Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením je důležité nejen pro sociální společnost, ale i pro vaši firmu. Ukážeme vám i jiné než jen finanční výhody. Pokud nemůžete osoby se zdravotním postižením zaměstnávat, představíme vám možnosti, jaké máte, abyste nemuseli odvádět částky do státního rozpočtu. Ukážeme vám, jaké jsou klíčové výhody zaměstnávání lidí s postižením. Abyste měli všechny informace, připojíme i nejčastější chyby zaměstnavatelů při zaměstnávání postižených, a rady, jak se těmto chybám vyhnout.

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Pojďme si úvodem říci, kdo je osobou se zdravotním postižením (OZP). Osobou se zdravotním postižením je fyzická osoba, která je orgánem sociálního zabezpečení uznána:

 • invalidní ve třetím stupni - osoba, jejíž pracovní schopnost poklesla nejméně o 70 %;
 • Invalidní ve druhém stupni - osoba, jejíž pracovní schopnost poklesla nejméně o 50 %, nejvíce však o 69 %;
 • Invalidní v prvním stupni - osoba, jejíž pracovní schopnost poklesla minimálně o 35 %, maximálně však o 49 %; 
 • osoba zdravotně znevýhodněná - osoba zdravotně znevýhodněná nepobírá invalidní důchod, ale má kvůli své nemoci omezení vykonávat některé profese. 

Udělejte pro svou firmu ze zaměstnávání zdravotně postižených svou konkurenční výhodu! Zaměstnávání tělesně postižených a jejich integrace má výrazný přínos pro celou společnost, kdy tento člověk není díky zaměstnání odkázaný na sociální dávky. 

Zaměstnávání zdravotně postižených osob na správných pozicích pro vaši společnost zajistí stabilní, loajální a velmi pracovité zaměstnance.

Ze strany vaší společnosti je nutná podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Ať již přizpůsobením pracovního místa, cesty k pracovnímu místu a cesty do jídelny a další. Nutná je i správná interní komunikace, aby zaměstnanci věděli, že nastoupí nový kolega, který bude tělesně postižený.

Hlavní výhody zaměstnávání osob s postižením

Zaměstnávání kolegů s postižením je klíčovým prvkem inkluzivního pracovního prostředí, které přináší řadu výhod nejen zaměstnancům, ale i zaměstnavatelům a společnosti jako celku. Vytvoření pracovního prostředí, které podporuje rozmanitost a zahrnuje lidi se zdravotním postižením, přináší mnoho pozitivních aspektů.

Pojďme si ukázat klíčové výhody zaměstnávání osob se zdravotním postižením:

 • Nový zdroj talentů – zaměstnávání osob s postižením otevírá přístup ke skrytým talentům, které mohou přinést novou perspektivu a kreativitu do pracovního prostředí;
 • Rozmanitost a nový pohled na řešená témata – rozmanitost pracovního týmu, včetně osob s postižením, podporuje inovace, kreativitu. Různé způsoby myšlení a přístupy ke řešení problémů přispívají k tvůrčímu prostředí a podporují vznik nových nápadů a řešení;
 • Zlepšení firemní kultury a image vaší společnosti - zaměstnání osob s postižením vytváří pozitivní firemní kulturu, která staví na hodnotě respektu a inkluzivního přístupu. Tímto způsobem firmy demonstrují svou sociální odpovědnost a zlepšují svůj employer brand;
 • Zvýšení produktivity a loajality zaměstnanců – společnosti, které mají zkušenosti se zaměstnáváním osob s postižením potvrzují, že zaměstnanci s postižením jsou často velmi loajální a odhodlaní. Poskytnutím vhodné podpory může být jejich produktivita srovnatelná nebo dokonce převyšovat produktivitu zaměstnanců bez postižení;

Finanční výhody – detailně jsou popsány níže.

Výhody zaměstnávání osob se zdravotním postižením jsou pro zaměstnavatele zřejmé, kromě zlepšení dobrého jména jako zaměstnavatele, vylepšení firemní kultury a mnoha dalších výhod, jsou tu i výhody finanční. 

Aktuální nabídka práce

Příspěvek na zaměstnávání OZP

Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením poskytuje úřad práce. Hlavní příspěvky pro zaměstnavatele jsou: 

 1. Příspěvek na zřízení pracovního místa pro OZP. Pracovní místo musí být obsazeno OZP po dobu 3 let. Výše příspěvku může činit pro OZP v prvním a druhém stupni a osobu zdravotně znevýhodněnou maximálně osminásobek a pro OZP ve třetím stupni maximálně dvanácti násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku. Při současném zřízení 10 a více pracovních míst činí maximální výše příspěvku desetinásobek, resp. čtrnáctinásobek průměrné mzdy.
 2. Příspěvek na úhradu provozních nákladů vynaložených v souvislosti se zaměstnáváním OZP. Příspěvek je poskytován zálohově. 

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením předkládá zaměstnavatel úřadu práce, který žádost posoudí. 

Od 1. července 2022 dochází ke zvýšení příspěvku na zaměstnávání OZP, kde maximální částka příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce se zpětně zvyšuje z 13 600 Kč na 14 200 Kč. Chráněný trh práce je tvořen zaměstnavateli, kteří zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců a se kterými úřad práce uzavřel písemnou dohodu o jejich uznání za zaměstnavatele na chráněném trhu práce.

Další možností, kterou zaměstnavatel může uplatnit při zaměstnávání OZP, jsou slevy na dani. Podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu je zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají OZP, poskytována sleva na dani na každého takového zaměstnance. Konkrétní výši slevy na dani upravuje § 35 tohoto zákona.

Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci mají povinnost zaměstnávat OZP ve výši povinného podílu 4 % OZP na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. 

Pokud se zaměstnavateli nedaří plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, může zvolit variantu odebírání výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % OZP, se kterými ÚP ČR uzavřel dohodu o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům; další možnosti plnění povinného podílu je odvod do státního rozpočtu.

Odebírat produkty či služby můžete z chráněné dílny. Dílny, ve kterých osoby s postižením vyrábí předměty. Z jejich prodeje je chráněná dílna částečně financována. Nechcete některou podpořit tím, že u ní nakoupíte vánoční dárky pro své zaměstnance? Kompletní seznam najdete na stránkách Chráněné dílny OZP.

V situaci, kdy jako zaměstnavatel nezaměstnáváte požadovaný podíl OZP, ani neodebíráte výrobky nebo služby od zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než 50 % OZP, musíte odvádět částky do státního rozpočtu z titulu nesplnění povinného podílu zaměstnanců se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců. Konkrétně, odvádíte částku za účetní období, za jaké je hrazen odvod za nesplněný povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením, účtování na účet 548 - Ostatní provozní náklady.

Časté chyby zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby zdravotně postižené

Mnoho zaměstnavatelů se může potýkat s nejrůznějšími problémy při zaměstnávání postižených. Ukážeme si ty nejčastější a způsoby, jak je překonat:

 1. Máme splněnou zákonnou normu - nejčastější chybou je zaměstnávání osob s postižením jen kvůli finančním výhodám a aby společnost zákonné limity. Jsou společnosti, které nevyužívají potenciál těchto kolegů naplno; 
 2. Nedostatečná komunikace a přizpůsobení se - nedostatečná komunikace ohledně potřeb a schopností osob se zdravotním postižením. Je důležité otevřeně diskutovat o specifických potřebách jednotlivých zaměstnanců a zajistit, aby byly tyto potřeby adekvátně zohledněny. Někdy zaměstnavatelé podceňují důležitost přizpůsobení pracovního prostředí. Investice do pracovního prostoru a technologií, které budou zaměstnanci s postižením využívat, pomůže vytvořit podmínky, ve kterých se tito zaměstnanci cítí pohodlně a mohou a chtějí se plně zapojit do pracovních aktivit;
 3. Diskriminace a předsudky – pro některé společnosti je tento krok krokem do neznáma? Na straně zaměstnavatelů, ale i samotných zaměstnanců se může objevovat diskriminace nebo předsudky vůči osobám s postižením. Následkem je jejich nedostatečná integrace do pracovního týmu, snížení motivace, necítí se být součástí týmu. Pokud se rozhodnete zaměstnávat osoby s postižením, komunikujte – zaměstnancům, že tento plán máte, jak mohou novým kolegům pomoci, a jaké výhody budou kolegové s postižením mít. Všem zaměstnancům bude jasné, proč zrovna tento kolega má takovou výhodu. Komunikujte i s kandidáty se postižením, ať vědí, co jim můžete nabídnout, co už je naopak nad vaše možnosti. Je důležité vytvořit firemní kulturu založenou na otevřené komunikaci, respektu a inkluzi, která odmítá diskriminaci a vítá rozmanitost; 
 4. Nedostatečná podpora – některým zaměstnavatelům se stává, že neposkytnou dostatečnou podporu nově zaměstnaným kolegům s postižením, nedostanou buddyho, který se o ně bude starat, bude trpělivě vysvětlovat, ukazovat, i opakovaně; 
 5. Přecenění interních možností – ve snaze zaměstnat osoby s postižením zaměstnavatel slíbí první, poslední, ale zjistí, že svým slibům nemůže dostát. Ať již z hlediska přizpůsobení pracovního místa, například nemožnost vybudovat bezbariérový přístup, či z jiných důvodů.

Ano, je to výzva, která s sebou nese počáteční starosti a náklady. Tyto se vám však mnohonásobně vrátí v podobě spojených, loajálních zaměstnanců, kteří si své práce váží. Zlepšíte svou firemní kulturu, vytvoříte příjemné, inklusivní pracovní prostředí.

 

Aktualizováno 9. dubna 2024

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Jak správně změnit délku pracovní doby

Jak správně změnit délku pracovní doby

Potřebujete zaměstnanci změnit pracovní dobu? Pokud je pracovní doba součástí pracovní smlouvy, potřebujete souhlas dotčeného zaměstnance. Je-li pracovní doba určena vnitřní směrnicí, můžete délku pracovní doby změnit. Pojďte se s námi na jednotlivé…
Doporučující dopis od zaměstnavatele

Doporučující dopis od zaměstnavatele

Doporučující dopis do zaměstnání může být klíčový při rozhodování vašeho nového zaměstnavatele. Z dopisu zjistí, jaké jsou vaše silné stránky, na jakých projektech jste pracovali, jak jste zapadli do současného týmu a mnohem více.
Výhody a nevýhody sdíleného pracovního místa

Výhody a nevýhody sdíleného pracovního místa

Víte, že novela zákoníku práce přinesla sdílené pracovní místo? Sdílení pracovního místa znamená, že minimálně dva zaměstnanci se střídají na stejném pracovním místě a dohromady svými částečnými úvazky pokryjí pracovní úvazek celý. Představíme vám…
Vaše práva při zrušení dovolené zaměstnavatelem

Vaše práva při zrušení dovolené zaměstnavatelem

Zaměstnavatel určuje čerpání dovolené svých zaměstnanců. Zjistěte, kdy může zaměstnavatel zrušit dovolenou, i tu, kterou již máte zaplacenou, nebo vás v průběhu dovolené z ní odvolat zpět do práce. Ukážeme vám, co všechno následně zaměstnavatel musí…
Co dělat, když vám zaměstnavatel nezaplatil

Co dělat, když vám zaměstnavatel nezaplatil

Poradíme vám, co dělat, když zaměstnavatel neplatí mzdu a co dělat, když zaměstnavatel neplatí sociální a zdravotní pojištění. Nevyplacená nemocenská? I s tím vám poradíme. Dozvíte se také, jak správně podat stížnost na zaměstnavatele.
Půjčka zaměstnanci jako benefit společnosti

Půjčka zaměstnanci jako benefit společnosti

Zvažujete nový benefit pro své zaměstnance? Co například půjčka pro zaměstnance! Zjistěte, jaké typy půjček můžete zaměstnancům poskytnout, jaké jsou daňové dopady jednotlivých typů půjček.
Jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele

Jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele

Poradíme vám, jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele, který vám například nevyplácí vaši mzdu nebo odstupné. Máte dvě možnosti, jak své peníze získat zpět. V článku najdete i vzor insolvenčního návrhu.
Proč mít připravenou pracovní náplň + VZOR

Proč mít připravenou pracovní náplň + VZOR

Pracovní náplň, se kterou zaměstnance prokazatelně seznámíte, vám pomůže s určením konkrétních povinností, které má zaměstnanec zastávat. Poradíme, kdo pracovní náplň připravuje, v jakých případech ji může zaměstnavatel změnit či doplnit. Získáte…
Dvě zaměstnání současně - daně, nemocenská

Dvě zaměstnání současně - daně, nemocenská

Chcete si přivydělat a máte dvě zaměstnání? Můžete mít ke své pracovní smlouvě uzavřenou dohodu u svého stávajícího zaměstnavatele, pokud práce na dohodu bude jiná než ta, kterou děláte na základě pracovní smlouvy. Nebo můžete mít zaměstnavatele dva…
Co dělat, když zaměstnanec nepřišel do práce

Co dělat, když zaměstnanec nepřišel do práce

Zjistěte, kdy je absence zaměstnance považována za neomluvenou, jak správně má zaměstnanec svou nepřítomnost v práci omlouvat a jaké kroky zaměstnavatel může uskutečnit.
Ideální práce při rodičovské dovolené

Ideální práce při rodičovské dovolené

Zjistěte, jaký můžete mít přivýdělek na rodičovské dovolené, aniž byste ztratili nárok na rodičovský příspěvek. Pomůžeme vám rozhodnout se, jestli je lepší dohoda nebo OSVČ. O rodičovský příspěvek při zaměstnání nemůžete přijít, pokud splníte…
Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Výstupní list ze zaměstnání nepatří mezi povinné dokumenty, ale pro ochranu zaměstnavatele i zaměstnance jej doporučujeme připravit pro každého zaměstnance, kterému končí pracovní poměr ve vaší společnosti. Ukážeme vám, jak vypadá výstupní list ze…

Podívejte se i na naše pracovní nabídky:

 • Kutná Hora
 • Palio consulting s.r.o.
 • od 23 640 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 11. března
 • Slaný
 • MOWON WANG s.r.o.
 • od 19 500 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 18. dubna
 • Poděbrady
 • DR. OPTIK s.r.o.
 • od 40 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 11. března
 • Mariánské Lázně
 • Hotel Krakonoš s.r.o.
 • 24 000 – 26 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 12. února
 • Plzeň
 • Hawas Abde
 • od 18 900 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 18. března
 • Varnsdorf
 • Thi Minh Ngoc Nguyen
 • od 18 900 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 19. března
 • Sokolov
 • Karel Urban
 • 30 000 – 40 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 1. března
 • Mariánské Lázně
 • Ayur - Lanka, s.r.o.
 • od 22 680 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 28. února
 • Černožice
 • HIPPOinvest Development, a.s.
 • od 22 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 12. dubna
 • Prostějov
 • Pekařství M a M, s.r.o.
 • 21 000 – 25 000 Kč
 • Plný úvazek
  Benefity:
 • Kariérní růst
 • Slevy na firemní zboží
 • Příspěvek na stravování
 • Přátelské prostředí
 • Parkoviště
Zveřejněno: 16. dubna
 • Hluk
 • MION KOVO s.r.o.
 • 45 000 – 55 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 10. dubna
 • Příbram
 • Šindler, důlní a stavební společnost s…
 • 25 000 – 30 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 1. března
 • Lutín
 • HUDY trans s.r.o.
 • od 45 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 24. ledna

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena