Jak na zákonné pojištění zaměstnanců

Povíme si vše, co potřebujete vědět o zákonném pojištění zaměstnanců. Není to jen o zdravotním a sociálním pojištění, je jich více a všechny vám detailně představíme. Probereme jejich specifikace i výjimky, kdy se pojištění platit nemusí.

Zákonné pojištění zaměstnanců

Pojďme si nejprve vysvětlit hlavní pojmy v oblasti pojištění zaměstnanců, soustředíme se zejména na povinné pojištění. Povinné pojištění je pojištění, které je zákonem nařízené

Zjistěte možnosti inzerce

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele musí mít sjednané každý zaměstnavatel, který uzavřel pracovněprávní vztah alespoň s jedním zaměstnancem. Toto pojištění chrání zaměstnavatele před uplatněním nároků zaměstnanců za škodu vzniklou při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. 

Toto pojištění je často nazýváno také úrazové pojištění zaměstnanců. V případě vzniku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání hradí pojištění následnou léčbu zaměstnanci. Náhrada je vyplácena pouze v takovém rozsahu, v jakém je zaměstnavatel za škodu dle zákoníku práce odpovědný. Pojistné vypočítává zaměstnavatel sám a je povinný si určit také sazbu pojistného dle odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ). 

Úrazové pojištění zaměstnanců zahrnuje:

  • Přechodné tělesné postižení zaměstnance,
  • Trvalé tělesné postižení zaměstnance,
  • Smrt zaměstnance.

Mzdové účetní často diskutují, jak účtovat zákonné úrazové pojištění zaměstnanců. Existuje několik pohledů a názorů na to, jak správně zaúčtovat úrazové pojištění. Jedna věc je však jasná – vznik závazku zaúčtujeme na straně Má dáti jako daňový náklad a na straně Dal jako závazek. Podle údajů na stránkách Ministerstva financí “Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, které je zaměstnavatel povinen za své zaměstnance odvádět spolu s pojistným na sociálním zabezpečení a příspěvkem na státní politiku zaměstnanosti, je možné účtovat na syntetický účet 525 – Jiné sociální pojištění.” 

Zdravotní a sociální pojištění

Povinné pojištění zaměstnanců je pojištění zdravotní a sociální; platí, že je povinností zaměstnavatele zákonné pojištění za zaměstnance odvádět měsíční srážkou z jejich mzdy. Zdravotní pojištění zaměstnanec neovlivní, je mu automaticky strženo každý měsíc z jeho mzdy, pokud zaměstnanci nespadají do speciálních kategorií, které jsou od placení osvobozeny. 

Vyměřovacím základem zaměstnance pro tento druh pojistného je úhrn příjmů, které jsou nebo byly předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o daních z příjmů a nejsou od této daně osvobozeny. 

Zdravotní pojištění

Sazba pro zdravotního pojištění zaměstnance je v celkové výši 13,5 % z hrubé mzdy zaměstnance - zdravotní pojištění zaměstnavatele je 9 % + zaměstnanec hradí 4,5 %. Výpočet zdravotního pojištění zaměstnance je jednoduchý, částku pojistného stanoví zaměstnavatel tak, že z vyměřovacího základu každého zaměstnance vypočte 13,5 % a výsledek zaokrouhlí na celou korunu směrem nahoru. Tím získá výši pojistného, které odvede zdravotní pojišťovně, u které je zaměstnanec pojištěn.

Zdravotní pojištění je daň, která slouží pro případ nemoci, kdy je pojištěnci potřeba uhradit zdravotní péči, a to v rozsahu stanoveném zákonem. 

Související nemocenské pojištění zaměstnanců je upraveno zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Nemocenské pojištění zaměstnanec může využít v případě ztráty příjmu (dočasné pracovní neschopnosti z důvodu nemoci nebo úrazu či karantény, ošetřování člena rodiny, těhotenství a mateřství, péče o dítě).

Se zdravotním pojištěním má zaměstnavatel řadu povinností, současně s platbou pojistného je zaměstnavatel povinen předávat všem zdravotním pojišťovnám, u kterých jsou pojištěni jejich zaměstnanci, přehledy o platbách; do osmi dnů na příslušné pojišťovně provést oznámení o nástupu zaměstnance do zaměstnání a jeho ukončení a další povinnosti. 

Zdravotní pojištění zaměstnance je povinné pro všechny občany České republiky, a to bez ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance, nebo jde o osoby samostatně výdělečně činné. 

Sociální pojištění

Sazba pro sociální pojištění zaměstnance je v celkové výši 31,5 % z hrubé mzdy zaměstnance - 25 % odvádí zaměstnavatel (2,3 % na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění, 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti) + 6,5 % hradí zaměstnanec.

Zaměstnavatel odvádí pojistné na účet příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení a současně je zaměstnavatel povinen předložit příslušné OSSZ na předepsaném tiskopisu přehled o výši stanoveného vyměřovacího základu a o výši pojistného, které je povinen odvádět. 

Peníze, které Okresní správy sociálního zabezpečení v souladu se zákonem č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, na pojistném vyberou, jsou příjmem státního rozpočtu. Pojistné na sociální zabezpečení zahrnuje platby na nemocenské pojištění, důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Výjimky

Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanec nemusí odvádět a ani zaměstnavatel za zaměstnance pracujícího na základě dohody o provedení práce v případě, že má příjem nižší než 10 000 Kč; nad tuto částku musíte pojištění odvést. Podobně je tomu u zaměstnance zaměstnaného na dohodu o pracovní činnosti, kde limit pro odvody je 3 499 Kč.

Za vybrané skupiny platí zdravotní pojištění stát, typicky se jedná o rodiče na rodičovské dovolené, osoby pobírající invalidní důchod, osoby ve starobním důchodu či v důchodovém věku, ale také lidé v evidenci úřadu práce nebo lidé ve výkonu trestu. 

Sociální pojištění nemusí platit nezaměstnaní, rodiče na mateřské či rodičovské dovolené. Zjednodušeně řečeno, ve výše uvedených případech sociální pojištění neplatí stát, z čehož plyne, že doba, kdy zaměstnanec nepracuje, se nepočítá do nároku na důchod. Výjimkou pro potřeby výpočtu důchodu jsou ženy na rodičovské, kterým část nároku bude uznána.

Objevte možnosti inzerce

Pojištění profesní odpovědnosti 

Pojištění profesní odpovědnosti musí mít uzavřené vybrané profese, mezi které patří například zdravotníci a lékaři, veterináři, soudní znalci, advokáti a notáři, daňoví poradci, auditoři a účetní, pojišťovací zprostředkovatelé, architekti a další.

 

Publikováno 20. února 2023

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Jak na zákonné pojištění zaměstnanců

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Ideální práce při rodičovské dovolené

Ideální práce při rodičovské dovolené

Zjistěte, jaký můžete mít přivýdělek na rodičovské dovolené, aniž byste ztratili nárok na rodičovský příspěvek. Pomůžeme vám rozhodnout se, jestli je lepší dohoda nebo OSVČ. O rodičovský příspěvek při zaměstnání nemůžete přijít, pokud splníte…
Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Výstupní list ze zaměstnání nepatří mezi povinné dokumenty, ale pro ochranu zaměstnavatele i zaměstnance jej doporučujeme připravit pro každého zaměstnance, kterému končí pracovní poměr ve vaší společnosti. Ukážeme vám, jak vypadá výstupní list ze…
Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Dozvíte se, co to je pracovní oděv, kdy jej zaměstnavatel zaměstnanci plně hradí a jaké jsou základní povinnosti zaměstnavatele. Zjistíte, kdy a kdo má nárok na pracovní oděv a také na pracovní obuv.
Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Povíme vám vše k tématu “pracovní smlouva na dobu určitou a prodloužení”. Zjistíte, jaké máte možnosti, když se blíží konec vašeho pracovního poměru, kolikrát může zaměstnavatel využít možnost opakovaného prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou…
TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

Seznamte se s naším výběrem TOP 10 podcastů zaměřených na lidské zdroje. Ať už jste v oboru HR dlouholetým profesionálem nebo jen hledáte aktuální informace a trendy, tyto podcasty vám nabídnou širokou škálu témat a poznatků. Získejte přehled o tom…
Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář (ČTK), stojící jako maják nezávislého zpravodajství, je veřejnoprávní zpravodajská agentura v České republice. Tento článek vás provede jejím unikátním obchodním modelem, který nepotřebuje státní dotace, a objasní, jak ČTK…
Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Pokud potřebujete sdílet pracovní témata s veřejností, jako jsou zajímavá data nebo stížnosti na bezpráví, je dobré mít kontakty na přední profesní novinářské organizace. Ty vám mohou pomoci získat pozornost pro vaše záležitosti. V našem článku…
Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Specifickou interní směrnicí zaměstnavatele je pracovní řád, který zaměstnancům upřesňuje jejich povinnosti. Každá společnost by měla mít svůj pracovní řád, se kterým všechny své zaměstnance seznámí. Proto jsme pro vás připravili kompletní pracovní…
Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Státní úřad inspekce práce provádí pravidelné plánované kontroly i kontroly na základě podnětů od zaměstnanců, aby zjistil, jaký je skutečný stav v prověřované oblasti, a v případě zjištění nějakého pochybení má pravomoc nařídit zaměstnavateli…
Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Znáte základní povinnosti zaměstnavatele? Ukážeme vám, co je povinností vašeho zaměstnavatele před zahájením vašeho pracovního poměru, v průběhu a při skončení pracovního poměru.
Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Dozvíte se, z jakých důvodů je možné převést dovolenou do dalšího roku, v jakém rozsahu a kdy nejpozději je nutné ji zaměstnanci nařídit, jinak si její čerpání zaměstnanec určí sám. Ukážeme vám, jak na nařízení dovolené ze strany zaměstnavatele a…
Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Zjistila jste, že jste těhotná, a nevíte, kdy a jak tuto skutečnost oznámit v práci? Nebojte se, se vším vám pomůžeme! Dozvíte se, kdy oznámit těhotenství v zaměstnání, jak v práci oznámit těhotenství a také jaké jsou povinnosti vašeho…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena