Vše, co musíte znát o NDA – mlčenlivosti

Víte, proč nemáte mít mlčenlivost ukotvenou ve vnitřních předpisech? Ukážeme vám, jak právně správně podchytit potřebu mlčenlivosti. Ukážeme si, jaké jsou možnosti zaměstnavatele v případě porušení mlčenlivosti. Získáte dokument mlčenlivost zaměstnance vzor, který si můžete přizpůsobit vašim potřebám, abyste získali pro vás ideální smlouvu o mlčenlivosti NDA. My nebudeme mlčet o mlčenlivosti a zodpovíme nejčastější dotazy, které personalisté o mlčenlivosti mají. Dozvíte se vše, co o mlčenlivosti potřebujete znát. Je pro vás připravena NDA smlouva vzorová.

Mlčenlivost

Aby klíčoví zaměstnanci mohli plně vykonávat svou práci a přinášeli společnosti požadovanou hodnotu, je nutné je seznámit s citlivými, často i tajnými informacemi, interním know-how. Pro tyto případy je zde možnost zajistit mlčenlivost zaměstnance sjednáním Dohody o zachování mlčenlivosti. 

Mlčenlivost zákoník práce upravuje výhradně u daného okruhu zaměstnanců, a obecně můžeme říci, že se jedná o státní zaměstnance. Jiným zaměstnancům, než taxativně vymezeným ustanovením § 303 odst. 1 Zákoníku práce, povinnost mlčenlivosti přímo ze zákona nevyplývá. 

Pro všechny zaměstnance ze zákoníku práce ust. § 301 písm. d) vyplývá povinnost nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele. 

Pro všechny společnosti je klíčová oblast GDPR, mlčenlivost GDPR může být ustanovena ve vnitřní směrnici, jejíž vzor si můžete stáhnout zdarma. Níže uvedený vzor pro NDA můžete snadno modifikovat a vytvořit si tak vlastní dokument pro mlčenlivost GDPR, respektive vzor dokumentu.

Kdy by měl zaměstnavatel uzavřít smlouvu o mlčenlivosti

Vždy, když je potřeba chránit interní informace. Cílem dohody o mlčenlivosti je zajistit důvěrnost a ochranu. 

Informace chráněné smlouvou o důvěrnosti mohou zahrnovat vše od specifikací produktu společnosti až po seznamy klientů nebo obchodních partnerů a podmínky vzájemné spolupráce. NDA vytváří právní rámec pro i ochranu interních nápadů, se kterými zaměstnanci přijdou, a také chrání interní informace před odcizením nebo sdílením s konkurenty či třetími stranami. 

Kdy společnosti typicky potřebují NDA? Pojďme se podívat na tři nejčastější situace, které vyvolávají potřebu uzavřít dohodu o mlčenlivosti.

 • Ochrana produktu - před zahájením prodeje produktu je potřeba ochránit všechny informace, aby se o produktu nedozvěděli ti, kteří tyto informace nemají mít; 
 • Ochrana citlivých údajů  vaši zaměstnanci, kteří pracují s citlivými obchodními údaji, či s údaji jiných zaměstnanců, by měli mít podepsanou dohodu o mlčenlivosti; 
 • Ochrana informací sdílených třetím stranám. Například během jednání s novým investorem musíte zajistit ochranu informací sdílených během těchto rozhovorů, proto je vhodné a již i běžnou praxí, že se před samotným jednáním uzavírají NDA. Stejný postup doporučujeme i při zahájení jednání s novými klienty či obchodními partnery. 

Uzavřená dohoda o mlčenlivosti ochrání vaše interní důvěrné informace, zabraňuje krádežím duševního vlastnictví, chrání informace o zákaznících a klientech a buduje důvěru. Podepsání dohody o mlčenlivosti demonstrujete vzájemný závazek k důvěrnosti a podporujete důvěru mezi zúčastněnými stranami

Objevte možnosti inzerce

Způsoby zajištění mlčenlivosti

Povinnosti zaměstnance jsou v oblasti mlčenlivosti vymezeny výše uvedeným ustanovením zákoníku práce. 

Vysvětlíme vám, proč nemít mlčenlivost ukotvenou v pracovním řádu, jaké komplikace musíte překonat, pokud chcete mlčenlivost přidat do pracovní smlouvy, a proč doporučujeme pro vybrané pozice zaměstnanců používat NDA. 

Pracovní řád 

Řada zaměstnavatelů ukotvila povinnost mlčenlivosti do pracovního řádu, který je závazný pro všechny zaměstnance společnosti. Je běžnou praxí mít v některém z vnitřních předpisů zaměstnavatele ukotvenou mlčenlivost o mzdě, mlčenlivost zaměstnance pro GDPR a další oblasti, které jsou pro podnikání zaměstnavatele potřebné. 

Pozor - vnitřním předpisem zaměstnavatele nelze zaměstnanci ukládat povinnosti, které jsou nad rámec zákoníku práce, pracovní či jiné smlouvy uzavřené mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Takové ustanovení vnitřního předpisu či pracovního řádu by tedy nebylo možno považovat za platné.

Pro mlčenlivost pracovní řád ani jiný vnitřní předpis nepoužívejte! 

Pracovní smlouva

Ukotvit povinnost mlčenlivosti v pracovní smlouvě je další možností. Pokud se pro tuto možnost rozhodnete, je nutné řádně, konkrétně a bez zbytečných pochybností vymezit skutečnosti, které budou povinnosti zachovávat mlčenlivost podléhat, a to pro každého zaměstnance, se kterým pracovní smlouvu budete podepisovat.

NDA + vzor 

Na začátek si pojďme říci, co je NDA. Non-disclosure agreement přeložíme do češtiny jako dohoda o mlčenlivosti. 

NDA smlouva, respektive dohoda, by měla vždy obsahovat:

 1. Jasně, konkrétně vymezit, jaké informace mají být NDA dokumentem chráněny a utajovány;
 2. Jakým způsobem by dotčený zaměstnanec nakládal s důvěrnými informacemi;
 3. Doba platnosti, kde můžete uvést povinnost mlčenlivosti zaměstnance po skončení pracovního poměru
 4. Stanovení smluvní pokuty a náhrady škody při porušení dohody;
 5. Případné výjimky. 

NDA vzor jsme pro vás připravili a zdarma si jej můžete stáhnout a libovolně editovat. 

Je důležité, aby dohoda o mlčenlivosti byla přesná, jasně specifikovala, na které oblasti se vztahuje, současně je nutné vymezit správný postup nakládání například s citlivými daty. Jaká data jsou citlivá, jaká již naopak nejsou. Jasně definovaný rozsah dohody o mlčenlivosti zajišťuje případnou vymahatelnost. 

Vyvarujte se používání obecných pojmů, jako je “interní informace“. Toto označení není dostatečně konkrétní a v právním prostředí neobstojí. Správně je například informace o obchodních partnerech, kontaktních osobách, uzavřených smlouvách, smluvních podmínkách uložených v interním systému ABCD. 

Nezapomeňte na mlčenlivost o finančním ohodnocení, která by měla být součástí každé pracovní smlouvy, ale může být uvedena i v NDA. 

Nejčastější chyby při tvorbě dohody o mlčenlivosti 

Výše jsme si popsali, co by smlouva či dohoda o mlčenlivosti měla obsahovat. Z toho vyplývají i nejčastější chyby, mezi které patří: 

 • Vágně popsaná oblast, která má být chráněna. Pokud by se například NDA vztahovalo na “všechny informace, se kterými se zaměstnanec v práci setká”, pak by NDA platilo i pro všechny informace získané na obědě s kolegy a případný soud byste jako zaměstnavatel mohli prohrát, protože se jedná o vágní popis; 
 • Zaměstnanci se dostanou k důvěrným informacím, které mají být chráněné, již před popisem NDA; 
 • Podepsané NDA neuvádí, jak by se měly případné spory řešit. Dohoda o mlčenlivosti by měla přesně uvádět, jak budete řešit případné spory. V některých případech je mediace vhodnější než nákladný a zdlouhavý soudní spor; 
 • Nereálnépožadavky. Pokud do dohody uvedete podmínky, které druhá strana nemůže splnit, je pravděpodobné, že vypracovanou dohodu o mlčenlivosti nepodepíše.

Co dělat, když zaměstnanec odmítne podepsat NDA

Zaměstnanci detailně smlouvu o mlčenlivosti vysvětlete. Klaďte důraz na vysvětlení toho, proč je NDA nezbytnou součástí náborového procesu. Vysvětlete, jak mu společnost pomůže informace chránit. V případě pochyb mu dovolte, aby se obrátil na svého právního zástupce. 

V extrémních případech se může stát, že zaměstnanec odmítne podepsat. Pokud je to možné, nabídněte mu jinou pozici, na které NDA není potřebné. Není-li to možné, domluvte se na způsobu ukončení pracovního poměru, pokud již vznikl, případně odstupte od uzavření pracovního poměru.

Další možnosti 

Dalšími možnostmi, jak zaměstnance zavázat k mlčenlivosti, je: 

 • Vyhlášení obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
 • Sjednat se zaměstnancem dohodu o ochraně utajovaných skutečností, které chce zaměstnavatel chránit. 

Porušení mlčenlivosti

Zaměstnanci, kteří jsou v pracovním poměru a kteří byli seznámeni s vnitřním předpisem o vyhlášení obchodního tajemství anebo sjednali dohodu o mlčenlivosti, se porušením obchodního tajemství v době trvání pracovního poměru dopustí také porušení povinnosti vyplývající pro zaměstnance z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci s důsledky z toho vyplývajícími, včetně možnosti zaměstnavatele skončit s nimi podle intenzity porušení povinnosti pracovní poměr výpovědí podle § 52 písm. g) zákoník práce nebo okamžitým zrušením pracovního poměru podle § 55 odst. 1 písm. b) zákoník práce.

Objevte možnosti inzerce

 

Aktualizováno 9. dubna 2024

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Vše, co musíte znát o NDA – mlčenlivosti

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Co personalista musí znát o odborové organizaci

Co personalista musí znát o odborové organizaci

Získejte základní přehled o odborech, ať již ve vaší společnosti působí odborová organizace, nebo předpokládáte, že bude v dohledné době založena. Shrnuli jsme základní informace o tom, co to je odborová organizace a jaké má vůči ní zaměstnavatel…
Zaměstnavatel nechce převzít výpověď

Zaměstnavatel nechce převzít výpověď

Ukážeme vám, kdo může ve společnosti výpověď převzít, a dva způsoby, jak si nechat přijetí výpovědi zaměstnavatelem potvrdit. Poradíme vám, jak postupovat, pokud váš zaměstnavatel odmítl převzít výpověď.
Jak správně změnit délku pracovní doby

Jak správně změnit délku pracovní doby

Potřebujete zaměstnanci změnit pracovní dobu? Pokud je pracovní doba součástí pracovní smlouvy, potřebujete souhlas dotčeného zaměstnance. Je-li pracovní doba určena vnitřní směrnicí, můžete délku pracovní doby změnit. Pojďte se s námi na jednotlivé…
Doporučující dopis od zaměstnavatele

Doporučující dopis od zaměstnavatele

Doporučující dopis do zaměstnání může být klíčový při rozhodování vašeho nového zaměstnavatele. Z dopisu zjistí, jaké jsou vaše silné stránky, na jakých projektech jste pracovali, jak jste zapadli do současného týmu a mnohem více.
Výhody a nevýhody sdíleného pracovního místa

Výhody a nevýhody sdíleného pracovního místa

Víte, že novela zákoníku práce přinesla sdílené pracovní místo? Sdílení pracovního místa znamená, že minimálně dva zaměstnanci se střídají na stejném pracovním místě a dohromady svými částečnými úvazky pokryjí pracovní úvazek celý. Představíme vám…
Vaše práva při zrušení dovolené zaměstnavatelem

Vaše práva při zrušení dovolené zaměstnavatelem

Zaměstnavatel určuje čerpání dovolené svých zaměstnanců. Zjistěte, kdy může zaměstnavatel zrušit dovolenou, i tu, kterou již máte zaplacenou, nebo vás v průběhu dovolené z ní odvolat zpět do práce. Ukážeme vám, co všechno následně zaměstnavatel musí…
Co dělat, když vám zaměstnavatel nezaplatil

Co dělat, když vám zaměstnavatel nezaplatil

Poradíme vám, co dělat, když zaměstnavatel neplatí mzdu a co dělat, když zaměstnavatel neplatí sociální a zdravotní pojištění. Nevyplacená nemocenská? I s tím vám poradíme. Dozvíte se také, jak správně podat stížnost na zaměstnavatele.
Půjčka zaměstnanci jako benefit společnosti

Půjčka zaměstnanci jako benefit společnosti

Zvažujete nový benefit pro své zaměstnance? Co například půjčka pro zaměstnance! Zjistěte, jaké typy půjček můžete zaměstnancům poskytnout, jaké jsou daňové dopady jednotlivých typů půjček.
Jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele

Jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele

Poradíme vám, jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele, který vám například nevyplácí vaši mzdu nebo odstupné. Máte dvě možnosti, jak své peníze získat zpět. V článku najdete i vzor insolvenčního návrhu.
Proč mít připravenou pracovní náplň + VZOR

Proč mít připravenou pracovní náplň + VZOR

Pracovní náplň, se kterou zaměstnance prokazatelně seznámíte, vám pomůže s určením konkrétních povinností, které má zaměstnanec zastávat. Poradíme, kdo pracovní náplň připravuje, v jakých případech ji může zaměstnavatel změnit či doplnit. Získáte…
Dvě zaměstnání současně - daně, nemocenská

Dvě zaměstnání současně - daně, nemocenská

Chcete si přivydělat a máte dvě zaměstnání? Můžete mít ke své pracovní smlouvě uzavřenou dohodu u svého stávajícího zaměstnavatele, pokud práce na dohodu bude jiná než ta, kterou děláte na základě pracovní smlouvy. Nebo můžete mít zaměstnavatele dva…
Co dělat, když zaměstnanec nepřišel do práce

Co dělat, když zaměstnanec nepřišel do práce

Zjistěte, kdy je absence zaměstnance považována za neomluvenou, jak správně má zaměstnanec svou nepřítomnost v práci omlouvat a jaké kroky zaměstnavatel může uskutečnit.

Podívejte se i na naše pracovní nabídky:

 • Tlumačov, Zlín
 • Milena Chujacová
 • od 20 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 28. března
 • Hůry
 • Altamire Č.Budějovice s.r.o.
 • od 30 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 27. března
 • Karlovy Vary
 • VEIS spol. s r.o.
 • 20 000 – 30 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 10. dubna
 • Přepeře, Semily
 • Sklostroj Turnov CZ, s.r.o.
 • 30 000 – 36 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 12. března
 • Ústí nad Labem
 • Domov pro seniory Severní Terasa,…
 • 30 590 – 44 030 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 26. března
 • Zlín
 • AREA CONSTRUCTION s.r.o.
 • 21 300 – 25 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 6. března
 • Jablonec nad Nisou
 • TI Automotive AC s.r.o.
 • 23 356 – 30 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 5. dubna
 • Kostelany nad Moravou
 • Ferrum Agro s.r.o.
 • od 18 900 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 9. dubna
 • Telnice, Brno-venkov
 • VIMIXA, a.s.
 • 30 000 – 40 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 11. března
 • Poděbrady
 • Jan Pšenička
 • od 19 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 18. dubna
 • Bolatice
 • OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.
 • od 35 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 5. dubna
 • Karviná
 • Restart-bar s.r.o.
 • 30 000 – 50 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 6. března

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena