Pravidla pro zaměstnávání cizinců vč. Ukrajinců

Podíváme se detailně na to, jaké povinnosti musíte jako zaměstnavatel splnit, pokud se rozhodnete pro zaměstnávání občanů EU nebo cizinců bez volného vstupu na trh práce v ČR, kde jsou stanovené specifické požadavky na zaměstnávání cizinců na území České republiky. Zaměříme se i na zaměstnávání cizinců z Ukrajiny.

Zaměstnávání cizinců v ČR

Zaměstnávání cizinců v České republice se řídí zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Nemáme zákon o zaměstnávání cizinců, ale řídíme se v této otázce zákonem o zaměstnanosti, zákoníkem práce a dalšími. 

Aby bylo zaměstnávání cizinců legální, je nutné podepsat pracovní smlouvu, časté je i zaměstnávání cizinců na DPP nebo DPČ

Pokud se jako společnost rozhodnete zaměstnat cizince, je nutné znát, ze které země k vám přichází, a podle toho postupovat. 

Jako zaměstnavatel může využít i agenturní zaměstnávání cizinců. Agentura práce vám může zprostředkovat zaměstnance, který:

 • je občanem EU (nebo rodinným příslušníkem);
 • má volný přístup na trh práce;
 • je držitelem povolení k zaměstnávání.

Agentura práce je zodpovědná za kontrolu oprávnění zaměstnání v České republice. Je nutné mít na paměti Nařízení vlády č. 64/2009 Sb., které stanovuje, jaké druhy prací nemůže agentura práce formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat.

Zaměstnaný cizinec má stejná práva a povinnosti jako občan České republiky u vás zaměstnaný. Nezapomeňte na rovný přístup při zaměstnávání cizinců - školení, benefity, pracovní podmínky a další aspekty. 

Aktuální nabídka práce

Cizinci mající volný vstup na trh práce v České republice

Do této kategorie dle zákona o zaměstnanosti patří všichni občané Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a občané Švýcarska. A to včetně jejich rodinných příslušníků. Nejčastější případ je zaměstnávání cizinců z EU, a to nejen pro jednoduchost administrace. 

Pro zaměstnavatele je důležité, že cizinci mající volný vstup na trh práce v ČR a nejsou pro účely zaměstnávání v ČR považováni za cizince.

Cizinci bez volného vstupu na trh práce v České republice

Pro cizince z takzvaných třetích zemí platí povinnost mít pro vstup na český trh práce některé z pracovních oprávnění. 

Zaměstnávání cizinců ze třetích zemí je administrativně náročnější. Aby povolení k zaměstnávání cizinců bylo vydáno, je nutné nahlásit volné pracovní místo na úřadu práce, podat žádost o povolení k zaměstnání cizince, a pracovní poměr musí být založen na základě pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti. Úřad práce posoudí, jaká je aktuální situace na trhu práce, jedná-li se o volné pracovní místo, které s ohledem na požadovanou kvalifikaci nebo dočasný nedostatek volných pracovních sil nelze obsadit jinak.

Při zaměstnávání cizinců mimo EU je zaměstnavatel povinen vést evidenci cizinců, které zaměstnává. Současně je zaměstnavatel povinen o nástupu cizince do zaměstnání písemně informovat příslušnou krajskou pobočku úřadu práce nejpozději v den nástupu této osoby k výkonu práce. Při ukončení zaměstnání výpovědí, dohodou nebo okamžitým zrušením je zaměstnavatel povinen uvést i důvod ukončení tohoto zaměstnání. Nesplnění, byť jen jedné z podmínek, může být považováno za nelegální zaměstnávání cizinců

Vydávaná povolení k zaměstnání: 

 • povolení k zaměstnání spolu s platným oprávněním k pobytu (dle zákona o pobytu cizinců). Povolení k zaměstnání se vydává maximálně na 2 roky a lze jej opakovaně prodloužit. Nejdéle vždy o 2 roky;
 • zaměstnaneckou kartu, která se vydává na dobu platnosti pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti, a to maximálně na 2 roky, minimálně na 3 měsíce; 
 • modrou kartu, která je pracovní oprávnění a zároveň povolení k pobytu; 
 • kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance, kde maximální doba převedení zaměstnance v rámci společnosti je pro manažery a specialisty 3 roky, pro zaměstnané stážisty 1 rok.

Zaměstnávání Ukrajinců

Před začátkem války na Ukrajině byli kandidáti z Ukrajiny považováni za levnou pracovní sílu. Se začátkem války se toto změnilo, protože k nám přichází řada vysoce kvalifikovaných kandidátů, žadatelů o práci. 

Zaměstnávání cizinců (Ukrajina) je jednodušší v důsledku rozhodnutí Rady Evropské unie, která aktivovala režim tzv. dočasné ochrany, který se automaticky vztahuje na všechny státní občany Ukrajiny, jejich rodinné příslušníky a cizince, kteří měli na území Ukrajiny povolení k trvalému pobytu. 

Zaměstnávání Ukrajinců v ČR je jednodušší díky takzvanému “lex Ukrajina”, kdy uprchlíci z Ukrajiny od konce března 2022 dostávají speciální víza za účelem dočasné ochrany, díky kterým mohou pobývat na území České republiky po dobu stanovenou zákonem, mohou pracovat bez pracovního povolení a nemusí přes úřad práce zařizovat povolení k zaměstnání. 

Zaměstnaný Ukrajinec musí mít s vámi podepsanou pracovní smlouvu. Dále je možné zaměstnávání Ukrajinců na dohodu o provedení práce, dohodu o pracovní činnosti.

Praktické příklady

Pojďme si zodpovědět otázky, se kterými se můžete setkat. Víte, jaké jsou možnosti zaměstnávání cizinců na území České republiky, za jakých podmínek může ministerstvo vnitra zaměstnaneckou kartu odebrat? 

Co dělat, pokud těhotné cizince končí zaměstnanecká karta

Jak jste se v tomto článku dozvěděli, cizinci potřebují zaměstnaneckou kartu. Tato zaměstnanecká karta je - jak název napovídá - spojena se zaměstnáním. Co tedy dělat, pokud cizinka nemůže dále pracovat z důvodu těhotenství? 

Je nutné na pobočce Ministerstvu vnitra požádat o změnu účelu pobytu. Nejčastěji těhotné cizinky volí možnost pobytu za účelem společného soužití rodiny. Je nutné splnit několik podmínek, například že změna účelu je možná po 3 letech pobytu. Další možností je změna na účel podnikání, o kterou je možné požádat po 5 letech dlouhodobého pobytu na území, a to v případě, že těhotná cizinka bude podnikat. 

V jakých případech není zaměstnanecká karta vyžadována

Pokud máte ve firmě cizince, kterého chcete převést do pobočky v České republice, využijte kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance. Tato karta je druh povolení k dlouhodobému pobytu, které občanům třetích zemí umožňuje, aby mohli být ze své země původu převedení na pracovní pozici manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty v České republice.

Modrá karta je ideální pro vysoce kvalifikované pozice. Zaměstnanec musí mít dokončené vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání, pokud studium trvalo alespoň 3 roky, bude pracovat na pozici, která tuto kvalifikaci vyžaduje a také bude mít pracovní smlouvu nebo smlouvu o smlouvě budoucí uzavřenou na dobu minimálně šesti měsíců se mzdou alespoň ve výši 1,5 násobku průměrné hrubé mzdy v České republice.

Co hrozí zaměstnavateli, pokud zaměstnává cizince na černo

Zákon o zaměstnanosti ukládá zaměstnavatelům řadu povinností spojených se zaměstnáváním cizinců. 

Nejčastější přestupky v oblasti zaměstnávání cizinců jsou: 

 • Zaměstnaný cizinec pracuje bez platného oprávnění k pobytu na území České republiky. Typicky se jedná o cizince, kteří jsou v České republice hlášeni jako turisté; 
 • Práce, kterou cizinec vykonává, je v rozporu se zaměstnaneckou kartou, s vydaným povolením k zaměstnání; 
 • Cizinec vykonává práci bez pracovního poměru.

Pokuty za zaměstnávání cizinců na černo jsou až do výše 10 milionů Kč, a to pro zaměstnavatele, který umožní výkon nelegální práce. Pokud zaměstnavatel nemůže prokázat existenci pracovněprávního vztahu, hrozí mu pokuta až do výše 500 000 Kč. 

Rodinní příslušníci zaměstnance - cizince

Rodinný příslušník občana Evropské unie je rodinný příslušník občana Evropské unie přihlášeného k trvalému pobytu na území.

Za blízké rodinné příslušníky považujeme manžela / manželku, dítě mladší 21 let. 

Kdy zaměstnanci může být zrušena zaměstnanecká karta

Je v kompetenci Ministerstva vnitra zrušit zaměstnaneckou kartu cizince, pokud například neplní účel, pro který byla zaměstnanecká karta vydána, byl pravomocně odsouzen za spáchání úmyslného trestného činu nebo pokud dotyčný cizinec přestal splňovat některou z podmínek pro vydání zaměstnanecké karty. 

Zaměstnanecká karta cizince zanikne v případě, že skončil jediný pracovněprávní vztah, pro který byla zaměstnanecká karta vydána. 

V případě, že cizinci zanikne platnost zaměstnanecké karty nebo fikce její platnosti, bude cizinec muset území České republiky opustit. Za tímto účelem Ministerstvo vnitra cizinci vydá výjezdní příkaz.

 

Aktualizováno 9. dubna 2024

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Pravidla pro zaměstnávání cizinců vč. Ukrajinců

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Jak správně změnit délku pracovní doby

Jak správně změnit délku pracovní doby

Potřebujete zaměstnanci změnit pracovní dobu? Pokud je pracovní doba součástí pracovní smlouvy, potřebujete souhlas dotčeného zaměstnance. Je-li pracovní doba určena vnitřní směrnicí, můžete délku pracovní doby změnit. Pojďte se s námi na jednotlivé…
Doporučující dopis od zaměstnavatele

Doporučující dopis od zaměstnavatele

Doporučující dopis do zaměstnání může být klíčový při rozhodování vašeho nového zaměstnavatele. Z dopisu zjistí, jaké jsou vaše silné stránky, na jakých projektech jste pracovali, jak jste zapadli do současného týmu a mnohem více.
Výhody a nevýhody sdíleného pracovního místa

Výhody a nevýhody sdíleného pracovního místa

Víte, že novela zákoníku práce přinesla sdílené pracovní místo? Sdílení pracovního místa znamená, že minimálně dva zaměstnanci se střídají na stejném pracovním místě a dohromady svými částečnými úvazky pokryjí pracovní úvazek celý. Představíme vám…
Vaše práva při zrušení dovolené zaměstnavatelem

Vaše práva při zrušení dovolené zaměstnavatelem

Zaměstnavatel určuje čerpání dovolené svých zaměstnanců. Zjistěte, kdy může zaměstnavatel zrušit dovolenou, i tu, kterou již máte zaplacenou, nebo vás v průběhu dovolené z ní odvolat zpět do práce. Ukážeme vám, co všechno následně zaměstnavatel musí…
Co dělat, když vám zaměstnavatel nezaplatil

Co dělat, když vám zaměstnavatel nezaplatil

Poradíme vám, co dělat, když zaměstnavatel neplatí mzdu a co dělat, když zaměstnavatel neplatí sociální a zdravotní pojištění. Nevyplacená nemocenská? I s tím vám poradíme. Dozvíte se také, jak správně podat stížnost na zaměstnavatele.
Půjčka zaměstnanci jako benefit společnosti

Půjčka zaměstnanci jako benefit společnosti

Zvažujete nový benefit pro své zaměstnance? Co například půjčka pro zaměstnance! Zjistěte, jaké typy půjček můžete zaměstnancům poskytnout, jaké jsou daňové dopady jednotlivých typů půjček.
Jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele

Jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele

Poradíme vám, jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele, který vám například nevyplácí vaši mzdu nebo odstupné. Máte dvě možnosti, jak své peníze získat zpět. V článku najdete i vzor insolvenčního návrhu.
Proč mít připravenou pracovní náplň + VZOR

Proč mít připravenou pracovní náplň + VZOR

Pracovní náplň, se kterou zaměstnance prokazatelně seznámíte, vám pomůže s určením konkrétních povinností, které má zaměstnanec zastávat. Poradíme, kdo pracovní náplň připravuje, v jakých případech ji může zaměstnavatel změnit či doplnit. Získáte…
Dvě zaměstnání současně - daně, nemocenská

Dvě zaměstnání současně - daně, nemocenská

Chcete si přivydělat a máte dvě zaměstnání? Můžete mít ke své pracovní smlouvě uzavřenou dohodu u svého stávajícího zaměstnavatele, pokud práce na dohodu bude jiná než ta, kterou děláte na základě pracovní smlouvy. Nebo můžete mít zaměstnavatele dva…
Co dělat, když zaměstnanec nepřišel do práce

Co dělat, když zaměstnanec nepřišel do práce

Zjistěte, kdy je absence zaměstnance považována za neomluvenou, jak správně má zaměstnanec svou nepřítomnost v práci omlouvat a jaké kroky zaměstnavatel může uskutečnit.
Ideální práce při rodičovské dovolené

Ideální práce při rodičovské dovolené

Zjistěte, jaký můžete mít přivýdělek na rodičovské dovolené, aniž byste ztratili nárok na rodičovský příspěvek. Pomůžeme vám rozhodnout se, jestli je lepší dohoda nebo OSVČ. O rodičovský příspěvek při zaměstnání nemůžete přijít, pokud splníte…
Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Výstupní list ze zaměstnání nepatří mezi povinné dokumenty, ale pro ochranu zaměstnavatele i zaměstnance jej doporučujeme připravit pro každého zaměstnance, kterému končí pracovní poměr ve vaší společnosti. Ukážeme vám, jak vypadá výstupní list ze…

Podívejte se i na naše pracovní nabídky:

 • Brandýs nad Orlicí
 • Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí
 • 36 770 – 45 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 19. března
 • Vsetín
 • INREFA technic s.r.o.
 • 32 000 – 45 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 29. února
 • Velké Chvojno
 • AAS czech s.r.o.
 • 19 700 – 30 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 26. března
 • Dobřichovice
 • AREA TZB a.s.
 • 20 000 – 22 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 5. dubna
 • Bohumilice
 • Jemná mechanika HB spol. s r.o.
 • 30 000 – 35 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 28. března
 • Plzeň
 • FALK, spol. s r.o.
 • 25 000 – 35 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 4. dubna
 • Horažďovice
 • AUTOSPOL PLUS spol. s r.o.
 • od 28 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 17. ledna
 • Krupka
 • Komáří vížka, s.r.o.
 • od 40 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 26. března
 • Jihlava
 • Bagmati s.r.o.
 • od 21 300 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 3. dubna
 • Litomyšl
 • ELLA Litomyšl s.r.o.
 • od 40 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 17. dubna
 • Mošnov
 • Mobis Automotive System Czech s.r.o.
 • od 49 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 11. března
 • Františkovy Lázně
 • Lázně Františkovy Lázně a.s.
 • 23 000 – 28 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 10. dubna
 • Strakonice
 • 1. písecká lesní a dřevařská, a.s.
 • od 30 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 28. března
 • Karlovy Vary
 • KV KASTNER s.r.o.
 • 30 000 – 40 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 15. března
 • Vsetín
 • Sociální služby Vsetín, příspěvková…
 • 25 280 – 37 170 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 19. února
 • Kamenice nad Lipou
 • ALZHEIMER HOME Region z.ú.
 • od 27 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 5. dubna

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena