Přehledně: firemní kultura, jak ji vytvořit a udržet

Bez správně nastavené firemní kultury společnost jen stěží udrží své zaměstnance motivované, ochotné přicházet s novými nápady a zlepšovat společnost. Jak nastavit firemní kulturu, jaké využít prvky firemní kultury, aby byla dlouhodobě udržitelná, vám ukážeme na konkrétních případech.

Klíčová pro udržení motivovaných zaměstnanců a nábor nových zaměstnanců, je firemní kultura. Firemní kultura a její definice je rozdílná pro každou společnost, protože každá společnost a její kultura jsou unikátní. Všeobecně můžeme říci, že se jedná o to, jak se zaměstnanci chovají uvnitř společnosti, jak pracují, čemu věří, jak vzájemně komunikují,  jak se zaměstnanci do práce těší, přicházejí s novými nápady. A to nejen uvnitř společnosti, ale i navenek, například jak se zapojují do charitativních aktivit, jak o své společnosti hovoří. 

Co je firemní kultura si povíme v našem článku, zaměříme se i na konkrétní prvky firemní kultury, typy firemní kultury a závěrem i na to, co se může stát, když není firemní kultura správně nastavená a vybudovaná. 

Firemní kultura je důležitá pro vytvoření inspirativního pracovního prostředí, kde zaměstnanci budou pracovat rádi, budou výkonnější a společně budou společnost posouvat kupředu. 

Firemní kultura a lidské zdroje jdou ruku v ruce, správná firemní kultura pomůže s náborem, uchazeči budou mít o společnost zájem, budou aktivně vyhledávat pracovní nabídky dané společnosti. Stávající zaměstnanci jsou pyšní na to, že ve společnosti pracují, nebudou mít důvod ze společnosti odejít. 

S firemní kulturou úzce souvisí spokojenost zaměstnanců, které se věnujeme v našem dřívějším článku.

Aktuální nabídka práce

Firemní kultura v praxi

Pro efektivně fungující firemní kulturu je důležitých několik prvků. Hlavní prvky firemní kultury tvoří

Vize, mise a hodnoty společnosti

Vize popisuje směr, kterým se chce firma vydat a dodává jí smysl. Mise je způsob, jakým se společnost chce dostat do ideálního stavu popsaném ve vizi. Hodnoty společnosti a tím i hodnoty firemní kultury jsou návodem, jak by se všichni zaměstnanci společnosti měli chovat, jak by měli přemýšlet, aby byly vize naplněny. 

Když říkáme všichni zaměstnanci, myslíme všechny - firemní kultura začíná u vedení společnosti, které by beze zbytku mělo vizi, misi a hodnoty společnosti prezentovat, řídit se jimi a to tak, aby to všichni zaměstnanci viděli a rozuměli, co a proč vedení společnosti dělá. Jen motivovaní zaměstnanci pomohou vytvořit správnou firemní kulturu.

Příběh společnosti

Podpořit výše uvedené může sdílení příběhu společnosti, její historie, překonané překážky, dosažené úspěchy. Příběh společnost může prezentovat interně pomocí vizuálního znázornění nebo navenek prostřednictvím PR kampaní. Zahrnutí osobních úspěchů zaměstnanců příběh společnosti jen podpoří. 

Rituály, symboly

Firemní jazyk, kterému rozumí jen zaměstnanci, způsob oblékání, rituály na pracovišti jakými může být pravidelné setkávání s vedením společnosti, oslavy narozenin, ale i způsoby vedení porad a následné sdílení informací se všemi zaměstnanci vytvářejí spojení, firemní kulturu. 

Naslouchání zaměstnancům

Existuje mnoho způsobů, kterými vedení společnosti může získat zpětnou vazbu od svých zaměstnanců. Ať již anonymní box s možností vložit podnět. Nebo otevřená setkání vedení společnosti se zaměstnanci. 

Je důležité usměrňovat očekávání zaměstnanců. Ne každý podnět, který sdělí, bude moci být realizován. Pokud však zaměstnanec dostane vysvětlení, proč jeho nápad nemůže být zaveden do praxe, nesníží to jeho snahu dále hledat možnosti zlepšení. 

Jak vybudovat firemní kulturu

Vytvořit úspěšnou firemní kulturu, která přitahuje uchazeče, udrží vaše špičkové talenty a nastartuje vaše podnikání na cestě k úspěchu je běh na dlouhou trať. Je důležité mít podporu od vedení společnosti, které musí jít ostatním zaměstnancům příkladem. To je základ. 

Kroky, které vám pomohou vybudovat firemní kulturu

 • Hodnoty společnosti - abyste mohli začít budovat firemní kulturu práce svých snů, nejprve si popište své základní hodnoty. S těmito hodnotami své zaměstnance seznamte, vysvětlete jim, proč jsou pro společnost důležité, zodpovězte otázky; 
 • Jaký typ firemní kultury je pro vaši společnost ten nejlepší? Jednotlivé typy popisujeme níže; 
 • Nastavte komunikaci, oboustrannou komunikaci - kdy vy komunikujete se zaměstnanci a zaměstnanci musí mít příležitost komunikovat s vámi. Každý zaměstnanec by se měl cítit oceňován a měl by být slyšen, bez ohledu na jeho postavení ve společnosti; 
 • Sdílejte úspěchy jednotlivce, týmu, společnosti;
 • Nastavte jasná pravidla. Základní procesy by měly být u vás ve společnosti popsány, počínaje pracovním řádem zaměstnavatele až po jednotlivé procesy. Stejně důležité jako vytvoření příjemného prostředí je zajistit, aby zaměstnanci znali svá práva a povinnosti;
 • Hlídejte i “drobnosti” - vedoucí, který neustále přesouvá schůzky se svým týmem, tolerovaná práce při obědě, teambuilding jen pro některé členy týmu a podobné se stávají, ale je potřeba i tyto “drobnosti” hlídat a napravovat.

Proč je důležité budovat firemní kulturu

Již víme, že společnosti se silnou firemní kulturou jsou uchazeči o zaměstnání vyhledávané, protože uchazeči hledají stálou pozici a příležitost k osobnímu i profesnímu růstu. Firemní kultura podporuje pozitivní, strukturované pracovní prostředí, které pomáhá společnostem udržet krok v rychle se měnícím, silně konkurenčním prostředí a pomáhá dosáhnout stanovených ambiciózních cílů.

Pojďme si odpovědět otázku “Proč je důležité budovat firemní kulturu”. U společností, které mají silnou a stabilní firemní kulturu, případně u společností, které na firemní kultuře intenzivně pracují, vidíme:  

 • Vyšší angažovanost zaměstnanců - správně nastavená firemní kultura motivuje a inspiruje zaměstnance, aby se více zapojili do svých pracovních povinností a interakcí s ostatními. Zaměstnanci znají cíl společnost, jak jejich osobní cíle zapadají do cílů celofiremních a za své úspěchy jsou odměňováni;
 • Zaměstnanci o společnosti hovoří pozitivně a budují silný a stabilní employer branding. Zaměstnanci často  chtějí víc než stálou mzdu a dobré benefity. Chtějí mít pocit, že na tom, co dělají, opravdu záleží a že jejich práce má výsledky. Zaměstnanci, kteří mají pocit, si jich vážíte, že vám na nich záleží, se stanou těmi, kdo nejen přispívají ke správné firemní kultuře vaší společnosti, ale také ji budou propagovat, interně i externě;
 • S tím souvisí i zvýšená produktivita a výkonnost
 • Nespornou výhodou je nižší fluktuace - u zaměstnanců, kteří se cítí ve společnosti oceňováni a respektováni, je méně pravděpodobné, že ji opustí. Na stabilních zaměstnancích společnosti s velmi dobrou firemní kulturou staví a společně budují úspěšnou společnost;

Onboarding nových kolegů je snazší - ve společnosti spolupráce normální, novým kolegům je normální pomáhat, aby ve své roli mohli být úspěšní.

Typy firemní kultury

Je těžké a nezměřitelné určit přesný typ firemní kultury bez detailní znalosti posuzované společnosti. V teorii rozlišujeme čtyři typy firemní kultury. 

Klanová, která je typická s vysokou mírou vnitřní svobody, založená na spolupráci a rozvoji lidí. 

Klanová kultura, nazývaná také kultura spolupráce, je zaměřena hlavně na týmovou práci. V tomto typu kultury jsou v popředí vztahy, participace a firemní morálka. Na manažery se pohlíží jako na rádce a průvodce zaměstnanců. Tento typ firemní kultury je zaměřen na minimalizaci bariér mezi exekutivní úrovní a zaměstnanci. Klanová kultura je vysoce flexibilní. 

Výhody klanové kultury jsou: 

 • Tým rád spolupracuje, protože komunikace mezi členy týmu je otevřená a efektivní; 
 • Organizační struktura je plochá, jsou jasně definované role všech členů; 
 • Zaměstnanci jsou pravděpodobně v práci velmi angažovaní;

Nevýhody klanové kultury jsou: 

 • Nižší možnost kariérního postupu; 
 • V některých společnostech se může stát, že produktivita je obětována kvůli přílišné spolupráci.

Neformální se zaměřením na inovace a zákazníka společnosti, rozhodování je rychlé, nebojí se rizika.

Mnoho úspěšných startupů má tento typ firemní kultury. Vytváří podnikatelské prostředí na pracovišti, ve kterém jsou zaměstnanci povzbuzováni k riskování a inovacím. Tyto společnosti mají aspirační cíle a vize. Vždy hledají „další velký projekt“ a jsou připraveni riskovat. 

Výhody neformální kultury jsou: 

 • Vysoké riziko, vysoká odměna. Větší potenciál pro růst a průlomy;
 • Zaměstnanci jsou motivováni využívat svou kreativitu a rozvíjet nové nápady. Zaměstnanci cítí podporu při navrhování nových nápadů. 

Nevýhody neformální kultury jsou: 

 • Společnost se zahltí a odkloní se od svého cíle z důvodu nedostatečné stability kvůli množství nových přijatých iniciativ a nápadů;
 • Někteří zaměstnanci se mohou cítit zastrašeni kvůli potřebě pracovat agresivně a rozhodně. Tato pracovní kultura může vytvářet prostředí, kde se zaměstnanci cítí vůči sobě navzájem konkurenceschopní kvůli tlaku neustále přicházet s novými, neotřelými nápady.

Agresivně soutěživá se zaměřením na zákazníka, tlakem na výkon zaměstnanců. 

V této firemní kultuře je hlavní prioritou konečný výsledek, spokojenost zákazníka a ziskovost společnosti. Přitahuje lidi, kteří jsou soutěživí a chtějí vyhrát. Ve společnost, kde převládá agresivně soutěživá firemní kultura jsou vedoucí zaměstnanci nároční a očekávají od zaměstnanců nadprůměrné výkony, a to často pod vysokým tlakem. 

Výhody agresivně soutěživé firemní kultury jsou: 

 • Zaměstnanci jsou ze své práce nadšení. Atmosféra ve společnosti povzbuzuje všechny zaměstnance k tvrdé práci a dosahování firemních cílů;
 • Společnosti s touto firemní kulturou jsou často úspěšné a ziskové, minimálně v počáteční fázi podnikání. 

Nevýhody agresivně soutěživé firemní kultury jsou: 

 • Není pro všechny, pro některé zaměstnance může být náročné zapojit se do své práce, protože každé rozhodnutí je spojeno s určitým číslem a tlakem na dosažení, splnění cílů; 
 • Neustálá konkurence, kterou toto prostředí podporuje, může vytvořit toxické pracovní prostředí. Zaměstnanci se mohou v práci cítit ve stresu kvůli neustálému tlaku na výkon. Není neobvyklé, že zaměstnanci brzy vyhoří, protože se od nich očekává, že budou neustále stoupat po žebříčku a přinášet výsledky bez ohledu na osobní náklady.

Hierarchická s nízkou mírou svobody a malou otevřeností, zaměřená na procesy, řád, kde je direktivní způsob řízení. 

Hierarchická firemní kultura je kultura, která sleduje tradiční podnikovou strukturu, má několik úrovní řízení oddělujících vedoucí pracovníky a zaměstnance. Tento typ společnosti má specifický způsob, jak věci dělat, což může zahrnovat tradiční normy, jako je dress code a přísná pracovní doba. Společnost se zaměřuje na stabilitu a spolehlivost. 

Výhody hierarchické kultury jsou: 

 • Vzhledem k tomu, že tato firemní kultura je konzervativní, společnost zůstává stabilní;
 • Firemní procesy jsou jasně definovány, aby splnily své cíle. Zaměstnanci přesně vědí, co se od nich očekává;
 • Zaměstnanci mají pocit bezpečí s vědomím, že očekávání a pracovní podmínky jsou předvídatelné. 

Nevýhody hierarchické kultury jsou: 

 • Hierarchická firemní kultura upřednostňuje postupy před lidmi, společnost je nepružná, neumí rychle reagovat na měnící se podmínky; 
 • Tato kultura může odrazovat od inovací, protože zaměstnanci jsou vedeni k tou, aby dodržovali nastavené a nepřinášeli nové způsoby a nápady, jak k věcem přistupovat;
 • Může být obtížné rychle reagovat na změny na trhu. Firemní cíle mají přednost před individuálními, což znamená, že zapojení zaměstnanců je věnováno jen málo pozornosti.

Každá ze společností má kousek z každého typu, kdy jeden typ firemní kultury bývá dominantní. 

Aktuální nabídka práce

Nesprávně (vy)budovaná firemní kultura

Může se stát, že vedení společnosti snahu vybudovat firemní kulturu uchopí za špatný konec, nebo nechá všemu volný průběh, protože “když nebudeme zaměstnance řídit, budou spokojení”. 

Následkem nesprávně vybudované firemní kultury je nespokojenost zaměstnanců, postupem času se snižuje jejich motivace, nepřináší nové myšlenky, dělají “jen” svou práci. Takový zaměstnanec nebude o společnosti hovořit pozitivně, informace se bude šířit dál mezi ostatní, se kterými se nespokojený zaměstnanec potkává. A z příběhu jednoho nespokojeného zaměstnance se může stát, že do takové společnosti odborníci nebudou chtít nastoupit, protože jim názor jednoho z nich bude stačit, aby si vytvořili obrázek. 

Změna firemní kultury není snadná, ale není nereálná. Vše musí začínat u vedení společnosti, které vytvoří vize, misi a hodnoty společnosti, bude je sdílet se svými kolegy a striktně dodržovat. Dalšími kroky bude motivace zaměstnanců, naslouchat jim, předávat jim zpětnou vazbu, rozvíjet je. 

 

Aktualizováno 9. dubna 2024

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Přehledně: firemní kultura, jak ji vytvořit a udržet

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Jak správně změnit délku pracovní doby

Jak správně změnit délku pracovní doby

Potřebujete zaměstnanci změnit pracovní dobu? Pokud je pracovní doba součástí pracovní smlouvy, potřebujete souhlas dotčeného zaměstnance. Je-li pracovní doba určena vnitřní směrnicí, můžete délku pracovní doby změnit. Pojďte se s námi na jednotlivé…
Doporučující dopis od zaměstnavatele

Doporučující dopis od zaměstnavatele

Doporučující dopis do zaměstnání může být klíčový při rozhodování vašeho nového zaměstnavatele. Z dopisu zjistí, jaké jsou vaše silné stránky, na jakých projektech jste pracovali, jak jste zapadli do současného týmu a mnohem více.
Výhody a nevýhody sdíleného pracovního místa

Výhody a nevýhody sdíleného pracovního místa

Víte, že novela zákoníku práce přinesla sdílené pracovní místo? Sdílení pracovního místa znamená, že minimálně dva zaměstnanci se střídají na stejném pracovním místě a dohromady svými částečnými úvazky pokryjí pracovní úvazek celý. Představíme vám…
Vaše práva při zrušení dovolené zaměstnavatelem

Vaše práva při zrušení dovolené zaměstnavatelem

Zaměstnavatel určuje čerpání dovolené svých zaměstnanců. Zjistěte, kdy může zaměstnavatel zrušit dovolenou, i tu, kterou již máte zaplacenou, nebo vás v průběhu dovolené z ní odvolat zpět do práce. Ukážeme vám, co všechno následně zaměstnavatel musí…
Co dělat, když vám zaměstnavatel nezaplatil

Co dělat, když vám zaměstnavatel nezaplatil

Poradíme vám, co dělat, když zaměstnavatel neplatí mzdu a co dělat, když zaměstnavatel neplatí sociální a zdravotní pojištění. Nevyplacená nemocenská? I s tím vám poradíme. Dozvíte se také, jak správně podat stížnost na zaměstnavatele.
Půjčka zaměstnanci jako benefit společnosti

Půjčka zaměstnanci jako benefit společnosti

Zvažujete nový benefit pro své zaměstnance? Co například půjčka pro zaměstnance! Zjistěte, jaké typy půjček můžete zaměstnancům poskytnout, jaké jsou daňové dopady jednotlivých typů půjček.
Jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele

Jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele

Poradíme vám, jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele, který vám například nevyplácí vaši mzdu nebo odstupné. Máte dvě možnosti, jak své peníze získat zpět. V článku najdete i vzor insolvenčního návrhu.
Proč mít připravenou pracovní náplň + VZOR

Proč mít připravenou pracovní náplň + VZOR

Pracovní náplň, se kterou zaměstnance prokazatelně seznámíte, vám pomůže s určením konkrétních povinností, které má zaměstnanec zastávat. Poradíme, kdo pracovní náplň připravuje, v jakých případech ji může zaměstnavatel změnit či doplnit. Získáte…
Dvě zaměstnání současně - daně, nemocenská

Dvě zaměstnání současně - daně, nemocenská

Chcete si přivydělat a máte dvě zaměstnání? Můžete mít ke své pracovní smlouvě uzavřenou dohodu u svého stávajícího zaměstnavatele, pokud práce na dohodu bude jiná než ta, kterou děláte na základě pracovní smlouvy. Nebo můžete mít zaměstnavatele dva…
Co dělat, když zaměstnanec nepřišel do práce

Co dělat, když zaměstnanec nepřišel do práce

Zjistěte, kdy je absence zaměstnance považována za neomluvenou, jak správně má zaměstnanec svou nepřítomnost v práci omlouvat a jaké kroky zaměstnavatel může uskutečnit.
Ideální práce při rodičovské dovolené

Ideální práce při rodičovské dovolené

Zjistěte, jaký můžete mít přivýdělek na rodičovské dovolené, aniž byste ztratili nárok na rodičovský příspěvek. Pomůžeme vám rozhodnout se, jestli je lepší dohoda nebo OSVČ. O rodičovský příspěvek při zaměstnání nemůžete přijít, pokud splníte…
Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Výstupní list ze zaměstnání nepatří mezi povinné dokumenty, ale pro ochranu zaměstnavatele i zaměstnance jej doporučujeme připravit pro každého zaměstnance, kterému končí pracovní poměr ve vaší společnosti. Ukážeme vám, jak vypadá výstupní list ze…

Podívejte se i na naše pracovní nabídky:

 • Hovězí
 • Ribo s.r.o.
 • od 22 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 21. února
 • Český Těšín
 • Poradce Podnikatele, spol. s r.o.
 • 25 500 – 50 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 16. dubna
 • Rakovník
 • AG CHEMI GROUP s.r.o.
 • 61 000 – 75 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 14. února
 • Kroměříž
 • Sociální služby města Kroměříže,…
 • od 22 710 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 8. dubna
 • Racková
 • Zednictví Krejsa s.r.o.
 • od 21 300 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 6. března
 • Vrchlabí
 • Dětský domov se školou, základní škola…
 • od 23 510 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 10. dubna
 • Humburky
 • VÝPRACHTICKÝ s.r.o.
 • 35 000 – 40 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 12. dubna
 • Děčín
 • Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
 • 27 580 – 40 520 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 19. dubna
 • Hradec Králové
 • NOZI FOOD s.r.o.
 • od 21 300 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 8. března
 • Fulnek
 • NORDIC STEEL s.r.o.
 • od 33 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 20. února
 • Velké Hoštice
 • WINRO, s.r.o.
 • od 25 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 9. dubna
 • Olomouc
 • Smart stavby s.r.o.
 • od 50 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 28. března
 • Třeboň
 • Determinatio s.r.o.
 • 25 000 – 40 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 2. dubna
 • Kostelec, Jihlava
 • BAKA.C.E s.r.o.
 • od 23 400 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 4. dubna
 • Hranice, Přerov
 • STROJEASTAVBY TVRDOŇ, s.r.o.
 • od 30 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 16. dubna

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena