Jak řešit odpovědnost zaměstnance za škodu

Podíváme se na odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání. Dozvíte se, v jakých případech můžete po zaměstnanci chtít uhradit celou částku, a kdy je odpovědnost zaměstnance za škodu ve výši 4,5 násobku mzdy. Závěrem si ukážeme podmínky, které musí být splněny, aby zaměstnanec mohl požadovat náhradu škody po zaměstnavateli.

Protože váš zaměstnanec může při plnění svých povinností způsobit škody na zdraví jiného zaměstnance nebo poškodit váš majetek, je vhodné, aby vaši zaměstnanci měli uzavřené pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli pro případ, že vám jako zaměstnavateli způsobí škodu při plnění pracovních povinností nebo v přímé souvislosti s nimi. Připravili jsme pro vás článek, kde se vše o pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnance dozvíte vše podstatné.

V případě, že vám jako zaměstnavateli vznikne škoda, buďte připravení. Vše o náhradě škody, postupu, jak škodu evidovat a vyčíslit, koho a kdy informovat jsme pro vás shrnuli v článku Co personalista musí znát o náhradě škody + vzor. Získáte také Žádost o náhradu škody, tedy dokument odpovědnost zaměstnance za škodu vzorový.

Zjistěte možnosti inzerce

Odpovědnost zaměstnance za škodu

Ke vzniku povinnosti zaměstnance nahradit škodu způsobenou zaměstnavateli musí být splněny podmínky stanovené v zákoníku práce v paragrafu 250 a dalších. 

Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli vzniká v případě, že jsou splněny všechny níže uvedené podmínky současně. Absencí byť jedné z nich, nárok na náhradu škody zaměstnavateli nevzniká. 

Obecná odpovědnost zaměstnance za škodu vznikne v případě splnění těchto podmínek: 

 • K porušení povinností zaměstnancem došlo při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Povinnosti zaměstnance jsou stanovené v zákoníku práce, vnitřních předpisech zaměstnavatele, pracovní smlouvě a také vyplývají z pokynů nadřízených zaměstnanců; 
 • Došlo ke vzniku škody na straně zaměstnavatele. A to škody, kterou je možné vyčíslit v penězích (například zničení vybavení zaměstnavatele), ale i ušlý zisk zaměstnavatele (o co se majetek zaměstnavatele v důsledku škodní události nezvětšil);
 • Je zde průkazná existence příčinné souvislosti mezi porušením povinností zaměstnancem a vznikem škody. Jinými slovy, kdy porušení povinností zaměstnancem je příčinou vzniku škody na straně zaměstnavatele;
 • Zavinění zaměstnance je zřejmé a průkazné. Zaměstnanec je povinen nahradit škodu, jen pokud její vznik zavinil. Zavinění prokazuje zaměstnavatel. 

Jste personalista či personalistka a chcete dostávat tipy a užitečné informace? Přidejte se do naší Linkedin skupiny JenHR – Meeting room o personalistice, kde vedle tipů můžete konzultovat vaše dotazy s naší HR expertkou.

Odpovědnost zaměstnance za škodu 4,5 násobek mzdy 

Mohou nastat tyto případy, kdy vzniká, respektive nevzniká odpovědnost zaměstnance za škodu: 

 • Nebylo-li zaměstnanci zavinění prokázané, není povinen škodu zaměstnavateli uhradit. 
 • Pro zaměstnance, který způsobil škodu z nedbalosti, určuje zákoník práce limit 4,5 násobku průměrného výdělku, kterým škodu zaměstnavateli pokryje. Průměrným měsíčním výdělkem se rozumí průměrný hrubý výdělek zjištěný v rozhodném období před porušením povinností. 
 • Byl-li zaměstnanec byl pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, je povinen nahradit zaměstnavateli celou skutečnou škodu. 
 • Pokud je škoda způsobena úmyslně, je zaměstnanec povinen zaměstnavateli nahradit skutečnou škodu i případný ušlý zisk. 

Důležitou výjimkou jsou zaměstnanci, kteří mají se zaměstnavatelem podepsanou dohodu o odpovědnosti za svěřené hodnoty, případně ztratili pracovní prostředky vydané na základě písemného potvrzení (služební telefon, osobní ochranné pracovní pomůcky), limit 4,5 násobku průměrného výdělku neplatí. Tito zaměstnanci za způsobenou škodu odpovídají v plné výši.

Pojďme si výše uvedené ukázat na konkrétním případě. Zaměstnanec k plnění pracovních úkolů využívá služební vozidlo zaměstnavatele. Zaměstnanec s vozidlem boural a způsobil zaměstnavateli škodu na vozidle a současně i ušlý zisk, kterého zaměstnavatel mohl dosáhnout, kdyby vozidlo bylo v provozu. 

 • Zaměstnavatel zaměstnanci škodu neprokázal, zaměstnanec škodu nehradí. 
 • Zaměstnanec porušil interní předpis zaměstnavatele o používání služebního vozidla k plnění pracovních úkolů, kdy vozidlo využíval pro soukromé účely, aniž by toto měl od zaměstnavatele schválené. Odpovědnost zaměstnance za škodu je 4,5 násobek průměrné mzdy. 
 • Zaměstnanec škodu na vozidle způsobil úmyslně nebo pod vlivem alkoholu, vzniklou škodu i ušlý zisk hradí zaměstnavateli v plné výši. 

V tomto konkrétním případě odpovědnost zaměstnance za škodu na služebním vozidle vznikne ve 2. a 3. případě. V těchto případech je rozdílná částka, kterou je zaměstnanec povinen zaměstnavateli uhradit. 

Odpovědnost zaměstnance za škodu promlčení

Podle paragrafu 636 občanského zákona platí, že právo na náhradu škody nebo jiné újmy se promlčí nejpozději za deset let ode dne, kdy škoda nebo újma vznikla. 

Byla-li škoda nebo újma způsobena úmyslně, promlčí se právo na její náhradu nejpozději za patnáct let ode dne, kdy škoda nebo újma vznikla. 

K promlčení soud přihlédne jen v případě, že námitku uplatní dlužník.

Když je na vině zaměstnavatel

Při vzniku škody platí odpovědnost zaměstnance a i zaměstnavatele za škodu. Tedy i zaměstnanec může požadovat po zaměstnavateli požadovat náhradu jím způsobené škody. 

Zaměstnanec může náhradu škody požadovat v případě, že jsou splněné podmínky určené zákoníkem práce: 

 • Došlo ke vzniku škody, majetkové újmě na straně zaměstnance. 
 • Ze strany zaměstnavatele či jeho zaměstnanců došlo k protiprávnímu jednání nebo úmyslnému jednání proti dobrým mravům. 
 • Je zřejmá vazba na plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním.

Existuje příčinná souvislost mezi porušením na straně zaměstnavatele (úmyslným jednáním v rozporu s dobrými mravy) a vznikem škody.

 

Publikováno 30. října 2023

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Jak řešit odpovědnost zaměstnance za škodu

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Výhody a nevýhody sdíleného pracovního místa

Výhody a nevýhody sdíleného pracovního místa

Víte, že novela zákoníku práce přinesla sdílené pracovní místo? Sdílení pracovního místa znamená, že minimálně dva zaměstnanci se střídají na stejném pracovním místě a dohromady svými částečnými úvazky pokryjí pracovní úvazek celý. Představíme vám…
Vaše práva při zrušení dovolené zaměstnavatelem

Vaše práva při zrušení dovolené zaměstnavatelem

Zaměstnavatel určuje čerpání dovolené svých zaměstnanců. Zjistěte, kdy může zaměstnavatel zrušit dovolenou, i tu, kterou již máte zaplacenou, nebo vás v průběhu dovolené z ní odvolat zpět do práce. Ukážeme vám, co všechno následně zaměstnavatel musí…
Co dělat, když vám zaměstnavatel nezaplatil

Co dělat, když vám zaměstnavatel nezaplatil

Poradíme vám, co dělat, když zaměstnavatel neplatí mzdu a co dělat, když zaměstnavatel neplatí sociální a zdravotní pojištění. Nevyplacená nemocenská? I s tím vám poradíme. Dozvíte se také, jak správně podat stížnost na zaměstnavatele.
Půjčka zaměstnanci jako benefit společnosti

Půjčka zaměstnanci jako benefit společnosti

Zvažujete nový benefit pro své zaměstnance? Co například půjčka pro zaměstnance! Zjistěte, jaké typy půjček můžete zaměstnancům poskytnout, jaké jsou daňové dopady jednotlivých typů půjček.
Jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele

Jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele

Poradíme vám, jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele, který vám například nevyplácí vaši mzdu nebo odstupné. Máte dvě možnosti, jak své peníze získat zpět. V článku najdete i vzor insolvenčního návrhu.
Proč mít připravenou pracovní náplň + VZOR

Proč mít připravenou pracovní náplň + VZOR

Pracovní náplň, se kterou zaměstnance prokazatelně seznámíte, vám pomůže s určením konkrétních povinností, které má zaměstnanec zastávat. Poradíme, kdo pracovní náplň připravuje, v jakých případech ji může zaměstnavatel změnit či doplnit. Získáte…
Dvě zaměstnání současně - daně, nemocenská

Dvě zaměstnání současně - daně, nemocenská

Chcete si přivydělat a máte dvě zaměstnání? Můžete mít ke své pracovní smlouvě uzavřenou dohodu u svého stávajícího zaměstnavatele, pokud práce na dohodu bude jiná než ta, kterou děláte na základě pracovní smlouvy. Nebo můžete mít zaměstnavatele dva…
Co dělat, když zaměstnanec nepřišel do práce

Co dělat, když zaměstnanec nepřišel do práce

Zjistěte, kdy je absence zaměstnance považována za neomluvenou, jak správně má zaměstnanec svou nepřítomnost v práci omlouvat a jaké kroky zaměstnavatel může uskutečnit.
Ideální práce při rodičovské dovolené

Ideální práce při rodičovské dovolené

Zjistěte, jaký můžete mít přivýdělek na rodičovské dovolené, aniž byste ztratili nárok na rodičovský příspěvek. Pomůžeme vám rozhodnout se, jestli je lepší dohoda nebo OSVČ. O rodičovský příspěvek při zaměstnání nemůžete přijít, pokud splníte…
Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Výstupní list ze zaměstnání nepatří mezi povinné dokumenty, ale pro ochranu zaměstnavatele i zaměstnance jej doporučujeme připravit pro každého zaměstnance, kterému končí pracovní poměr ve vaší společnosti. Ukážeme vám, jak vypadá výstupní list ze…
Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Dozvíte se, co to je pracovní oděv, kdy jej zaměstnavatel zaměstnanci plně hradí a jaké jsou základní povinnosti zaměstnavatele. Zjistíte, kdy a kdo má nárok na pracovní oděv a také na pracovní obuv.
Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Povíme vám vše k tématu “pracovní smlouva na dobu určitou a prodloužení”. Zjistíte, jaké máte možnosti, když se blíží konec vašeho pracovního poměru, kolikrát může zaměstnavatel využít možnost opakovaného prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou…

Podívejte se i na naše pracovní nabídky:

 • Lišov, České Budějovice
 • Zemědělské obchodní družstvo Kolný
 • 28 000 – 33 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 10. dubna
 • Svitavy
 • Roman Kuzyk
 • od 18 900 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 17. ledna
 • Týnec nad Sázavou
 • Školní jídelna Týnec nad Sázavou,…
 • 25 000 – 30 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 26. března

Čalouník/Čalounice

Nutně vás hledají
 • Nový Jičín
 • JANYŠKOVÁ s.r.o.
 • 26 000 – 30 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro absolventy
  Benefity:
 • Finanční bonusy / prémie
 • 13., případně 14. plat
 • Příspěvek na stravování
 • Příspěvek na spoření / pojištění
 • Příspěvek na mobilní tarif
 • Parkoviště
Zveřejněno: 10. dubna
Nutně vás hledají
 • Lukavec, Pelhřimov
 • Dřevozpracující družstvo
 • 25 000 – 35 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 8. března
 • ASTOS Machinery a.s.
 • 25 000 – 35 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 7. března
 • Horní Suchá
 • VAPES CE s.r.o.
 • od 27 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 5. dubna
 • Turnov
 • KERI a.s.
 • 40 000 – 55 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 9. dubna
 • Kladno
 • Hao Fa s.r.o.
 • od 18 900 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 8. dubna
 • Plzeň
 • AP-Auto Profi s.r.o.
 • 30 000 – 46 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 25. března
 • Kraslice
 • Orakle s.r.o.
 • 27 200 – 40 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 1. března
 • Žďár nad Sázavou
 • V.Klimeš & L.Klimeš CZ s.r.o.
 • od 23 400 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 8. února
 • Příbram
 • KC GASTRO s.r.o.
 • od 23 400 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 2. února
 • Milovice, Nymburk
 • Pěstitel Stratov, a.s.
 • od 45 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 20. února
 • Slaný
 • HALBOS Nábytek s.r.o.
 • od 25 560 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 28. února
 • Chrášťany, Praha-západ
 • Turkul s.r.o.
 • od 18 900 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 28. února

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena