Jak řešit odpovědnost zaměstnance za škodu

Podíváme se na odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání. Dozvíte se, v jakých případech můžete po zaměstnanci chtít uhradit celou částku, a kdy je odpovědnost zaměstnance za škodu ve výši 4,5 násobku mzdy. Závěrem si ukážeme podmínky, které musí být splněny, aby zaměstnanec mohl požadovat náhradu škody po zaměstnavateli.

Protože váš zaměstnanec může při plnění svých povinností způsobit škody na zdraví jiného zaměstnance nebo poškodit váš majetek, je vhodné, aby vaši zaměstnanci měli uzavřené pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli pro případ, že vám jako zaměstnavateli způsobí škodu při plnění pracovních povinností nebo v přímé souvislosti s nimi. Připravili jsme pro vás článek, kde se vše o pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnance dozvíte vše podstatné.

V případě, že vám jako zaměstnavateli vznikne škoda, buďte připravení. Vše o náhradě škody, postupu, jak škodu evidovat a vyčíslit, koho a kdy informovat jsme pro vás shrnuli v článku Co personalista musí znát o náhradě škody + vzor. Získáte také Žádost o náhradu škody, tedy dokument odpovědnost zaměstnance za škodu vzorový.

Zjistěte možnosti inzerce

Odpovědnost zaměstnance za škodu

Ke vzniku povinnosti zaměstnance nahradit škodu způsobenou zaměstnavateli musí být splněny podmínky stanovené v zákoníku práce v paragrafu 250 a dalších. 

Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli vzniká v případě, že jsou splněny všechny níže uvedené podmínky současně. Absencí byť jedné z nich, nárok na náhradu škody zaměstnavateli nevzniká. 

Obecná odpovědnost zaměstnance za škodu vznikne v případě splnění těchto podmínek: 

 • K porušení povinností zaměstnancem došlo při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Povinnosti zaměstnance jsou stanovené v zákoníku práce, vnitřních předpisech zaměstnavatele, pracovní smlouvě a také vyplývají z pokynů nadřízených zaměstnanců; 
 • Došlo ke vzniku škody na straně zaměstnavatele. A to škody, kterou je možné vyčíslit v penězích (například zničení vybavení zaměstnavatele), ale i ušlý zisk zaměstnavatele (o co se majetek zaměstnavatele v důsledku škodní události nezvětšil);
 • Je zde průkazná existence příčinné souvislosti mezi porušením povinností zaměstnancem a vznikem škody. Jinými slovy, kdy porušení povinností zaměstnancem je příčinou vzniku škody na straně zaměstnavatele;
 • Zavinění zaměstnance je zřejmé a průkazné. Zaměstnanec je povinen nahradit škodu, jen pokud její vznik zavinil. Zavinění prokazuje zaměstnavatel. 

Jste personalista či personalistka a chcete dostávat tipy a užitečné informace? Přidejte se do naší Linkedin skupiny JenHR – Meeting room o personalistice, kde vedle tipů můžete konzultovat vaše dotazy s naší HR expertkou.

Odpovědnost zaměstnance za škodu 4,5 násobek mzdy 

Mohou nastat tyto případy, kdy vzniká, respektive nevzniká odpovědnost zaměstnance za škodu: 

 • Nebylo-li zaměstnanci zavinění prokázané, není povinen škodu zaměstnavateli uhradit. 
 • Pro zaměstnance, který způsobil škodu z nedbalosti, určuje zákoník práce limit 4,5 násobku průměrného výdělku, kterým škodu zaměstnavateli pokryje. Průměrným měsíčním výdělkem se rozumí průměrný hrubý výdělek zjištěný v rozhodném období před porušením povinností. 
 • Byl-li zaměstnanec byl pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, je povinen nahradit zaměstnavateli celou skutečnou škodu. 
 • Pokud je škoda způsobena úmyslně, je zaměstnanec povinen zaměstnavateli nahradit skutečnou škodu i případný ušlý zisk. 

Důležitou výjimkou jsou zaměstnanci, kteří mají se zaměstnavatelem podepsanou dohodu o odpovědnosti za svěřené hodnoty, případně ztratili pracovní prostředky vydané na základě písemného potvrzení (služební telefon, osobní ochranné pracovní pomůcky), limit 4,5 násobku průměrného výdělku neplatí. Tito zaměstnanci za způsobenou škodu odpovídají v plné výši.

Pojďme si výše uvedené ukázat na konkrétním případě. Zaměstnanec k plnění pracovních úkolů využívá služební vozidlo zaměstnavatele. Zaměstnanec s vozidlem boural a způsobil zaměstnavateli škodu na vozidle a současně i ušlý zisk, kterého zaměstnavatel mohl dosáhnout, kdyby vozidlo bylo v provozu. 

 • Zaměstnavatel zaměstnanci škodu neprokázal, zaměstnanec škodu nehradí. 
 • Zaměstnanec porušil interní předpis zaměstnavatele o používání služebního vozidla k plnění pracovních úkolů, kdy vozidlo využíval pro soukromé účely, aniž by toto měl od zaměstnavatele schválené. Odpovědnost zaměstnance za škodu je 4,5 násobek průměrné mzdy. 
 • Zaměstnanec škodu na vozidle způsobil úmyslně nebo pod vlivem alkoholu, vzniklou škodu i ušlý zisk hradí zaměstnavateli v plné výši. 

V tomto konkrétním případě odpovědnost zaměstnance za škodu na služebním vozidle vznikne ve 2. a 3. případě. V těchto případech je rozdílná částka, kterou je zaměstnanec povinen zaměstnavateli uhradit. 

Odpovědnost zaměstnance za škodu promlčení

Podle paragrafu 636 občanského zákona platí, že právo na náhradu škody nebo jiné újmy se promlčí nejpozději za deset let ode dne, kdy škoda nebo újma vznikla. 

Byla-li škoda nebo újma způsobena úmyslně, promlčí se právo na její náhradu nejpozději za patnáct let ode dne, kdy škoda nebo újma vznikla. 

K promlčení soud přihlédne jen v případě, že námitku uplatní dlužník.

Když je na vině zaměstnavatel

Při vzniku škody platí odpovědnost zaměstnance a i zaměstnavatele za škodu. Tedy i zaměstnanec může požadovat po zaměstnavateli požadovat náhradu jím způsobené škody. 

Zaměstnanec může náhradu škody požadovat v případě, že jsou splněné podmínky určené zákoníkem práce: 

 • Došlo ke vzniku škody, majetkové újmě na straně zaměstnance. 
 • Ze strany zaměstnavatele či jeho zaměstnanců došlo k protiprávnímu jednání nebo úmyslnému jednání proti dobrým mravům. 
 • Je zřejmá vazba na plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním.

Existuje příčinná souvislost mezi porušením na straně zaměstnavatele (úmyslným jednáním v rozporu s dobrými mravy) a vznikem škody.

 

Publikováno 30. října 2023

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Jak řešit odpovědnost zaměstnance za škodu

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Ideální práce při rodičovské dovolené

Ideální práce při rodičovské dovolené

Zjistěte, jaký můžete mít přivýdělek na rodičovské dovolené, aniž byste ztratili nárok na rodičovský příspěvek. Pomůžeme vám rozhodnout se, jestli je lepší dohoda nebo OSVČ. O rodičovský příspěvek při zaměstnání nemůžete přijít, pokud splníte…
Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Výstupní list ze zaměstnání nepatří mezi povinné dokumenty, ale pro ochranu zaměstnavatele i zaměstnance jej doporučujeme připravit pro každého zaměstnance, kterému končí pracovní poměr ve vaší společnosti. Ukážeme vám, jak vypadá výstupní list ze…
Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Dozvíte se, co to je pracovní oděv, kdy jej zaměstnavatel zaměstnanci plně hradí a jaké jsou základní povinnosti zaměstnavatele. Zjistíte, kdy a kdo má nárok na pracovní oděv a také na pracovní obuv.
Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Povíme vám vše k tématu “pracovní smlouva na dobu určitou a prodloužení”. Zjistíte, jaké máte možnosti, když se blíží konec vašeho pracovního poměru, kolikrát může zaměstnavatel využít možnost opakovaného prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou…
TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

Seznamte se s naším výběrem TOP 10 podcastů zaměřených na lidské zdroje. Ať už jste v oboru HR dlouholetým profesionálem nebo jen hledáte aktuální informace a trendy, tyto podcasty vám nabídnou širokou škálu témat a poznatků. Získejte přehled o tom…
Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář (ČTK), stojící jako maják nezávislého zpravodajství, je veřejnoprávní zpravodajská agentura v České republice. Tento článek vás provede jejím unikátním obchodním modelem, který nepotřebuje státní dotace, a objasní, jak ČTK…
Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Pokud potřebujete sdílet pracovní témata s veřejností, jako jsou zajímavá data nebo stížnosti na bezpráví, je dobré mít kontakty na přední profesní novinářské organizace. Ty vám mohou pomoci získat pozornost pro vaše záležitosti. V našem článku…
Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Specifickou interní směrnicí zaměstnavatele je pracovní řád, který zaměstnancům upřesňuje jejich povinnosti. Každá společnost by měla mít svůj pracovní řád, se kterým všechny své zaměstnance seznámí. Proto jsme pro vás připravili kompletní pracovní…
Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Státní úřad inspekce práce provádí pravidelné plánované kontroly i kontroly na základě podnětů od zaměstnanců, aby zjistil, jaký je skutečný stav v prověřované oblasti, a v případě zjištění nějakého pochybení má pravomoc nařídit zaměstnavateli…
Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Znáte základní povinnosti zaměstnavatele? Ukážeme vám, co je povinností vašeho zaměstnavatele před zahájením vašeho pracovního poměru, v průběhu a při skončení pracovního poměru.
Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Dozvíte se, z jakých důvodů je možné převést dovolenou do dalšího roku, v jakém rozsahu a kdy nejpozději je nutné ji zaměstnanci nařídit, jinak si její čerpání zaměstnanec určí sám. Ukážeme vám, jak na nařízení dovolené ze strany zaměstnavatele a…
Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Zjistila jste, že jste těhotná, a nevíte, kdy a jak tuto skutečnost oznámit v práci? Nebojte se, se vším vám pomůžeme! Dozvíte se, kdy oznámit těhotenství v zaměstnání, jak v práci oznámit těhotenství a také jaké jsou povinnosti vašeho…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena