Smluvní pokuta - jak ji správně nastavit

Smluvní pokuty jsou ve smlouvách, a to i pracovních, ukotveny pro případ porušení konkrétní povinnosti. Smluvní pokuta při odstoupení od smlouvy musí být uhrazena, je-li smluvní pokuta správně definována. Ukážeme vám, jak správně zakotvit smluvní pokutu do smlouvy, aby byla vymahatelná. Na konkrétních případech si ukážeme také to, jak nastavit výši smluvní pokuty.

Smluvní pokuta 

Téměř v každé smlouvě, která shrnuje práva a povinnosti, je zahrnuta i smluvní pokuta pro případ porušení konkrétního ustanovení dané smlouvy. Smluvní pokuta v obchodních vztazích je institutem k zajištění plnění, motivace pro naplnění ujednaného

Podstatné pro uplatnění smluvní pokuty je samotné porušení povinnosti definované ve smlouvě a nikoliv to, zda tím vznikla druhé straně nějaká škoda. Současně platí, že zaplacení smluvní pokuty nezbavuje dlužníka povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený. 

Je důležité upozornit na to, že smluvní pokuta a náhrada škody se nekombinují. Sjednáním smluvní pokuty věřitel ztrácí právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. 

Smluvní pokuta musí splňovat základní pravidla, kterými jsou: 

 • Smluvní pokuta musí být jasně definována a navázána na určitou povinnost;
 • Musí být stanovena výše smluvní pokuty, případně způsob výpočtu;
 • Výše smluvní pokuty musí být přiměřená. 

V průběhu trvání podepsané smlouvy může ze strany dodavatele dojít k odstoupení od smlouvy, kdy smluvní pokuta, respektive právo na zaplacení smluvní pokuty, je stále platné. 

Účtování smluvní pokuty věřitelem je prováděno na účet 544 – Smluvní pokuty a úroky z prodlení, kdy se jedná o daňově uznatelné náklady.

Zjistěte možnosti inzerce

Legislativní rámec

Nový občanský zákoník a smluvní pokuta patří k nejvyhledávanějším výrazům na internetu. Smluvní pokuta v občanském zákoníku je ukotvena v paragrafech 2048 a dalších

Dalším souvisejícím dokumentem je nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky.

Dříve byla smluvní pokuta zahrnuta i v obchodním zákoníku, ten byl k 1.1.2014 zrušen. 

Smluvní pokuta vzor

Ve smlouvě, do které chcete smluvní pokutu zahrnout, musí být definováno, ke které konkrétní povinnosti se smluvní pokuta váže. Příliš vágní definice může způsobit neplatnost celého ujednání o smluvní pokutě. 

Nevhodná definice, která může způsobit neplatnost smluvní pokuty: 

Při nesplnění povinnosti, musí strana uhradit straně druhé smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč. 

Správná definice smluvní pokuty: 

Při nesplnění povinnosti vymalovat kanceláře AA a BB do 15.02. letošního roku, musí povinný uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý další den prodlení.

Je důležité si kromě výše a výpočtu smluvní pokuty stanovit splatnost smluvní pokuty a související úroky z prodlení ze smluvní pokuty. Typicky je splatnost smluvní pokuty nastavena XX dní po doručení výzvy oprávněné strany k úhradě, kde oprávněná strana vyzve dlužníka k plnění. Dokud jej nevyzve, smluvní pokuta se nestane splatnou. 

Pokud dlužník neuhradí smluvní pokutu v řádném termínu ani po její splatnosti, ze zákona se ke smluvní pokutě připočítávají úroky z prodlení.  

Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou z pohledu práva rozdílné nástroje. Smluvní pokuta je nástrojem smluvním, oproti tomu úrok z prodlení je nástrojem zákonným, daným paragrafem 1970 občanského zákoníku.  

Vzor, jak správně stanovit smluvní pokutu 

Dodavatel je povinen v případě prodlení s dodáním zboží zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny zboží s DPH, které nebylo dodáno v termínu podle ustanovení čl. XX smlouvy, přičemž cena zboží je specifikována v ustanovení čl. XX smlouvy, za každý i započatý den prodlení. Objednatel uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou u dodavatele na jeho adrese pro doručování. Zhotovitel je povinen zaplatit uplatněnou smluvní pokutu do 10 dnů od doručení této výzvy. V případě pochybností o datu doručení se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání vyúčtování kupujícím.

Jste personalista či personalistka a chcete dostávat tipy a užitečné informace? Přidejte se do naší Linkedin skupiny JenHR – Meeting room o personalistice, kde vedle tipů můžete konzultovat vaše dotazy s naší HR expertkou.

Výše smluvní pokuty, výpočet smluvní pokuty 

Na výši smluvní pokuty se obě strany domlouvají při podpisu smlouvy. Věřitel navrhuje výši smluvní pokuty s ohledem na výši hrozící škody a dalších okolností, které je nutné vždy individuálně zvážit. 

V některých případech je smluvní pokuta 0,5% vysoká, v jiných adekvátní. 

Můžete volit mezi několika způsoby, jak stanovit výši smluvní pokuty

 • Jednorázová pokuta (stanovíte ve smlouvě pokutu například 10 000 Kč za porušení konkrétní povinnosti);
 • Pokutu určíte procentem z celkové částky;
 • Kombinací těchto způsobů (1 000 Kč za porušení konkrétní povinnosti a současně 0,1% z celkové částky). 

Musí být jednoznačně zřejmé, jakým způsobem se výše smluvní pokuty určí.

Pro úplnost si pojďme ukázat nejčastější chyby při sjednávání smluvní pokuty:

 • Smluvní pokuta není navázaná na porušení konkrétní povinnosti;
 • Je stanovena příliš vysoká smluvní pokuta;
 • Ve smlouvě je sjednána smluvní pokuta pro případ odstoupení od smlouvy;
 • U některých spotřebitelských smluv je smluvní pokuta zakotvena do obchodních podmínek;
 • Neurčité, nedostatečné nebo nejednoznačné určení výše smluvní pokuty nebo způsobu, jakým se stanoví.

 

Publikováno 11. září 2023

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Smluvní pokuta - jak ji správně nastavit

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Co personalista musí znát o odborové organizaci

Co personalista musí znát o odborové organizaci

Získejte základní přehled o odborech, ať již ve vaší společnosti působí odborová organizace, nebo předpokládáte, že bude v dohledné době založena. Shrnuli jsme základní informace o tom, co to je odborová organizace a jaké má vůči ní zaměstnavatel…
Zaměstnavatel nechce převzít výpověď

Zaměstnavatel nechce převzít výpověď

Ukážeme vám, kdo může ve společnosti výpověď převzít, a dva způsoby, jak si nechat přijetí výpovědi zaměstnavatelem potvrdit. Poradíme vám, jak postupovat, pokud váš zaměstnavatel odmítl převzít výpověď.
Jak správně změnit délku pracovní doby

Jak správně změnit délku pracovní doby

Potřebujete zaměstnanci změnit pracovní dobu? Pokud je pracovní doba součástí pracovní smlouvy, potřebujete souhlas dotčeného zaměstnance. Je-li pracovní doba určena vnitřní směrnicí, můžete délku pracovní doby změnit. Pojďte se s námi na jednotlivé…
Doporučující dopis od zaměstnavatele

Doporučující dopis od zaměstnavatele

Doporučující dopis do zaměstnání může být klíčový při rozhodování vašeho nového zaměstnavatele. Z dopisu zjistí, jaké jsou vaše silné stránky, na jakých projektech jste pracovali, jak jste zapadli do současného týmu a mnohem více.
Výhody a nevýhody sdíleného pracovního místa

Výhody a nevýhody sdíleného pracovního místa

Víte, že novela zákoníku práce přinesla sdílené pracovní místo? Sdílení pracovního místa znamená, že minimálně dva zaměstnanci se střídají na stejném pracovním místě a dohromady svými částečnými úvazky pokryjí pracovní úvazek celý. Představíme vám…
Vaše práva při zrušení dovolené zaměstnavatelem

Vaše práva při zrušení dovolené zaměstnavatelem

Zaměstnavatel určuje čerpání dovolené svých zaměstnanců. Zjistěte, kdy může zaměstnavatel zrušit dovolenou, i tu, kterou již máte zaplacenou, nebo vás v průběhu dovolené z ní odvolat zpět do práce. Ukážeme vám, co všechno následně zaměstnavatel musí…
Co dělat, když vám zaměstnavatel nezaplatil

Co dělat, když vám zaměstnavatel nezaplatil

Poradíme vám, co dělat, když zaměstnavatel neplatí mzdu a co dělat, když zaměstnavatel neplatí sociální a zdravotní pojištění. Nevyplacená nemocenská? I s tím vám poradíme. Dozvíte se také, jak správně podat stížnost na zaměstnavatele.
Půjčka zaměstnanci jako benefit společnosti

Půjčka zaměstnanci jako benefit společnosti

Zvažujete nový benefit pro své zaměstnance? Co například půjčka pro zaměstnance! Zjistěte, jaké typy půjček můžete zaměstnancům poskytnout, jaké jsou daňové dopady jednotlivých typů půjček.
Jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele

Jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele

Poradíme vám, jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele, který vám například nevyplácí vaši mzdu nebo odstupné. Máte dvě možnosti, jak své peníze získat zpět. V článku najdete i vzor insolvenčního návrhu.
Proč mít připravenou pracovní náplň + VZOR

Proč mít připravenou pracovní náplň + VZOR

Pracovní náplň, se kterou zaměstnance prokazatelně seznámíte, vám pomůže s určením konkrétních povinností, které má zaměstnanec zastávat. Poradíme, kdo pracovní náplň připravuje, v jakých případech ji může zaměstnavatel změnit či doplnit. Získáte…
Dvě zaměstnání současně - daně, nemocenská

Dvě zaměstnání současně - daně, nemocenská

Chcete si přivydělat a máte dvě zaměstnání? Můžete mít ke své pracovní smlouvě uzavřenou dohodu u svého stávajícího zaměstnavatele, pokud práce na dohodu bude jiná než ta, kterou děláte na základě pracovní smlouvy. Nebo můžete mít zaměstnavatele dva…
Co dělat, když zaměstnanec nepřišel do práce

Co dělat, když zaměstnanec nepřišel do práce

Zjistěte, kdy je absence zaměstnance považována za neomluvenou, jak správně má zaměstnanec svou nepřítomnost v práci omlouvat a jaké kroky zaměstnavatel může uskutečnit.

Podívejte se i na naše pracovní nabídky:

 • Nejdek
 • Zařízení následné rehabilitační a…
 • 30 000 – 42 500 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 15. dubna
 • Červený Kostelec
 • TESMEN společnost s r.o.
 • od 21 300 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 11. dubna
 • Sadská
 • CPOS s.r.o.
 • 44 000 – 48 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 25. března
 • Kladno
 • Oblastní nemocnice Kladno, a.s.,…
 • od 19 500 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 26. února
 • Pardubice
 • FANDA, společnost s ručením omezeným …
 • 23 000 – 26 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 1. března
 • Hlučín
 • SLAVÍK - Technické plasty s.r.o.
 • 24 000 – 35 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 9. dubna
 • Bernartice, Písek
 • Jednota, spotřební družstvo v Milevsku,…
 • od 20 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 5. března
 • Česká Třebová
 • BÖHM PLAST-TECHNIK a.s.
 • 23 000 – 25 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 28. února
 • Dobroměřice
 • Rolnické družstvo Dobroměřice
 • 25 000 – 35 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 17. dubna
 • Příbram
 • Základní škola, Příbram VII, 28. října 1
 • od 21 510 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 26. března
 • Žďár nad Sázavou
 • JK Agency s.r.o.
 • 19 000 – 25 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 24. ledna
 • Liberec
 • Podještědská poliklinika s.r.o.
 • 50 000 – 65 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 16. dubna
 • Ivančice
 • VINETRON - B s.r.o.
 • 42 000 – 47 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 18. dubna
 • Karlovy Vary
 • Đinh Tuan Đo
 • od 18 900 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 15. dubna
 • Nový Kostel
 • Aleš K a s t l, dřevovýroba
 • 21 300 – 30 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 18. dubna
 • Jevišovice
 • Thi Ngân Đo
 • 18 900 – 20 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 19. ledna
 • Zálší, Ústí nad Orlicí
 • Sahm s.r.o.
 • 24 000 – 28 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 18. dubna
 • Olomouc
 • ROUČKA SLÉVÁRNA, a.s.
 • od 21 300 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 27. února

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena