Hlavní priorita pro firmy - bezpečnost práce, BOZP

Pojďme si říci, co to je bezpečnost a ochrana zdraví při práci, jaký má cíl, kdo má tuto oblast ve firmě na starosti a jak a kdy budete na BOZP školeni. Jak byste měli postupovat, pokud dochází k porušení BOZP, a jaké jsou nejčastější chyby v BOZP ze strany zaměstnavatele.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Na začátek si pojďme říci, co to je bezpečnost a ochrana zdraví při práci, která má zkratku BOZP. BOZP můžeme definovat jako legislativou a zaměstnavatelem stanovená pravidla a opatření, jejichž úkolem je předcházet ohrožení nebo poškození zdraví zaměstnanců při pracovním procesu. 

S oblastí BOZP souvisí administrativa, protože na vše je nutné mít směrnice, zaměstnance se směrnicemi seznámit a opakovaně proškolovat. BOZP a pravidelné audity na pracovištích jsou nejen nutností, ale také příležitostí vyladit pracoviště k dokonalosti! 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - zákony, které problematiku řeší: 

 • Zákon č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce;
 • Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
 • Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí;
 • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci;
 • Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. 
Zjistěte možnosti inzerce

Co konkrétně je BOZP

Do oblasti BOZP spadá každý proces, kde se zaměstnanci pohybují. K nejdůležitějším oblastem, které BOZP řeší, jsou: 

 • Vyhledávání rizik a jejich hodnocení;
 • Kategorizace práce, která určuje, jak rizikové pracoviště je; 
 • Školení zaměstnanců;
 • Řeší požadavky na pracovní prostředí, na organizaci práce a na pracovní postupy;
 • Určuje zakázané práce pro určité skupiny zaměstnanců;
 • Kontroluje bezpečnost technických zařízení;
 • Dozoruje hygienu práce;
 • Má na starosti agendu pracovně-lékařských služeb, tedy zdravotní prohlídky zaměstnanců, ale i kontroly samotných pracovišť;
 • Řeší pracovní úrazy a nemoci z povolání;
 • A mnoho dalšího. 

Ve většině větších a velkých společností již mají tým zaměstnanců, kteří problematiku BOZP mají na starosti. Často si společnosti najímají i externí poradce, aby měly jistotu, že mají vše v pořádku a v souladu s legislativou. 

Výše uvedené současně určuje, co jsou základní povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP

Cíl BOZP

Cílem BOZP je zamezení vzniku ohrožení či poškození zdraví nebo ztrátám na životech pracovníků. Prevence těchto rizik, neboli soubor opatření, mohou mít povahu administrativní, právní, organizační, technologickou a tak dále; vždy je nutné mít prevenci rizik přizpůsobenou konkrétní společnosti. 

Kdo v organizaci odpovídá za plnění úkolů v oblasti BOZP

Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečné pracoviště, tedy je zodpovědný za celou oblast BOZP. Respektive zaměstnavatelem najatá a pověřená osoba, “bezpečák”, odborně způsobilá osoba v prevenci rizik. Může se jednat o interního, řádně proškoleného, zaměstnance nebo externí společnost, která je detailně seznámena s pracovišti zaměstnavatele. 

BOZP školení

Zákoník práce nikterak neupravuje a nepředepisuje, jak má samotné školení vypadat, pouze uvádí, že je zaměstnavatel povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce. 

Žádný zákon nestanovuje, jak často by se mělo školení BOZP opakovat. Pouze říká, že pokud to vyžaduje povaha a závažnost potenciálního rizika, musí být opakováno v pravidelných lhůtách a termínech, které ale nejsou nikde specifikovány. Zaměstnavatel spolu s týmem BOZP musí na základě analýzy rizik určit, na co a jaký zaměstnanec musí být proškolen, jak často je nutné daného zaměstnance přeškolit. 

Cílem BOZP školení je poskytnout informace o hrozícím nebezpečí a o způsobu ochrany proti němu. Periodicita školení je individuální, například ve firmách se zvýšeným rizikem (například výrobní organizace) se školení opakuje 1 x za rok pro manuálně pracující zaměstnance a 1 x za 2 roky pro vedoucí a administrativní zaměstnance.

Vstupní BOZP školení je povinné pro všechny nově nastupující zaměstnance, bez ohledu na pozici, na kterou nastupují. Vstupní BOZP školení musí zaměstnavatel poskytnout také v případě, že jste byli přeřazeni na novou pozici, došlo k zavedení nové technologie, změnily se procesy a podobně. 

BOZP školení může probíhat elektronicky, kdy si nejprve nastudujete teoretickou část a následně odpovídáte na kladené dotazy. Další možností je osobní výklad zaměstnance BOZP týmu a písemný test vašich znalostí. 

Objevte možnosti inzerce

Zaměstnavatel porušuje BOZP

Pokud se domníváte, že váš zaměstnavatel porušuje BOZP, je nutné jej na to ihned upozornit. Ideálně písemně, stačí email na vedení společnosti s popisem, co se děje a žádostí o odstranění. 

Pokud vaše firma nebude reagovat, můžete se obrátit na Inspektorát práce, který jistě váš podnět prošetří. 

Co nejčastěji zaměstnavatelé nedodržují

Mezi nejčastější prohřešky patří: 

 • Neposkytnutí ochranných pracovních pomůcek;
 • Žádná nebo nepravidelná školení; 
 • Zaměstnanci nejsou řádně seznámeni s riziky pracoviště;
 • Není dodržována pracovní dobapřestávky v práci;
 • Zaměstnavatel nevede evidenci o pracovních úrazech;
 • Nevyřešil příčiny a okolnosti pracovního úrazu;
 • A další. 

Za každý prohřešek hrozí zaměstnavateli vysoké pokuty a zhoršení firemní kultury a reputace na trhu práce

 

Publikováno 13. října 2022

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Hlavní priorita pro firmy - bezpečnost práce, BOZP

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Ideální práce při rodičovské dovolené

Ideální práce při rodičovské dovolené

Zjistěte, jaký můžete mít přivýdělek na rodičovské dovolené, aniž byste ztratili nárok na rodičovský příspěvek. Pomůžeme vám rozhodnout se, jestli je lepší dohoda nebo OSVČ. O rodičovský příspěvek při zaměstnání nemůžete přijít, pokud splníte…
Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Výstupní list ze zaměstnání nepatří mezi povinné dokumenty, ale pro ochranu zaměstnavatele i zaměstnance jej doporučujeme připravit pro každého zaměstnance, kterému končí pracovní poměr ve vaší společnosti. Ukážeme vám, jak vypadá výstupní list ze…
Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Dozvíte se, co to je pracovní oděv, kdy jej zaměstnavatel zaměstnanci plně hradí a jaké jsou základní povinnosti zaměstnavatele. Zjistíte, kdy a kdo má nárok na pracovní oděv a také na pracovní obuv.
Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Povíme vám vše k tématu “pracovní smlouva na dobu určitou a prodloužení”. Zjistíte, jaké máte možnosti, když se blíží konec vašeho pracovního poměru, kolikrát může zaměstnavatel využít možnost opakovaného prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou…
TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

Seznamte se s naším výběrem TOP 10 podcastů zaměřených na lidské zdroje. Ať už jste v oboru HR dlouholetým profesionálem nebo jen hledáte aktuální informace a trendy, tyto podcasty vám nabídnou širokou škálu témat a poznatků. Získejte přehled o tom…
Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář (ČTK), stojící jako maják nezávislého zpravodajství, je veřejnoprávní zpravodajská agentura v České republice. Tento článek vás provede jejím unikátním obchodním modelem, který nepotřebuje státní dotace, a objasní, jak ČTK…
Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Pokud potřebujete sdílet pracovní témata s veřejností, jako jsou zajímavá data nebo stížnosti na bezpráví, je dobré mít kontakty na přední profesní novinářské organizace. Ty vám mohou pomoci získat pozornost pro vaše záležitosti. V našem článku…
Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Specifickou interní směrnicí zaměstnavatele je pracovní řád, který zaměstnancům upřesňuje jejich povinnosti. Každá společnost by měla mít svůj pracovní řád, se kterým všechny své zaměstnance seznámí. Proto jsme pro vás připravili kompletní pracovní…
Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Státní úřad inspekce práce provádí pravidelné plánované kontroly i kontroly na základě podnětů od zaměstnanců, aby zjistil, jaký je skutečný stav v prověřované oblasti, a v případě zjištění nějakého pochybení má pravomoc nařídit zaměstnavateli…
Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Znáte základní povinnosti zaměstnavatele? Ukážeme vám, co je povinností vašeho zaměstnavatele před zahájením vašeho pracovního poměru, v průběhu a při skončení pracovního poměru.
Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Dozvíte se, z jakých důvodů je možné převést dovolenou do dalšího roku, v jakém rozsahu a kdy nejpozději je nutné ji zaměstnanci nařídit, jinak si její čerpání zaměstnanec určí sám. Ukážeme vám, jak na nařízení dovolené ze strany zaměstnavatele a…
Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Zjistila jste, že jste těhotná, a nevíte, kdy a jak tuto skutečnost oznámit v práci? Nebojte se, se vším vám pomůžeme! Dozvíte se, kdy oznámit těhotenství v zaměstnání, jak v práci oznámit těhotenství a také jaké jsou povinnosti vašeho…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena