Dohoda o provedení práce a vše, co vás zajímá

Existují dvě dohody, v tomto článku se dozvíte vše o dohodě o provedení práce. Kdy a jak se platí daně, jak je to se zdravotním a sociálním pojištěním. Abyste měli kompletní informace, připojili jsme i vzor dohody o provedení práce. Po úpravě zákoníku práce dochází ke změnám u dohod, a my vám tyto změny jasně, stručně a srozumitelně představíme. Vzorová dohoda o provedení práce k tisku je pro vás zcela zdarma, můžete ji upravovat dle svých potřeb.

Základní informace o dohodě o provedení práce

Dohody jsou vedle klasické pracovní smlouvy způsobem, jak uzavřít pracovní poměr. Náležitosti dohody o provedení práce jsou ustanoveny v zákoníku práce. Dohoda o provedení práce se od pracovní smlouvy liší zejména odlišným vymezením pracovního závazku. V tomto případě se zavazujete ke splnění určitého úkolu. 

Aktuální nabídka práce

Abychom lépe pochopili hlavní rozdíly, ukážeme si je v následující tabulce:

Pracovněprávní vztah

Maximální počet hodin

Dovolená

Zdravotní a sociální pojištění

Pracovní poměr

40 hodin týdně

4 týdny

Odvádí zaměstnavatel ze mzdy

DPČ

20 hodin týdně

0

Pokud si na DPČ vyděláte méně než 3 499 Kč, nemusíte platit odvody na sociální a zdravotní pojištění; nad tuto částku bude pojištění odvedeno.

DPP

300 hodin ročně

0

Pokud si na DPP vyděláte méně než než 10 000 Kč, nemusíte platit odvody na sociální a zdravotní pojištění; nad tuto částku bude pojištění odvedeno.

 

Základní parametry DPP:

 • Je možné odpracovat 300 hodin za kalendářní rok u jednoho zaměstnavatele. Jednotlivé DPP u stejného zaměstnavatel se sčítají a celkový součet nesmí přesáhnout 300 hodin.
 • Musí být uzavřena písemně, musí obsahovat rozsah sjednané práce, rozsah pracovní doby a dobu, na kterou se uzavírá. DPP může být na dobu určitou i neurčitou.
 • Výpovědní lhůta je 15 dní.

Dohoda o provedení práce na dobu neurčitou je nejčastější způsob uzavírání dohody o provedení práce. Práci můžete vykonávat řadu let, s tím, že bude splněna podmínka maximálně 300 hodin za jeden rok. Stejně tak může být dohoda o provedení práce uzavřena na dobu určitou. 

Jak uvidíte ve vzoru dohody o provedení práce, který je pro vás k dispozici na konci článku, i tato dohoda má (stejně jako pracovní smlouva) vymezení práce, místo výkonu práce, rozsah pracovních hodin, odměnu atd. Dohoda musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná.

Dohoda o provedení práce - dovolená

Bohužel oproti pracovní smlouvě nemáte na dovolenou nárok. Zaměstnanci pracující na dohodu, nemají nárok na dovolenou, odstupné či překážky na straně zaměstnavatele. 

Dohoda o provedení práce - daně a odvody

Pojďme se blíže podívat, jak je to u dohody o provedení práce se zdaněním, kdy a v jaké výši se platí daně. 

Dohoda o provedení práce a daň z příjmu

Zdanění dohody o provedení práce - daň z příjmu je ve výši 15 %. 

 • Dohoda o provedení práce a daňové přiznání - u jednoho ze zaměstnavatelů můžete mít v daném měsíci podepsané prohlášení poplatníka k dani (růžový formulář). Pokud si další měsíc vyděláte více u jiného zaměstnavatele, původnímu nahlásíte, že nechcete mít u něj na daný měsíc prohlášení podepsané, a podepíšete u druhého. 
 • Máte podepsané prohlášení - můžete uplatňovat všechny slevy (slevu na poplatníka, na děti, na studenta a další). 
 • Nemáte podepsané prohlášení - zaměstnavatel vám automaticky ze mzdy srazí 15% daň z příjmu. Příjem se nemusí uvádět v ročním daňovém přiznání. Pokud ale máte nárok na vrácení daní, uveďte do ročního zúčtování i tyto příjmy. 

Dohoda o provedení práce a zdravotní pojištění

Část zdravotního pojištění, konkrétně 4,5 %, hradí zaměstnanec, zbylých 9 % zaměstnavatel. 

Výjimky, kdy zdravotní pojištění odvádět nemusíte:

 • Jste zaměstnancem, za kterého zaměstnavatel odvádí zdravotní pojištění, a dohodu máte jako přivýdělek. 
 • Dohoda o provedení práce student - jste studentem do 26 let věku, zdravotní pojištění za vás platí stát. 
 • Dohoda o provedení práce důchodce - jste důchodce (invalidní či starobní), zdravotní pojištění za vás platí stát. 

Mám nárok na placenou neschopenku?

Nemocenská při dohodě o provedení práce je jedním z nejčastějších dotazů, které k dohodám máte. Pokud je váš příjem na jednu z dohod vyšší než uvádí tabulka výše, tedy je z vaší mzdy odváděna část na zdravotní pojištění, pak ano, máte nárok na placenou neschopenku. 

Dohoda o provedení práce a sociální pojištění

Pokud se vejdete do uvedeného příjmu v tabulce na začátku tohoto článku, nemusíte vy ani zaměstnavatel sociální pojištění odvádět. 

Dohoda o provedení práce - novinky od 2023

Od 1. října 2023 dochází ke změnám pro všechny, kdo pracují na základě dohody o provedení práce. Dohoda stále musí být v písemné podobě, podepsaná zaměstnancem i zaměstnavatelem. Není dostatečné, když se jedná o neúplný formulář dohoda o provedení práce, který neobsahuje veškeré náležitosti dohody o provedení práce určený zákoníkem práce. Takový formulář může být napadnutelný jako neplatný. Zkontrolujte si s námi, jak má správná dohoda i provedení práce vypadat. 

Co se od 1. října 2023 nemění, když pracujete na dohodu o provedení práce: 

 • Můžete pracovat maximálně 300 hodin ročně (dohody u jednoho zaměstnavatele se sčítají); 
 • Dohoda o provedení práce a odvody - pokud je výše vašeho výdělku do 10 000 Kč měsíčně, neplatíte zdravotní ani sociální pojištění. Je-li podepsána dohoda o provedení práce,  zdravotní pojištění se odvádí až u příjmu nad 10 000 Kč měsíčně
 • Dohoda o provedení práce a daně - daně se platí a to bez ohledu na výši příjmu, dohoda o provedení práce podléhá zdanění ve výši 15 %. Daňový výpočet dohody o provedení práce zůstává bez změny a je ovlivněn tím, zda máte podepsané růžové prohlášení a můžete tedy uplatňovat daňové slevy; 
 • Dohoda o provedení práce a daňové přiznání - v této oblasti se nic nemění a můžete postupovat dle informací uvedených níže v článku; 
 • Nezměněná zůstává i výpovědní lhůta pro dohody o provedení práce; 

Stále platí, že dohoda o provedení práce studenta, dohoda o provedení práce důchodce nebo rodiče na rodičovské dovolené se řídí stejnými pravidly. 

Co se od 1. října 2023 mění, když pracujete na dohodu o provedení práce: 

 • Váš zaměstnavatel je povinen vám takzvaně rozvrhnout pracovní dobu. Jinými slovy, dát vám nejpozději 3 dny předem písemný rozvrh, ky máte pracovat; 
 • Od svého zaměstnavatele obdržíte řadu informací - detaily o zaměstnavateli, jaké je vaše místo výkonu práce, jak je to s dovolenou, jak je to s přestávkami v práci, na jakou odměnu máte nárok, zjistíte, jsou-li ve vaší společnosti podepsané kolektivní smlouvy s odborovou organizací, a mnoho dalšího. Pokud jste se zaměstnavatelem dohodu uzavřeli před 1.10.2023 a práce byly zahájeny rovněž před tímto dnem, je zaměstnavatel povinen vám tyto informace poskytnout pouze na vaše vyžádání, a to do 7 dnů ode dne doručení žádosti; 
 • Překážky v práci na straně zaměstnance - nově jako “dohodáři” máte nárok na pracovní volno, bez náhrady mzdy, a to v případě svatby, ošetření u lékaře, darování krve a dalších;
 • A kdy vám budou překážky proplacené? Zaměstnavatel je nově povinen poskytnout vám příplatek nebo náhradní volno v případě práce ve svátek a za práci o víkendech, příplatek za práci v noci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí; 
 • Chcete pracovat na smlouvu? Můžete! Pokud na dohodu pracujete u zaměstnavatele po dobu delší než 180 dnů v rámci období posledních předchozích 12 měsíců, můžete požádat o přechod na “klasickou pracovní smlouvu”; 
 • Dohoda o provedení práce dovolená - očekávaná novinka od 1. ledna 2024, kdy dohodářům vzniká nárok na dovolenou, pokud splňují tyto podmínky: 
  • Musíte mít u svého zaměstnavatele dohodu alespoň 4 týdny; 
  • Odpracujete alespoň 80 hodin;
  • Platí, že se u DPP dovolená nebude započítávat do odpracované doby.

Dohoda o provedení práce kalkulačka

Pokud se trápíte s výpočtem dohody o provedení práce, tak si můžete pomoci kalkulačkou například na stránkách flux.cz, kde jednoduše zvolíte rok, ve kterém na dohodu pracujete, na horní liště vyberete dohodu, vyplníte všechny potřebné údaje, a kalkulačka vypočítá, zda a v jaké výši budete odvádět daně a pojištění ze svého výdělku a jaký bude váš čistý příjem.

Ukončení dohody o provedení práce, dohoda o provedení práce výpověď

V dohodě, kterou se zaměstnavatelem podepisujete, je možné se domluvit na způsobu zrušení této dohody. Pokud v dohodě výpověď a ukončení není zmíněno, pak se ukončení spolupráce řídí zákoníkem práce, tedy:

 • Dohoda o ukončení dohody o provedení práce - dohodou smluvních stran ke sjednanému dni.
 • Výpověď dohody o provedení práce - výpovědí danou z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. 
 • Zrušení dohody o provedení práce - dohodu lze ukončit i okamžitým zrušením (platí pouze v případech, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr).

Jakékoliv ukončení pracovního poměru není snadné, proto jsme pro vás připravili detailní vysvětlení kdy a jakým způsobem můžete ukončit svou dohodu o provedení práce. Až si vyberete způsob ukončení dohody o provedení práce, zde je k dispozici ukončení dohody o provedení práce vzor, a to zdarma a v editovatelné podobě s nápovědami, co a kam vyplnit.

Aktuální nabídka práce

Dohoda o provedení práce vzor

Vzor (formulář) dohody o provedení práce k tisku či ke stažení zdarma naleznete pod tímto odkazem: dohoda o provedení práce vzor.

Pokud potřebujete informace o dohodě o pracovní činnosti, přejděte na náš článek.

 

Publikováno 6. května 2022

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Dohoda o provedení práce a vše, co vás zajímá

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Ideální práce při rodičovské dovolené

Ideální práce při rodičovské dovolené

Zjistěte, jaký můžete mít přivýdělek na rodičovské dovolené, aniž byste ztratili nárok na rodičovský příspěvek. Pomůžeme vám rozhodnout se, jestli je lepší dohoda nebo OSVČ. O rodičovský příspěvek při zaměstnání nemůžete přijít, pokud splníte…
Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Výstupní list ze zaměstnání nepatří mezi povinné dokumenty, ale pro ochranu zaměstnavatele i zaměstnance jej doporučujeme připravit pro každého zaměstnance, kterému končí pracovní poměr ve vaší společnosti. Ukážeme vám, jak vypadá výstupní list ze…
Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Dozvíte se, co to je pracovní oděv, kdy jej zaměstnavatel zaměstnanci plně hradí a jaké jsou základní povinnosti zaměstnavatele. Zjistíte, kdy a kdo má nárok na pracovní oděv a také na pracovní obuv.
Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Povíme vám vše k tématu “pracovní smlouva na dobu určitou a prodloužení”. Zjistíte, jaké máte možnosti, když se blíží konec vašeho pracovního poměru, kolikrát může zaměstnavatel využít možnost opakovaného prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou…
TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

Seznamte se s naším výběrem TOP 10 podcastů zaměřených na lidské zdroje. Ať už jste v oboru HR dlouholetým profesionálem nebo jen hledáte aktuální informace a trendy, tyto podcasty vám nabídnou širokou škálu témat a poznatků. Získejte přehled o tom…
Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář (ČTK), stojící jako maják nezávislého zpravodajství, je veřejnoprávní zpravodajská agentura v České republice. Tento článek vás provede jejím unikátním obchodním modelem, který nepotřebuje státní dotace, a objasní, jak ČTK…
Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Pokud potřebujete sdílet pracovní témata s veřejností, jako jsou zajímavá data nebo stížnosti na bezpráví, je dobré mít kontakty na přední profesní novinářské organizace. Ty vám mohou pomoci získat pozornost pro vaše záležitosti. V našem článku…
Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Specifickou interní směrnicí zaměstnavatele je pracovní řád, který zaměstnancům upřesňuje jejich povinnosti. Každá společnost by měla mít svůj pracovní řád, se kterým všechny své zaměstnance seznámí. Proto jsme pro vás připravili kompletní pracovní…
Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Státní úřad inspekce práce provádí pravidelné plánované kontroly i kontroly na základě podnětů od zaměstnanců, aby zjistil, jaký je skutečný stav v prověřované oblasti, a v případě zjištění nějakého pochybení má pravomoc nařídit zaměstnavateli…
Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Znáte základní povinnosti zaměstnavatele? Ukážeme vám, co je povinností vašeho zaměstnavatele před zahájením vašeho pracovního poměru, v průběhu a při skončení pracovního poměru.
Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Dozvíte se, z jakých důvodů je možné převést dovolenou do dalšího roku, v jakém rozsahu a kdy nejpozději je nutné ji zaměstnanci nařídit, jinak si její čerpání zaměstnanec určí sám. Ukážeme vám, jak na nařízení dovolené ze strany zaměstnavatele a…
Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Zjistila jste, že jste těhotná, a nevíte, kdy a jak tuto skutečnost oznámit v práci? Nebojte se, se vším vám pomůžeme! Dozvíte se, kdy oznámit těhotenství v zaměstnání, jak v práci oznámit těhotenství a také jaké jsou povinnosti vašeho…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena