Co personalista musí znát o náhradě škody + vzor

Probereme vše o náhradě škody, jaký postup při vzniku škody by měl zaměstnavatel zvolit, kdy je nutné zahrnout i odborovou organizaci. Dozvíte se, kdy se uplatní náhrada škody za poškození věci nebo za poškození dobré pověsti zaměstnavatele. Jaké jsou výše škod, které po zaměstnanci můžete uplatňovat. Je pro vás připravená i výzva k náhradě škody vzorová, která vám tuto situaci usnadní.

Doporučujeme vám článek o hmotné odpovědnosti zaměstnanců, kde najdete i vzory dokumentů a článek, kde se dozvíte, proč je vhodné mít sjednané pojištění odpovědnosti zaměstnance při výkonu zaměstnání. 

Zjistěte možnosti inzerce

Náhrada škody

Majetková škoda představuje jakoukoli ztrátu na majetku. Nový občanský zákoník rozlišuje dvě škody: 

 • Škodu skutečnou - výše, o kterou se hodnota majetku snížila;
 • Ušlý zisk - výše, o kterou se hodnota majetku nezvýšila, ačkoliv měla.

Nemajetkovou škodou je například poškození dobré pověsti. U nemajetkové škody vzniká povinnost hradit škodu za podmínky, že tak výslovně stanoví zákon (nebyla-li povinnost náhrady nemajetkové újmy výslovně sjednána).

Škůdce je ten, kdo škodu způsobil. 

Všeobecně platí, že škoda způsobená na věci se nahradí v penězích nebo uvedením do předešlého stavu.  

Náhrada škody zaměstnavateli

Zaměstnanec je povinen nahradit zaměstnavateli způsobenou škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením povinností v rámci plnění pracovních úkolů. 

Zákoník práce rozlišuje obecnou povinnost zaměstnance nahradit škodu v případě, že jsou splněny následující předpoklady

 • Porušení povinností zaměstnancem při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním;
 • Prokazatelně došlo ke vzniku škody na straně zaměstnavatele;
 • Je prokazatelná existence příčinné souvislosti mezi porušením povinností zaměstnancem a vznikem škody;
 • Je prokazatelné zavinění zaměstnance. Je povinností zaměstnavatele prokázat zavinění zaměstnance. 

A tři zvláštní povinnosti, kterými jsou:

 • Povinnost nahradit škodu vzniklou nesplněním povinnosti k odvrácení škody;
 • Povinnost nahradit schodek na svěřených hodnotách; 
 • Povinnost nahradit škodu vzniklou ztrátou svěřených věcí.

Náhrada škody zaměstnancem se uplatní v případě škody, kterou zaměstnanec způsobil porušením právní povinnosti nebo úmyslným jednáním proti dobrým mravům. K porušení pracovněprávních povinností a vzniku odpovědnosti zaměstnance za škodu může dojít i v mimopracovní době, po bývalém zaměstnanci může být také uplatňována náhrada škody zaměstnavateli po skončení pracovního poměru

Výši náhrady škody určuje zaměstnavatel, a to na základě reálně situace, podkladů, které má k dispozici, aby vyčíslená škoda odpovídala skutečnosti. Většina společností má pro tyto situace založenou škodní komisi, která každý případ škody individuálně projedná a stanoví výši způsobené škody. 

O výši škody je nutné zaměstnance informovat. Pokud ve vaší společnosti působí odborová organizace a škoda je vyšší než 1 000 Kč, je nutné situaci s odborovou organizací projednat.

Postup při vzniku škody 

Prvním krokem je sepsání hlášení o vzniklé škodě, kde uvedete vše, co o škodě víte. Typicky se do hlášení uvádí - kdy, kde, jak, kým ke škodě došlo, uveďte svědky, pokud byli přítomni, co a jakým způsobem bylo poškozeno. Doplňte fotodokumentaci vzniklé škody. Je nutné, abyste písemné hlášení zaměstnanci, který vám škodu způsobil, doručili do 1 měsíce ode dne, kdy jste zjistili, že škoda vznikla.

Dalším krokem, na který některé společnosti zapomínají, je protokol o škodě, kde uvedete všechny detaily vzniklé škody. Oproti hlášení o škodě protokol obsahuje již i celkovou výši škody. Opět s dokumentem zaměstnance seznamte a dejte mu prostor, aby se k dokumentu písemně vyjádřil, pokud bude mít zájem. 

Škodní komise následně posoudí škodní případ a navrhne uplatnění odpovědnosti vůči zaměstnanci, který škodu způsobil. Výsledkem jednání, kterého se účastní i zaměstnanec, který škodu způsobil (může být pozván až na poslední část jednání), je zápis škodní komise. Tento zápis obsahuje detailní popis události, vyčíslení vzniklé škody, postup, jak byla škoda šetřena, vyjádření zaměstnance a závěr, ke kterému komise došla. 

Pokud je škoda vyšší než 1 000 Kč a ve vaší společnosti působí odborová organizace, informujte je, přizvěte je k jednání škodní komise. Výsledek jednání škodní komise spolu s dohodou, kterou můžete nazvat i Písemné uplatnění požadavku o náhradu škody poškozeným, vzor níže vám poslouží k jeho vytvoření, je nutné rovněž projednat s odborovou organizací. 

Na základě závěru škodní komise vyhotovíte žádost o náhradu škody, jejíž vzor je pro vás připraven níže. Tato žádost je vaším podloženým právním nárokem na náhradu škody způsobenou vaším zaměstnancem. Žádost o náhradu škody prokazatelně doručte svému zaměstnanci. 

Podepište se zaměstnancem srážky ze mzdy

Pokud je zaměstnanec pojištěn, pomozte mu s hlášením na jeho pojišťovnu.  

Jste personalista či personalistka a chcete dostávat tipy a užitečné informace? Přidejte se do naší Linkedin skupiny JenHR – Meeting room o personalistice, kde vedle tipů můžete konzultovat vaše dotazy s naší HR expertkou.

Žádost o náhradu škody vzor

Dalším krokem je uplatnění nároku na náhradu škody, vzor je pro vás k dispozici v editovatelné podobě a zcela zdarma. Podepsaná dohoda o náhradě škody, vzor který je k dispozici níže, obsahuje minimální výši požadované náhrady škody a uznání povinnosti nahradit škodu ze strany zaměstnance.

Výše náhrady škody

Pokud zaměstnanec způsobí škodu úmyslně, v opilosti či pod vlivem návykových látek, odpovídá zaměstnanec za škodu v plné výši

Náhrada škody zaměstnavateli a 4,5 násobek mzdy? Ano, způsobí-li zaměstnanec škodu z nedbalosti, náhrada škody zaměstnavateli nesmí přesáhnout 4,5 násobek jeho průměrného hrubého měsíčního výdělku.  

Zaměstnavatel nemůže srážet zaměstnanci část mzdy s odkazem na škodu, kterou mu zaměstnanec způsobil. Jedinou možnou variantou v případě škody způsobené zaměstnancem,  je uzavření dohody o srážkách ze mzdy.

Objevte možnosti inzerce

Náhrada škody účtování

Případy, kdy zaměstnanec způsobí svému zaměstnavateli škodu, je nutné správně daňově posoudit a zaúčtovat. Zaměstnavatel musí postupovat v souladu se zákoníkem práce, občanským zákoníkem, zákonem o daních z příjmů, zákonem o účetnictví. V případě, že je podepsána kolektivní smlouva, tak i její ustanovení musejí být zohledněna, stejně jako vnitřními předpisy zaměstnavatele. 

Předpis náhrady škody zaměstnanci a jeho účtování může být prováděno na účet 335 – Pohledávky za zaměstnancem. Nejčastěji zaměstnavatelé volí možnost podpisu výše uvedené dohody o srážkách ze mzdy.

 

Publikováno 4. září 2023

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Co personalista musí znát o náhradě škody + vzor

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Co personalista musí znát o odborové organizaci

Co personalista musí znát o odborové organizaci

Získejte základní přehled o odborech, ať již ve vaší společnosti působí odborová organizace, nebo předpokládáte, že bude v dohledné době založena. Shrnuli jsme základní informace o tom, co to je odborová organizace a jaké má vůči ní zaměstnavatel…
Zaměstnavatel nechce převzít výpověď

Zaměstnavatel nechce převzít výpověď

Ukážeme vám, kdo může ve společnosti výpověď převzít, a dva způsoby, jak si nechat přijetí výpovědi zaměstnavatelem potvrdit. Poradíme vám, jak postupovat, pokud váš zaměstnavatel odmítl převzít výpověď.
Jak správně změnit délku pracovní doby

Jak správně změnit délku pracovní doby

Potřebujete zaměstnanci změnit pracovní dobu? Pokud je pracovní doba součástí pracovní smlouvy, potřebujete souhlas dotčeného zaměstnance. Je-li pracovní doba určena vnitřní směrnicí, můžete délku pracovní doby změnit. Pojďte se s námi na jednotlivé…
Doporučující dopis od zaměstnavatele

Doporučující dopis od zaměstnavatele

Doporučující dopis do zaměstnání může být klíčový při rozhodování vašeho nového zaměstnavatele. Z dopisu zjistí, jaké jsou vaše silné stránky, na jakých projektech jste pracovali, jak jste zapadli do současného týmu a mnohem více.
Výhody a nevýhody sdíleného pracovního místa

Výhody a nevýhody sdíleného pracovního místa

Víte, že novela zákoníku práce přinesla sdílené pracovní místo? Sdílení pracovního místa znamená, že minimálně dva zaměstnanci se střídají na stejném pracovním místě a dohromady svými částečnými úvazky pokryjí pracovní úvazek celý. Představíme vám…
Vaše práva při zrušení dovolené zaměstnavatelem

Vaše práva při zrušení dovolené zaměstnavatelem

Zaměstnavatel určuje čerpání dovolené svých zaměstnanců. Zjistěte, kdy může zaměstnavatel zrušit dovolenou, i tu, kterou již máte zaplacenou, nebo vás v průběhu dovolené z ní odvolat zpět do práce. Ukážeme vám, co všechno následně zaměstnavatel musí…
Co dělat, když vám zaměstnavatel nezaplatil

Co dělat, když vám zaměstnavatel nezaplatil

Poradíme vám, co dělat, když zaměstnavatel neplatí mzdu a co dělat, když zaměstnavatel neplatí sociální a zdravotní pojištění. Nevyplacená nemocenská? I s tím vám poradíme. Dozvíte se také, jak správně podat stížnost na zaměstnavatele.
Půjčka zaměstnanci jako benefit společnosti

Půjčka zaměstnanci jako benefit společnosti

Zvažujete nový benefit pro své zaměstnance? Co například půjčka pro zaměstnance! Zjistěte, jaké typy půjček můžete zaměstnancům poskytnout, jaké jsou daňové dopady jednotlivých typů půjček.
Jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele

Jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele

Poradíme vám, jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele, který vám například nevyplácí vaši mzdu nebo odstupné. Máte dvě možnosti, jak své peníze získat zpět. V článku najdete i vzor insolvenčního návrhu.
Proč mít připravenou pracovní náplň + VZOR

Proč mít připravenou pracovní náplň + VZOR

Pracovní náplň, se kterou zaměstnance prokazatelně seznámíte, vám pomůže s určením konkrétních povinností, které má zaměstnanec zastávat. Poradíme, kdo pracovní náplň připravuje, v jakých případech ji může zaměstnavatel změnit či doplnit. Získáte…
Dvě zaměstnání současně - daně, nemocenská

Dvě zaměstnání současně - daně, nemocenská

Chcete si přivydělat a máte dvě zaměstnání? Můžete mít ke své pracovní smlouvě uzavřenou dohodu u svého stávajícího zaměstnavatele, pokud práce na dohodu bude jiná než ta, kterou děláte na základě pracovní smlouvy. Nebo můžete mít zaměstnavatele dva…
Co dělat, když zaměstnanec nepřišel do práce

Co dělat, když zaměstnanec nepřišel do práce

Zjistěte, kdy je absence zaměstnance považována za neomluvenou, jak správně má zaměstnanec svou nepřítomnost v práci omlouvat a jaké kroky zaměstnavatel může uskutečnit.

Podívejte se i na naše pracovní nabídky:

 • Děčín
 • CORECT 96 s. r. o.
 • od 20 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 18. dubna
 • Rožďalovice
 • MinhHoang s.r.o.
 • 18 900 – 20 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 29. ledna
 • Liberec
 • Podještědská poliklinika s.r.o.
 • 50 000 – 65 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 16. dubna
 • Nový Jičín
 • Bartoňova pekárna s.r.o.
 • 25 000 – 28 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 20. února
 • Hostivice
 • EUROSTAV CRANE s.r.o.
 • od 18 900 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 19. dubna
 • Liberec
 • PROGRESSTRANSPORT s.r.o.
 • 30 000 – 45 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 11. března
 • Cheb
 • Eurokontinent s.r.o.
 • od 23 640 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 28. února
 • Karlovy Vary
 • TOPEN, spol. s r.o.
 • 28 000 – 34 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 1. února
 • Frýdek-Místek
 • Dvěděti.cz s.r.o.
 • 23 000 – 30 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 27. března
 • Liberec
 • Dubax s.r.o.
 • 30 000 – 60 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 19. března
 • Jaroměř
 • JEDNOTA, spotřební družstvo Nová Paka
 • 25 000 – 28 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 9. dubna
 • Tečovice
 • IDEAL TRADE, spol. s r.o.
 • od 20 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 6. března
 • Slavětín, Havlíčkův Brod
 • Viktor Shpilka
 • od 18 900 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 26. ledna
 • Jeneč
 • Základní škola a Mateřská škola Jeneč,…
 • od 30 670 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 12. dubna
 • Čkyně
 • Ing. Martin Macháček
 • od 30 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 11. dubna
 • Plzeň
 • SOLITAIRE s.r.o.,
 • 21 000 – 23 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 18. března
 • Mohelnice, Šumperk
 • DK mont a.s.
 • 19 500 – 30 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 18. března
 • Vimperk
 • Tien On Nguyen
 • od 18 900 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 12. března
 • Bezdružice
 • Thuy Pham Minh
 • 18 900 – 20 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 5. března
 • Havířov
 • Hotel Rudolf s.r.o.
 • Plný úvazek, Zkrácený úvazek
  Benefity:
 • Příspěvek na stravování
Zveřejněno: 16. dubna

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena