Hlavní priorita pro firmy - bezpečnost práce, BOZP

Pojďme si říci, co to je bezpečnost a ochrana zdraví při práci, jaký má cíl, kdo má tuto oblast ve firmě na starosti a jak a kdy budete na BOZP školeni. Jak byste měli postupovat, pokud dochází k porušení BOZP, a jaké jsou nejčastější chyby v BOZP ze strany zaměstnavatele.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Na začátek si pojďme říci, co to je bezpečnost a ochrana zdraví při práci, která má zkratku BOZP. BOZP můžeme definovat jako legislativou a zaměstnavatelem stanovená pravidla a opatření, jejichž úkolem je předcházet ohrožení nebo poškození zdraví zaměstnanců při pracovním procesu. 

S oblastí BOZP souvisí administrativa, protože na vše je nutné mít směrnice, zaměstnance se směrnicemi seznámit a opakovaně proškolovat. BOZP a pravidelné audity na pracovištích jsou nejen nutností, ale také příležitostí vyladit pracoviště k dokonalosti! 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - zákony, které problematiku řeší: 

 • Zákon č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce;
 • Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
 • Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí;
 • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci;
 • Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. 

Co konkrétně je BOZP

Do oblasti BOZP spadá každý proces, kde se zaměstnanci pohybují. K nejdůležitějším oblastem, které BOZP řeší, jsou: 

 • Vyhledávání rizik a jejich hodnocení;
 • Kategorizace práce, která určuje, jak rizikové pracoviště je; 
 • Školení zaměstnanců;
 • Řeší požadavky na pracovní prostředí, na organizaci práce a na pracovní postupy;
 • Určuje zakázané práce pro určité skupiny zaměstnanců;
 • Kontroluje bezpečnost technických zařízení;
 • Dozoruje hygienu práce;
 • Má na starosti agendu pracovně-lékařských služeb, tedy zdravotní prohlídky zaměstnanců, ale i kontroly samotných pracovišť;
 • Řeší pracovní úrazy a nemoci z povolání;
 • A mnoho dalšího. 

Ve většině větších a velkých společností již mají tým zaměstnanců, kteří problematiku BOZP mají na starosti. Často si společnosti najímají i externí poradce, aby měly jistotu, že mají vše v pořádku a v souladu s legislativou. 

Výše uvedené současně určuje, co jsou základní povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP

Cíl BOZP

Cílem BOZP je zamezení vzniku ohrožení či poškození zdraví nebo ztrátám na životech pracovníků. Prevence těchto rizik, neboli soubor opatření, mohou mít povahu administrativní, právní, organizační, technologickou a tak dále; vždy je nutné mít prevenci rizik přizpůsobenou konkrétní společnosti. 

Kdo v organizaci odpovídá za plnění úkolů v oblasti BOZP

Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečné pracoviště, tedy je zodpovědný za celou oblast BOZP. Respektive zaměstnavatelem najatá a pověřená osoba, “bezpečák”, odborně způsobilá osoba v prevenci rizik. Může se jednat o interního, řádně proškoleného, zaměstnance nebo externí společnost, která je detailně seznámena s pracovišti zaměstnavatele. 

BOZP školení

Zákoník práce nikterak neupravuje a nepředepisuje, jak má samotné školení vypadat, pouze uvádí, že je zaměstnavatel povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce. 

Žádný zákon nestanovuje, jak často by se mělo školení BOZP opakovat. Pouze říká, že pokud to vyžaduje povaha a závažnost potenciálního rizika, musí být opakováno v pravidelných lhůtách a termínech, které ale nejsou nikde specifikovány. Zaměstnavatel spolu s týmem BOZP musí na základě analýzy rizik určit, na co a jaký zaměstnanec musí být proškolen, jak často je nutné daného zaměstnance přeškolit. 

Cílem BOZP školení je poskytnout informace o hrozícím nebezpečí a o způsobu ochrany proti němu. Periodicita školení je individuální, například ve firmách se zvýšeným rizikem (například výrobní organizace) se školení opakuje 1 x za rok pro manuálně pracující zaměstnance a 1 x za 2 roky pro vedoucí a administrativní zaměstnance.

Vstupní BOZP školení je povinné pro všechny nově nastupující zaměstnance, bez ohledu na pozici, na kterou nastupují. Vstupní BOZP školení musí zaměstnavatel poskytnout také v případě, že jste byli přeřazeni na novou pozici, došlo k zavedení nové technologie, změnily se procesy a podobně. 

BOZP školení může probíhat elektronicky, kdy si nejprve nastudujete teoretickou část a následně odpovídáte na kladené dotazy. Další možností je osobní výklad zaměstnance BOZP týmu a písemný test vašich znalostí. 

Zaměstnavatel porušuje BOZP

Pokud se domníváte, že váš zaměstnavatel porušuje BOZP, je nutné jej na to ihned upozornit. Ideálně písemně, stačí email na vedení společnosti s popisem, co se děje a žádostí o odstranění. 

Pokud vaše firma nebude reagovat, můžete se obrátit na Inspektorát práce, který jistě váš podnět prošetří. 

Co nejčastěji zaměstnavatelé nedodržují

Mezi nejčastější prohřešky patří: 

 • Neposkytnutí ochranných pracovních pomůcek;
 • Žádná nebo nepravidelná školení; 
 • Zaměstnanci nejsou řádně seznámeni s riziky pracoviště;
 • Není dodržována pracovní dobapřestávky v práci;
 • Zaměstnavatel nevede evidenci o pracovních úrazech;
 • Nevyřešil příčiny a okolnosti pracovního úrazu;
 • A další. 

Za každý prohřešek hrozí zaměstnavateli vysoké pokuty a zhoršení firemní kultury a reputace na trhu práce

 

Publikováno 13. října 2022

To nejzajímavější vám zašleme

Povězte nám, jaká oblast vás zajímá?

Jenpráce.cz - Poradna
Zaregistrováním se k odběru zajímavosti a tipů ze světa práce na e-mail udělujete správci své osobní údaje za účelem zasílání informací. V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace o zpracování údajů společností Coweo Technologies s.r.o., se sídlem Škrétova 490/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 05157552 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů poverenec@everyregard.one, informace jsou k dispozici na Zásady ochrany osobních údajů.

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Hlavní priorita pro firmy - bezpečnost práce, BOZP

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Vše, co potřebujete znát o práci v noci

Vše, co potřebujete znát o práci v noci

Práce v noci je specificky upravena v zákoníku práce a ukládá vašemu zaměstnavateli řadu povinností. Právnickou řeč jsme pro vás zlidštili a zjistíte, co to je práce v noci, jaká je minimální výše příplatku za práci v noci, jak musí váš…
Vše o okamžité výpovědi pro personalisty + vzor

Vše o okamžité výpovědi pro personalisty + vzor

Dozvíte se, v jakých případech může zaměstnavatel využít institut okamžitého zrušení pracovního poměru. Detailně se zaměříme na zvlášť hrubé porušení povinností. Prozradíme, kolik neomluvených absencí musí mít zaměstnanec, abyste mohli přistoupit k…
Zjistěte, kdy máte nárok na náhradní volno

Zjistěte, kdy máte nárok na náhradní volno

Víte, jaký je rozdíl mezi náhradním volnem a placeným volnem? Zjistěte, kdy máte nárok na náhradní volno, jak na náhradní volno nahlíží zákoník práce a ukážeme vám konkrétní případy, které mohou nastat, tedy kdy máte nárok na náhradní volno za práci…
Smluvní pokuta - jak ji správně nastavit

Smluvní pokuta - jak ji správně nastavit

Smluvní pokuty jsou ve smlouvách, a to i pracovních, ukotveny pro případ porušení konkrétní povinnosti. Smluvní pokuta při odstoupení od smlouvy musí být uhrazena, je-li smluvní pokuta správně definována. Ukážeme vám, jak správně zakotvit smluvní…
Odbory - proč a jak je založit

Odbory - proč a jak je založit

Povíme vám vše, co potřebujete vědět o odborech. Dozvíte se, proč založit odbory a jak je založit, jak probíhá vyjednávání s vaším zaměstnavatelem, aby došlo k uzavření kolektivní smlouvy a mnoho dalšího.
Co personalista musí znát o náhradě škody + vzor

Co personalista musí znát o náhradě škody + vzor

Probereme vše o náhradě škody, jaký postup při vzniku škody by měl zaměstnavatel zvolit, kdy je nutné zahrnout i odborovou organizaci. Dozvíte se, kdy se uplatní náhrada škody za poškození věci nebo za poškození dobré pověsti zaměstnavatele. Jaké…
Za darování krve máte nárok na placené volno

Za darování krve máte nárok na placené volno

Bezúplatné darování krve je úctyhodná činnost každého dárce. Proto i zákoník práce na dárce myslí a přiznává jim za darování krve nárok na volno z práce, a to dokonce volno placené. Ukážeme vám, jak správně svou nepřítomnost v práci nahlásit a jaké…
Přehledně: překážka na straně zaměstnavatele

Přehledně: překážka na straně zaměstnavatele

Probereme zákoníkem práce definované překážky na straně zaměstnavatele, včetně výše náhrady mzdy pro dotčené zaměstnance a výpočtu této náhrady. Ukážeme si i specifické případy, jak nastavit překážky na straně zaměstnavatele v případě čerpání…
Návštěva lékaře v pracovní době a další překážky

Návštěva lékaře v pracovní době a další překážky

Stane se to velkému množství zaměstnanců –⁠ musíte k lékaři, který nemá volno brzy ráno nebo pozdě večer, musíte tedy lékaře navštívit ve své pracovní době. Ukážeme vám, co říká zákoník práce na téma návštěva lékaře v pracovní době. Zákoník práce a…
Vše o nemoci z povolání pro personalisty

Vše o nemoci z povolání pro personalisty

Prohlubte si své znalosti o nemoci z povolání. Kromě definice nemoci z povolání a základního legislativního rámce si ukážeme postup při posouzení nemoci z povolání a dozvíte se, jak je to s odškodněním. S nemocí z povolání souvisejí i povinnosti…
Co vědět o kvalifikační dohodě než ji podepíšete?

Co vědět o kvalifikační dohodě než ji podepíšete?

Zaměstnavatel za vás zaplatí drahé školení, ale na druhou stranu po vás chce podepsat kvalifikační dohodu, kterou se zaměstnavateli upíšete na několik let. Než podepíšete, zjistěte, za jakých podmínek se kvalifikační dohoda uzavírá, co všechno musí…
Kdy a jak pochválit zaměstnance + VZOR

Kdy a jak pochválit zaměstnance + VZOR

Pochválit své zaměstnance můžete ústně i předáním písemné pochvaly. V obou případech si ukážeme, jak na to a jakých chyb se vyvarovat.

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2023 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena