Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Vymezení pojmů

Všeobecné obchodní podmínky jsou souborem pravidel, jež jsou závazné pro každého uživatele Jenprace.cz
Dále jen “VOP”

Jenprace.cz je webová stránka zobrazující především inzerci pracovních i jiných nabídek.
Dále jen “Jenprace.cz”

Provozovatelem pracovního portálu Jenprace.cz je společnost Coweo Technologies s.r.o., IČO: 05157552 vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 258929.
Dále jen “Provozovatel”

Uživatelem je každá osoba, která navštíví stránky na doméně Jenprace.cz a tyto stránky využívá (čte, reaguje na inzeráty, inzeruje či využívá jakýmkoliv dalším možným způsobem).
Dále jen “Uživatel”

Inzerentem je osoba, která na Jenprace.cz vkládá pracovní či jiné nabídky.
Dále jen “Inzerent”

1 Úvodní ustanovení

1.1 Tyto podmínky upravují veškeré vztahy Provozovatele se všemi Uživateli Jenprace.cz

1.2 Veškeré vztahy, které nejsou upraveny VOP nebo písemně dohodnuty ve zvláštní smlouvě mezi Provozovatelem a Uživatelem, se řídí příslušnými právními předpisy České republiky.

1.3 Odchylná ujednání mezi smluvními stranami mají přednost před VOP.

1.4 Každý Uživatel Jenprace.cz je povinen se seznámit s VOP, kdy užíváním Jenprace.cz s VOP souhlasí  a je povinen se jimi řídit.

2 Přehled služeb Provozovatele

2.1 Inzerent má možnost zakoupení inzerce na Jenprace.cz, podmínky inzerce jsou jasně a kompletně definovány v sekci "ceník".

2.2 Kredity zakoupené v rámci inzerce nejsou zpětně vratné ve formě peněžních prostředků.

2.3 Zakoupené kredity mají platnost po dobu 1 roku od jejich zakoupení, pokud nedojde po dobu 1 roku k jejich využití, tyto kredity bez náhrady propadají.

2.4 V případě porušení VOP ze strany Inzerenta si Provozovatel vyhrazuje právo zrušit jeho uživatelský účet. Kredity Inzerenta v tomto případě zcela propadají bez náhrady.

2.5 Provozovatel si vyhrazuje právo nenávratně smazat placený inzerát Inzerenta bez náhrady, a to v případě, kdy vyjde najevo, že tento inzerát porušuje VOP.

2.6 Platby inzerce pro Provozovatele zajišťuje společnost GOPAY s. r. o. 

3 Pravdivost prezentovaných informací

3.1 Inzerent se zavazuje prezentovat prostřednictvím Jenprace.cz výhradně pravdivé informace a informace, které nezpůsobí újmu třetím osobám.

3.2 Inzerent se zavazuje prezentovat na Jenprace.cz pouze informace, které nemohou vést k jejich záměně s jinou osobou, nabídkou nebo poptávkou po práci.

3.3 Za pravdivost prezentovaných informací je zodpovědný Inzerent, který tyto informace vložil na Jenprace.cz. Inzerent tímto výslovně souhlasí s tím, že Provozovatel bude uchovávat informace o zápisu dat do systému vedoucí jednoznačně ke konkrétnímu Inzerentovi.

4 Podmínky inzerce

4.1 Provozovatel si vyhrazuje právo zamezení prezentování zejména:

4.1.1 Informací, které jsou v rozporu s právním řádem České republiky, etickými normami a dobrými mravy.

4.1.2 Informací se sexuálním podtextem, jakožto nabídky práce či brigády, které se týkají sexuálně - orientovaných služeb.

4.1.3 Nabídek práce, ve kterých Inzerent podmiňuje zprostředkování práce platbou manipulačního poplatku.

4.1.4 Nabídek práce a brigád, které využívají systémů multi-level-marketing (MLM)

4.1.5 Všeobecných a obchodních informací o produktech Inzerenta v rámci rubrik nabídek práce a brigády (např. “nabízím au pair”, “nechte vydělávat internet” nebo “za odměnu udělám”...), které mají charakter reklamy.

4.1.6 Prezentování více pracovních pozic, brigád a uživatelů v rámci textu jedné prezentované pozice.

4.1.7 Informací, které jsou prezentovány v rozporu se zvyklostmi a předpisy pro vyplnění vstupních formulářů (např. prezentování hvězdiček, podtržítek a dalších znaků v názvu pozice)

4.1.8 Prezentování informací o třetích osobách bez jejich vědomí.

4.1.9 Informací, které mohou poškodit dobré jméno společnosti či obchodní značky Provozovatele nebo i jiných osob.

4.2 Při opakovaném porušování VOP Uživatelem si Provozovatel vyhrazuje právo tomuto Uživateli zamezit možnost inzerce na Jenprace.cz.

5 Specifikace inzerce

5.1. Inzerát vložený Inzerentem je platný po dobu 30 dní. Po uplynutí 30 dní se již nezobrazuje ve výpisu nabídek Uživatelům Jenprace.cz

6 Odpovědnost za škodu

6.1 Provozovatel neodpovídá za možnou dočasnou nefunkčnost Jenprace.cz, hostingové služby pro Provozovatele zajišťuje společnost ZONER software, s.r.o.

6.2 Provozovatel neodpovídá za jakékoli škody vzniklé v důsledku vyšší moci či poruch mimo technické zařízení Provozovatele.

6.3 Provozovatel neodpovídá za jakékoli škody vzniklé poskytnutím nepravdivých či neúplných informací Inzerenta ve vloženém inzerátu.

6.4 Za každý jednotlivý zobrazený inzerát odpovídá vždy Inzerent, který tento inzerát na Jenprace.cz vložil.

6.5 Jakékoliv užití obsahu zobrazeného na Jenprace.cz., nebo jeho části jinak než pro vlastní potřebu, zejména jejich užití formou šíření, kopírování či další technické zpracování je zakázáno bez prokazatelného souhlasu Provozovatele. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu stránek ze strany Uživatelů.

7 Nakládání s daty a ochrana osobních údajů

7.1 Provozovatel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ve vztahu k osobním údajům ukládá zákon č. 101/2000 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) ve vztahu k Uživateli a Inzerentovi.

7.2 Tento web používá soubory cookies za účelem měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti, chování návštěvníků na webových stránkách a fungování webových stránek. Dále cookies pro remarketing řešený RTB House s.r.o., více informací zde. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný nastavit v rámci nastavení prohlížeče.

8 Závěrečná ustanovení

8.1 Provozovatel je oprávněn VOP kdykoliv jednostranně změnit nebo doplnit. Smluvní vztah mezi Provozovatelem a Uživateli se však vždy řídí VOP účinnými v době uzavření smlouvy o poskytnutí služeb.

8.2 Tyto VOP jsou platné a účinné od 22.10.2013. Poslední úprava dne 24.5.2018

Kontaktní údaje provozovatele: adresa pro doručování Thámova 166/18A, 186 00 Praha 8-Karlín; adresa elektronické pošty info@jenprace.cz; telefon +420 739 133 733

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2021 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena