ověřit na webových stránkách Úřadu práce.

Nejčastěji pak agentura práce vystupuje jako zaměstnavatel, který uzavírá pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti za účelem dočasného přidělení svého zaměstnance k výkonu práce u uživatele. V případě dočasného přidělení se jedná o takzvané agenturní zaměstnávání.

Agenturní zaměstnanci mají stejná práva, stejné povinnosti jako zaměstnanci zaměstnavatele, ke kterému byli tito agenturní zaměstnanci přiděleni. Agentura práce a uživatel jsou povinni zabezpečit, aby pracovní a mzdové podmínky dočasně přiděleného zaměstnance nebyly horší, než jsou nebo by byly podmínky srovnatelného zaměstnance. 

Pokud jsou po dobu výkonu práce pro uživatele pracovní nebo mzdové podmínky dočasně přiděleného zaměstnance horší, je agentura práce povinna na žádost dočasně přiděleného zaměstnance, popřípadě, pokud tuto skutečnost zjistí jinak, i bez žádosti, zajistit rovné zacházení; dočasně přidělený zaměstnanec má právo se domáhat u agentury práce uspokojení práv, která mu takto vznikla.

Zastřené agenturní zaměstnávání je činnost právnické osoby nebo fyzické osoby spočívající v pronájmu pracovní síly jiné právnické osobě nebo fyzické osobě, aniž by byly dodrženy podmínky pro zprostředkování zaměstnání. Zastřené zprostředkování zaměstnání je pokutováno částkou až 10 000 000 Kč. Stejného přestupku se dopustí i ten, kdo výkon zastřeného zprostředkování zaměstnání umožní, ale i odběratel, který zastřené zprostředkování zaměstnání využívá a tím jeho výkon umožňuje. Odběratelé nesmějí využívat pronájem pracovní síly bez dodržení podmínek pro zprostředkování zaměstnání.

Agenturní zaměstnávání cizinců

Agenturami práce mohou být s účinností od 29. 7. 2017 zaměstnáváni za účelem dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele všichni cizinci:

 • Občané EU a jejich rodinní příslušníci;
 • Cizinci, kteří mají volný přístup na trh práce;
 • Držitelé povolení k zaměstnání (a oprávnění k pobytu), držitelé zaměstnanecké karty, modré karty nebo karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance. 

Výše uvedení cizinci mohou vykonávat pouze druhy prací, které stanovuje nařízení vlády.

Dohoda o dočasném přidělení zaměstnance vzor

Dohoda o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce s uživatelem musí být uzavřena písemně. Pokud dohoda nebude obsahovat některou z výše uvedených náležitostí nebo nebude uzavřena písemně, je neplatná. 

Rámcová smlouva o dočasném přidělení zaměstnanců musí obsahovat: 

 • Jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, státní občanství, datum a místo narození a bydliště dočasně přiděleného zaměstnance;
 • Druh práce, kterou bude dočasně přidělený zaměstnanec vykonávat, včetně požadavků na odbornou, popřípadě zdravotní způsobilost nezbytnou pro tento druh práce;
 • Určení doby, po kterou bude dočasně přidělený zaměstnanec vykonávat práci u uživatele,
 • Místo výkonu práce;
 • Den nástupu dočasně přiděleného zaměstnance k výkonu práce u uživatele;
 • Informace o pracovních a mzdových podmínkách zaměstnance uživatele, který vykonává nebo by vykonával stejnou práci jako dočasně přidělený zaměstnanec, s přihlédnutím ke kvalifikaci a délce odborné praxe;
 • Podmínky, za nichž může být dočasné přidělení zaměstnancem nebo uživatelem ukončeno před uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno; není však možné sjednat podmínky pro ukončení doby dočasného přidělení před uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno pouze ve prospěch uživatele;
 • Číslo a datum vydání rozhodnutí, kterým bylo agentuře práce vydáno povolení ke zprostředkování zaměstnání.

Dohoda o dočasném přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli vzorová je pro vás připravena v editovatelné formě, abyste si ji mohli přizpůsobit svým potřebám.

Skončení dočasného přidělení agenturou práce 

Dočasné přidělení zaměstnance agenturou práce uživateli končí uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno. Může však skončit i před uplynutím této doby, a to dohodou mezi agenturou práce a dočasně přiděleným zaměstnancem. Případně může dočasné přidělení skončit jednostranným prohlášením uživatele nebo dočasně přiděleného zaměstnance, a to dle podmínek, které byly sjednány v dohodě o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce.

Podmínky jednostranného skončení dočasného přidělení musí být rovné a nesmí být sjednány pouze ve prospěch uživatele.

Dočasné přidělení zaměstnance

Dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli znamená, že zaměstnanec po dobu trvání dočasného přidělení koná práci pro přejímajícího zaměstnavatele. Zaměstnanec nadále zůstává v pracovním poměru u svého kmenového zaměstnavatele. Po dobu dočasného přidělení však zaměstnanci pracovní úkoly fakticky přiděluje přejímající zaměstnavatel. Naprosto zásadním principem je bezplatnost dočasného přidělení

V případě dočasného přidělení zaměstnanců, neboli zapůjčení zaměstnanců, je nutné dodržet podmínky, které stanovuje zákoník práce. Dohodu o dočasném přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli smí zaměstnavatel s tímto zaměstnancem uzavřít nejdříve po uplynutí 6 měsíců ode dne vzniku pracovního poměru. 

Po dobu dočasného přidělení poskytuje zaměstnanci mzdu, popřípadě též cestovní náhrady zaměstnavatel, který zaměstnance dočasně přidělil. 

Pracovní a mzdové nebo platové podmínky zaměstnance dočasně přiděleného k jinému zaměstnavateli nesmějí být horší, než jsou nebo by byly podmínky srovnatelného zaměstnance zaměstnavatele, k němuž je zaměstnanec dočasně přidělen. 

Úpravu dočasného přidělení je zakázáno použít na agenturní zaměstnávání. 

Smlouva o zapůjčení zaměstnance vzorová obsahuje identifikaci stávajícího zaměstnavatele, zaměstnance, kterého se dočasné přidělení - zapůjčení týká, identifikaci dočasného zaměstnavatele. Dále smlouva obsahuje vymezení druhu práce, trvání dočasného přidělení, místo výkonu práce, podmínky předčasného ukončení dočasného přidělení zaměstnance, potvrzení, že se jedná o bezúplatné dočasné převedení, odpovědnost za škodu, práva a povinnosti smluvních stran.

Aktuální nabídka práce

Legislativní rámec

Dočasné přidělení zákoník práce řeší v paragrafech 43a. Agenturní zaměstnávání zákoník práce řeší v paragrafech 43a, 307a a následujících.  

Zprostředkování zaměstnání agenturami práce upravují paragrafy 58 až 66 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Zákon o zaměstnanosti také definuje zastřené zprostředkování zaměstnávání. 

Této problematiky se také dotýká nařízení vlády č. 64/2009 o stanovení druhu prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat, ve znění nařízení vlády č. 374/2017 Sb.

 

Publikováno 26. června 2023

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Agenturní zaměstnávání a dočasné přidělení

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Ideální práce při rodičovské dovolené

Ideální práce při rodičovské dovolené

Zjistěte, jaký můžete mít přivýdělek na rodičovské dovolené, aniž byste ztratili nárok na rodičovský příspěvek. Pomůžeme vám rozhodnout se, jestli je lepší dohoda nebo OSVČ. O rodičovský příspěvek při zaměstnání nemůžete přijít, pokud splníte…
Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Výstupní list ze zaměstnání nepatří mezi povinné dokumenty, ale pro ochranu zaměstnavatele i zaměstnance jej doporučujeme připravit pro každého zaměstnance, kterému končí pracovní poměr ve vaší společnosti. Ukážeme vám, jak vypadá výstupní list ze…
Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Dozvíte se, co to je pracovní oděv, kdy jej zaměstnavatel zaměstnanci plně hradí a jaké jsou základní povinnosti zaměstnavatele. Zjistíte, kdy a kdo má nárok na pracovní oděv a také na pracovní obuv.
Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Povíme vám vše k tématu “pracovní smlouva na dobu určitou a prodloužení”. Zjistíte, jaké máte možnosti, když se blíží konec vašeho pracovního poměru, kolikrát může zaměstnavatel využít možnost opakovaného prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou…
TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

Seznamte se s naším výběrem TOP 10 podcastů zaměřených na lidské zdroje. Ať už jste v oboru HR dlouholetým profesionálem nebo jen hledáte aktuální informace a trendy, tyto podcasty vám nabídnou širokou škálu témat a poznatků. Získejte přehled o tom…
Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář (ČTK), stojící jako maják nezávislého zpravodajství, je veřejnoprávní zpravodajská agentura v České republice. Tento článek vás provede jejím unikátním obchodním modelem, který nepotřebuje státní dotace, a objasní, jak ČTK…
Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Pokud potřebujete sdílet pracovní témata s veřejností, jako jsou zajímavá data nebo stížnosti na bezpráví, je dobré mít kontakty na přední profesní novinářské organizace. Ty vám mohou pomoci získat pozornost pro vaše záležitosti. V našem článku…
Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Specifickou interní směrnicí zaměstnavatele je pracovní řád, který zaměstnancům upřesňuje jejich povinnosti. Každá společnost by měla mít svůj pracovní řád, se kterým všechny své zaměstnance seznámí. Proto jsme pro vás připravili kompletní pracovní…
Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Státní úřad inspekce práce provádí pravidelné plánované kontroly i kontroly na základě podnětů od zaměstnanců, aby zjistil, jaký je skutečný stav v prověřované oblasti, a v případě zjištění nějakého pochybení má pravomoc nařídit zaměstnavateli…
Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Znáte základní povinnosti zaměstnavatele? Ukážeme vám, co je povinností vašeho zaměstnavatele před zahájením vašeho pracovního poměru, v průběhu a při skončení pracovního poměru.
Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Dozvíte se, z jakých důvodů je možné převést dovolenou do dalšího roku, v jakém rozsahu a kdy nejpozději je nutné ji zaměstnanci nařídit, jinak si její čerpání zaměstnanec určí sám. Ukážeme vám, jak na nařízení dovolené ze strany zaměstnavatele a…
Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Zjistila jste, že jste těhotná, a nevíte, kdy a jak tuto skutečnost oznámit v práci? Nebojte se, se vším vám pomůžeme! Dozvíte se, kdy oznámit těhotenství v zaměstnání, jak v práci oznámit těhotenství a také jaké jsou povinnosti vašeho…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena