Obezita jako zdravotní postižení?

Ano, i s takovou kuriozitou se můžeme setkat. Na stránkách epravo.cz píší o rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie (SDEU), který vydal usnesení týkající se obezity, jež může být důvodem diskriminace.

Jednou z nedílných součástí zásad pracovního práva je zákaz diskriminace, což udává směrnice o rovném zacházení v zaměstnání, podle níž je nepřípustné, aby se s jednou osobou zacházelo méně příznivě, než by se v podobné situaci zacházelo s jinou osobou kvůli diskriminačním důvodům.

BMI 30 kg/m2 nebo více = obezita

Kdo se vlastně považuje za obézního? Dle Světové zdravotnické organizace (WHO) se za obézní považuje osoba, jejíž index tělesné hmotnosti dosahuje hodnoty 30 kg/m2 nebo více.

SDEU dospěl k tomu, že obezita samotná neplní samostatný diskriminační důvod (právo EU  obezitu jako diskriminační důvody nezmiňuje).

Obezita jako omezení

Pokud však hovoříme o možnosti považovat obezitu za zdravotní postižení, musí tento pojem naplňovat. Zdravotní postižení znamená omezení vyplývající především z dlouhodobých fyzických, duševních nebo psychických postižení, jež v interakci s různými překážkami mohou bránit plnému a účinnému zapojení do profesního života na rovnoprávném základě s ostatními pracovníky, čemuž nemůžeme obezitu automaticky přiřazovat, protože ne každá obézní osoba naplňuje tato omezení. Z toho nám vyplývá, že jednotlivé případy jsou přenechány na posouzení soudu, zda obezita v konkrétním případě způsobuje zaměstnanci omezení.

V Dánsku to vidí jinak

Dánská vláda zastává názor, že by se obézním zaměstnancům neměla dostávat zvláštní ochrana, protože ve většině případů se jedná o obezitu způsobenou nezdravým životním stylem zaměstnanců, tudíž se na svém stavu sami podílejí. To ovšem Soudní dvůr Evropské unie odmítá.

Těžko vám u soudu uvěří

Pokud se bude propuštěný zaměstnanec, po mnoho let standardně zapojen do pracovního procesu, domáhat diskriminace z důvodu zdravotního postižení zakládajícím se na obezitě, bude to pro něho velmi těžké, jelikož soudy mu neuvěří, že obezita představuje pro zaměstnance omezení v jeho možnosti se rovnocenně zapojit do profesního života, což by mělo dopad na jeho diskriminaci.

Publikováno: 16. 3. 2015

Komentáře ke článku

Toplist