Smluvní pokuta - jak ji správně nastavit

Smluvní pokuty jsou ve smlouvách, a to i pracovních, ukotveny pro případ porušení konkrétní povinnosti. Smluvní pokuta při odstoupení od smlouvy musí být uhrazena, je-li smluvní pokuta správně definována. Ukážeme vám, jak správně zakotvit smluvní pokutu do smlouvy, aby byla vymahatelná. Na konkrétních případech si ukážeme také to, jak nastavit výši smluvní pokuty.

Smluvní pokuta 

Téměř v každé smlouvě, která shrnuje práva a povinnosti, je zahrnuta i smluvní pokuta pro případ porušení konkrétního ustanovení dané smlouvy. Smluvní pokuta v obchodních vztazích je institutem k zajištění plnění, motivace pro naplnění ujednaného

Podstatné pro uplatnění smluvní pokuty je samotné porušení povinnosti definované ve smlouvě a nikoliv to, zda tím vznikla druhé straně nějaká škoda. Současně platí, že zaplacení smluvní pokuty nezbavuje dlužníka povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený. 

Je důležité upozornit na to, že smluvní pokuta a náhrada škody se nekombinují. Sjednáním smluvní pokuty věřitel ztrácí právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. 

Smluvní pokuta musí splňovat základní pravidla, kterými jsou: 

 • Smluvní pokuta musí být jasně definována a navázána na určitou povinnost;
 • Musí být stanovena výše smluvní pokuty, případně způsob výpočtu;
 • Výše smluvní pokuty musí být přiměřená. 

V průběhu trvání podepsané smlouvy může ze strany dodavatele dojít k odstoupení od smlouvy, kdy smluvní pokuta, respektive právo na zaplacení smluvní pokuty, je stále platné. 

Účtování smluvní pokuty věřitelem je prováděno na účet 544 – Smluvní pokuty a úroky z prodlení, kdy se jedná o daňově uznatelné náklady.

Zjistěte možnosti inzerce

Legislativní rámec

Nový občanský zákoník a smluvní pokuta patří k nejvyhledávanějším výrazům na internetu. Smluvní pokuta v občanském zákoníku je ukotvena v paragrafech 2048 a dalších

Dalším souvisejícím dokumentem je nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky.

Dříve byla smluvní pokuta zahrnuta i v obchodním zákoníku, ten byl k 1.1.2014 zrušen. 

Smluvní pokuta vzor

Ve smlouvě, do které chcete smluvní pokutu zahrnout, musí být definováno, ke které konkrétní povinnosti se smluvní pokuta váže. Příliš vágní definice může způsobit neplatnost celého ujednání o smluvní pokutě. 

Nevhodná definice, která může způsobit neplatnost smluvní pokuty: 

Při nesplnění povinnosti, musí strana uhradit straně druhé smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč. 

Správná definice smluvní pokuty: 

Při nesplnění povinnosti vymalovat kanceláře AA a BB do 15.02. letošního roku, musí povinný uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý další den prodlení.

Je důležité si kromě výše a výpočtu smluvní pokuty stanovit splatnost smluvní pokuty a související úroky z prodlení ze smluvní pokuty. Typicky je splatnost smluvní pokuty nastavena XX dní po doručení výzvy oprávněné strany k úhradě, kde oprávněná strana vyzve dlužníka k plnění. Dokud jej nevyzve, smluvní pokuta se nestane splatnou. 

Pokud dlužník neuhradí smluvní pokutu v řádném termínu ani po její splatnosti, ze zákona se ke smluvní pokutě připočítávají úroky z prodlení.  

Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou z pohledu práva rozdílné nástroje. Smluvní pokuta je nástrojem smluvním, oproti tomu úrok z prodlení je nástrojem zákonným, daným paragrafem 1970 občanského zákoníku.  

Vzor, jak správně stanovit smluvní pokutu 

Dodavatel je povinen v případě prodlení s dodáním zboží zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny zboží s DPH, které nebylo dodáno v termínu podle ustanovení čl. XX smlouvy, přičemž cena zboží je specifikována v ustanovení čl. XX smlouvy, za každý i započatý den prodlení. Objednatel uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou u dodavatele na jeho adrese pro doručování. Zhotovitel je povinen zaplatit uplatněnou smluvní pokutu do 10 dnů od doručení této výzvy. V případě pochybností o datu doručení se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání vyúčtování kupujícím.

Jste personalista či personalistka a chcete dostávat tipy a užitečné informace? Přidejte se do naší Linkedin skupiny JenHR – Meeting room o personalistice, kde vedle tipů můžete konzultovat vaše dotazy s naší HR expertkou.

Výše smluvní pokuty, výpočet smluvní pokuty 

Na výši smluvní pokuty se obě strany domlouvají při podpisu smlouvy. Věřitel navrhuje výši smluvní pokuty s ohledem na výši hrozící škody a dalších okolností, které je nutné vždy individuálně zvážit. 

V některých případech je smluvní pokuta 0,5% vysoká, v jiných adekvátní. 

Můžete volit mezi několika způsoby, jak stanovit výši smluvní pokuty

 • Jednorázová pokuta (stanovíte ve smlouvě pokutu například 10 000 Kč za porušení konkrétní povinnosti);
 • Pokutu určíte procentem z celkové částky;
 • Kombinací těchto způsobů (1 000 Kč za porušení konkrétní povinnosti a současně 0,1% z celkové částky). 

Musí být jednoznačně zřejmé, jakým způsobem se výše smluvní pokuty určí.

Pro úplnost si pojďme ukázat nejčastější chyby při sjednávání smluvní pokuty:

 • Smluvní pokuta není navázaná na porušení konkrétní povinnosti;
 • Je stanovena příliš vysoká smluvní pokuta;
 • Ve smlouvě je sjednána smluvní pokuta pro případ odstoupení od smlouvy;
 • U některých spotřebitelských smluv je smluvní pokuta zakotvena do obchodních podmínek;
 • Neurčité, nedostatečné nebo nejednoznačné určení výše smluvní pokuty nebo způsobu, jakým se stanoví.

 

Publikováno 11. září 2023

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Smluvní pokuta - jak ji správně nastavit

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Ideální práce při rodičovské dovolené

Ideální práce při rodičovské dovolené

Zjistěte, jaký můžete mít přivýdělek na rodičovské dovolené, aniž byste ztratili nárok na rodičovský příspěvek. Pomůžeme vám rozhodnout se, jestli je lepší dohoda nebo OSVČ. O rodičovský příspěvek při zaměstnání nemůžete přijít, pokud splníte…
Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Výstupní list ze zaměstnání nepatří mezi povinné dokumenty, ale pro ochranu zaměstnavatele i zaměstnance jej doporučujeme připravit pro každého zaměstnance, kterému končí pracovní poměr ve vaší společnosti. Ukážeme vám, jak vypadá výstupní list ze…
Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Dozvíte se, co to je pracovní oděv, kdy jej zaměstnavatel zaměstnanci plně hradí a jaké jsou základní povinnosti zaměstnavatele. Zjistíte, kdy a kdo má nárok na pracovní oděv a také na pracovní obuv.
Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Povíme vám vše k tématu “pracovní smlouva na dobu určitou a prodloužení”. Zjistíte, jaké máte možnosti, když se blíží konec vašeho pracovního poměru, kolikrát může zaměstnavatel využít možnost opakovaného prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou…
TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

Seznamte se s naším výběrem TOP 10 podcastů zaměřených na lidské zdroje. Ať už jste v oboru HR dlouholetým profesionálem nebo jen hledáte aktuální informace a trendy, tyto podcasty vám nabídnou širokou škálu témat a poznatků. Získejte přehled o tom…
Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář (ČTK), stojící jako maják nezávislého zpravodajství, je veřejnoprávní zpravodajská agentura v České republice. Tento článek vás provede jejím unikátním obchodním modelem, který nepotřebuje státní dotace, a objasní, jak ČTK…
Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Pokud potřebujete sdílet pracovní témata s veřejností, jako jsou zajímavá data nebo stížnosti na bezpráví, je dobré mít kontakty na přední profesní novinářské organizace. Ty vám mohou pomoci získat pozornost pro vaše záležitosti. V našem článku…
Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Specifickou interní směrnicí zaměstnavatele je pracovní řád, který zaměstnancům upřesňuje jejich povinnosti. Každá společnost by měla mít svůj pracovní řád, se kterým všechny své zaměstnance seznámí. Proto jsme pro vás připravili kompletní pracovní…
Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Státní úřad inspekce práce provádí pravidelné plánované kontroly i kontroly na základě podnětů od zaměstnanců, aby zjistil, jaký je skutečný stav v prověřované oblasti, a v případě zjištění nějakého pochybení má pravomoc nařídit zaměstnavateli…
Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Znáte základní povinnosti zaměstnavatele? Ukážeme vám, co je povinností vašeho zaměstnavatele před zahájením vašeho pracovního poměru, v průběhu a při skončení pracovního poměru.
Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Dozvíte se, z jakých důvodů je možné převést dovolenou do dalšího roku, v jakém rozsahu a kdy nejpozději je nutné ji zaměstnanci nařídit, jinak si její čerpání zaměstnanec určí sám. Ukážeme vám, jak na nařízení dovolené ze strany zaměstnavatele a…
Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Zjistila jste, že jste těhotná, a nevíte, kdy a jak tuto skutečnost oznámit v práci? Nebojte se, se vším vám pomůžeme! Dozvíte se, kdy oznámit těhotenství v zaměstnání, jak v práci oznámit těhotenství a také jaké jsou povinnosti vašeho…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena