Jak správně připravit výpověď podle paragrafu 52

Pokud se rozhodnete ukončit pracovní poměr zaměstnance výpovědí, je nutné výpovědní důvod detailně specifikovat a držet se možností, které nabízí paragraf 52 zákoníku práce. Chcete-li vědět, jaké možnosti máte, čeho se vyvarovat a jak správně výpovědní důvod naformulovat, čtěte dál.

V článku Jak může pracovní poměr ukončit zaměstnavatel jsme probrali základní možnosti, jak zaměstnavatel může ukončit pracovní poměr se svým zaměstnancem.

V tomto článku se detailněji podíváme na výpověď podle paragrafu 52 zákoníku práce

Aktuální nabídka práce

Zákoník práce paragraf 52

Výpověď ze strany zaměstnavatele musí splňovat podmínky paragrafu 52 zákoníku práce, jinak je výpověď neplatná. Neplatnost výpovědi může vyslovit pouze soud, na který se dotčený zaměstnanec obrátí. 

Důvod výpovědi nelze dodatečně měnit. 

Jak správně napsat výpověď podle paragrafu 52

Výpovědní důvod musí být skutkově vymezen tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem, jinak je výpověď neplatná. Výpovědní důvod tedy musí být ve výpovědi konkretizován, výpovědní důvod musí být popsán do detailů. Není dostačující, pokud se uvede pouze odkaz na příslušné ustanovení zákoníku práce, protože to není skutkové vymezení výpovědního důvodu, ale jeho právní kvalifikace. 

Příklad: je-li důvodem výpovědi skutečnost, že zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě pozbyl zdravotní způsobilost, je nutné do výpovědi uvést, kdo posudek vydal, kdy byl vydán, kdy s ním byl zaměstnanec seznámen. Není dostačující uvést, že výpověď dáváte s ohledem na 52. paragraf písmeno e). 

Paragraf 52 písmeno a) až c) - organizační důvody 

Výpovědní důvody v zákoníku práce v paragrafu 52 písm a) až c) můžeme označit za organizační důvody. Jedná se o výpověď, která je důsledkem organizačních opatření na straně zaměstnavatele, kdy zaměstnavatel zcela nebo částečně ztrácí možnost zaměstnanci dále přidělovat práci, nebo je další práce zaměstnance pro zaměstnavatele kvůli přijatým organizačním změnám nepotřebná. 

Konkrétně se jedná o možnost výpovědi z důvodu: 

 • ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část;
 • přemisťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část;
 • stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách.

Paragraf 52 písmeno d) a e) - zdravotní důvody 

V této části zákoníku práce jsou specifikovány výpovědní důvody, které souvisejí se zdravotním stavem zaměstnance. Pro použití těchto výpovědních důvodů je nutné mít písemné stanovisko poskytovatele pracovnělékařských služeb nebo písemné rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává (ať již na přání zaměstnance či zaměstnavatele). 

V obou případech je důvodem skutečnost, že zaměstnanec nemůže již dosavadní práci konat ze zdravotních důvodů. 

 • Zaměstnanec nesmí dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí. Jinými slovy, zhoršený zdravotní stav zaměstnance má původ ve vykonávané práci. 
 • pozbyl-li zaměstnanec dlouhodobě zdravotní způsobilost. V tomto případě hovoříme o takzvaném obecném onemocnění.

Paragraf 52 písmeno f) - nesplňování předpokladů nebo požadavků pro řádný výkon

Výpovědní důvod nesplňování předpokladů nebo požadavků řeší zákoník práce 52 f) a spočívá v tom, že zaměstnanec: 

 • Nesplňuje předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce;

Předpoklady pro řádný výkon práce jsou stanovené pracovním řádem nebo jiným právním předpisem zaměstnavatele a jejich nesplňování je proto objektivně zjistitelné. Je povinností zaměstnance splňovat předpoklady pro výkon sjednané práce po celou dobu trvání pracovního poměru. 

 • Nesplňuje bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon práce;

Požadavky pro řádný výkon práce právní předpisy nedefinují a jejich nastavení je věcí zaměstnavatele. Požadavky mohou být specifikovány v pracovní smlouvě, interních předpisech zaměstnavatele. Zaměstnavatelem definované požadavky pro řádný výkon práce by měly být vždy odůvodněné. 

 • Nesplňuje požadavky pro řádný výkon práce, přičemž nesplnění požadavků s sebou nese neuspokojivé pracovní výsledky, a ačkoliv zaměstnanec byl v posledních 12 měsících vyzván k jejich odstranění, nedošlo k nápravě.

Tento výpovědní důvod je možné použít v případě, že jste zaměstnance písemně napomenuli, že nesplňuje požadavky pro řádný výkon práce a konkretizovali jste, co přesně nesplňuje a jak si plnění z pozice zaměstnavatele představujete, a zaměstnanec identifikované nedostatky ve stanovené přiměřené lhůtě neodstranil.

Paragraf 52 písmeno g) a h) - zaviněná porušení povinností

Tato ustanovení zákoníku práce popisují situace, kdy byl zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok, nebo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců.

Případně zaměstnanec porušuje své povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci, a to: 

 • Zvlášť hrubým způsobem;
 • Závažně;
 • Méně závažně. 

V prvních dvou případech lze zaměstnanci dát výpověď bez předchozích upozornění. V případě méně závažného porušování povinností je nutné, aby se jednalo o soustavné porušování, a zaměstnanec byl na možnost výpovědi v posledních 6 měsících před doručením výpovědi písemně upozorněn. Podle aktuální judikatury je za soustavné porušení považováno takové, kde zaměstnavatele eviduje tři jednotlivá porušení. 

Intenzitu porušení povinností může posoudit pouze soud. 

Aktuální nabídka práce

Paragraf 52 zákoníku práce odstupné

Paragraf 52 odstupné neřeší, specifikuje důvody, pro které zaměstnavatel může dát výpověď svému zaměstnanci. 

Pokud při výpovědi (nebo dohodě z týchž důvodů) uplatníte paragraf 52 písmeno a) až c), přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele při skončení pracovního poměru odstupné. 

Detailně jsme problematiku odstupného probrali v našem článku, kde kromě kalkulačky výše odstupného a konkrétních případů poradíme i s odvody.

 

Publikováno 5. prosince 2022

To nejzajímavější vám zašleme

Povězte nám, jaká oblast vás zajímá?

Jenpráce.cz - Poradna
Zaregistrováním se k odběru zajímavosti a tipů ze světa práce na e-mail udělujete správci své osobní údaje za účelem zasílání informací. V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace o zpracování údajů společností Coweo Technologies s.r.o., se sídlem Škrétova 490/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 05157552 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů poverenec@everyregard.one, informace jsou k dispozici na Zásady ochrany osobních údajů.

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Jak správně připravit výpověď podle paragrafu 52

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

TOP 10 HR konferencí a událostí v Česku

TOP 10 HR konferencí a událostí v Česku

Seznamte se s nejlepšími HR událostmi roku! Představujeme vám TOP 10 konferencí a setkání zaměřených na lidské zdroje, kde můžete získat aktuální informace, sdílet zkušenosti a navázat nové kontakty v oboru. Nepropásněte příležitost být v centru…
Vzdělávání v HR - TOP 10 magazínů

Vzdělávání v HR - TOP 10 magazínů

V tomto článku jsme pro vás připravili přehled TOP 10 magazínů o HR vzdělávání, které zaujímají přední příčky nejen díky své návštěvnosti, ale především díky kvalitnímu obsahu, který skutečně vzdělává a inspiruje. Pojďte s námi objevit ty nejlepší…
Jak na hromadné propouštění zaměstnanců

Jak na hromadné propouštění zaměstnanců

Ukážeme vám postup vhodný při hromadném propouštění zaměstnanců. Zaměříme se na povinnosti zaměstnavatele, aby hromadné propouštění nebylo možné napadnout.
Jak požádat zaměstnavatele o studijní volno

Jak požádat zaměstnavatele o studijní volno

Víte, že nárok na studijní volno ze zákona nemáte? Zákoník práce studijní volno nezaručuje. Vždy musíte mít souhlas svého zaměstnavatele. Zjistěte, jak správně zaměstnavatele požádat o studijní volno. Přidáme i tipy, jak postupovat, když chcete…
Jak zaměstnanci oznámit výpověď

Jak zaměstnanci oznámit výpověď

Jen správně doručená výpověď je platná, začíná běžet výpovědní doba a je jasně dané datum skončení pracovního poměru zaměstnance. Pojďme se podívat na to, jak se připravit na předání výpovědi, jak by samotné předání výpovědi mělo proběhnout. Jaké…
Vše, co potřebujete znát o práci v noci

Vše, co potřebujete znát o práci v noci

Práce v noci je specificky upravena v zákoníku práce a ukládá vašemu zaměstnavateli řadu povinností. Právnickou řeč jsme pro vás zlidštili a zjistíte, co to je práce v noci, jaká je minimální výše příplatku za práci v noci, jak musí váš…
Vše o okamžité výpovědi pro personalisty + vzor

Vše o okamžité výpovědi pro personalisty + vzor

Dozvíte se, v jakých případech může zaměstnavatel využít institut okamžitého zrušení pracovního poměru. Detailně se zaměříme na zvlášť hrubé porušení povinností. Prozradíme, kolik neomluvených absencí musí mít zaměstnanec, abyste mohli přistoupit k…
Zjistěte, kdy máte nárok na náhradní volno

Zjistěte, kdy máte nárok na náhradní volno

Víte, jaký je rozdíl mezi náhradním volnem a placeným volnem? Zjistěte, kdy máte nárok na náhradní volno, jak na náhradní volno nahlíží zákoník práce a ukážeme vám konkrétní případy, které mohou nastat, tedy kdy máte nárok na náhradní volno za práci…
Smluvní pokuta - jak ji správně nastavit

Smluvní pokuta - jak ji správně nastavit

Smluvní pokuty jsou ve smlouvách, a to i pracovních, ukotveny pro případ porušení konkrétní povinnosti. Smluvní pokuta při odstoupení od smlouvy musí být uhrazena, je-li smluvní pokuta správně definována. Ukážeme vám, jak správně zakotvit smluvní…
Odbory - proč a jak je založit

Odbory - proč a jak je založit

Povíme vám vše, co potřebujete vědět o odborech. Dozvíte se, proč založit odbory a jak je založit, jak probíhá vyjednávání s vaším zaměstnavatelem, aby došlo k uzavření kolektivní smlouvy a mnoho dalšího.
Co personalista musí znát o náhradě škody + vzor

Co personalista musí znát o náhradě škody + vzor

Probereme vše o náhradě škody, jaký postup při vzniku škody by měl zaměstnavatel zvolit, kdy je nutné zahrnout i odborovou organizaci. Dozvíte se, kdy se uplatní náhrada škody za poškození věci nebo za poškození dobré pověsti zaměstnavatele. Jaké…
Za darování krve máte nárok na placené volno

Za darování krve máte nárok na placené volno

Bezúplatné darování krve je úctyhodná činnost každého dárce. Proto i zákoník práce na dárce myslí a přiznává jim za darování krve nárok na volno z práce, a to dokonce volno placené. Ukážeme vám, jak správně svou nepřítomnost v práci nahlásit a jaké…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2023 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena