Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Pokud potřebujete sdílet pracovní témata s veřejností, jako jsou zajímavá data nebo stížnosti na bezpráví, je dobré mít kontakty na přední profesní novinářské organizace. Ty vám mohou pomoci získat pozornost pro vaše záležitosti. V našem článku představujeme pět nejúčinnějších organizací, se kterými se vyplatí navázat spolupráci.

Syndikát novinářů České republiky

Syndikát novinářů je zapsaný spolek, tedy příspěvková organizace, která je dobrovolným profesním sdružení novinářů politicky neutrální, nezávislé na ideologických, náboženských, politických a ekonomických státních i soukromých strukturách. Aktivně se angažují za svobodu shromažďovat, analyzovat a šířit informace prostřednictvím tištěných a elektronických médií, svobodu vyjadřovat názor včetně svobody kritizovat, oponovat vládám a politickým a ekonomickým strukturám, veřejným nebo soukromým.

Syndikát na svých stránkách nabízí vícero možností, jak spolupracovat napřímo, jelikož samotná organizace nemá aktivní novináře tak, jak to mají některé velké agentury. První formou je samotná inzerce na stránkách Syndikátu, kde při rozkliknutí tlačítka “Vyplnit formulář” vyplníte nejdříve typ inzerátu, kde vybere z nabídky Poptávka zaměstnání, Nabídka zaměstnání nebo Neplacená místa a stáže. Pokračujete přes vyplnění svého jména a příjmení, e-mailu a data narození. V poslední možnosti vložíte text, který chcete publikovat a souvisí se službou, kterou jste zaškrtli v první části. Následně dáte “Odeslat” a čekáte na schválení nebo zamítnutí vašeho inzerátu. Tento způsob je nejjednodušší pro publikaci na navštěvovaném portále, jako je Syndikát novinářů.

Druhou možností je tzv. PressCentrum, které na svých stránkách uvádí kdy a kde můžete využít této služby. Běžně tato akce bývá čtyřikrát měsíčně, nicméně jsou zde také výjimky. Presscentrum je prakticky klíčový prvek v arzenálu mediální komunikace, představuje buď fyzický prostor nebo institucionální entitu, jejímž primárním posláním je poskytování širokého spektra informačních a komunikačních služeb pro mediální profesionály. Tento hub novinářské aktivity často zahrnuje prostory jako kanceláře či konferenční místnosti, kde jsou novináři průběžně aktualizováni o nejnovějších událostech, mají přístup k nejčerstvějším tiskovým zprávám a mohou zde uskutečňovat dialog s klíčovými osobnostmi veřejného života.

Do třetice a zároveň poslední možností spolupráce se Syndikátem novinářů, je možnost využívat bezplatné telefonické právní poradenství poskytované otevřenými právními společnostmi. Pokud narazíte na komplikace v rámci právního procesu získávání informací, můžete kontaktovat experta Oldřicha Kužílka, který vám poskytne profesionální poradenství nebo stanovisko k dané problematice. Běžně se tato služba využívá v případě, kdy dochází například k mystifikaci v publikacích nebo útoky či hanění dané osoby, nebo zneužití autorských práv. Důvodů může být samozřejmě více, nicméně tyto vnímáme jako nejběžnější.

V poslední řadě je zde možné stát se tzv. Příspěvkovým členem, kde díky symbolickému předplatnému nejen pomůžete dále progresovat Syndikátu novinářů, ale také získáte nemálo výhod v mezinárodním měřítku. Jelikož je Syndikát novinářů členem Mezinárodní novinářské federace (IFJ), tak předplatitelé a členové získají průkaz držitele. V novinářské komunitě se jedná o nejuznávanější průkaz, který lze získat. Držitel se tak může dostat na určité události organizace a presscentra, získá slevy ve výši 10 % na pojištění novináře a také nonstop asistenci. Nutno zmínit, že tyto členské příspěvky jsou zvýhodněné u Syndikátu novinářů pro seniory s překročeným věkem 75 let za cenu 50 Kč.

Asociace nezávislých médií

Program Asociace nezávislých médii se zaměřuje na svobodný projev ze všech koutů národností, ras, pohlaví, kultury a jiné. Ve vládách České republiky, Evropské unie a Organizace spojených národů lze pozorovat snahy o regulaci svobody projevu. Cílem Asociace je chránit tuto základní svobodu a poukazovat na potenciální rizika jejího omezení, včetně možnosti vzniku nových právních předpisů. Také se hledá inspirace a spolupráce s nezávislými médii v zahraničí, především na Slovensku, kvůli jazykové a historické propojenosti.

Asociace nezávislých médii aktivně poukazuje na fakt, že během mediální činnosti se někteří z nás setkali s různě intenzivními omezeními svobody vyjadřování ve veřejném a mediálním prostoru. Tyto omezení často zahrnují blokování přístupu do velkých médií a v některých případech i hrozbu trestního stíhání. Existuje záměr systematicky a kolektivně dokumentovat takové případy u jednotlivců a usilovat o ochranu svobody jejich projevu. Je známo, že v českých veřejnoprávních médiích dochází k situacím, které někteří považují za cenzuru, manipulaci a vliv zájmových skupin. V reakci na to existuje záměr kolektivně dokumentovat případy, kdy se porušuje objektivita a nezávislost těchto médií, a podporovat různorodost názorů. Také se považuje za důležité navrhovat nové zákony, které by lépe zajišťovaly pluralitu názorů v českých veřejnoprávních médiích.

Asociace se pyšní také svým programem tzv. Krameriovy ceny, tedy oceněním, které se uděluje za významný přínos v oblasti knihkupectví, nakladatelství nebo šíření knih a čtenářské kultury v České republice. Cena je určena pro jednotlivce nebo organizace, které se významně podílejí na rozvoji a podpoře čtenářství a knižní kultury, a to jak v profesionálním, tak veřejném životě. Krameriova cena pro nezávislou žurnalistiku, udělovaná každoročně, má svůj původ v iniciativě Asociace nezávislých médií (ANM), založené v roce 2015. Tato asociace je kolektivem autorů, vydavatelů a provozovatelů médií, kteří jsou mimo hlavní mediální proud. Nezávislost těchto médií je definována především absencí finanční závislosti na velkých mediálních korporacích a také názorovou nezávislostí. Tato názorová svoboda je v souladu s respektem ke svobodě slova a je podporována Chartou lidských práv OSN a Listinou základních práv a svobod, které jsou součástí Ústavy České republiky.

V rámci prohlášení zakladatelů Asociace nezávislých médií se odkazují na posledních roky, kde dochází k významným změnám na mediální scéně v České republice, kde se vedle tradičních médií stále více prosazují nezávislá média v internetovém prostoru. Tyto nezávislé platformy nabízejí alternativu k obsahu tradičních médií, jejichž důvěra veřejnosti klesá. Vládnoucí politické struktury a tradiční média vnímají nezávislá média jako hrozbu, neboť přinášejí informace bez cenzury a politického vlivu, což je považováno za ohrožení jejich monopolního postavení. Tento nárůst vlivu nezávislých médií vede k obavám politických a mediálních struktur, které se snaží omezit jejich vliv na veřejné mínění prostřednictvím legislativních opatření. Cílem je regulovat internet a jeho obsah, včetně nezávislých informačních zdrojů, s cílem udržet kontrolu nad veřejným diskurzem. Evropská unie již vyvíjí tlak na regulaci internetu, což by mohlo vést k omezení svobody slova a přístupu k informacím. V reakci na tyto výzvy se nezávislá média sdružují do formálních asociací, aby vytvořila platformu pro dialog s legislativními a exekutivními orgány. Cílem je zabránit omezení svobody internetu a svobody slova, což jsou základní práva garantovaná Ústavou ČR a Listinou základních práv a svobod. Asociace nezávislých médií je apolitická a zaměřuje se na obranu práva na svobodné šíření a získávání informací. 

Asociace nezávislých médií od roku 2016 zpracovali velmi zajímavý koncept, tzv. Dualóg. Jedná se o diskuzi (skoro podcast) o aktuálních otázkách české politiky formou svobodného slova. Těchto diskuzí zvládli vytvořit již přes 180 a každé trvá v průměru 120 minut. Diskuzi pravidelně moderují Petr Žantovský a Stanislav Novotný. Doporučujeme najít si čas a věnovat ho diskuzím, jelikož tyto témata mohou být pro vás velmi užitečná, pokud zajímáte o českou politiku a zaměřujete se na žurnalistiku v tomto směru.

Asociace nabízí platformu pro alternativní pohledy a nezávislou žurnalistiku. Věříme, že pro většinu novinářů bude spolupráce přínosná, pokud hledají širší perspektivy a hlubší analýzy. Tato spolupráce může pomoci překonat jednostrannost a podporovat pluralitu v médiích, což je klíčové pro informovanost a diverzitu názorů ve veřejném diskurzu. Dále podpora nezávislých médií  je důležitá pro udržení svobody slova a rozmanitosti v mediálním prostředí. Pro novináře, kteří se snaží vyhnout omezením a tlakům spojeným s velkými mediálními domy, může tato platforma poskytnout cenný prostor pro vyjádření a publikaci jejich prací, což může obohatit veřejnou diskusi a přinést nové perspektivy do širšího mediálního spektra.

Aktuální nabídka práce

Česká unie vydavatelů

Unie vydavatelů je přední organizace v České republice, která zastupuje vydavatele tiskových publikací. Již více než 30 let reprezentuje 44 vydavatelů, kteří vydávají přibližně 300 tištěných titulů novin a časopisů a provozují kolem 200 internetových publikací. Členství v Unii je otevřené pro fyzické a právnické osoby, které jsou vydavateli periodického tisku. Unie vydavatelů se zaměřuje na podporu a rozvoj tiskového průmyslu, přičemž její činnost zahrnuje i mezinárodní spolupráci prostřednictvím členství v několika mezinárodních organizacích, jako je WAN-IFRA nebo FIPP. Díky svému obrovskému záběru na české občany ve věku 12 - 72 let, dokáží momentálně cílit na více, jak 73 % populace České republiky a právě proto můžeme velmi doporučit spolupráci s Českou unii vydavatelů.

Jednou z možností spolupráce je možnost stát se členy profesní asociace vydavatelů, pokud splníte kvalifikační kritéria stanovená pro vydavatelskou činnost. Členství může být buď plnohodnotným aktivním členstvím (řádné nebo přidružené) nebo pasivní formou členství jako registrovaný člen Unie vydavatelů, která nevyžaduje finanční závazky a poskytuje omezená členská práva. Unie vydavatelů, která reprezentuje vydavatele novin, časopisů a online redakčního obsahu v České republice, aktivně vyzývá všechny vydavatele, kteří dosud nejsou jejími členy, aby se připojili k této profesní asociaci. Unie vydavatelů, která má více než třicetiletou historii, je v současnosti nejvýznamnější profesní organizací pro vydavatele v České republice. Jejím hlavním cílem je zastupovat a prosazovat zájmy vydavatelů na mediálním trhu vůči státním a veřejným orgánům. Dále je aktivním členem mezinárodních vydavatelských asociací a účastní se tvorby nové legislativy v rámci kreativního a kulturního průmyslu v České republice. Unie se také soustředí na aktuální výzvy, včetně ochrany autorských práv vydavatelů a řešení dopadů digitální transformace na vydavatelský průmysl. Unie vydavatelů chce otevřít dveře pro větší zapojení vydavatelů tištěného i online obsahu do své činnosti, a proto nabízí registrované členství zdarma pro menší a malé podnikatelské subjekty. Tímto způsobem registrovaní vydavatelé budou mít přístup k informačním materiálům a členským výhodám. Stačí kontaktovat kancelář Unie vydavatelů, vyjádřit zájem o registrované členství a poskytnout potřebné informace o svém podnikání.

Česká unie vydavatelů je rovněž organizací, která aktivně prosazuje a provádí kampaně nazývané "Chytré kampaně”, které oslovují určené cílové skupiny prostřednictvím tištěných novin a časopisů. Podle statistiky této organizace jsou kampaně často účinnější než televizní reklama nebo jiné formy elektronické publicity.

Unie vydavatelů se zavazuje k několika klíčovým posláním a cílům, které směřují k podpoře vydavatelského průmyslu a svobody slova. Jejich posláním je především rozvíjet a vytvářet podmínky pro svobodnou vydavatelskou činnost, podnikání na internetu a prosazování principů svobody slova. Toto zahrnuje i ochranu autorských práv a aktivní účast v oblasti měření čtenosti a ověřování prodaného nákladu. Unie vydavatelů si též klade za cíl podporovat rozvoj trhu tiskové reklamy a zajistit rovné podmínky pro distribuci na trhu. Zároveň usilují o hájení profesionálních zájmů vydavatelů, poskytovatelů internetových obsahů a pracovníků ve sdělovacích prostředcích. Aby těchto cílů dosáhli, pořádají akce na podporu čtení ve všeobecném smyslu a zejména u mládeže. 

Druhým pilířem Unie vydavatelů jsou cíle, které směřují k podpoře a zlepšení pozice jejich členů. Patří sem zvyšování podílu tiskové reklamy na celkovém reklamním trhu. To zahrnuje provádění výzkumů účinnosti tiskové reklamy a zdůrazňování výhod tisku oproti jiným médii. Unie vydavatelů se také zavazuje k pravidelnému prověřování a uplatňování metodiky ABC ČR, aby se předešlo nepřesnostem a podvodům. Dalším cílem je aktivní propagace tiskové reklamy na reklamním trhu a prezentace výsledků výzkumů u reklamních agentur a zadavatelů reklamy. Kromě toho se snaží o snižování finančních nákladů svých členů, a to prostřednictvím vytvoření databáze neplatičů, jednání s mediálními agenturami o bonusových programech a náboru nových členů. Unie vydavatelů také poskytuje právní pomoc svým členům, udržuje právní poradnu a nabízí standardizované smlouvy podle jejich potřeb. Kromě toho pravidelně informuje své členy prostřednictvím webových stránek, e-mailů a tištěných publikací a zprostředkovává užitečné informace ze zahraničí. Celkově lze říci, že Unie vydavatelů aktivně pracuje na podpoře a ochraně vydavatelů a jejich profesionálních zájmů v dynamickém mediálním prostředí.

 

Publikováno 31. ledna 2024

Autor: Bc. Daniel Haša
Profesionál v oblasti lidských zdrojů s důrazem na strategické plánování a optimalizaci týmové kultury, klientský poradce.
Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Dozvíte se, co to je pracovní oděv, kdy jej zaměstnavatel zaměstnanci plně hradí a jaké jsou základní povinnosti zaměstnavatele. Zjistíte, kdy a kdo má nárok na pracovní oděv a také na pracovní obuv.
Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Povíme vám vše k tématu “pracovní smlouva na dobu určitou a prodloužení”. Zjistíte, jaké máte možnosti, když se blíží konec vašeho pracovního poměru, kolikrát může zaměstnavatel využít možnost opakovaného prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou…
TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

Seznamte se s naším výběrem TOP 10 podcastů zaměřených na lidské zdroje. Ať už jste v oboru HR dlouholetým profesionálem nebo jen hledáte aktuální informace a trendy, tyto podcasty vám nabídnou širokou škálu témat a poznatků. Získejte přehled o tom…
Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář (ČTK), stojící jako maják nezávislého zpravodajství, je veřejnoprávní zpravodajská agentura v České republice. Tento článek vás provede jejím unikátním obchodním modelem, který nepotřebuje státní dotace, a objasní, jak ČTK…
Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Pokud potřebujete sdílet pracovní témata s veřejností, jako jsou zajímavá data nebo stížnosti na bezpráví, je dobré mít kontakty na přední profesní novinářské organizace. Ty vám mohou pomoci získat pozornost pro vaše záležitosti. V našem článku…
Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Specifickou interní směrnicí zaměstnavatele je pracovní řád, který zaměstnancům upřesňuje jejich povinnosti. Každá společnost by měla mít svůj pracovní řád, se kterým všechny své zaměstnance seznámí. Proto jsme pro vás připravili kompletní pracovní…
Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Státní úřad inspekce práce provádí pravidelné plánované kontroly i kontroly na základě podnětů od zaměstnanců, aby zjistil, jaký je skutečný stav v prověřované oblasti, a v případě zjištění nějakého pochybení má pravomoc nařídit zaměstnavateli…
Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Znáte základní povinnosti zaměstnavatele? Ukážeme vám, co je povinností vašeho zaměstnavatele před zahájením vašeho pracovního poměru, v průběhu a při skončení pracovního poměru.
Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Dozvíte se, z jakých důvodů je možné převést dovolenou do dalšího roku, v jakém rozsahu a kdy nejpozději je nutné ji zaměstnanci nařídit, jinak si její čerpání zaměstnanec určí sám. Ukážeme vám, jak na nařízení dovolené ze strany zaměstnavatele a…
Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Zjistila jste, že jste těhotná, a nevíte, kdy a jak tuto skutečnost oznámit v práci? Nebojte se, se vším vám pomůžeme! Dozvíte se, kdy oznámit těhotenství v zaměstnání, jak v práci oznámit těhotenství a také jaké jsou povinnosti vašeho…
Nezdražujeme a z vysoké kvality služeb neuhneme

Nezdražujeme a z vysoké kvality služeb neuhneme

V době, kdy ostatní firmy v oboru od ledna 2024 zdražují, pracovní portál JenPráce.cz jde proti proudu a drží svoje ceny nízko. Díky inovativním technikám vedoucím k vnitřním úsporám a rychle rostoucímu počtu klientů, nemusí k zvýšení cen přistoupit…
Top 20 ATS systémů, které hýbou HR

Top 20 ATS systémů, které hýbou HR

Systémů pro podporu náborů, takzvaných ATS (anglická zkratka “Applicant Tracking System”), či jim podobných, najdete na současném trhu nepřeberné množství. Všechny tyto softwary spojuje společný cíl - vylepšit administrativní a náborové procesy ve…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena