Kdy vás musí z práce omluvit, a kdy i zaplatit?

Víte, že jsou situace, kdy vás zaměstnavatel musí ze zákona z práce omluvit, aniž byste si čerpali dovolenou? Jsou to tzv. překážky na straně zaměstnance nebo zaměstnavatele. Pojďme se podívat, kdy máte nárok na placené či neplacené volno a nemusíte čerpat dovolenou.

Kdy mám nárok na placené či neplacené volno

Na základě pracovní smlouvy je zaměstnavatel povinen zaměstnanci přidělovat práci, zaměstnanec je povinen vykonávat sjednanou práci. 

Na straně zaměstnavatele mohou nastat překážky, které znemožní zaměstnanci práci přidělovat. Na druhou stranu také mohou nastat překážky, které vám, jako zaměstnanci, znemožní svou práci vykonávat. 

Z článku o zkušební době víme, že zkušební doba se prodlužuje o celodenní překážky. 

Překážky dělíme na dvě kategorie: 

 • Překážky na straně zaměstnavatele
 • Překážky na straně zaměstnance 
Aktuální nabídka práce

Překážky na straně zaměstnavatele

Za dobu, kdy zaměstnanec nemůže pracovat pro překážky v práci na straně zaměstnavatele, mu nenáleží mzda, ale náhrada mzdy podle druhu překážky, a to od 60 do 100 % průměrného výdělku.

Podle zákoníku práce těmito překážkami jsou: 

 • Prostoje.
 • Přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy.
 • Jiné překážky - zaměstnavatel neplní svou povinnost vyplývající z pracovního poměru (například nemůže přidělovat zaměstnanci práci v rozsahu týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo omezení poptávky po jím poskytovaných službách). 
  • zde zaměstnanci náleží náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku. 

Doba strávená na pracovní cestě nebo na cestě mimo pravidelné pracoviště jinak než plněním pracovních úkolů, která spadá do směny, se považuje za překážku v práci na straně zaměstnavatele, při které se zaměstnanci mzda nebo plat nekrátí. Jestliže však zaměstnanci v důsledku způsobu odměňování mzda ušla, přísluší mu náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. 

Překážky na straně zaměstnance

Zákoník práce upravuje případy, kdy je zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci a tuto nepřítomnost v některých případech i proplatit průměrnou mzdou. Zákoník práce překážky na straně zaměstnance rozděluje na čtyři části: 

 • Důležité osobní překážky v práci. 
 • Jiné důležité osobní překážky.
 • Z důvodu obecného zájmu. 
 • Z důvodu zvyšování kvalifikace.

Pojďme si zákon převést do srozumitelné řeči. Překážkami na straně zaměstnance jsou: 

 • Návštěva lékaře (vyšetření nebo ošetření) - nepřítomnost v práci je omluvena, náhrada mzdy zaměstnanci náleží,  
  • pokud zaměstnanec využil zdravotnické zařízení, které je nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance, 
  • pokud nebylo možné vyšetření provést mimo pracovní dobu,  
  • Většina zaměstnavatelů má podmínky pro návštěvy u lékaře upřesněné v interních směrnicích. 
 • Pracovnělékařská prohlídka, vyšetření nebo očkování související s výkonem práce - pracovní volno se poskytuje na nezbytně nutnou dobu. 
 • Přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků – zaměstnanci je poskytnuto pracovní volno bez náhrady mzdy na nezbytně nutnou dobu: 
  • pokud se zaměstnanec nemohl na pracoviště dopravit jiným přiměřeným způsobem. 
 • Svatba - pracovní volno na 2 dny na vlastní svatbu, z toho je jeden den placený. 
  • Rodiče mají právo na jeden den omluvený a placený při účasti na svatbě svého dítěte; a naopak - dítě má právo na jeden den omluvený a placený pro účast na svatbě rodiče. 
  • Nárok na dovolenou při svatbě tedy nemusíte využít, svatba patří mezi překážky, kdy vám zaměstnavatel musí dát placené a neplacené volno. 
 • Narození dítěte 
  • Omluveno a placeno je volno pro převoz budoucí maminky do porodnice a zpět. 
  • Účast při porodu je omluvená, ale neplacená. 
 • Úmrtí - pracovní volno s náhradou mzdy: 
  • 2 dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a další den k účasti na pohřbu těchto osob. 
  • 1 den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence zaměstnance, rodiče a sourozence jeho manžela, jakož i manžela dítěte nebo manžela sourozence zaměstnance a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob. 
  • 1 den k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka zaměstnance nebo prarodiče jeho manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žila se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob.
 • Doprovod
  • Nejvýše však na 1 den, byl-li doprovod nezbytný a uvedené úkony nebylo možno provést mimo pracovní dobu. 
  • S náhradou mzdy, jde-li o doprovod manžela, druha nebo dítěte, jakož i rodiče a prarodiče zaměstnance nebo jeho manžela. 
 • Pohřeb spoluzaměstnance
  • Pracovní volno s náhradou mzdy pro zaměstnance, které vybral zaměstnavatel, a účastní se pohřbu. 
 • Přestěhování
  • Zaměstnanec je omluven nejvýše na 2 dny. Musí doložit zaměstnavateli “důkaz”, že se stěhoval, například kupní smlouvu. 
  • Pokud se zaměstnanec stěhuje, protože to zaměstnavatel chtěl, pak jsou tyto 2 dny proplacené. 
 • Hledání nového zaměstnání
  • Neplacené, omluvené volno - platí pro zaměstnance, který je ve výpovědní lhůtě, nejvýše 1 půlden v týdnu, po dobu odpovídající výpovědní době. Tyto půldny je možné slučovat, pokud s tím zaměstnavatel souhlasí. Není třeba nijak dokládat, že jste byli na pohovoru. 
  • Pokud jste dostali výpověď na základě § 52 písm. a) až e) zákoníku práce, pak jsou tyto půldny placené.  
 • Dočasná pracovní neschopnost (neschopenka), karanténa
  • Prvních 14 dní platí zaměstnavatel. Od 15. dne dávku vyplácí OSSZ. 
  • Od 15. do 30. dne dostáváte 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu. 
  • Od 31. dne do 60. dne dostáváte 66 % redukovaného denního vyměřovacího základu. 
  • Od 61. dne dostáváte 72 % redukovaného denního vyměřovacího základu.
 • Mateřská a rodičovská dovolená. 
 • Ošetřování dítěte mladšího než 10 let nebo jiné fyzické osoby v případech podle § 39 zákona o nemocenském pojištění
 • Péče o dítě mladší než 10 let z důvodů stanovených v § 39 zákona o nemocenském pojištění nebo z důvodu, kdy se fyzická osoba, která o dítě jinak pečuje, podrobila vyšetření nebo ošetření u poskytovatele zdravotních služeb, které nebylo možno zabezpečit mimo pracovní dobu zaměstnance, a proto nemůže o dítě pečovat.

Zaměstnanec by měl svého zaměstnavatele informovat hned, jak se o překážce dozví, a požádat jej o volno. I když volno náleží ze zákona, je vhodné zaměstnavatele informovat

V případě, kdy o překážce nevíte dopředu, například jste onemocněli, stal se vám úraz, bez zbytečného průtahu dejte svému zaměstnavateli vědět. 

Aktuální nabídka práce

Neschopenka nebo dovolená?

Pokud vám lékař chce vypsat neschopenku, nemusíte souhlasit. Můžete se se zaměstnavatelem domluvit, že si raději vezmete dovolenou, abyste nepřišli o příjem. 

Nárok na dovolenou při nemoci tedy máte, pokud s tím bude zaměstnavatel souhlasit. V případě, že si nechcete brát neschopenku, ale chcete zůstat na dovolené, abyste nepřišli o peníze. Nárok na dovolenou při nemocenské nemáte, pokud máte vystavenou neschopenku od lékaře. 

Jiná situace nastane, když v průběhu své dovolené onemocníte a lékař vám vypíše neschopenku. Dovolená se přestane čerpat. Neschopenka je víc než dovolená, takže bude platit neschopenka.

 

Publikováno 6. května 2022

To nejzajímavější vám zašleme

Povězte nám, jaká oblast vás zajímá?

Jenpráce.cz - Poradna
Zaregistrováním se k odběru zajímavosti a tipů ze světa práce na e-mail udělujete správci své osobní údaje za účelem zasílání informací. V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace o zpracování údajů společností Coweo Technologies s.r.o., se sídlem Škrétova 490/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 05157552 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů poverenec@everyregard.one, informace jsou k dispozici na Zásady ochrany osobních údajů.

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Kdy vás musí z práce omluvit, a kdy i zaplatit?

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Žádost o prodloužení rodičovské dovolené + vzor

Žádost o prodloužení rodičovské dovolené + vzor

Potřebujete změnit délku své rodičovské dovolené? Stačí zaměstnavatele informovat, použijte náš formulář prodloužení rodičovské dovolené.
Základy mzdového účetnictví pro personalisty

Základy mzdového účetnictví pro personalisty

Personalisté by měli znát základy mzdového účetnictví, aby dokázali zodpovědět případné dotazy svých zaměstnanců. Přinášíme vám přehledně zpracované základní informace o vyměřovacím základu, mzdovém listu a výplatě mzdy. Dozvíte se, jaké…
Zkratky v HR - znáte rozdíly mezi ATS, CRM, LMS?

Zkratky v HR - znáte rozdíly mezi ATS, CRM, LMS?

Co ATS, CRM nebo LMS znamená ve světě lidských zdrojů? V tomto článku se podíváme na význam hlavních zkratek technologických nástrojů, software a strategií, se kterými se v oblasti HR setkáváme poměrně často. Tyto nástroje nachází své uplatnění při…
Alma Career s.r.o, skupina LMC mění název

Alma Career s.r.o, skupina LMC mění název

Korporátní skupina LMC, provozovatel několika pracovních portálů v ČR, oznámila, že od 1. ledna 2024 se bude prezentovat pod novým názvem Alma Career s.r.o.. Tato změna představuje nejen reorganizaci, ale také krok k ještě další expanzi této skupiny…
Příslib zaměstnání pro různé příležitosti + vzory

Příslib zaměstnání pro různé příležitosti + vzory

Přislíbit zaměstnání kandidátovi, který úspěšně prošel výběrovým řízením, vězni pro podmíněné propuštění nebo úřadu práce pro proplacení rekvalifikace? Na všechny varianty pro vás máme vzor zdarma. Ukážeme vám, jaké právní důsledky s sebou příslib…
Datacruit - moderní a jednoduchý HR nástroj

Datacruit - moderní a jednoduchý HR nástroj

Datacruit je moderní technologická platforma zaměřená na automatizaci a zefektivnění náborových procesů. Umožňuje firmám centralizovat náborové aktivity od publikování nabídek práce až po konečné rozhodnutí o přijetí kandidáta. Jeho klíčovým…
Recru - cesta k efektivním náborům

Recru - cesta k efektivním náborům

Recru ATS je cloudové řešení pro nábor a hodnocení kandidátů, poskytující funkce pro správu pozic, kandidátů a hodnocení. Systém byl navržen tak, aby personalistům usnadnil a zrychlil náborový proces, redukoval administrativní úkoly a umožnil jim…
Recruitis - chytrý náborový software

Recruitis - chytrý náborový software

Recruitis je moderní technologické řešení pro nábor zaměstnanců v digitální éře. Jedná se o systém, který kombinuje softwarové aplikace, databázové systémy a algoritmy pro optimalizaci náborového procesu. Jeho moduly a nástroje umožňují správu…
Teamio - moderní náborová aplikace a chytré ATS

Teamio - moderní náborová aplikace a chytré ATS

Teamio je inovativní aplikace pro sledování uchazečů (ATS) navržená pro zefektivnění a digitalizaci náborových procesů v 21. století. S jasnou misí "Dělejte nábory skvěle", Teamio nabízí řešení na míru pro organizace všech velikostí a zdůrazňuje…
Jak řešit odpovědnost zaměstnance za škodu

Jak řešit odpovědnost zaměstnance za škodu

Podíváme se na odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání. Dozvíte se, v jakých případech můžete po zaměstnanci chtít uhradit celou částku, a kdy je odpovědnost zaměstnance za škodu ve výši 4,5 násobku mzdy.…
Odvody a náklady za zaměstnance pro personalisty

Odvody a náklady za zaměstnance pro personalisty

Pojďme se společně podívat na to, kolik vás jako zaměstnavatele stojí zaměstnanec. Tedy, jaké jsou náklady zaměstnavatele na zaměstnance, mzda a povinné odvody zaměstnavatele za zaměstnance. Na konkrétním případě si ukážeme výpočet nákladů na…
Vše, co potřebujete vědět o rodičovské dovolené

Vše, co potřebujete vědět o rodičovské dovolené

S námi získáte základní přehled o tom, jak dlouho trvá rodičovská dovolená, kdy končí rodičovská dovolená, jak se vypočítává a jak správně postupovat při jejím ukončení. Přidáme také užitečné informace, jak zajistit hladký návrat do zaměstnání po…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2023 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena