Přehledně: jak nastavit vhodné pracovní podmínky

Zaměstnavatel je povinen vytvářet pracovní podmínky umožňující bezpečný výkon práce, tedy vhodné pracovní podmínky. Podíváme se na specifické skupiny zaměstnanců, které mají pracovní podmínky upravené. Řekneme si, co jsou nevhodné pracovní podmínky, a jaká práva vznikají zaměstnanci.

Pracovní podmínky

Základní povinností všech zaměstnavatelů je povinnost vytvářet zaměstnancům pracovní podmínky, které umožňují bezpečný výkon práce. Ve všech případech musí zaměstnavatel dbát na dodržení zásady rovného zacházenízákazu diskriminace zaměstnanců. Pracovní podmínky řeší zákoník práce (kde jsou ustanovení o pracovních podmínkách obsažena na více místech), zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb., k ochraně zdraví při práci a další právní předpisy. 

Pracovní podmínky zaměstnanců můžeme popsat jako soubor všech okolností a podmínek, jež tvoří rámec pracovní činnosti zaměstnance. 

Kontrolu dodržování zákonných ustanovení má na starosti inspektorát práce. Inspektorát práce provádí pravidelné kontroly pracovišť a také reaguje na podněty od zaměstnanců. 

Jsou skupiny zaměstnanců, které mají zákoníkem práce nebo souvisejícími předpisy vymezené specifické pracovní podmínky, a to z důvodu jejich ochrany. Jedná se například o pracovní podmínky žen a mladistvých, na které se podíváme detailněji. 

Zjistěte možnosti inzerce

Pracovní podmínky žen

Práce zaměstnankyň se obecně posuzuje z pohledu nařízení vlády č. 361/2007 Sb., které stanovuje přípustné hodnoty energetického výdeje a srdeční frekvence žen při fyzické práci vykonávané velkými svalovými skupinami a přípustné hmotnosti ručně přenášených břemen a nejvyšších přípustných sil při přepravě břemen ženami pomocí jednoduchých bezmotorových prostředků.

Specifika zaměstnávání žen

Zaměstnavatel musí postupovat s ohledem nejen na přípustné hodnoty energetického výdeje, maximální váhu přenášených břemen, ale je povinen zohlednit i další podmínky. Mezi ty hlavní patří: 

 • Zaměstnankyně nesmějí být zaměstnávány pracemi pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol, s výjimkami uvedenými v zákoníku práce;
 • Zaměstnankyně nesmějí být zaměstnávány pracemi, které ohrožují jejich mateřství;
 • Těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně, které kojí, a matky do konce devátého měsíce po porodu nesmějí být zaměstnávány pracemi, které podle lékařského posudku ohrožují jejich zdraví, případně jejich těhotenství; 
 • Vysílání na pracovní cestu těhotné zaměstnankyně anebo zaměstnankyně, která pečuje o děti do věku 8 let, je možné pouze s jejich souhlasem;
 • Těhotné zaměstnankyně nesmí být zaměstnávány prací přesčas
 • Práce přesčas nesmí být nařízena zaměstnankyním ani zaměstnancům, kteří pečují o dítě do 1 roku věku;
 • Zaměstnavatel je povinen vyhovět žádosti o jinou vhodnou úpravu týdenní pracovní doby podané zaměstnankyněmi pečující o děti mladší 15 let, těhotným zaměstnankyním nebo zaměstnankyním pečujícím o osobu na nich závislou. 

Pracovní podmínky mladistvých

Mladistvými zaměstnanci jsou zaměstnanci mladší 18 let. Zaměstnavatel je povinen vytvářet příznivé podmínky pro všestranný rozvoj tělesných a duševních schopností mladistvých zaměstnanců též zvláštní úpravou jejich pracovních podmínek. Smí je zaměstnávat pouze pracemi, které jsou přiměřené jejich fyzickému a rozumovému rozvoji, a musí jim při práci poskytovat zvýšenou péči.

Zaměstnavatel musí vést seznam mladistvých zaměstnanců v rozsahu jméno a příjmení mladistvého zaměstnance, datum jeho narození a druh práce, který tento zaměstnanec vykonává.

Specifika zaměstnávání mladistvých

Zaměstnavatel musí dodržovat stanovená omezení, mezi která patří například:

 • Je zakázáno zaměstnávat mladistvé zaměstnance prací přesčas a prací v noci (výjimečně mohou mladiství zaměstnanci starší než 16 let konat noční práci nepřesahující 1 hodinu, jestliže je to třeba pro jejich výchovu k povolání, a to pod dohledem zaměstnance staršího 18 let); 
 • Pracovní doba mladistvých zaměstnanců je stanovena na 40 hodin týdně s tím, že v jednotlivých dnech nesmí přesáhnout 8 hodin. Pokud mladistvý uzavře více pracovněprávních vztahů, platí omezení týdenní pracovní doby na 40 hodin pro všechny tyto vztahy v souhrnu; 
 • Povinnost poskytnout mladistvým vždy přestávku v práci po 4,5 hodinách práce v trvání nejméně 30 minut;
 • Povinnost poskytnout mladistvým nepřetržitý odpočinek v týdnu v rozsahu nejméně 48 hodin;
 • Jsou zakázané práce spojené s ruční manipulací s břemenem, jehož hmotnost při občasné manipulaci překračuje chlapců 20 kg nebo při časté manipulaci 15 kg, u dívek pak při občasné manipulaci 15 kg nebo při časté manipulaci 10 kg;
 • S mladistvým zaměstnancem není možné uzavřít dohodu o odpovědnosti za svěřené hodnoty, ani dohodu o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí.

Další pracovní podmínky

Zaměstnanci často diskutují, zda se jich týkají ztížené pracovní podmínky či zda je na pracovišti správná teplota. 

Pokud se některého z vašich zaměstnanců týká změněná pracovní schopnost, podmínky pro výkon práce takového zaměstnance musí být taktéž upraveny, aby odpovídaly všem předpisům a potřebám daného zaměstnance. 

Ztížené pracovní podmínky 

Ztíženým pracovním prostředím je prostředí, ve kterém je výkon práce spojen s mimořádnými obtížemi vyplývajícími z vystavení účinkům ztěžujícího vlivu a z opatření k jejich snížení nebo odstranění. Jedná se například o vysokou koncentraci prachu nebo chemických látek, nadlimitní hluk, a další určené v nařízení vlády. 

Za dobu práce ve ztíženém pracovním prostředí přísluší zaměstnanci vedle dosažené mzdy příplatek ve výši nejméně 10 % z minimální mzdy, a to za každou hodinu práce konané v tomto prostředí. 

Teplotní pracovní podmínky 

Pracovní podmínky a teplota na pracovišti jsou určeny nařízením vlády. Například kancelářské a administrativní práce s minimální celotělovou pohybovou aktivitou mají určenou maximální teplotu 27 °C. Oproti tomu řidiči nákladního vozidla, traktoru, autobusu, trolejbusu, tramvaje mají maximální teplotu až na úrovni 32 °C. 

Každý zaměstnavatel má povinnost zajistit zaměstnancům pitný režim – tedy přísun pitné vody. V některých případech má zaměstnanec nárok i na takzvaný ochranný nápoj, jehož účelem je chránit lidský organismus před vlivy nadměrného tepla nebo zimy. 

Například administrativní pracovníci v méně náročné kancelářské práci mají nárok na ochranné nápoje při dosažení teploty vzduchu 34 °C a více.

Objevte možnosti inzerce

Nevhodné neboli špatné pracovní podmínky

Víme, že hlavní povinností zaměstnavatele je zajistit, aby pracovní podmínky pro zaměstnance odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům. Pojďme si ukázat ty nejčastější nevhodné pracovní podmínky. 

Jedním z důsledků nedodržení výše uvedeného může být zvýšený stres zaměstnance v práci. Nejčastějšími příčinami jsou špatná organizace práce a pracovní postupy. 

Zaměstnavatel musí činit taková preventivní opatření, aby ke stresu při práci nedocházelo.

Někteří zaměstnanci mohou být vystavováni nadměrné pracovní zátěži, ať již s vědomím zaměstnavatele (schvalované přesčasy) nebo bez jeho vědomí (zaměstnanec pracuje téměř non stop, aniž by si o proplácení přesčasů říkal). 

Syndrom karpálního tunelu, který je důsledkem velkého počtu opakujících se stereotypních pohybů. Trpí jim nejen zaměstnanci pracující s počítačem, ale i například horníci, svářeči.

Pokud zaměstnanci vznikne finanční újma v příčinné souvislosti se skutečností, že zaměstnavatel nezajistil bezpečnost a ochranu zdraví při práci s ohledem na riziko ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce, může ji zaměstnanec proti zaměstnavateli uplatňovat. Je povinností zaměstnance prokázat, že ke škodě na zdraví došlo v příčinné souvislosti s porušením právní povinnosti ze strany zaměstnavatele.

 

Publikováno 21. prosince 2022

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Přehledně: jak nastavit vhodné pracovní podmínky

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Ideální práce při rodičovské dovolené

Ideální práce při rodičovské dovolené

Zjistěte, jaký můžete mít přivýdělek na rodičovské dovolené, aniž byste ztratili nárok na rodičovský příspěvek. Pomůžeme vám rozhodnout se, jestli je lepší dohoda nebo OSVČ. O rodičovský příspěvek při zaměstnání nemůžete přijít, pokud splníte…
Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Výstupní list ze zaměstnání nepatří mezi povinné dokumenty, ale pro ochranu zaměstnavatele i zaměstnance jej doporučujeme připravit pro každého zaměstnance, kterému končí pracovní poměr ve vaší společnosti. Ukážeme vám, jak vypadá výstupní list ze…
Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Dozvíte se, co to je pracovní oděv, kdy jej zaměstnavatel zaměstnanci plně hradí a jaké jsou základní povinnosti zaměstnavatele. Zjistíte, kdy a kdo má nárok na pracovní oděv a také na pracovní obuv.
Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Povíme vám vše k tématu “pracovní smlouva na dobu určitou a prodloužení”. Zjistíte, jaké máte možnosti, když se blíží konec vašeho pracovního poměru, kolikrát může zaměstnavatel využít možnost opakovaného prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou…
TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

Seznamte se s naším výběrem TOP 10 podcastů zaměřených na lidské zdroje. Ať už jste v oboru HR dlouholetým profesionálem nebo jen hledáte aktuální informace a trendy, tyto podcasty vám nabídnou širokou škálu témat a poznatků. Získejte přehled o tom…
Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář (ČTK), stojící jako maják nezávislého zpravodajství, je veřejnoprávní zpravodajská agentura v České republice. Tento článek vás provede jejím unikátním obchodním modelem, který nepotřebuje státní dotace, a objasní, jak ČTK…
Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Pokud potřebujete sdílet pracovní témata s veřejností, jako jsou zajímavá data nebo stížnosti na bezpráví, je dobré mít kontakty na přední profesní novinářské organizace. Ty vám mohou pomoci získat pozornost pro vaše záležitosti. V našem článku…
Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Specifickou interní směrnicí zaměstnavatele je pracovní řád, který zaměstnancům upřesňuje jejich povinnosti. Každá společnost by měla mít svůj pracovní řád, se kterým všechny své zaměstnance seznámí. Proto jsme pro vás připravili kompletní pracovní…
Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Státní úřad inspekce práce provádí pravidelné plánované kontroly i kontroly na základě podnětů od zaměstnanců, aby zjistil, jaký je skutečný stav v prověřované oblasti, a v případě zjištění nějakého pochybení má pravomoc nařídit zaměstnavateli…
Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Znáte základní povinnosti zaměstnavatele? Ukážeme vám, co je povinností vašeho zaměstnavatele před zahájením vašeho pracovního poměru, v průběhu a při skončení pracovního poměru.
Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Dozvíte se, z jakých důvodů je možné převést dovolenou do dalšího roku, v jakém rozsahu a kdy nejpozději je nutné ji zaměstnanci nařídit, jinak si její čerpání zaměstnanec určí sám. Ukážeme vám, jak na nařízení dovolené ze strany zaměstnavatele a…
Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Zjistila jste, že jste těhotná, a nevíte, kdy a jak tuto skutečnost oznámit v práci? Nebojte se, se vším vám pomůžeme! Dozvíte se, kdy oznámit těhotenství v zaměstnání, jak v práci oznámit těhotenství a také jaké jsou povinnosti vašeho…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena