Jak na zákonné pojištění zaměstnanců

Povíme si vše, co potřebujete vědět o zákonném pojištění zaměstnanců. Není to jen o zdravotním a sociálním pojištění, je jich více a všechny vám detailně představíme. Probereme jejich specifikace i výjimky, kdy se pojištění platit nemusí.

Zákonné pojištění zaměstnanců

Pojďme si nejprve vysvětlit hlavní pojmy v oblasti pojištění zaměstnanců, soustředíme se zejména na povinné pojištění. Povinné pojištění je pojištění, které je zákonem nařízené

Aktuální nabídka práce

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele musí mít sjednané každý zaměstnavatel, který uzavřel pracovněprávní vztah alespoň s jedním zaměstnancem. Toto pojištění chrání zaměstnavatele před uplatněním nároků zaměstnanců za škodu vzniklou při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. 

Toto pojištění je často nazýváno také úrazové pojištění zaměstnanců. V případě vzniku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání hradí pojištění následnou léčbu zaměstnanci. Náhrada je vyplácena pouze v takovém rozsahu, v jakém je zaměstnavatel za škodu dle zákoníku práce odpovědný. Pojistné vypočítává zaměstnavatel sám a je povinný si určit také sazbu pojistného dle odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ). 

Úrazové pojištění zaměstnanců zahrnuje:

  • Přechodné tělesné postižení zaměstnance,
  • Trvalé tělesné postižení zaměstnance,
  • Smrt zaměstnance.

Mzdové účetní často diskutují, jak účtovat zákonné úrazové pojištění zaměstnanců. Existuje několik pohledů a názorů na to, jak správně zaúčtovat úrazové pojištění. Jedna věc je však jasná – vznik závazku zaúčtujeme na straně Má dáti jako daňový náklad a na straně Dal jako závazek. Podle údajů na stránkách Ministerstva financí “Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, které je zaměstnavatel povinen za své zaměstnance odvádět spolu s pojistným na sociálním zabezpečení a příspěvkem na státní politiku zaměstnanosti, je možné účtovat na syntetický účet 525 – Jiné sociální pojištění.” 

To nejzajímavější vám zašleme

Povězte nám, jaká oblast vás zajímá?

Jenpráce.cz - Poradna
Zaregistrováním se k odběru zajímavosti a tipů ze světa práce na e-mail udělujete správci své osobní údaje za účelem zasílání informací. V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace o zpracování údajů společností Coweo Technologies s.r.o., se sídlem Škrétova 490/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 05157552 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů poverenec@everyregard.one, informace jsou k dispozici na Zásady ochrany osobních údajů.

Zdravotní a sociální pojištění

Povinné pojištění zaměstnanců je pojištění zdravotní a sociální; platí, že je povinností zaměstnavatele zákonné pojištění za zaměstnance odvádět měsíční srážkou z jejich mzdy. Zdravotní pojištění zaměstnanec neovlivní, je mu automaticky strženo každý měsíc z jeho mzdy, pokud zaměstnanci nespadají do speciálních kategorií, které jsou od placení osvobozeny. 

Vyměřovacím základem zaměstnance pro tento druh pojistného je úhrn příjmů, které jsou nebo byly předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o daních z příjmů a nejsou od této daně osvobozeny. 

Zdravotní pojištění

Sazba pro zdravotního pojištění zaměstnance je v celkové výši 13,5 % z hrubé mzdy zaměstnance - zdravotní pojištění zaměstnavatele je 9 % + zaměstnanec hradí 4,5 %. Výpočet zdravotního pojištění zaměstnance je jednoduchý, částku pojistného stanoví zaměstnavatel tak, že z vyměřovacího základu každého zaměstnance vypočte 13,5 % a výsledek zaokrouhlí na celou korunu směrem nahoru. Tím získá výši pojistného, které odvede zdravotní pojišťovně, u které je zaměstnanec pojištěn.

Zdravotní pojištění je daň, která slouží pro případ nemoci, kdy je pojištěnci potřeba uhradit zdravotní péči, a to v rozsahu stanoveném zákonem. 

Související nemocenské pojištění zaměstnanců je upraveno zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Nemocenské pojištění zaměstnanec může využít v případě ztráty příjmu (dočasné pracovní neschopnosti z důvodu nemoci nebo úrazu či karantény, ošetřování člena rodiny, těhotenství a mateřství, péče o dítě).

Se zdravotním pojištěním má zaměstnavatel řadu povinností, současně s platbou pojistného je zaměstnavatel povinen předávat všem zdravotním pojišťovnám, u kterých jsou pojištěni jejich zaměstnanci, přehledy o platbách; do osmi dnů na příslušné pojišťovně provést oznámení o nástupu zaměstnance do zaměstnání a jeho ukončení a další povinnosti. 

Zdravotní pojištění zaměstnance je povinné pro všechny občany České republiky, a to bez ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance, nebo jde o osoby samostatně výdělečně činné. 

Sociální pojištění

Sazba pro sociální pojištění zaměstnance je v celkové výši 31,5 % z hrubé mzdy zaměstnance - 25 % odvádí zaměstnavatel (2,3 % na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění, 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti) + 6,5 % hradí zaměstnanec.

Zaměstnavatel odvádí pojistné na účet příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení a současně je zaměstnavatel povinen předložit příslušné OSSZ na předepsaném tiskopisu přehled o výši stanoveného vyměřovacího základu a o výši pojistného, které je povinen odvádět. 

Peníze, které Okresní správy sociálního zabezpečení v souladu se zákonem č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, na pojistném vyberou, jsou příjmem státního rozpočtu. Pojistné na sociální zabezpečení zahrnuje platby na nemocenské pojištění, důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Výjimky

Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanec nemusí odvádět a ani zaměstnavatel za zaměstnance pracujícího na základě dohody o provedení práce v případě, že má příjem nižší než 10 000 Kč; nad tuto částku musíte pojištění odvést. Podobně je tomu u zaměstnance zaměstnaného na dohodu o pracovní činnosti, kde limit pro odvody je 3 499 Kč.

Za vybrané skupiny platí zdravotní pojištění stát, typicky se jedná o rodiče na rodičovské dovolené, osoby pobírající invalidní důchod, osoby ve starobním důchodu či v důchodovém věku, ale také lidé v evidenci úřadu práce nebo lidé ve výkonu trestu. 

Sociální pojištění nemusí platit nezaměstnaní, rodiče na mateřské či rodičovské dovolené. Zjednodušeně řečeno, ve výše uvedených případech sociální pojištění neplatí stát, z čehož plyne, že doba, kdy zaměstnanec nepracuje, se nepočítá do nároku na důchod. Výjimkou pro potřeby výpočtu důchodu jsou ženy na rodičovské, kterým část nároku bude uznána.

Aktuální nabídka práce

Pojištění profesní odpovědnosti 

Pojištění profesní odpovědnosti musí mít uzavřené vybrané profese, mezi které patří například zdravotníci a lékaři, veterináři, soudní znalci, advokáti a notáři, daňoví poradci, auditoři a účetní, pojišťovací zprostředkovatelé, architekti a další.

 

Publikováno 20. února 2023

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Jak na zákonné pojištění zaměstnanců

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Jak na hromadné propouštění zaměstnanců

Jak na hromadné propouštění zaměstnanců

Ukážeme vám postup vhodný při hromadném propouštění zaměstnanců. Zaměříme se na povinnosti zaměstnavatele, aby hromadné propouštění nebylo možné napadnout.
Jak požádat zaměstnavatele o studijní volno

Jak požádat zaměstnavatele o studijní volno

Víte, že nárok na studijní volno ze zákona nemáte? Zákoník práce studijní volno nezaručuje. Vždy musíte mít souhlas svého zaměstnavatele. Zjistěte, jak správně zaměstnavatele požádat o studijní volno. Přidáme i tipy, jak postupovat, když chcete…
Jak zaměstnanci oznámit výpověď

Jak zaměstnanci oznámit výpověď

Jen správně doručená výpověď je platná, začíná běžet výpovědní doba a je jasně dané datum skončení pracovního poměru zaměstnance. Pojďme se podívat na to, jak se připravit na předání výpovědi, jak by samotné předání výpovědi mělo proběhnout. Jaké…
Vše, co potřebujete znát o práci v noci

Vše, co potřebujete znát o práci v noci

Práce v noci je specificky upravena v zákoníku práce a ukládá vašemu zaměstnavateli řadu povinností. Právnickou řeč jsme pro vás zlidštili a zjistíte, co to je práce v noci, jaká je minimální výše příplatku za práci v noci, jak musí váš…
Vše o okamžité výpovědi pro personalisty + vzor

Vše o okamžité výpovědi pro personalisty + vzor

Dozvíte se, v jakých případech může zaměstnavatel využít institut okamžitého zrušení pracovního poměru. Detailně se zaměříme na zvlášť hrubé porušení povinností. Prozradíme, kolik neomluvených absencí musí mít zaměstnanec, abyste mohli přistoupit k…
Zjistěte, kdy máte nárok na náhradní volno

Zjistěte, kdy máte nárok na náhradní volno

Víte, jaký je rozdíl mezi náhradním volnem a placeným volnem? Zjistěte, kdy máte nárok na náhradní volno, jak na náhradní volno nahlíží zákoník práce a ukážeme vám konkrétní případy, které mohou nastat, tedy kdy máte nárok na náhradní volno za práci…
Smluvní pokuta - jak ji správně nastavit

Smluvní pokuta - jak ji správně nastavit

Smluvní pokuty jsou ve smlouvách, a to i pracovních, ukotveny pro případ porušení konkrétní povinnosti. Smluvní pokuta při odstoupení od smlouvy musí být uhrazena, je-li smluvní pokuta správně definována. Ukážeme vám, jak správně zakotvit smluvní…
Odbory - proč a jak je založit

Odbory - proč a jak je založit

Povíme vám vše, co potřebujete vědět o odborech. Dozvíte se, proč založit odbory a jak je založit, jak probíhá vyjednávání s vaším zaměstnavatelem, aby došlo k uzavření kolektivní smlouvy a mnoho dalšího.
Co personalista musí znát o náhradě škody + vzor

Co personalista musí znát o náhradě škody + vzor

Probereme vše o náhradě škody, jaký postup při vzniku škody by měl zaměstnavatel zvolit, kdy je nutné zahrnout i odborovou organizaci. Dozvíte se, kdy se uplatní náhrada škody za poškození věci nebo za poškození dobré pověsti zaměstnavatele. Jaké…
Za darování krve máte nárok na placené volno

Za darování krve máte nárok na placené volno

Bezúplatné darování krve je úctyhodná činnost každého dárce. Proto i zákoník práce na dárce myslí a přiznává jim za darování krve nárok na volno z práce, a to dokonce volno placené. Ukážeme vám, jak správně svou nepřítomnost v práci nahlásit a jaké…
Přehledně: překážka na straně zaměstnavatele

Přehledně: překážka na straně zaměstnavatele

Probereme zákoníkem práce definované překážky na straně zaměstnavatele, včetně výše náhrady mzdy pro dotčené zaměstnance a výpočtu této náhrady. Ukážeme si i specifické případy, jak nastavit překážky na straně zaměstnavatele v případě čerpání…
Návštěva lékaře v pracovní době a další překážky

Návštěva lékaře v pracovní době a další překážky

Stane se to velkému množství zaměstnanců –⁠ musíte k lékaři, který nemá volno brzy ráno nebo pozdě večer, musíte tedy lékaře navštívit ve své pracovní době. Ukážeme vám, co říká zákoník práce na téma návštěva lékaře v pracovní době. Zákoník práce a…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2023 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena