Co personalista musí znát o náhradě škody + vzor

Probereme vše o náhradě škody, jaký postup při vzniku škody by měl zaměstnavatel zvolit, kdy je nutné zahrnout i odborovou organizaci. Dozvíte se, kdy se uplatní náhrada škody za poškození věci nebo za poškození dobré pověsti zaměstnavatele. Jaké jsou výše škod, které po zaměstnanci můžete uplatňovat. Je pro vás připravená i výzva k náhradě škody vzorová, která vám tuto situaci usnadní.

Doporučujeme vám článek o hmotné odpovědnosti zaměstnanců, kde najdete i vzory dokumentů a článek, kde se dozvíte, proč je vhodné mít sjednané pojištění odpovědnosti zaměstnance při výkonu zaměstnání. 

Zjistěte možnosti inzerce

Náhrada škody

Majetková škoda představuje jakoukoli ztrátu na majetku. Nový občanský zákoník rozlišuje dvě škody: 

  • Škodu skutečnou - výše, o kterou se hodnota majetku snížila;
  • Ušlý zisk - výše, o kterou se hodnota majetku nezvýšila, ačkoliv měla.

Nemajetkovou škodou je například poškození dobré pověsti. U nemajetkové škody vzniká povinnost hradit škodu za podmínky, že tak výslovně stanoví zákon (nebyla-li povinnost náhrady nemajetkové újmy výslovně sjednána).

Škůdce je ten, kdo škodu způsobil. 

Všeobecně platí, že škoda způsobená na věci se nahradí v penězích nebo uvedením do předešlého stavu.  

Náhrada škody zaměstnavateli

Zaměstnanec je povinen nahradit zaměstnavateli způsobenou škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením povinností v rámci plnění pracovních úkolů. 

Zákoník práce rozlišuje obecnou povinnost zaměstnance nahradit škodu v případě, že jsou splněny následující předpoklady

  • Porušení povinností zaměstnancem při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním;
  • Prokazatelně došlo ke vzniku škody na straně zaměstnavatele;
  • Je prokazatelná existence příčinné souvislosti mezi porušením povinností zaměstnancem a vznikem škody;
  • Je prokazatelné zavinění zaměstnance. Je povinností zaměstnavatele prokázat zavinění zaměstnance. 

A tři zvláštní povinnosti, kterými jsou:

  • Povinnost nahradit škodu vzniklou nesplněním povinnosti k odvrácení škody;
  • Povinnost nahradit schodek na svěřených hodnotách; 
  • Povinnost nahradit škodu vzniklou ztrátou svěřených věcí.

Náhrada škody zaměstnancem se uplatní v případě škody, kterou zaměstnanec způsobil porušením právní povinnosti nebo úmyslným jednáním proti dobrým mravům. K porušení pracovněprávních povinností a vzniku odpovědnosti zaměstnance za škodu může dojít i v mimopracovní době, po bývalém zaměstnanci může být také uplatňována náhrada škody zaměstnavateli po skončení pracovního poměru

Výši náhrady škody určuje zaměstnavatel, a to na základě reálně situace, podkladů, které má k dispozici, aby vyčíslená škoda odpovídala skutečnosti. Většina společností má pro tyto situace založenou škodní komisi, která každý případ škody individuálně projedná a stanoví výši způsobené škody. 

O výši škody je nutné zaměstnance informovat. Pokud ve vaší společnosti působí odborová organizace a škoda je vyšší než 1 000 Kč, je nutné situaci s odborovou organizací projednat.

Postup při vzniku škody 

Prvním krokem je sepsání hlášení o vzniklé škodě, kde uvedete vše, co o škodě víte. Typicky se do hlášení uvádí - kdy, kde, jak, kým ke škodě došlo, uveďte svědky, pokud byli přítomni, co a jakým způsobem bylo poškozeno. Doplňte fotodokumentaci vzniklé škody. Je nutné, abyste písemné hlášení zaměstnanci, který vám škodu způsobil, doručili do 1 měsíce ode dne, kdy jste zjistili, že škoda vznikla.

Dalším krokem, na který některé společnosti zapomínají, je protokol o škodě, kde uvedete všechny detaily vzniklé škody. Oproti hlášení o škodě protokol obsahuje již i celkovou výši škody. Opět s dokumentem zaměstnance seznamte a dejte mu prostor, aby se k dokumentu písemně vyjádřil, pokud bude mít zájem. 

Škodní komise následně posoudí škodní případ a navrhne uplatnění odpovědnosti vůči zaměstnanci, který škodu způsobil. Výsledkem jednání, kterého se účastní i zaměstnanec, který škodu způsobil (může být pozván až na poslední část jednání), je zápis škodní komise. Tento zápis obsahuje detailní popis události, vyčíslení vzniklé škody, postup, jak byla škoda šetřena, vyjádření zaměstnance a závěr, ke kterému komise došla. 

Pokud je škoda vyšší než 1 000 Kč a ve vaší společnosti působí odborová organizace, informujte je, přizvěte je k jednání škodní komise. Výsledek jednání škodní komise spolu s dohodou, kterou můžete nazvat i Písemné uplatnění požadavku o náhradu škody poškozeným, vzor níže vám poslouží k jeho vytvoření, je nutné rovněž projednat s odborovou organizací. 

Na základě závěru škodní komise vyhotovíte žádost o náhradu škody, jejíž vzor je pro vás připraven níže. Tato žádost je vaším podloženým právním nárokem na náhradu škody způsobenou vaším zaměstnancem. Žádost o náhradu škody prokazatelně doručte svému zaměstnanci. 

Podepište se zaměstnancem srážky ze mzdy

Pokud je zaměstnanec pojištěn, pomozte mu s hlášením na jeho pojišťovnu.  

Jste personalista či personalistka a chcete dostávat tipy a užitečné informace? Přidejte se do naší Linkedin skupiny JenHR – Meeting room o personalistice, kde vedle tipů můžete konzultovat vaše dotazy s naší HR expertkou.

Žádost o náhradu škody vzor

Dalším krokem je uplatnění nároku na náhradu škody, vzor je pro vás k dispozici v editovatelné podobě a zcela zdarma. Podepsaná dohoda o náhradě škody, vzor který je k dispozici níže, obsahuje minimální výši požadované náhrady škody a uznání povinnosti nahradit škodu ze strany zaměstnance.

Výše náhrady škody

Pokud zaměstnanec způsobí škodu úmyslně, v opilosti či pod vlivem návykových látek, odpovídá zaměstnanec za škodu v plné výši

Náhrada škody zaměstnavateli a 4,5 násobek mzdy? Ano, způsobí-li zaměstnanec škodu z nedbalosti, náhrada škody zaměstnavateli nesmí přesáhnout 4,5 násobek jeho průměrného hrubého měsíčního výdělku.  

Zaměstnavatel nemůže srážet zaměstnanci část mzdy s odkazem na škodu, kterou mu zaměstnanec způsobil. Jedinou možnou variantou v případě škody způsobené zaměstnancem,  je uzavření dohody o srážkách ze mzdy.

Objevte možnosti inzerce

Náhrada škody účtování

Případy, kdy zaměstnanec způsobí svému zaměstnavateli škodu, je nutné správně daňově posoudit a zaúčtovat. Zaměstnavatel musí postupovat v souladu se zákoníkem práce, občanským zákoníkem, zákonem o daních z příjmů, zákonem o účetnictví. V případě, že je podepsána kolektivní smlouva, tak i její ustanovení musejí být zohledněna, stejně jako vnitřními předpisy zaměstnavatele. 

Předpis náhrady škody zaměstnanci a jeho účtování může být prováděno na účet 335 – Pohledávky za zaměstnancem. Nejčastěji zaměstnavatelé volí možnost podpisu výše uvedené dohody o srážkách ze mzdy.

 

Publikováno 4. září 2023

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Co personalista musí znát o náhradě škody + vzor

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Ideální práce při rodičovské dovolené

Ideální práce při rodičovské dovolené

Zjistěte, jaký můžete mít přivýdělek na rodičovské dovolené, aniž byste ztratili nárok na rodičovský příspěvek. Pomůžeme vám rozhodnout se, jestli je lepší dohoda nebo OSVČ. O rodičovský příspěvek při zaměstnání nemůžete přijít, pokud splníte…
Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Výstupní list ze zaměstnání nepatří mezi povinné dokumenty, ale pro ochranu zaměstnavatele i zaměstnance jej doporučujeme připravit pro každého zaměstnance, kterému končí pracovní poměr ve vaší společnosti. Ukážeme vám, jak vypadá výstupní list ze…
Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Dozvíte se, co to je pracovní oděv, kdy jej zaměstnavatel zaměstnanci plně hradí a jaké jsou základní povinnosti zaměstnavatele. Zjistíte, kdy a kdo má nárok na pracovní oděv a také na pracovní obuv.
Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Povíme vám vše k tématu “pracovní smlouva na dobu určitou a prodloužení”. Zjistíte, jaké máte možnosti, když se blíží konec vašeho pracovního poměru, kolikrát může zaměstnavatel využít možnost opakovaného prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou…
TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

Seznamte se s naším výběrem TOP 10 podcastů zaměřených na lidské zdroje. Ať už jste v oboru HR dlouholetým profesionálem nebo jen hledáte aktuální informace a trendy, tyto podcasty vám nabídnou širokou škálu témat a poznatků. Získejte přehled o tom…
Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář (ČTK), stojící jako maják nezávislého zpravodajství, je veřejnoprávní zpravodajská agentura v České republice. Tento článek vás provede jejím unikátním obchodním modelem, který nepotřebuje státní dotace, a objasní, jak ČTK…
Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Pokud potřebujete sdílet pracovní témata s veřejností, jako jsou zajímavá data nebo stížnosti na bezpráví, je dobré mít kontakty na přední profesní novinářské organizace. Ty vám mohou pomoci získat pozornost pro vaše záležitosti. V našem článku…
Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Specifickou interní směrnicí zaměstnavatele je pracovní řád, který zaměstnancům upřesňuje jejich povinnosti. Každá společnost by měla mít svůj pracovní řád, se kterým všechny své zaměstnance seznámí. Proto jsme pro vás připravili kompletní pracovní…
Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Státní úřad inspekce práce provádí pravidelné plánované kontroly i kontroly na základě podnětů od zaměstnanců, aby zjistil, jaký je skutečný stav v prověřované oblasti, a v případě zjištění nějakého pochybení má pravomoc nařídit zaměstnavateli…
Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Znáte základní povinnosti zaměstnavatele? Ukážeme vám, co je povinností vašeho zaměstnavatele před zahájením vašeho pracovního poměru, v průběhu a při skončení pracovního poměru.
Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Dozvíte se, z jakých důvodů je možné převést dovolenou do dalšího roku, v jakém rozsahu a kdy nejpozději je nutné ji zaměstnanci nařídit, jinak si její čerpání zaměstnanec určí sám. Ukážeme vám, jak na nařízení dovolené ze strany zaměstnavatele a…
Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Zjistila jste, že jste těhotná, a nevíte, kdy a jak tuto skutečnost oznámit v práci? Nebojte se, se vším vám pomůžeme! Dozvíte se, kdy oznámit těhotenství v zaměstnání, jak v práci oznámit těhotenství a také jaké jsou povinnosti vašeho…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena