Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Vymezení pojmů

Všeobecné obchodní podmínky jsou souborem pravidel, jež jsou závazné pro každého uživatele Jenprace.cz
Dále jen “VOP”

Jenprace.cz je webová stránka zobrazující především inzerci pracovních i jiných nabídek.
Dále jen “Jenprace.cz”

Provozovatelem pracovního portálu Jenprace.cz je společnost Coweo Technologies s.r.o., IČO: 05157552 vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 258929.
Dále jen “Provozovatel”

Uživatelem je každá osoba, která navštíví stránky na doméně Jenprace.cz a tyto stránky využívá (čte, reaguje na inzeráty, inzeruje či využívá jakýmkoliv dalším možným způsobem).
Dále jen “Uživatel”

Inzerentem je osoba, která na Jenprace.cz vkládá pracovní či jiné nabídky.
Dále jen “Inzerent”

1 Úvodní ustanovení

1.1 Tyto podmínky upravují veškeré vztahy Provozovatele se všemi Uživateli Jenprace.cz

1.2 Veškeré vztahy, které nejsou upraveny VOP nebo písemně dohodnuty ve zvláštní smlouvě mezi Provozovatelem a Uživatelem, se řídí příslušnými právními předpisy České republiky.

1.3 Odchylná ujednání mezi smluvními stranami mají přednost před VOP.

1.4 Každý Uživatel Jenprace.cz je povinen se seznámit s VOP, kdy užíváním Jenprace.cz s VOP souhlasí  a je povinen se jimi řídit.

2 Přehled služeb Provozovatele

2.1 Klasické zobrazení inzerce na Jenprace.cz je zdarma. Podmínky pro zobrazení inzerce zdarma jsou konkrétně definovány v sekci “ceník”.

2.2 Inzerent má možnost zakoupení inzerce na Jenprace.cz, podmínky inzerce jsou jasně a kompletně definovány v sekci "ceník".

2.3 Kredity zakoupené v rámci inzerce nejsou zpětně vratné ve formě peněžních prostředků.

2.4 Zakoupené kredity mají platnost po dobu 1 roku od jejich zakoupení, pokud nedojde po dobu 1 roku k jejich využití, tyto kredity bez náhrady propadají.

2.5 V případě porušení VOP ze strany Inzerenta si Provozovatel vyhrazuje právo zrušit jeho uživatelský účet. Kredity Inzerenta v tomto případě zcela propadají bez náhrady.

2.6 Provozovatel si vyhrazuje právo nenávratně smazat placený inzerát Inzerenta bez náhrady, a to v případě, kdy vyjde najevo, že tento inzerát porušuje VOP.

2.7 Platby inzerce pro Provozovatele zajišťuje společnost GOPAY s. r. o. 

3 Pravdivost prezentovaných informací

3.1 Uživatel se zavazuje prezentovat prostřednictvím Jenprace.cz výhradně pravdivé informace a informace, které nezpůsobí újmu třetím osobám.

3.2 Uživatel se zavazuje prezentovat na Jenprace.cz pouze informace, které nemohou vést k jejich záměně s jinou osobou, nabídkou nebo poptávkou po práci.

3.3 Za pravdivost prezentovaných informací je zodpovědný Uživatel, který tyto informace vložil na Jenprace.cz. Uživatel tímto výslovně souhlasí s tím, že Provozovatel bude uchovávat informace o zápisu dat do systému vedoucí jednoznačně ke konkrétnímu Uživateli.

3.4 S osobními údaji Uživatele je nakládáno plně v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. Tím není dotčeno právo Provozovatele použít údaje poskytnuté v této souvislosti Uživatelem následujícím způsobem: použití pro marketing v rámci služeb Provozovatele, vývoj a zlepšení služeb Provozovatele. Uživatel poskytnutím svých osobních údajů dává souhlas Provozovateli tyto údaje poskytnout třetím stranám.

3.5 Uživatel souhlasí s tím, že některé údaje poskytnuté v souvislosti s užíváním Jenprace.cz mohou být veřejně přístupné.

4 Podmínky inzerce

4.1 Provozovatel si vyhrazuje právo zamezení prezentování zejména:

4.1.1 Informací, které jsou v rozporu s právním řádem České republiky, etickými normami a dobrými mravy.

4.1.2 Informací se sexuálním podtextem, jakožto nabídky práce či brigády, které se týkají sexuálně - orientovaných služeb.

4.1.3 Nabídek práce, ve kterých Inzerent podmiňuje zprostředkování práce platbou manipulačního poplatku.

4.1.4 Nabídek práce a brigád, které využívají systémů multi-level-marketing (MLM)

4.1.5 Všeobecných a obchodních informací o produktech Inzerenta v rámci rubrik nabídek práce a brigády (např. “nabízím au pair”, “nechte vydělávat internet” nebo “za odměnu udělám”...), které mají charakter reklamy.

4.1.6 Prezentování více pracovních pozic, brigád a uživatelů v rámci textu jedné prezentované pozice.

4.1.7 Informací, které jsou prezentovány v rozporu se zvyklostmi a předpisy pro vyplnění vstupních formulářů (např. prezentování hvězdiček, podtržítek a dalších znaků v názvu pozice)

4.1.8 Prezentování informací o třetích osobách bez jejich vědomí.

4.1.9 Informací, které mohou poškodit dobré jméno společnosti či obchodní značky Provozovatele nebo i jiných osob.

4.2 Při opakovaném porušování VOP Uživatelem si Provozovatel vyhrazuje právo tomuto Uživateli zamezit možnost inzerce na Jenprace.cz.

4.3 Inzerent se zavazuje nevkldádat na Jenprace.cz totožný inzerát dříve než po uplynutí 14 dní od jeho prvotního vložení. Pro upřesnění příklad, pokud Inzerent vloží například inzerát v určitém znění prvního dne měsíce, je zakázáno, aby tento stejný inzerát pro stejnou lokalitu vložil znovu dříve, než-li 15. dne daného měsíce. 

5 Specifikace inzerce

5.1. Inzerát vložený Inzerentem je platný po dobu 30 dní. Po uplynutí 30 dní se již nezobrazuje ve výpisu nabídek Uživatelům Jenprace.cz

6 Odpovědnost za škodu

6.1 Provozovatel neodpovídá za možnou dočasnou nefunkčnost Jenprace.cz, hostingové služby pro Provozovatele zajišťuje společnost WEDOS hosting a.s.

6.2 Provozovatel neodpovídá za jakékoli škody vzniklé v důsledku vyšší moci či poruch mimo technické zařízení Provozovatele.

6.3 Provozovatel neodpovídá za jakékoli škody vzniklé poskytnutím nepravdivých či neúplných informací Inzerenta ve vloženém inzerátu.

6.4 Za každý jednotlivý zobrazený inzerát odpovídá vždy Inzerent, který tento inzerát na Jenprace.cz vložil.

6.5 Jakékoliv užití obsahu zobrazeného na Jenprace.cz., nebo jeho části jinak než pro vlastní potřebu, zejména jejich užití formou šíření, kopírování či další technické zpracování je zakázáno bez prokazatelného souhlasu Provozovatele. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu stránek ze strany Uživatelů.

7 Nakládání s daty a ochrana osobních údajů

7.1 Provozovatel chrání osobní údaje v souladu se zákonem 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů a s principy obsaženými ve směrnici EU č. 95/46/EC.

7.2 Kliknutím na tlačítko, jež je součástí formuláře pro odpověď na každý inzerát, souhlasím se zpracováním a uchováním veškerých mých osobních údajů, které poskytuji prostřednictvím Jenprace.cz. Osobní údaje budou zpracovány v souladu s rozhodnutím Komise EU ze dne 15. června 2001 a zákonem 101/2000 Sb. Tyto údaje poskytuji zadavateli inzerce, jež je uveden v každém jednotlivém inzerátu, výhradně za účelem zprostředkování zaměstnání a to na dobu výběrového řízení, nejdéle však na 1 rok od jejich zaslání. Kdykoli budete moci požádat daného inzerenta o smazání nebo o opravu osobních údajů.

7.3 Provozovatel je oprávněn se obrátit s ověřením na Uživatele o správnosti poskytnutých osobních údajů. Údaje, o nichž bude existovat opodstatněná pochybnost týkající se jejich pravosti či správnosti, budou neprodleně zlikvidovány.

7.4. Provozovatal je oprávněn využívat poskytnuté osobní údaje Uživatelem či Inzerentem k marketingovým účelům. Zejména k zasílání pracovních či obchodních nabídek na emailové adresy Uživatelů či Inzerentů.

8 Závěrečná ustanovení

8.1 Provozovatel je oprávněn VOP kdykoliv jednostranně změnit nebo doplnit. Smluvní vztah mezi Provozovatelem a Uživateli se však vždy řídí VOP účinnými v době uzavření smlouvy o poskytnutí služeb.

8.2 Tyto VOP jsou platné a účinné od 22.10.2013. Poslední úprava dne 9.9.2016

Kontaktní údaje provozovatele: adresa pro doručování Švédská 1373/51, 150 00 Praha-Smíchov; adresa elektronické pošty info@jenprace.cz; telefon +420 739 133 733

Toplist