Jak řešit odpovědnost zaměstnance za škodu

Podíváme se na odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání. Dozvíte se, v jakých případech můžete po zaměstnanci chtít uhradit celou částku, a kdy je odpovědnost zaměstnance za škodu ve výši 4,5 násobku mzdy. Závěrem si ukážeme podmínky, které musí být splněny, aby zaměstnanec mohl požadovat náhradu škody po zaměstnavateli.

Protože váš zaměstnanec může při plnění svých povinností způsobit škody na zdraví jiného zaměstnance nebo poškodit váš majetek, je vhodné, aby vaši zaměstnanci měli uzavřené pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli pro případ, že vám jako zaměstnavateli způsobí škodu při plnění pracovních povinností nebo v přímé souvislosti s nimi. Připravili jsme pro vás článek, kde se vše o pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnance dozvíte vše podstatné.

V případě, že vám jako zaměstnavateli vznikne škoda, buďte připravení. Vše o náhradě škody, postupu, jak škodu evidovat a vyčíslit, koho a kdy informovat jsme pro vás shrnuli v článku Co personalista musí znát o náhradě škody + vzor. Získáte také Žádost o náhradu škody, tedy dokument odpovědnost zaměstnance za škodu vzorový.

Zjistěte možnosti inzerce

Odpovědnost zaměstnance za škodu

Ke vzniku povinnosti zaměstnance nahradit škodu způsobenou zaměstnavateli musí být splněny podmínky stanovené v zákoníku práce v paragrafu 250 a dalších. 

Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli vzniká v případě, že jsou splněny všechny níže uvedené podmínky současně. Absencí byť jedné z nich, nárok na náhradu škody zaměstnavateli nevzniká. 

Obecná odpovědnost zaměstnance za škodu vznikne v případě splnění těchto podmínek: 

 • K porušení povinností zaměstnancem došlo při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Povinnosti zaměstnance jsou stanovené v zákoníku práce, vnitřních předpisech zaměstnavatele, pracovní smlouvě a také vyplývají z pokynů nadřízených zaměstnanců; 
 • Došlo ke vzniku škody na straně zaměstnavatele. A to škody, kterou je možné vyčíslit v penězích (například zničení vybavení zaměstnavatele), ale i ušlý zisk zaměstnavatele (o co se majetek zaměstnavatele v důsledku škodní události nezvětšil);
 • Je zde průkazná existence příčinné souvislosti mezi porušením povinností zaměstnancem a vznikem škody. Jinými slovy, kdy porušení povinností zaměstnancem je příčinou vzniku škody na straně zaměstnavatele;
 • Zavinění zaměstnance je zřejmé a průkazné. Zaměstnanec je povinen nahradit škodu, jen pokud její vznik zavinil. Zavinění prokazuje zaměstnavatel. 

Jste personalista či personalistka a chcete dostávat tipy a užitečné informace? Přidejte se do naší Linkedin skupiny JenHR – Meeting room o personalistice, kde vedle tipů můžete konzultovat vaše dotazy s naší HR expertkou.

Odpovědnost zaměstnance za škodu 4,5 násobek mzdy 

Mohou nastat tyto případy, kdy vzniká, respektive nevzniká odpovědnost zaměstnance za škodu: 

 • Nebylo-li zaměstnanci zavinění prokázané, není povinen škodu zaměstnavateli uhradit. 
 • Pro zaměstnance, který způsobil škodu z nedbalosti, určuje zákoník práce limit 4,5 násobku průměrného výdělku, kterým škodu zaměstnavateli pokryje. Průměrným měsíčním výdělkem se rozumí průměrný hrubý výdělek zjištěný v rozhodném období před porušením povinností. 
 • Byl-li zaměstnanec byl pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, je povinen nahradit zaměstnavateli celou skutečnou škodu. 
 • Pokud je škoda způsobena úmyslně, je zaměstnanec povinen zaměstnavateli nahradit skutečnou škodu i případný ušlý zisk. 

Důležitou výjimkou jsou zaměstnanci, kteří mají se zaměstnavatelem podepsanou dohodu o odpovědnosti za svěřené hodnoty, případně ztratili pracovní prostředky vydané na základě písemného potvrzení (služební telefon, osobní ochranné pracovní pomůcky), limit 4,5 násobku průměrného výdělku neplatí. Tito zaměstnanci za způsobenou škodu odpovídají v plné výši.

Pojďme si výše uvedené ukázat na konkrétním případě. Zaměstnanec k plnění pracovních úkolů využívá služební vozidlo zaměstnavatele. Zaměstnanec s vozidlem boural a způsobil zaměstnavateli škodu na vozidle a současně i ušlý zisk, kterého zaměstnavatel mohl dosáhnout, kdyby vozidlo bylo v provozu. 

 • Zaměstnavatel zaměstnanci škodu neprokázal, zaměstnanec škodu nehradí. 
 • Zaměstnanec porušil interní předpis zaměstnavatele o používání služebního vozidla k plnění pracovních úkolů, kdy vozidlo využíval pro soukromé účely, aniž by toto měl od zaměstnavatele schválené. Odpovědnost zaměstnance za škodu je 4,5 násobek průměrné mzdy. 
 • Zaměstnanec škodu na vozidle způsobil úmyslně nebo pod vlivem alkoholu, vzniklou škodu i ušlý zisk hradí zaměstnavateli v plné výši. 

V tomto konkrétním případě odpovědnost zaměstnance za škodu na služebním vozidle vznikne ve 2. a 3. případě. V těchto případech je rozdílná částka, kterou je zaměstnanec povinen zaměstnavateli uhradit. 

Odpovědnost zaměstnance za škodu promlčení

Podle paragrafu 636 občanského zákona platí, že právo na náhradu škody nebo jiné újmy se promlčí nejpozději za deset let ode dne, kdy škoda nebo újma vznikla. 

Byla-li škoda nebo újma způsobena úmyslně, promlčí se právo na její náhradu nejpozději za patnáct let ode dne, kdy škoda nebo újma vznikla. 

K promlčení soud přihlédne jen v případě, že námitku uplatní dlužník.

Když je na vině zaměstnavatel

Při vzniku škody platí odpovědnost zaměstnance a i zaměstnavatele za škodu. Tedy i zaměstnanec může požadovat po zaměstnavateli požadovat náhradu jím způsobené škody. 

Zaměstnanec může náhradu škody požadovat v případě, že jsou splněné podmínky určené zákoníkem práce: 

 • Došlo ke vzniku škody, majetkové újmě na straně zaměstnance. 
 • Ze strany zaměstnavatele či jeho zaměstnanců došlo k protiprávnímu jednání nebo úmyslnému jednání proti dobrým mravům. 
 • Je zřejmá vazba na plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním.

Existuje příčinná souvislost mezi porušením na straně zaměstnavatele (úmyslným jednáním v rozporu s dobrými mravy) a vznikem škody.

 

Publikováno 30. října 2023

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Jak řešit odpovědnost zaměstnance za škodu

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Co personalista musí znát o odborové organizaci

Co personalista musí znát o odborové organizaci

Získejte základní přehled o odborech, ať již ve vaší společnosti působí odborová organizace, nebo předpokládáte, že bude v dohledné době založena. Shrnuli jsme základní informace o tom, co to je odborová organizace a jaké má vůči ní zaměstnavatel…
Zaměstnavatel nechce převzít výpověď

Zaměstnavatel nechce převzít výpověď

Ukážeme vám, kdo může ve společnosti výpověď převzít, a dva způsoby, jak si nechat přijetí výpovědi zaměstnavatelem potvrdit. Poradíme vám, jak postupovat, pokud váš zaměstnavatel odmítl převzít výpověď.
Jak správně změnit délku pracovní doby

Jak správně změnit délku pracovní doby

Potřebujete zaměstnanci změnit pracovní dobu? Pokud je pracovní doba součástí pracovní smlouvy, potřebujete souhlas dotčeného zaměstnance. Je-li pracovní doba určena vnitřní směrnicí, můžete délku pracovní doby změnit. Pojďte se s námi na jednotlivé…
Doporučující dopis od zaměstnavatele

Doporučující dopis od zaměstnavatele

Doporučující dopis do zaměstnání může být klíčový při rozhodování vašeho nového zaměstnavatele. Z dopisu zjistí, jaké jsou vaše silné stránky, na jakých projektech jste pracovali, jak jste zapadli do současného týmu a mnohem více.
Výhody a nevýhody sdíleného pracovního místa

Výhody a nevýhody sdíleného pracovního místa

Víte, že novela zákoníku práce přinesla sdílené pracovní místo? Sdílení pracovního místa znamená, že minimálně dva zaměstnanci se střídají na stejném pracovním místě a dohromady svými částečnými úvazky pokryjí pracovní úvazek celý. Představíme vám…
Vaše práva při zrušení dovolené zaměstnavatelem

Vaše práva při zrušení dovolené zaměstnavatelem

Zaměstnavatel určuje čerpání dovolené svých zaměstnanců. Zjistěte, kdy může zaměstnavatel zrušit dovolenou, i tu, kterou již máte zaplacenou, nebo vás v průběhu dovolené z ní odvolat zpět do práce. Ukážeme vám, co všechno následně zaměstnavatel musí…
Co dělat, když vám zaměstnavatel nezaplatil

Co dělat, když vám zaměstnavatel nezaplatil

Poradíme vám, co dělat, když zaměstnavatel neplatí mzdu a co dělat, když zaměstnavatel neplatí sociální a zdravotní pojištění. Nevyplacená nemocenská? I s tím vám poradíme. Dozvíte se také, jak správně podat stížnost na zaměstnavatele.
Půjčka zaměstnanci jako benefit společnosti

Půjčka zaměstnanci jako benefit společnosti

Zvažujete nový benefit pro své zaměstnance? Co například půjčka pro zaměstnance! Zjistěte, jaké typy půjček můžete zaměstnancům poskytnout, jaké jsou daňové dopady jednotlivých typů půjček.
Jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele

Jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele

Poradíme vám, jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele, který vám například nevyplácí vaši mzdu nebo odstupné. Máte dvě možnosti, jak své peníze získat zpět. V článku najdete i vzor insolvenčního návrhu.
Proč mít připravenou pracovní náplň + VZOR

Proč mít připravenou pracovní náplň + VZOR

Pracovní náplň, se kterou zaměstnance prokazatelně seznámíte, vám pomůže s určením konkrétních povinností, které má zaměstnanec zastávat. Poradíme, kdo pracovní náplň připravuje, v jakých případech ji může zaměstnavatel změnit či doplnit. Získáte…
Dvě zaměstnání současně - daně, nemocenská

Dvě zaměstnání současně - daně, nemocenská

Chcete si přivydělat a máte dvě zaměstnání? Můžete mít ke své pracovní smlouvě uzavřenou dohodu u svého stávajícího zaměstnavatele, pokud práce na dohodu bude jiná než ta, kterou děláte na základě pracovní smlouvy. Nebo můžete mít zaměstnavatele dva…
Co dělat, když zaměstnanec nepřišel do práce

Co dělat, když zaměstnanec nepřišel do práce

Zjistěte, kdy je absence zaměstnance považována za neomluvenou, jak správně má zaměstnanec svou nepřítomnost v práci omlouvat a jaké kroky zaměstnavatel může uskutečnit.

Podívejte se i na naše pracovní nabídky:

 • Most
 • Petr Tománek
 • od 21 300 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 28. března
 • Fulnek
 • Technické služby města Fulnek,…
 • 25 000 – 31 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 3. dubna
 • Rumburk
 • METALURGIE Rumburk s.r.o.
 • 40 000 – 65 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 8. března
 • Fulnek
 • CONTRA NET s.r.o.
 • od 20 500 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 22. ledna
 • Rychnov nad Kněžnou
 • Centrum neurologické péče s.r.o.
 • 60 000 – 70 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 17. dubna
 • Věžnice, Havlíčkův Brod
 • Josef Kutlvašr
 • 18 900 – 24 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 26. ledna
 • Komárov, Beroun
 • BUZULUK a.s.
 • od 27 500 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 19. dubna
 • Pardubice
 • FANDA, společnost s ručením omezeným …
 • 25 000 – 28 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 5. dubna
 • Kunovice, Uherské Hradiště
 • Cortina Development spol. s r.o.
 • 28 000 – 33 000 Kč
 • Plný úvazek, Zkrácený úvazek
 • Vhodné pro cizince
  Benefity:
 • Dovolená navíc
 • Finanční bonusy / prémie
 • Firemní akce
 • Příspěvek na stravování
Zveřejněno: 19. dubna
 • Kutná Hora
 • Bucifal s.r.o.
 • od 21 300 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 15. března
 • Ostrava
 • PRŮMYSLOVÝ AREÁL MARTINOV, s.r.o.
 • od 25 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 19. března
 • Jihlava
 • HUAN XIN CZ s.r.o.
 • 18 900 – 20 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 4. dubna
 • Bystřice, Benešov
 • Dušan Otradovec
 • od 50 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 13. března
 • Volary
 • REKON INSTA spol. s r.o.
 • 18 900 – 25 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 15. března
 • Nový Bydžov
 • Železářství Jireš s.r.o.
 • 28 000 – 33 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 9. dubna
 • Rokytnice nad Jizerou
 • Štumpovka a Dvoračky s.r.o.
 • od 25 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 15. března
 • Litomyšl
 • Pekařství a cukrářství Sázava s.r.o.
 • 24 000 – 33 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro absolventy
včerejší

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena