Jak dát výpověď pracovní smlouvy a vzor zdarma

Potřebujete v práci ukončit svůj pracovní poměr? Máte několik možností, které vám představíme, a připravili jsme pro vás i vzor výpovědi pracovní smlouvy. Pojďme se společně podívat na to, jak vypadá vzor výpovědi ze strany zaměstnance a co byste měli zvážit, než vyplníte námi připravený vzor výpovědi z práce.

Jak jsme si říkali v předchozích článcích, pracovní poměr může ukončit zaměstnavatel i vy jako zaměstnanec. V tomto článku se zaměříme pouze na situaci, kdy jste se rozhodli podat výpověď pracovní smlouvy vy. 

Kdy je čas ukončit svůj pracovní poměr

Rozhodnutí, zda odejít ze současného zaměstnání, je důležitým rozhodnutím a měli byste jej dobře zvážit. Ukončovat pracovní poměr neboli podávat výpověď pracovního poměru bývá emocionálně náročné rozhodnutí

Pojďme se podívat na několik příznaků, které vám ukazují, že je čas opustit svou současnou práci.

 1. Nemůžete správně balancovat svůj pracovní a osobní život; 
 2. Nemáte možnost využívat své znalosti a dovednosti;
 3. Práce již není vaší vášní, nechodíte do práce rádi; 
 4. Pracovní prostředí, ve kterém pracujete, není zdravé, necítíte se dobře; 
 5. Nemáte možnost se rozvíjet; 
 6. Společnost, ve které pracujete, nemá jasnou vizi, cíle, pro které všichni společně bojujete; 
 7. Vaše práce není v souladu s vaší etikou, zásadami, které ctíte; 
 8. Nejste za svou práci dostatečně ohodnoceni (nejen penězi, ale chybí i uznání, poděkování); 
 9. Nemáte možnost splnit úkoly, které vám přidělené, a nikdo neposlouchá, když “voláte o pomoc”. 

Abychom vám v tomto složitém období pomohli, připravili jsme pro vás výpověď ze zaměstnání vzor, někdy nazývanou jako výpověď pracovní smlouvy vzor. Výpověď z pracovního poměru zaměstnancem musí být vždy v písemné podobě a doručujete ji vy svému zaměstnavateli.

Možnosti ukončení pracovního poměru

Podle zákoníku práce máte pět možností, jak ukončit svůj pracovní poměr. Výpovědí, dohodou, okamžitým zrušením, zrušením ve zkušební době a u smluv na dobu určitou uplynutím sjednané doby. 

Z toho je zřejmé, že neexistuje výpověď dohodou. Je buď výpověď nebo dohoda. Není možné tyto dva pojmy spojit. Po přečtení našeho článku již slovní spojení “výpověď dohodou” nepoužijete.

Aktuální nabídka práce

Výpověď

Při podání výpovědi svého zaměstnavatele informujete, o nic jej nežádáte, nepotřebujete jeho souhlas. Jedná se o takzvaný jednostranný právní akt. 

 • Vy jako zaměstnanec můžete podat výpověď pracovní smlouvy z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu.
 • Výpověď musí být podána písemně. Ústní oznámení je nedostačující. 
 • Pokud je výpověď správně napsaná, zaměstnavatel ji musí přijmout. Doporučujeme vytisknout si výpověď dvakrát, jedno vyhotovení si necháte potvrdit zaměstnavatelem a to si necháte; druhé zaměstnavateli předáte.  
 • Výpovědní doba je dvouměsíční. S výjimkami vyplývajícími z § 51a. Některé společnosti mají v pracovní smlouvě výpovědní lhůtu delší, její délka však musí být stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance. 
 • Výpovědní doba začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce. Pokud podáte výpověď v polovině května, výpovědní doba začíná 1. června a končí poslední den července. 

Vzor výpovědi pracovního poměru

Stažení výpovědi

Může se stát, že v průběhu výpovědní lhůty se situace změní a vy se rozhodnete ve společnosti zůstat. Pak je nutné zaměstnavatele požádat, ideálně opět písemně, o souhlas s odvoláním výpovědi. 

Zaměstnavatel není povinen vašemu požadavku vyhovět a na výpovědi může trvat.  

Prodloužení výpovědní doby

Výpovědní doba smí být prodloužena jedině individuální písemnou smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Nejčastěji se používá pracovní smlouva či dodatek k pracovní smlouvě.

Výpovědní lhůta se neprodlužuje o překážky na straně zaměstnance. Vaše nemoc prodlužuje výpovědní lhůtu jen v případě, když jste dostali výpověď od zaměstnavatele. My však v tomto článku řešíme pouze to, že výpověď dáváte vy. 

Dohoda o rozvázání pracovního poměru

Můžete svého zaměstnavatele požádat o skončení pracovního poměru dohodou. Protože se jedná o dohodu, musí zaměstnavatel souhlasit. Pokud váš zaměstnavatel souhlasí, společně vyberete datum skončení pracovního poměru. 

Pokud bude váš šéf souhlasit, domluvte se na svém personálním oddělení, kde dohodu o skončení pracovního poměru připraví. 

Okamžité zrušení pracovního poměru

Okamžitě zrušit pracovní poměr můžete pouze ve dvou případech:

 1. jestliže podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, nemůžete dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel vám neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné vhodné práce, nebo
 2. jestliže vám zaměstnavatel nevyplatil mzdu nebo plat, náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí období splatnosti. 

Obdobím splatnosti se rozumí zásadně celý kalendářní měsíc následující po měsíci, za nějž právo na mzdu nebo plat vzniklo. Nestačí tedy, pokud je zaměstnavatel s výplatou mzdy nebo platu v prodlení po dobu 15 dní od pravidelného termínu výplaty mzdy nebo platu, ale musí jít skutečně o prodlení oproti období splatnosti.

Namísto odstupného zaměstnanci, který okamžitě zrušil pracovní poměr, přísluší náhrada mzdy (platu) ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby.

Okamžitě zrušit pracovní poměr můžete pouze do 2 měsíců ode dne, kdy jste se o důvodu k okamžitému zrušení dozvěděli, nejpozději do 1 roku ode dne, kdy tento důvod vznikl.

Vzor okamžitého zrušení pracovního poměru 

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Jste stále ve zkušební době? Přečtěte si Ukončení pracovního poměru ve zkušební době, kde najdete nejen vysvětlení, proč neexistuje výpověď ve zkušební době, ale i vzor správného ukončení pracovního poměru ve zkušební době.

Pracovní smlouva na dobu určitou

Pokud máte se zaměstnavatelem uzavřenou smlouvu na dobu určitou, pak pracovní poměr skončí uplynutím doby, na kterou byl pracovní poměr sjednán. Vše, co potřebujete vědět o pracovní smlouvě na dobu určitou, najdete v našem článku. 

Zaměstnavatel má tři možnosti, jak se zachovat, pokud se blíží konec doby určité.

 1. Nabídnout vám smlouvu na dobu neurčitou 
 2. Prodloužit stávající smlouvu
 3. Neprodloužit stávající smlouvu 

Smlouva na dobu neurčitou

Pokud vám zaměstnavatel nabídne smlouvu na dobu neurčitou, znamená to, že jste se osvědčili, a rád by s vámi i nadále spolupracoval. Je jen na vás, zda tuto nabídku přijmete. 

Prodloužení pracovní smlouvy

Maximální délka takové spolupráce jsou 3 roky a může být opakována nejvýše dvakrát. Třetí prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou by již pro zaměstnance automaticky znamenalo pracovní poměr na dobu neurčitou.

Neprodloužení pracovní smlouvy

Zaměstnavatel má samozřejmě možnost využít svého práva a přistoupit k neprodloužení pracovní smlouvy. V takovém případě váš pracovní poměr skončí dnem, který je v pracovní smlouvě sjednaný jako poslední den. 

Pokud po datu ukončení spolupráce stále pro zaměstnavatele pracujete, a to s jeho vědomím, pracovní smlouva se automaticky mění na dobu neurčitou.

Aktuální nabídka práce

Odstoupení od pracovní smlouvy

Víme, že pracovní poměr vzniká na základě pracovní smlouvy. Respektive, že vzniká dnem, který byl v pracovní smlouvě sjednán jako den nástupu zaměstnance do práce. 

Pokud ve sjednaný den nenastoupíte do práce, aniž by vám v tom bránila překážka v práci, nebo se zaměstnavatel do 7 kalendářních dnů nedozví o této překážce, může zaměstnavatel od pracovní smlouvy odstoupit

I v tomto případě se vyžaduje písemná forma. 

Od pracovní smlouvy může odstoupit pouze zaměstnavatel. Pokud potřebujete z jakéhokoliv důvodu zrušit pracovní smlouvu s novým zaměstnavatelem ještě před datem nástupu, s novým zaměstnavatelem se dohodněte.

Praktické tipy k ukončení pracovního poměru 

Nyní už znáte jednotlivé způsoby, jak svůj pracovní poměr můžete ukončit. Důležité je také vědět, jak podat výpověď v práci, vzory jednotlivých dokumentů jsou pro vás připravené v první části tohoto článku. 

Přečtěte si svou pracovní smlouvu, zaměřte se na odstavce týkající se ukončení pracovního poměru. Vaše ukončení musí být v souladu s podepsanou pracovní smlouvou, respektive se zákoníkem práce.  

Ve své pracovní smlouvě budete mít pravděpodobně sjednanou výpovědní lhůtu. Jak zkrátit výpovědní lhůtu? Dohodou. Pokud bude váš zaměstnavatel souhlasit, můžete se domluvit na tom, že váš pracovní poměr skončí dříve, než jste se zavázali v pracovní smlouvě. 

Při kontrole dokumentů vedoucích ke skončení vašeho pracovního poměru se zaměřte i na to, zda nemáte nárok na odstupné.

V některých případech je v pracovní smlouvě zakotvena možnost odstoupení od pracovní smlouvy, v takovém případě nepotřebujete vzor výpověď z pracovního poměru, ale je nutné dodržet podmínky stanovené pro odsoupení od pracovní smlouvy. 

Je-li vaše pracovní smlouva uzavřena na dobu určitou, tedy je stanovené datum, do kdy vaše spolupráce trvá, můžete se rozhodnout ve spolupráci nepokračovat, z vaší strany dochází k takzvanému neprodloužení pracovní smlouvy. Stejné právo má samozřejmě i váš zaměstnavatel. 

Jak můžete ukončit váš pracovní poměr 

 1. Osobně - nejlepší způsob, jak dát výpověď v práci, je osobně. Setkejte se svým nadřízeným a sdělte, že jste se rozhodli podat výpověď v práci, případně jiným způsobem ukončit váš pracovní poměr. Aby byla vaše výpověď zaměstnavatelem přijatá, použijte náš Pokud dokument výpověď z pracovního poměru vzor chcete, sdělte i důvody (není to však vaše povinnost). Může to pomoci kolegům, kteří v práci zůstávají. Domluvte se na všech krocích, které jsou k hladkému ukončení vaší spolupráce nezbytné. 
 2. Písemně - výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnance můžete doručit i písemně, určitě vše zašlete doporučeně, abyste měli potvrzení, že jste dokumenty odeslali. Použijte náš vzor výpovědi, který najdete výše. Výpověď vzorová je pro vás zcela zdarma v editovatelné podobě. 
 3. Telefonicky - telefonicky můžete oznámit svůj záměr ukončit pracovní poměr. Stejně jako je nezbytné podepsat pracovní smlouvu, je nezbytné podepsat i dokumenty ukončující váš pracovní poměr. Je tedy nutné, abyste si vyplnili výpověď ze strany zaměstnance vzor a tento dokument svému zaměstnavateli doručili osobně nebo poštou. 
 4. Prostřednictvím kolegy - nejméně vhodná varianta. Do práce se budete muset dostavit k podpisu dokumentů, odevzdání pracovních prostředků (od vstupní karty přes počítač). 

Požadujte kopii všech dokumentů, které podepisujete. Nikdy nevíte, kdy by se vám mohly hodit. 

Výpověď je podaná, co dál? 

Máte vše podepsané. Nezapomeňte na to, že i ve výpovědní lhůtě musíte pracovat. Novou práci si hledejte mimo svou pracovní dobu a nevyužívejte k tomu počítač od současného zaměstnavatele.

Pokud novou práci nemáte, zaregistrujte se na úřadě práce. Úřad práce za vás nejen zaplatí pojištění, ale také vám pomůže najít novou práci, či zajistit rekvalifikaci. V našem článku zjistíte, na jakou podporu v nezaměstnanosti máte nárok. 

Co dělat, když….

Zaměstnavatel zjistil, že si hledám novou práci. 

Vysvětlete zaměstnavateli důvody, proč se na trhu práce porozhlížíte. Buďte diplomatičtí, nechcete si přece úplně zavřít dveře a rozejít se ve zlém. 

Zaměstnavatel nechce převzít vaši výpověď

Pokud je vámi připravená výpověď úplná a správná, zaměstnavatel ji přijmout musí. Co dělat, když zaměstnavatel nechce převzít výpověď, se dozvíte v našem článku.

Nový zaměstnavatel chce, abych nastoupil co nejdříve. 

Ale stávající vás nechce pustit. Máte dovolenou? Pokud ano, můžete se se stávajícím zaměstnavatelem domluvit, aby vás ve výpovědní lhůtě nechal dovolenou při ukončení práce vyčerpat. Pokud u stávajícího zaměstnavatele čerpáte dovolenou, můžete k novému nastoupit. Jen si budete sami dělat roční zúčtování daně.

 

Aktualizováno 28. prosince 2023

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Jak dát výpověď pracovní smlouvy a vzor zdarma

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Ideální práce při rodičovské dovolené

Ideální práce při rodičovské dovolené

Zjistěte, jaký můžete mít přivýdělek na rodičovské dovolené, aniž byste ztratili nárok na rodičovský příspěvek. Pomůžeme vám rozhodnout se, jestli je lepší dohoda nebo OSVČ. O rodičovský příspěvek při zaměstnání nemůžete přijít, pokud splníte…
Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Výstupní list ze zaměstnání nepatří mezi povinné dokumenty, ale pro ochranu zaměstnavatele i zaměstnance jej doporučujeme připravit pro každého zaměstnance, kterému končí pracovní poměr ve vaší společnosti. Ukážeme vám, jak vypadá výstupní list ze…
Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Dozvíte se, co to je pracovní oděv, kdy jej zaměstnavatel zaměstnanci plně hradí a jaké jsou základní povinnosti zaměstnavatele. Zjistíte, kdy a kdo má nárok na pracovní oděv a také na pracovní obuv.
Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Povíme vám vše k tématu “pracovní smlouva na dobu určitou a prodloužení”. Zjistíte, jaké máte možnosti, když se blíží konec vašeho pracovního poměru, kolikrát může zaměstnavatel využít možnost opakovaného prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou…
TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

Seznamte se s naším výběrem TOP 10 podcastů zaměřených na lidské zdroje. Ať už jste v oboru HR dlouholetým profesionálem nebo jen hledáte aktuální informace a trendy, tyto podcasty vám nabídnou širokou škálu témat a poznatků. Získejte přehled o tom…
Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář (ČTK), stojící jako maják nezávislého zpravodajství, je veřejnoprávní zpravodajská agentura v České republice. Tento článek vás provede jejím unikátním obchodním modelem, který nepotřebuje státní dotace, a objasní, jak ČTK…
Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Pokud potřebujete sdílet pracovní témata s veřejností, jako jsou zajímavá data nebo stížnosti na bezpráví, je dobré mít kontakty na přední profesní novinářské organizace. Ty vám mohou pomoci získat pozornost pro vaše záležitosti. V našem článku…
Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Specifickou interní směrnicí zaměstnavatele je pracovní řád, který zaměstnancům upřesňuje jejich povinnosti. Každá společnost by měla mít svůj pracovní řád, se kterým všechny své zaměstnance seznámí. Proto jsme pro vás připravili kompletní pracovní…
Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Státní úřad inspekce práce provádí pravidelné plánované kontroly i kontroly na základě podnětů od zaměstnanců, aby zjistil, jaký je skutečný stav v prověřované oblasti, a v případě zjištění nějakého pochybení má pravomoc nařídit zaměstnavateli…
Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Znáte základní povinnosti zaměstnavatele? Ukážeme vám, co je povinností vašeho zaměstnavatele před zahájením vašeho pracovního poměru, v průběhu a při skončení pracovního poměru.
Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Dozvíte se, z jakých důvodů je možné převést dovolenou do dalšího roku, v jakém rozsahu a kdy nejpozději je nutné ji zaměstnanci nařídit, jinak si její čerpání zaměstnanec určí sám. Ukážeme vám, jak na nařízení dovolené ze strany zaměstnavatele a…
Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Zjistila jste, že jste těhotná, a nevíte, kdy a jak tuto skutečnost oznámit v práci? Nebojte se, se vším vám pomůžeme! Dozvíte se, kdy oznámit těhotenství v zaměstnání, jak v práci oznámit těhotenství a také jaké jsou povinnosti vašeho…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena