Diskriminace na pracovišti - příklady a jak se bránit

Všichni jsme o diskriminaci slyšeli. Pojďme si vysvětlit, co to diskriminace je, jaké nejčastější typy diskriminace existují. Ukážeme si konkrétní příklady. Vysvětlíme si tři kroky, kterými se můžete proti diskriminaci bránit. A na závěr si řekneme, co diskriminace není.

Dnes se zaměříme na často diskutované téma - diskriminace. Povíme si, co je diskriminace, zaměříme se na diskriminaci na pracovišti, diskriminaci žen i mužů, diskriminaci na základě věku. Vysvětlíme si, co to je pozitivní diskriminace. Ukážeme si, jak se proti diskriminaci bránit. Závěrem přidáme i informaci o tom, co diskriminace není.

Ukážeme si diskriminační příklady a jak je řešena diskriminace v pracovněprávních vztazích

Co je diskriminace

Slovo diskriminace znamená v překladu rozlišování. Často je spojováno s nerovným zacházením s ohledem na pohlaví, rasu, barvu pleti, jazyk, víru a náboženství, politické či jiné smýšlení, národní nebo sociální původ, příslušnost k národnostní nebo etnické menšině, majetek, rod nebo jiné postavení. Diskriminací je, když nemůžete uplatňovat svá práva ve stejné míře jako ostatní. 

V České republice diskriminaci zakazuje Listina základních práv a svobod

Diskriminace na pracovišti

Rozebereme téma diskriminace na pracovišti, kde Zákoník práce stanoví obecně zákaz jakékoliv diskriminace

Každý zaměstnavatel má povinnost dodržovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci. A to již od zveřejnění inzerátu, kde se nesmí objevit “do mladého kolektivu hledáme”, “hledáme řidiče nákladního auta” a podobné. V takovém případě by se mohlo jednat o diskriminaci na trhu práce. Ani při přijímacích pohovorech nesmí být kladeny otázky například na váš věk, rasu, vyznání a další, které nesouvisejí s výkonem práce. 

Pro každého zaměstnavatele je povinnost dodržovat rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu. Konkrétně je zaměstnavatel povinen zajistit, aby po celou dobu pracovního poměru bylo rovné zacházení dodrženo, pokud jde o:

  • pracovní podmínky (např. úprava pracovní doby);
  • odměňování za práci a jiná peněžitá plnění a plnění peněžité hodnoty (např. bonusy, prémie nebo benefity);
  • odbornou přípravu (např. odborná školení);
  • příležitost dosáhnout postupu v zaměstnání.

Nejčastěji skloňovaná diskriminace v zaměstnání je rovnost odměňování. Za stejnou práci náleží stejná odměna. A to bez ohledu na pohlaví, věk a další aspekty zaměstnance.

Diskriminací je i sexuální obtěžování či pronásledování, stačí, když se bude jednat o nevhodná gesta, nemusí dojít až k fyzickému kontaktu. 

Šikana na pracovišti je také formou diskriminace v práci. Zde použijeme dva vžité názvy přejaté z angličtiny - mobbing, kdy kolegové vyřazují jednu osobu z kolektivu (například zesměšňováním), a bossing, který je označením pro chování vedoucího, které poškozuje podřízeného před kolegy. 

Diskriminace žen

Genderová diskriminace, neboli diskriminace podle pohlaví, je jednou z nejčastějších diskriminací. Situace v této oblasti se neustále zlepšuje. Počet případů diskriminace žen na trhu práce se za poslední roky výrazně snížil, práce žen už není spojována s několika málo profesemi, ženy dnes zastávají nejvyšší pozice ve firmách, řídí kamiony, vracejí se brzy po porodu do práce, a péči o dítě přebírá partner. 

Ovšem stále jsou oblasti, kde se diskriminace žen v zaměstnání objevuje a kde na zlepšení čekáme. Je to například rovnost v odměňování, kdy v roce 2020 byl rozdíl ve výdělcích žen a mužů v České republice 16,4 % (zdroj Eurostat, 2020), nebo také sexuální obtěžování spočívající v nevhodném chování vůči ženě, a další.

Diskriminace mužů

Nejen ženy mohou být diskriminovány. Sexuální obtěžování mohou zažívat i muži. K výraznému zlepšení došlo i u dříve vžitého rozlišování na zdánlivě ženské a mužské obory. 

O mužské diskriminaci se muži zatím nechtějí příliš bavit. V České republice působí několik organizací, které se diskriminací mužů zabývají a diskriminovaným mužům pomáhají.

Věková diskriminace

Hned za diskriminací podle pohlaví je diskriminace na základě věku, nazývaná ageismus. S věkovou diskriminací se můžeme setkat při výběrových řízeních, kdy kandidát nebo kandidátka na pozici jsou zamítnuti z důvodu, že vysokou školu vystudovali v roce 1988. 

Věkovou diskriminací naopak není, pokud je v inzerátu uvedeno, že minimální věk na danou pozici je 18 let, pokud se jedná například o řízení vysokozdvižného vozíku. 

Pozitivní diskriminace

Pojem pozitivní diskriminace označuje záměrné úsilí, jak některou, zpravidla jinak negativně diskriminovanou, skupinu osob cíleně zvýhodnit. Příkladem je, když některé skupině “nadržujeme” a zvýhodňujeme ji před ostatními. 

Přínos pozitivní diskriminace je však diskutabilní. Může se stát, že skupina, které se “nadržuje”, bude vnímána jako skupina, která dostane víc a bez práce. 

Jak se proti diskriminaci bránit

V České republice je takzvaný antidiskriminační zákon, který mimo jiného upravuje, jak se proti diskriminaci bránit. 

Pokud se s diskriminací potkáte, doporučujeme shromáždit co nejvíce důkazů, konkrétních informací (co, kdo a kdy řekl nebo udělal). Prvním krokem by mělo být kontaktování vašeho nadřízeného. Nadřízený by měl okamžitě zakročit a učinit kroky, aby se diskriminace vyloučila. 

Další možností je kontaktovat Inspektorát práce, který celou situaci prošetří, a společně s vaším zaměstnavatelem učiní kroky, aby k diskriminaci již nedocházelo. 

Poslední instancí, kam se můžete dovolat, je soud

Ať již nadřízený, inspektorát práce nebo soud, by měli celou situaci pečlivě prošetřit, případně vyslechnout svědky. Cílem celého vyšetřování je, aby se diskriminace neopakovala, aby byly odstraněny důsledky tohoto jednání, případně aby došlo k náhradě nemajetkové újmy. 

Právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích má zaměstnanec, u nějž byla ve značné míře snížena dobrá pověst nebo důstojnost zaměstnance nebo jeho vážnost ve společnosti. Výši náhrady určuje soud.

Co není diskriminace

Pověděli jsme si, co to je diskriminace, jak vypadá diskriminace na trhu práce, jak ji rozpoznat, ukázali jsme si konkrétní případy. Nyní si povíme, co diskriminace není. 

Diskriminací není například požadavek minimálního věku, odborné praxe či délky zaměstnání, jestliže je to pro výkon práce nezbytné. 

Diskriminace není ani rozdílné zacházení za účelem ochrany žen z důvodu těhotenství a mateřství, ochrany osob se zdravotním postižením a osob mladších 18 let.

 

Publikováno 26. září 2022

To nejzajímavější vám zašleme

Povězte nám, jaká oblast vás zajímá?

Jenpráce.cz - Poradna
Zaregistrováním se k odběru zajímavosti a tipů ze světa práce na e-mail udělujete správci své osobní údaje za účelem zasílání informací. V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace o zpracování údajů společností Coweo Technologies s.r.o., se sídlem Škrétova 490/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 05157552 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů poverenec@everyregard.one, informace jsou k dispozici na Zásady ochrany osobních údajů.

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Diskriminace na pracovišti - příklady a jak se bránit

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Práce ve svátek - nejčastější otázky a odpovědi

Práce ve svátek - nejčastější otázky a odpovědi

Práce ve státní svátek otevírá řadu otázek, na které vám odpovíme. Dozvíte se, zda je práce ve svátek přesčas, jak je to s příplatky a náhradním volnem, zda je možné nařízení práce ve svátek. Jak zákoník práce definuje státní svátek, respektive…
Vše o služebním autě k soukromým účelům

Vše o služebním autě k soukromým účelům

Benefit nebo pracovní pomůcka, to je služební auto. Ukážeme si, co vše má na starosti zaměstnavatel, co zaměstnanec. Kdy a za jakých podmínek může zaměstnanec využít služební auto i k soukromým účelům, kdo jej může řídit a jak je to se srážkami ze…
Jak napsat životopis - online vzor

Jak napsat životopis - online vzor

Životopis je vaší první vizitkou, kterou se představujete potenciálnímu zaměstnavateli. Je to dokument, který shrnuje vaše vzdělání, pracovní zkušenosti, dovednosti a zájmy. Jak ale napsat životopis, který bude poutavý, přehledný a profesionální? Co…
Zjistěte, jaké povinnosti má vedoucí zaměstnanec

Zjistěte, jaké povinnosti má vedoucí zaměstnanec

Ve většině společností jsou vedoucí zaměstnanci, tedy zaměstnanci, kteří vedou alespoň jednoho podřízeného. Z pozice vedoucího zaměstnance mají tito kolegové specifické povinnosti, které jim stanovuje zákoník práce. Dozvíte se, jak je to se zkušební…
Efektivní řešení vztahů a konfliktů na pracovišti

Efektivní řešení vztahů a konfliktů na pracovišti

V rámci pracovního procesu se jen zřídka setkáváme s izolovanými pracovníky. Kolegové pracující v týmu vytváří týmového ducha, budují si vztahy. Pokud si kolegové “nesednou”, nedostatečně spolu komunikují, nemají dostatek informací, mohou se vztahy…
Tarifní mzda a vše, co o ní potřebujete vědět

Tarifní mzda a vše, co o ní potřebujete vědět

Tarifní mzda je využívána ve společnostech se standardizovanou nebo hromadnou výrobou a silnou pozicí odborové organizace. Podíváme se, jak se tarifní stupně mzdy určují, a to i s konkrétním příkladem, co do tarifní mzdy zahrnovat, co se…
Překážky na straně zaměstnance pro personalisty

Překážky na straně zaměstnance pro personalisty

Pojďme se podívat na často diskutované překážky na straně zaměstnance z pohledu personalisty. Na co všechno má zaměstnanec nárok. Jak překážky můžete využít pro rozšíření svých benefitů.
Zdravotní prohlídky zaměstnanců pro personalisty

Zdravotní prohlídky zaměstnanců pro personalisty

Pojďme si shrnout základní informace o pracovně-lékařských prohlídkách zaměstnanců. Znáte všechny typy prohlídek, jaké jsou povinnosti zaměstnavatele, jaké jsou lhůty? Vše se dozvíte!
Jaká má být správná teplota na pracovišti

Jaká má být správná teplota na pracovišti

Zaměstnanci velmi diskutované téma - teplota na pracovišti. Jednomu je zima, druhý by rád větral. Pojďme se podívat na nové nařízení vlády z roku 2022, které mění minimální teploty pro práce vsedě s minimální nebo lehkou celotělovou aktivitou.…
Přehledně: 13. plat a vše, co potřebujete vědět

Přehledně: 13. plat a vše, co potřebujete vědět

Kdo by nechtěl dostat jeden nebo dokonce dva platy navíc? Pojďme se podívat, kdy a za jakých podmínek společnosti vyplácejí zaměstnancům bonusy, respektive 13. nebo 14. plat. Na co si dát pozor, aby se benefit neotočil proti společnosti.
Vše o stažení výpovědi ze strany zaměstnance

Vše o stažení výpovědi ze strany zaměstnance

Stažení výpovědi zaměstnancem je vlastně prosbou ke stávajícímu zaměstnavateli, aby si vás v práci ponechal. Zaměstnavatele není možné ke stažení výpovědi přimět. Pokud zaměstnavatel souhlasí, stačí vyplnit formulář ke stažení výpovědi, který…
Příspěvek od zaměstnavatele na penzijní připojištění a životní pojištění - jaké má výhody?

Příspěvek od zaměstnavatele na penzijní připojištění a životní pojištění - jaké má výhody?

Povíme si vše o daňově výhodných benefitech, kterými jsou příspěvek na penzijní připojištění a příspěvek na životní pojištění. Ukážeme vám výhody pro zaměstnavatele i zaměstnance a také jak je to s daněmi. Víte, že u životního pojištění je možný…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2023 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena