Jak správně připravit výpověď podle paragrafu 52

Pokud se rozhodnete ukončit pracovní poměr zaměstnance výpovědí, je nutné výpovědní důvod detailně specifikovat a držet se možností, které nabízí paragraf 52 zákoníku práce. Chcete-li vědět, jaké možnosti máte, čeho se vyvarovat a jak správně výpovědní důvod naformulovat, čtěte dál.

V článku Jak může pracovní poměr ukončit zaměstnavatel jsme probrali základní možnosti, jak zaměstnavatel může ukončit pracovní poměr se svým zaměstnancem.

V tomto článku se detailněji podíváme na výpověď podle paragrafu 52 zákoníku práce

Zjistěte možnosti inzerce

Zákoník práce paragraf 52

Výpověď ze strany zaměstnavatele musí splňovat podmínky paragrafu 52 zákoníku práce, jinak je výpověď neplatná. Neplatnost výpovědi může vyslovit pouze soud, na který se dotčený zaměstnanec obrátí. 

Důvod výpovědi nelze dodatečně měnit. 

Jak správně napsat výpověď podle paragrafu 52

Výpovědní důvod musí být skutkově vymezen tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem, jinak je výpověď neplatná. Výpovědní důvod tedy musí být ve výpovědi konkretizován, výpovědní důvod musí být popsán do detailů. Není dostačující, pokud se uvede pouze odkaz na příslušné ustanovení zákoníku práce, protože to není skutkové vymezení výpovědního důvodu, ale jeho právní kvalifikace. 

Příklad: je-li důvodem výpovědi skutečnost, že zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě pozbyl zdravotní způsobilost, je nutné do výpovědi uvést, kdo posudek vydal, kdy byl vydán, kdy s ním byl zaměstnanec seznámen. Není dostačující uvést, že výpověď dáváte s ohledem na 52. paragraf písmeno e). 

Paragraf 52 písmeno a) až c) - organizační důvody 

Výpovědní důvody v zákoníku práce v paragrafu 52 písm a) až c) můžeme označit za organizační důvody. Jedná se o výpověď, která je důsledkem organizačních opatření na straně zaměstnavatele, kdy zaměstnavatel zcela nebo částečně ztrácí možnost zaměstnanci dále přidělovat práci, nebo je další práce zaměstnance pro zaměstnavatele kvůli přijatým organizačním změnám nepotřebná. 

Konkrétně se jedná o možnost výpovědi z důvodu: 

 • ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část;
 • přemisťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část;
 • stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách.

Paragraf 52 písmeno d) a e) - zdravotní důvody 

V této části zákoníku práce jsou specifikovány výpovědní důvody, které souvisejí se zdravotním stavem zaměstnance. Pro použití těchto výpovědních důvodů je nutné mít písemné stanovisko poskytovatele pracovnělékařských služeb nebo písemné rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává (ať již na přání zaměstnance či zaměstnavatele). 

V obou případech je důvodem skutečnost, že zaměstnanec nemůže již dosavadní práci konat ze zdravotních důvodů. 

 • Zaměstnanec nesmí dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí. Jinými slovy, zhoršený zdravotní stav zaměstnance má původ ve vykonávané práci. 
 • pozbyl-li zaměstnanec dlouhodobě zdravotní způsobilost. V tomto případě hovoříme o takzvaném obecném onemocnění.

Paragraf 52 písmeno f) - nesplňování předpokladů nebo požadavků pro řádný výkon

Výpovědní důvod nesplňování předpokladů nebo požadavků řeší zákoník práce 52 f) a spočívá v tom, že zaměstnanec: 

 • Nesplňuje předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce;

Předpoklady pro řádný výkon práce jsou stanovené pracovním řádem nebo jiným právním předpisem zaměstnavatele a jejich nesplňování je proto objektivně zjistitelné. Je povinností zaměstnance splňovat předpoklady pro výkon sjednané práce po celou dobu trvání pracovního poměru. 

 • Nesplňuje bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon práce;

Požadavky pro řádný výkon práce právní předpisy nedefinují a jejich nastavení je věcí zaměstnavatele. Požadavky mohou být specifikovány v pracovní smlouvě, interních předpisech zaměstnavatele. Zaměstnavatelem definované požadavky pro řádný výkon práce by měly být vždy odůvodněné. 

 • Nesplňuje požadavky pro řádný výkon práce, přičemž nesplnění požadavků s sebou nese neuspokojivé pracovní výsledky, a ačkoliv zaměstnanec byl v posledních 12 měsících vyzván k jejich odstranění, nedošlo k nápravě.

Tento výpovědní důvod je možné použít v případě, že jste zaměstnance písemně napomenuli, že nesplňuje požadavky pro řádný výkon práce a konkretizovali jste, co přesně nesplňuje a jak si plnění z pozice zaměstnavatele představujete, a zaměstnanec identifikované nedostatky ve stanovené přiměřené lhůtě neodstranil.

Paragraf 52 písmeno g) a h) - zaviněná porušení povinností

Tato ustanovení zákoníku práce popisují situace, kdy byl zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok, nebo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců.

Případně zaměstnanec porušuje své povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci, a to: 

 • Zvlášť hrubým způsobem;
 • Závažně;
 • Méně závažně. 

V prvních dvou případech lze zaměstnanci dát výpověď bez předchozích upozornění. V případě méně závažného porušování povinností je nutné, aby se jednalo o soustavné porušování, a zaměstnanec byl na možnost výpovědi v posledních 6 měsících před doručením výpovědi písemně upozorněn. Podle aktuální judikatury je za soustavné porušení považováno takové, kde zaměstnavatele eviduje tři jednotlivá porušení. 

Intenzitu porušení povinností může posoudit pouze soud. 

Objevte možnosti inzerce

Paragraf 52 zákoníku práce odstupné

Paragraf 52 odstupné neřeší, specifikuje důvody, pro které zaměstnavatel může dát výpověď svému zaměstnanci. 

Pokud při výpovědi (nebo dohodě z týchž důvodů) uplatníte paragraf 52 písmeno a) až c), přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele při skončení pracovního poměru odstupné. 

Detailně jsme problematiku odstupného probrali v našem článku, kde kromě kalkulačky výše odstupného a konkrétních případů poradíme i s odvody.

 

Publikováno 5. prosince 2022

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Jak správně připravit výpověď podle paragrafu 52

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Ideální práce při rodičovské dovolené

Ideální práce při rodičovské dovolené

Zjistěte, jaký můžete mít přivýdělek na rodičovské dovolené, aniž byste ztratili nárok na rodičovský příspěvek. Pomůžeme vám rozhodnout se, jestli je lepší dohoda nebo OSVČ. O rodičovský příspěvek při zaměstnání nemůžete přijít, pokud splníte…
Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Výstupní list ze zaměstnání nepatří mezi povinné dokumenty, ale pro ochranu zaměstnavatele i zaměstnance jej doporučujeme připravit pro každého zaměstnance, kterému končí pracovní poměr ve vaší společnosti. Ukážeme vám, jak vypadá výstupní list ze…
Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Dozvíte se, co to je pracovní oděv, kdy jej zaměstnavatel zaměstnanci plně hradí a jaké jsou základní povinnosti zaměstnavatele. Zjistíte, kdy a kdo má nárok na pracovní oděv a také na pracovní obuv.
Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Povíme vám vše k tématu “pracovní smlouva na dobu určitou a prodloužení”. Zjistíte, jaké máte možnosti, když se blíží konec vašeho pracovního poměru, kolikrát může zaměstnavatel využít možnost opakovaného prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou…
TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

Seznamte se s naším výběrem TOP 10 podcastů zaměřených na lidské zdroje. Ať už jste v oboru HR dlouholetým profesionálem nebo jen hledáte aktuální informace a trendy, tyto podcasty vám nabídnou širokou škálu témat a poznatků. Získejte přehled o tom…
Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář (ČTK), stojící jako maják nezávislého zpravodajství, je veřejnoprávní zpravodajská agentura v České republice. Tento článek vás provede jejím unikátním obchodním modelem, který nepotřebuje státní dotace, a objasní, jak ČTK…
Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Pokud potřebujete sdílet pracovní témata s veřejností, jako jsou zajímavá data nebo stížnosti na bezpráví, je dobré mít kontakty na přední profesní novinářské organizace. Ty vám mohou pomoci získat pozornost pro vaše záležitosti. V našem článku…
Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Specifickou interní směrnicí zaměstnavatele je pracovní řád, který zaměstnancům upřesňuje jejich povinnosti. Každá společnost by měla mít svůj pracovní řád, se kterým všechny své zaměstnance seznámí. Proto jsme pro vás připravili kompletní pracovní…
Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Státní úřad inspekce práce provádí pravidelné plánované kontroly i kontroly na základě podnětů od zaměstnanců, aby zjistil, jaký je skutečný stav v prověřované oblasti, a v případě zjištění nějakého pochybení má pravomoc nařídit zaměstnavateli…
Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Znáte základní povinnosti zaměstnavatele? Ukážeme vám, co je povinností vašeho zaměstnavatele před zahájením vašeho pracovního poměru, v průběhu a při skončení pracovního poměru.
Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Dozvíte se, z jakých důvodů je možné převést dovolenou do dalšího roku, v jakém rozsahu a kdy nejpozději je nutné ji zaměstnanci nařídit, jinak si její čerpání zaměstnanec určí sám. Ukážeme vám, jak na nařízení dovolené ze strany zaměstnavatele a…
Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Zjistila jste, že jste těhotná, a nevíte, kdy a jak tuto skutečnost oznámit v práci? Nebojte se, se vším vám pomůžeme! Dozvíte se, kdy oznámit těhotenství v zaměstnání, jak v práci oznámit těhotenství a také jaké jsou povinnosti vašeho…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena