Jak na zákonné pojištění zaměstnanců

Povíme si vše, co potřebujete vědět o zákonném pojištění zaměstnanců. Není to jen o zdravotním a sociálním pojištění, je jich více a všechny vám detailně představíme. Probereme jejich specifikace i výjimky, kdy se pojištění platit nemusí. Vysvětlíme si, proč je důležité platit zdravotní a sociální pojištění, které skupiny platit nemusí a co se stane, když neplatíte.

Zákonné pojištění zaměstnanců

Pojďme si nejprve vysvětlit hlavní pojmy v oblasti pojištění zaměstnanců, soustředíme se zejména na povinné pojištění. Povinné pojištění je pojištění, které je zákonem nařízené

Zjistěte možnosti inzerce

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele musí mít sjednané každý zaměstnavatel, který uzavřel pracovněprávní vztah alespoň s jedním zaměstnancem. Toto pojištění chrání zaměstnavatele před uplatněním nároků zaměstnanců za škodu vzniklou při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. 

Toto pojištění je často nazýváno také úrazové pojištění zaměstnanců. V případě vzniku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání hradí pojištění následnou léčbu zaměstnanci. Náhrada je vyplácena pouze v takovém rozsahu, v jakém je zaměstnavatel za škodu dle zákoníku práce odpovědný. Pojistné vypočítává zaměstnavatel sám a je povinný si určit také sazbu pojistného dle odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ). 

Úrazové pojištění zaměstnanců zahrnuje:

 • Přechodné tělesné postižení zaměstnance,
 • Trvalé tělesné postižení zaměstnance,
 • Smrt zaměstnance.

Mzdové účetní často diskutují, jak účtovat zákonné úrazové pojištění zaměstnanců. Existuje několik pohledů a názorů na to, jak správně zaúčtovat úrazové pojištění. Jedna věc je však jasná – vznik závazku zaúčtujeme na straně Má dáti jako daňový náklad a na straně Dal jako závazek. Podle údajů na stránkách Ministerstva financí “Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, které je zaměstnavatel povinen za své zaměstnance odvádět spolu s pojistným na sociálním zabezpečení a příspěvkem na státní politiku zaměstnanosti, je možné účtovat na syntetický účet 525 – Jiné sociální pojištění.” 

Zdravotní a sociální pojištění

Povinné pojištění zaměstnanců je pojištění zdravotní a sociální; platí, že je povinností zaměstnavatele zákonné pojištění za zaměstnance odvádět měsíční srážkou z jejich mzdy. Zdravotní pojištění zaměstnanec neovlivní, je mu automaticky strženo každý měsíc z jeho mzdy, pokud zaměstnanci nespadají do speciálních kategorií, které jsou od placení osvobozeny. 

Vyměřovacím základem zaměstnance pro tento druh pojistného je úhrn příjmů, které jsou nebo byly předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o daních z příjmů a nejsou od této daně osvobozeny. 

Zdravotní pojištění

Sazba pro zdravotního pojištění zaměstnance je v celkové výši 13,5 % z hrubé mzdy zaměstnance - zdravotní pojištění zaměstnavatele je 9 % + zaměstnanec hradí 4,5 %. Výpočet zdravotního pojištění zaměstnance je jednoduchý, částku pojistného stanoví zaměstnavatel tak, že z vyměřovacího základu každého zaměstnance vypočte 13,5 % a výsledek zaokrouhlí na celou korunu směrem nahoru. Tím získá výši pojistného, které odvede zdravotní pojišťovně, u které je zaměstnanec pojištěn.

Zdravotní pojištění je daň, která slouží pro případ nemoci, kdy je pojištěnci potřeba uhradit zdravotní péči, a to v rozsahu stanoveném zákonem. 

Související nemocenské pojištění zaměstnanců je upraveno zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Nemocenské pojištění zaměstnanec může využít v případě ztráty příjmu (dočasné pracovní neschopnosti z důvodu nemoci nebo úrazu či karantény, ošetřování člena rodiny, těhotenství a mateřství, péče o dítě).

Se zdravotním pojištěním má zaměstnavatel řadu povinností, současně s platbou pojistného je zaměstnavatel povinen předávat všem zdravotním pojišťovnám, u kterých jsou pojištěni jejich zaměstnanci, přehledy o platbách; do osmi dnů na příslušné pojišťovně provést oznámení o nástupu zaměstnance do zaměstnání a jeho ukončení a další povinnosti. 

Zdravotní pojištění zaměstnance je povinné pro všechny občany České republiky, a to bez ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance, nebo jde o osoby samostatně výdělečně činné.

Proč je nutné platit zdravotní pojištění?

Zdravotní pojištění je v ČR postaveno na principu solidarity zdravých s nemocnými. Platíme do systému, a když potřebujeme zdravotní péči, bude nám zdravotní pojišťovnou za zákonem stanovených podmínek uhrazena.

Podle Zákona o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů zdravotní pojištění vzniká nejčastěji těm, kdo získal, trvalý pobyt na území České republiky narozením, získal povolení trvalého pobytu, a další zákonem určené osoby. 

Zdravotní pojištění platí: 

 • Pojištěnec si platí zdravotní pojištění sám, například pokud pracuje jako OSVČ, nebo osoba bez zdanitelných příjmů;
 • Zaměstnavatel je plátcem části pojistného za své zaměstnance; 
 • Stát je plátcem pojistného prostřednictvím státního rozpočtu například pro nezaopatřené děti, poživatele důchodů, rodiče pobírající rodičovský příspěvek, uchazeče o zaměstnání a další.

Dluh na zdravotním pojištění

Víme, že zdravotní pojištění je povinné, a je nutné jej hradit pravidelně a včas. Za pracující jej odvádí zaměstnavatel, za vybrané skupiny stát a někteří si jej hradí sami. Ale - co když vznikne dluh na zdravotním pojištění? Většina pojišťoven své pojištěnce o této skutečnosti informuje a vyzve je, aby začali splácet. 

Skutečnost, zda má zaměstnanec dluh na zdravotním pojištění zjistí telefonickým nebo osobním kontaktováním své pojišťovny. Zaměstnanec s dluhem na zdravotním pojištění by měl svou pojišťovnu požádat o splátkový kalendář a začít co nejdříve vzniklý dluh splácet. K dlužné částce je nutné připočítat i penále

Sociální pojištění

Sazba pro sociální pojištění zaměstnance je v celkové výši 31,5 % z hrubé mzdy zaměstnance - 25 % odvádí zaměstnavatel (2,3 % na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění, 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti) + 6,5 % hradí zaměstnanec.

Zaměstnavatel odvádí pojistné na účet příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení a současně je zaměstnavatel povinen předložit příslušné OSSZ na předepsaném tiskopisu přehled o výši stanoveného vyměřovacího základu a o výši pojistného, které je povinen odvádět. 

Peníze, které Okresní správy sociálního zabezpečení v souladu se zákonem č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, na pojistném vyberou, jsou příjmem státního rozpočtu. Pojistné na sociální zabezpečení zahrnuje platby na nemocenské pojištění, důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Proč je nutné platit sociální pojištění?

pojďme si zodpovědět tři nejčastější otázky týkající se sociálního pojištění. 

Kdo musí platit sociální pojištění? Téměř všichni pracující. 

A proč musíme platit sociální pojištění? Sociální pojištění je jedním z nástrojů sociální politiky, která pomáhá vytvářet důstojné podmínky pro život a uplatňuje se hlavně při nepříznivých sociálních a životních situacích, kdy je pojištěncům vyplácena finanční pomoc. 

Kdo nemusí sociální pojištění platit? Sociální pojištění nemusí, ale samozřejmě mohou, platit. studenti, důchodci, osoby pracující na dohody konané mimo hlavní pracovní poměr, osoby registrované na úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání. Zjednodušeně lze říci, že se jedná o osoby, které nemají zdanitelný příjem. 

Dluh na sociálním pojištění

Pokud zaměstnanec patří do skupiny, která je povinna odvádět sociální pojištění, a toto pojištění neplatí, vzniká mu dluh a samozřejmě nabíhá i penále. Informaci o dluhu a výkaz nedoplatků, který je nutný uhradit, zašle zaměstnanci Okresní správa sociálního zabezpečení

Výjimky

Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanec nemusí odvádět a ani zaměstnavatel za zaměstnance pracujícího na základě dohody o provedení práce v případě, že má příjem nižší než 10 000 Kč; nad tuto částku musíte pojištění odvést. Podobně je tomu u zaměstnance zaměstnaného na dohodu o pracovní činnosti, kde limit pro odvody je 3 499 Kč.

Za vybrané skupiny platí zdravotní pojištění stát, typicky se jedná o rodiče na rodičovské dovolené, osoby pobírající invalidní důchod, osoby ve starobním důchodu či v důchodovém věku, ale také lidé v evidenci úřadu práce nebo lidé ve výkonu trestu. 

Sociální pojištění nemusí platit nezaměstnaní, rodiče na mateřské či rodičovské dovolené. Zjednodušeně řečeno, ve výše uvedených případech sociální pojištění neplatí stát, z čehož plyne, že doba, kdy zaměstnanec nepracuje, se nepočítá do nároku na důchod. Výjimkou pro potřeby výpočtu důchodu jsou ženy na rodičovské, kterým část nároku bude uznána.

Objevte možnosti inzerce

Pojištění profesní odpovědnosti 

Pojištění profesní odpovědnosti musí mít uzavřené vybrané profese, mezi které patří například zdravotníci a lékaři, veterináři, soudní znalci, advokáti a notáři, daňoví poradci, auditoři a účetní, pojišťovací zprostředkovatelé, architekti a další.

 

Aktualizováno 9. dubna 2024

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Jak na zákonné pojištění zaměstnanců

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Výhody a nevýhody sdíleného pracovního místa

Výhody a nevýhody sdíleného pracovního místa

Víte, že novela zákoníku práce přinesla sdílené pracovní místo? Sdílení pracovního místa znamená, že minimálně dva zaměstnanci se střídají na stejném pracovním místě a dohromady svými částečnými úvazky pokryjí pracovní úvazek celý. Představíme vám…
Vaše práva při zrušení dovolené zaměstnavatelem

Vaše práva při zrušení dovolené zaměstnavatelem

Zaměstnavatel určuje čerpání dovolené svých zaměstnanců. Zjistěte, kdy může zaměstnavatel zrušit dovolenou, i tu, kterou již máte zaplacenou, nebo vás v průběhu dovolené z ní odvolat zpět do práce. Ukážeme vám, co všechno následně zaměstnavatel musí…
Co dělat, když vám zaměstnavatel nezaplatil

Co dělat, když vám zaměstnavatel nezaplatil

Poradíme vám, co dělat, když zaměstnavatel neplatí mzdu a co dělat, když zaměstnavatel neplatí sociální a zdravotní pojištění. Nevyplacená nemocenská? I s tím vám poradíme. Dozvíte se také, jak správně podat stížnost na zaměstnavatele.
Půjčka zaměstnanci jako benefit společnosti

Půjčka zaměstnanci jako benefit společnosti

Zvažujete nový benefit pro své zaměstnance? Co například půjčka pro zaměstnance! Zjistěte, jaké typy půjček můžete zaměstnancům poskytnout, jaké jsou daňové dopady jednotlivých typů půjček.
Jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele

Jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele

Poradíme vám, jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele, který vám například nevyplácí vaši mzdu nebo odstupné. Máte dvě možnosti, jak své peníze získat zpět. V článku najdete i vzor insolvenčního návrhu.
Proč mít připravenou pracovní náplň + VZOR

Proč mít připravenou pracovní náplň + VZOR

Pracovní náplň, se kterou zaměstnance prokazatelně seznámíte, vám pomůže s určením konkrétních povinností, které má zaměstnanec zastávat. Poradíme, kdo pracovní náplň připravuje, v jakých případech ji může zaměstnavatel změnit či doplnit. Získáte…
Dvě zaměstnání současně - daně, nemocenská

Dvě zaměstnání současně - daně, nemocenská

Chcete si přivydělat a máte dvě zaměstnání? Můžete mít ke své pracovní smlouvě uzavřenou dohodu u svého stávajícího zaměstnavatele, pokud práce na dohodu bude jiná než ta, kterou děláte na základě pracovní smlouvy. Nebo můžete mít zaměstnavatele dva…
Co dělat, když zaměstnanec nepřišel do práce

Co dělat, když zaměstnanec nepřišel do práce

Zjistěte, kdy je absence zaměstnance považována za neomluvenou, jak správně má zaměstnanec svou nepřítomnost v práci omlouvat a jaké kroky zaměstnavatel může uskutečnit.
Ideální práce při rodičovské dovolené

Ideální práce při rodičovské dovolené

Zjistěte, jaký můžete mít přivýdělek na rodičovské dovolené, aniž byste ztratili nárok na rodičovský příspěvek. Pomůžeme vám rozhodnout se, jestli je lepší dohoda nebo OSVČ. O rodičovský příspěvek při zaměstnání nemůžete přijít, pokud splníte…
Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Výstupní list ze zaměstnání nepatří mezi povinné dokumenty, ale pro ochranu zaměstnavatele i zaměstnance jej doporučujeme připravit pro každého zaměstnance, kterému končí pracovní poměr ve vaší společnosti. Ukážeme vám, jak vypadá výstupní list ze…
Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Dozvíte se, co to je pracovní oděv, kdy jej zaměstnavatel zaměstnanci plně hradí a jaké jsou základní povinnosti zaměstnavatele. Zjistíte, kdy a kdo má nárok na pracovní oděv a také na pracovní obuv.
Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Povíme vám vše k tématu “pracovní smlouva na dobu určitou a prodloužení”. Zjistíte, jaké máte možnosti, když se blíží konec vašeho pracovního poměru, kolikrát může zaměstnavatel využít možnost opakovaného prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou…

Podívejte se i na naše pracovní nabídky:

 • Jihlava
 • VENEZIA - PIZZA, s.r.o.
 • od 21 300 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 3. dubna
 • Frenštát pod Radhoštěm
 • Základní škola a Mateřská škola…
 • od 18 900 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 8. dubna
 • Tábor
 • AUTOSALON Tábor s.r.o.
 • od 27 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 14. března
 • Most
 • DENT Group s.r.o.
 • 30 000 – 35 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 29. března
 • Zvole, Praha-západ
 • Eduard Masagutov
 • 18 900 – 20 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 9. dubna
 • Nová Ves, Třebíč
 • VM Partners Building s.r.o.
 • 19 500 – 25 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 7. března
 • Dolní Poustevna
 • Trescal s.r.o.
 • od 22 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 7. března
 • Žďár nad Sázavou
 • HSener s.r.o.
 • 30 000 – 50 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 4. dubna
 • Horní Suchá
 • Lichtgitter CZ spol. s r. o.
 • od 29 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 28. března
 • Bořanovice
 • AUTOPEPR s.r.o.
 • od 22 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 25. března
 • Chrudim
 • ASAP IT CREW s.r.o.
 • 25 000 – 30 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 21. února
 • Ústí nad Labem
 • MASSFIT s.r.o.
 • od 19 700 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 26. března
 • Klatovy
 • Autobusy VKJ s. r. o.
 • od 19 900 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 5. dubna
 • Velké Meziříčí
 • TNX Servis s.r.o.
 • od 19 500 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 8. února
 • Staré Ždánice
 • EXVER FOOD, s.r.o.
 • 30 000 – 35 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro absolventy
  Benefity:
 • Finanční bonusy / prémie
 • Pracovní zařízení (mobil, PC, notebook...)
 • Slevy na firemní zboží
 • Příspěvek na stravování
Zveřejněno: 8. dubna
 • Děčín
 • Good Sailors, s.r.o.
 • 28 000 – 40 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 7. března
 • Vysoké Mýto
 • ELESTAV s.r.o.
 • 28 000 – 35 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 26. února
 • České Budějovice
 • invida s.r.o.
 • od 21 360 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 5. března
 • Úpice
 • Alex stavby s.r.o.
 • od 19 700 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 9. dubna
 • Ústí nad Labem
 • WK IMPORT s.r.o.
 • od 21 800 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 26. března
 • Lomnice, Sokolov
 • Korisa s.r.o.
 • od 21 300 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 26. března
 • Hradec Králové
 • ŠAPIP s.r.o.
 • od 19 700 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 24. ledna

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena