Jak dát výpověď pracovní smlouvy a vzor zdarma

Potřebujete v práci ukončit svůj pracovní poměr? Máte několik možností, které vám představíme, a připravili jsme pro vás i vzor výpovědi pracovní smlouvy.

Jak jsme si říkali v předchozích článcích, pracovní poměr může ukončit zaměstnavatel i vy jako zaměstnanec. V tomto článku se zaměříme pouze na situaci, kdy jste se rozhodli podat výpověď pracovní smlouvy vy. 

Možnosti ukončení pracovního poměru

Podle zákoníku práce máte pět možností, jak ukončit svůj pracovní poměr. Výpovědí, dohodou, okamžitým zrušením, zrušením ve zkušební době a u smluv na dobu určitou uplynutím sjednané doby. 

Z toho je zřejmé, že neexistuje výpověď dohodou. Je buď výpověď nebo dohoda. Není možné tyto dva pojmy spojit. Po přečtení našeho článku již slovní spojení “výpověď dohodou” nepoužijete. 

Výpověď

Při podání výpovědi svého zaměstnavatele informujete, o nic jej nežádáte, nepotřebujete jeho souhlas. Jedná se o takzvaný jednostranný právní akt. 

  • Vy jako zaměstnanec můžete podat výpověď pracovní smlouvy z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu.
  • Výpověď musí být podána písemně. Ústní oznámení je nedostačující. 
  • Pokud je výpověď správně napsaná, zaměstnavatel ji musí přijmout. Doporučujeme vytisknout si výpověď dvakrát, jedno vyhotovení si necháte potvrdit zaměstnavatelem a to si necháte; druhé zaměstnavateli předáte.  
  • Výpovědní doba je dvouměsíční. S výjimkami vyplývajícími z § 51a. Některé společnosti mají v pracovní smlouvě výpovědní lhůtu delší, její délka však musí být stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance. 
  • Výpovědní doba začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce. Pokud podáte výpověď v polovině května, výpovědní doba začíná 1. června a končí poslední den července. 

Vzor výpovědi pracovního poměru

Stažení výpovědi

Může se stát, že v průběhu výpovědní lhůty se situace změní a vy se rozhodnete ve společnosti zůstat. Pak je nutné zaměstnavatele požádat, ideálně opět písemně, o souhlas s odvoláním výpovědi. 

Zaměstnavatel není povinen vašemu požadavku vyhovět a na výpovědi může trvat.  

Prodloužení výpovědní doby

Výpovědní doba smí být prodloužena jedině individuální písemnou smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Nejčastěji se používá pracovní smlouva či dodatek k pracovní smlouvě.

Výpovědní lhůta se neprodlužuje o překážky na straně zaměstnance. Vaše nemoc prodlužuje výpovědní lhůtu jen v případě, když jste dostali výpověď od zaměstnavatele. My však v tomto článku řešíme pouze to, že výpověď dáváte vy. 

Dohoda o rozvázání pracovního poměru

Můžete svého zaměstnavatele požádat o skončení pracovního poměru dohodou. Protože se jedná o dohodu, musí zaměstnavatel souhlasit. Pokud váš zaměstnavatel souhlasí, společně vyberete datum skončení pracovního poměru. 

Pokud bude váš šéf souhlasit, domluvte se na svém personálním oddělení, kde dohodu o skončení pracovního poměru připraví. 

Okamžité zrušení pracovního poměru

Okamžitě zrušit pracovní poměr můžete pouze ve dvou případech:

  1. jestliže podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, nemůžete dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel vám neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné vhodné práce, nebo
  2. jestliže vám zaměstnavatel nevyplatil mzdu nebo plat, náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí období splatnosti. 

Obdobím splatnosti se rozumí zásadně celý kalendářní měsíc následující po měsíci, za nějž právo na mzdu nebo plat vzniklo. Nestačí tedy, pokud je zaměstnavatel s výplatou mzdy nebo platu v prodlení po dobu 15 dní od pravidelného termínu výplaty mzdy nebo platu, ale musí jít skutečně o prodlení oproti období splatnosti.

Namísto odstupného zaměstnanci, který okamžitě zrušil pracovní poměr, přísluší náhrada mzdy (platu) ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby.

Okamžitě zrušit pracovní poměr můžete pouze do 2 měsíců ode dne, kdy jste se o důvodu k okamžitému zrušení dozvěděli, nejpozději do 1 roku ode dne, kdy tento důvod vznikl.

Vzor okamžitého zrušení pracovního poměru 

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Jste stále ve zkušební době? Přečtěte si Ukončení pracovního poměru ve zkušební době, kde najdete nejen vysvětlení, proč neexistuje výpověď ve zkušební době, ale i vzor správného ukončení pracovního poměru ve zkušební době.

Pracovní smlouva na dobu určitou

Pokud máte se zaměstnavatelem uzavřenou smlouvu na dobu určitou, pak pracovní poměr skončí uplynutím doby, na kterou byl pracovní poměr sjednán. Vše, co potřebujete vědět o pracovní smlouvě na dobu určitou, najdete v našem článku. 

Zaměstnavatel má tři možnosti, jak se zachovat, pokud se blíží konec doby určité.

  1. Nabídnout vám smlouvu na dobu neurčitou 
  2. Prodloužit stávající smlouvu
  3. Neprodloužit stávající smlouvu 

Smlouva na dobu neurčitou

Pokud vám zaměstnavatel nabídne smlouvu na dobu neurčitou, znamená to, že jste se osvědčili, a rád by s vámi i nadále spolupracoval. Je jen na vás, zda tuto nabídku přijmete. 

Prodloužení pracovní smlouvy

Maximální délka takové spolupráce jsou 3 roky a může být opakována nejvýše dvakrát. Třetí prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou by již pro zaměstnance automaticky znamenalo pracovní poměr na dobu neurčitou.

Neprodloužení pracovní smlouvy

Zaměstnavatel má samozřejmě možnost využít svého práva a přistoupit k neprodloužení pracovní smlouvy. V takovém případě váš pracovní poměr skončí dnem, který je v pracovní smlouvě sjednaný jako poslední den. 

Pokud po datu ukončení spolupráce stále pro zaměstnavatele pracujete, a to s jeho vědomím, pracovní smlouva se automaticky mění na dobu neurčitou.

Odstoupení od pracovní smlouvy

Víme, že pracovní poměr vzniká na základě pracovní smlouvy. Respektive, že vzniká dnem, který byl v pracovní smlouvě sjednán jako den nástupu zaměstnance do práce. 

Pokud ve sjednaný den nenastoupíte do práce, aniž by vám v tom bránila překážka v práci, nebo se zaměstnavatel do 7 kalendářních dnů nedozví o této překážce, může zaměstnavatel od pracovní smlouvy odstoupit

I v tomto případě se vyžaduje písemná forma. 

Od pracovní smlouvy může odstoupit pouze zaměstnavatel. Pokud potřebujete z jakéhokoliv důvodu zrušit pracovní smlouvu s novým zaměstnavatelem ještě před datem nástupu, s novým zaměstnavatelem se dohodněte.

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Jak dát výpověď pracovní smlouvy a vzor zdarma

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2022 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena