Vše o ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele

Váš zaměstnavatel má možnosti, jak s vámi rozvázat pracovní poměr. Přeložíme si právnickou mluvu, abyste všemu rozuměli. Poukážeme na to, na co si musíte dát pozor. Na závěr si povíme, kdy vám zaměstnavatel výpověď dát nesmí.

V našem článku Velký přehled o ukončení pracovního poměru, jsme se seznámili se základními informacemi, jak váš zaměstnavatel může ukončit pracovní poměr. V tomto článku si možnosti ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele rozebereme detailněji. 

Způsoby ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele jsou jasně definované zákoníkem práce. Zaměstnavatel má možnost vám dát výpověď, dohodnout se a podepsat dohodu o ukončení pracovního poměru, může zrušit pracovní poměr ve zkušební době a může okamžitě zrušit pracovní poměr. 

Pojďme se na jednotlivé možnosti podívat detailněji. 

Aktuální nabídka práce

Výpověď ze strany zaměstnavatele

Každý zaměstnavatel má osm možných výpovědních důvodů, na jejichž základě může svému zaměstnanci dát výpověď. Jedná se o § 52 zákoníku práce. 

Na co si dejte pozor - zákoník práce výpověď ze strany zaměstnavatele definuje velmi specificky, zaměstnavatel musí dodržet všechny povinné části. Jakýkoliv jiný paragraf než je § 52 uvedený ve výpovědi od zaměstnavatele zakládá neplatnost této výpovědi. Výpovědní důvod musí být ve výpovědi konkrétně popsaný tak, aby jej nešlo zaměnit za jiný, jinak je výpověď neplatná. Neplatná je i výpověď, kde není uveden žádný důvod. Nepřehlédněte článek, kde se dozvíte vše o odstupném, abyste byli připraveni.

Tyto důvody si pro přehlednost rozdělíme do čtyř kategorií. 

Organizační důvody

Pod organizační důvody můžeme zařadit nadbytečnost, ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část, přemisťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část. 

Výpovědi pro nadbytečnost předchází například organizační změna u vašeho zaměstnavatele. 

Při výpovědi z organizačních důvodů máte nárok na odstupné a to podle délky pracovního poměru u daného zaměstnavatele. Pokud váš pracovní poměr byl kratší než jeden rok, dostanete jednu průměrnou mzdu; pokud trval 1 -  2 roky, dostanete dvě průměrné mzdy; pokud trval více než 3 roky, dostanete tři průměrné měsíční mzdy s poslední vyplácenou mzdou.  

Zdravotní důvody zaměstnance

Výpověď můžete dostat, pokud již nemůžete dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí anebo jste pozbyli dlouhodobě zdravotní způsobilost. 

Taková výpověď musí být podložená lékařským posudkem, který vydává poskytovatel pracovně-lékařských služeb, který zná vaše pracoviště a náplň vaší práce (případně příslušný správní orgán, který lékařský posudek přezkoumává). 

Pokud jste dostali výpověď z důvodu pracovního úrazu, nemoci z povolání, ohrožení touto nemocí, máte nárok na odstupné ve výši dvanáctinásobku průměrného výdělku. Je důležité podotknout, že na odstupné nebudete mít nárok, pokud se váš zaměstnavatel zcela zprostí povinnosti k náhradě újmy způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. 

Máte-li výpověď z důvodu pozbytí zdravotní způsobilosti, na odstupné nárok nemáte

Zaměstnanec nesplňuje předpoklady nebo požadavky pro řádný výkon

Výpověď můžete dostat, pokud nesplňujete předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce (jako řidič přijdete o řidičský průkaz), nesplňujete požadavky zaměstnavatele pro řádný výkon sjednané práce (sjednanou prací je práce kuchaře, ale neumíte vařit), a to vše bez zavinění zaměstnavatele. Nesplňování požadavků pro řádný výkon práce může spočívat i v neuspokojivých pracovních výsledcích. Na nesplňování požadavků musíte být písemně upozorněni a vyzváni k jejich odstranění. 

Zaměstnanec porušuje své povinnosti

Zaměstnavatel vám může dát výpověď, pokud: 

  • najde důvody, pro které by s vámi mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, 
  • pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vámi vykonávané práci, 
  • pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci (podmínkou je, abyste byli v posledních šesti měsících písemně upozorněni na možnost výpovědi), 
  • porušíte-li zvlášť hrubým způsobem jinou povinnost zaměstnance, 
  • pokud jste byli pravomocně odsouzeni pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok, nebo jste byli pravomocně odsouzeni pro úmyslný trestný čin spáchaný, a to při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců.

Je zřejmé, že u těchto výpovědních důvodů není nárok na odstupné.

Dohoda o ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele

Již v předchozích článcích jsme si říkali, že dohoda je možnou formou ukončení pracovního poměru. Z názvu vyplývá, že se s vámi musí zaměstnavatel na všech detailech dohody domluvit. Zaměstnavatel vás nesmí do dohody nutit. 

V dohodě mohou ale i nemusí být uvedeny důvody, které vedou ke skončení pracovního poměru. Pokud se jedná o důvody, jako je například péče o blízkou osobu, trvejte na tom, aby tam důvod byl uveden; budete mít vyšší podporu v nezaměstnanosti

Dohodu lze použít i v případě, že máte nárok na odstupné. Tato skutečnost musí být v dohodě uvedena. 

Dohoda o ukončení pracovního poměru musí být vždy písemná. Pokud se dohodnete jen ústně, není skončení pracovního poměru platné. 

Vše o ukončení pracovního poměru dohodou jsme shrnuli v článku Jak ukončit práci na dohodu + v článku najdete vzor zdarma.

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době ze strany zaměstnavatele

Zkušební doba je období, při kterém si vy i váš zaměstnavatel ověřujete, zda má vzájemná spolupráce budoucnost, zda budou naplněna vaše vzájemná očekávání. 

Stejně jako vy i váš zaměstnavatel může zrušit pracovní poměr ve zkušební době. Takové zrušení musí být písemné. Může, ale nemusí obsahovat důvody ukončení spolupráce. 

Zákoník práce určuje výjimku, že zaměstnavatel nesmí ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance.

Pracovní poměr skončí dnem, kdy dojde k doručení zrušení pracovního poměru, není-li v něm uveden den pozdější. 

Dejte si pozor na to, že vaše zkušební doba se prodlužuje o celodenní překážky a to včetně vaší dovolené. Vaše zkušební doba tedy nemusí trvat tři měsíce, ale může se o celodenní nepřítomnost prodloužit. 

Pokud potřebujete více informací o zrušení pracovního poměru ve zkušební době, přečtěte si článek Jak na výpověď ve zkušební době.

Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele

Zákoník práce vašemu zaměstnavateli dává dvě možnosti, kdy může okamžitě zrušit váš pracovní poměr. Zaměstnavatel může okamžitě zrušit pracovní poměr ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy se o důvodu k okamžitému zrušení dozvěděl, nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy tento důvod vznikl. 

Prvním důvodem je, pokud z vaší strany dojde k porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů při plnění pracovních úkolů a to zvlášť hrubým způsobem. Intenzitu porušení vždy zkoumá soud. Pro ilustraci uveďme, že se jedná například o fyzické napadení kolegy, krádež majetku zaměstnavatele, a podobné. 

Druhým důvodem, který váš zaměstnavatel může využít, je, pokud došlo k vašemu odsouzení pro úmyslný trestní čin a byli jste pravomocně odsouzeni. V tomto případě může zaměstnavatel volit mezi okamžitým zrušením a výpovědí. 

Zaměstnavatel nesmí okamžitě zrušit pracovní poměr s těhotnou zaměstnankyní, zaměstnankyní na mateřské dovolené, zaměstnancem nebo zaměstnankyní, kteří čerpají rodičovskou dovolenou.

Pokud Vás spíše zajímá, jak Vy můžete okamžitě zrušit pracovní poměr, přečtěte si článek Jak dát výpověď pracovní smlouvy a vzor zdarma.

Aktuální nabídka práce

Kdy vám zaměstnavatel výpověď dát nesmí

Zákoník práce ochraňuje zaměstnance, kteří jsou v takzvané ochranné době (nemocní, těhotné ženy, ženy na mateřské dovolené, rodič na rodičovské dovolené a podobně), a ty, kteří plní povinnosti vůči společnosti (veřejná funkce, vojenské cvičení). 

Tito jsou před výpovědí chráněni. A to i v případě, že zaměstnavatel má důvody, pro které by vám výpověď dát mohl.

 

Publikováno 24. srpna 2022

To nejzajímavější vám zašleme

Povězte nám, jaká oblast vás zajímá?

Jenpráce.cz - Poradna
Zaregistrováním se k odběru zajímavosti a tipů ze světa práce na e-mail udělujete správci své osobní údaje za účelem zasílání informací. V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace o zpracování údajů společností Coweo Technologies s.r.o., se sídlem Škrétova 490/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 05157552 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů poverenec@everyregard.one, informace jsou k dispozici na Zásady ochrany osobních údajů.

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Vše o ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Žádost o prodloužení rodičovské dovolené + vzor

Žádost o prodloužení rodičovské dovolené + vzor

Potřebujete změnit délku své rodičovské dovolené? Stačí zaměstnavatele informovat, použijte náš formulář prodloužení rodičovské dovolené.
Základy mzdového účetnictví pro personalisty

Základy mzdového účetnictví pro personalisty

Personalisté by měli znát základy mzdového účetnictví, aby dokázali zodpovědět případné dotazy svých zaměstnanců. Přinášíme vám přehledně zpracované základní informace o vyměřovacím základu, mzdovém listu a výplatě mzdy. Dozvíte se, jaké…
Zkratky v HR - znáte rozdíly mezi ATS, CRM, LMS?

Zkratky v HR - znáte rozdíly mezi ATS, CRM, LMS?

Co ATS, CRM nebo LMS znamená ve světě lidských zdrojů? V tomto článku se podíváme na význam hlavních zkratek technologických nástrojů, software a strategií, se kterými se v oblasti HR setkáváme poměrně často. Tyto nástroje nachází své uplatnění při…
Alma Career s.r.o, skupina LMC mění název

Alma Career s.r.o, skupina LMC mění název

Korporátní skupina LMC, provozovatel několika pracovních portálů v ČR, oznámila, že od 1. ledna 2024 se bude prezentovat pod novým názvem Alma Career s.r.o.. Tato změna představuje nejen reorganizaci, ale také krok k ještě další expanzi této skupiny…
Příslib zaměstnání pro různé příležitosti + vzory

Příslib zaměstnání pro různé příležitosti + vzory

Přislíbit zaměstnání kandidátovi, který úspěšně prošel výběrovým řízením, vězni pro podmíněné propuštění nebo úřadu práce pro proplacení rekvalifikace? Na všechny varianty pro vás máme vzor zdarma. Ukážeme vám, jaké právní důsledky s sebou příslib…
Datacruit - moderní a jednoduchý HR nástroj

Datacruit - moderní a jednoduchý HR nástroj

Datacruit je moderní technologická platforma zaměřená na automatizaci a zefektivnění náborových procesů. Umožňuje firmám centralizovat náborové aktivity od publikování nabídek práce až po konečné rozhodnutí o přijetí kandidáta. Jeho klíčovým…
Recru - cesta k efektivním náborům

Recru - cesta k efektivním náborům

Recru ATS je cloudové řešení pro nábor a hodnocení kandidátů, poskytující funkce pro správu pozic, kandidátů a hodnocení. Systém byl navržen tak, aby personalistům usnadnil a zrychlil náborový proces, redukoval administrativní úkoly a umožnil jim…
Recruitis - chytrý náborový software

Recruitis - chytrý náborový software

Recruitis je moderní technologické řešení pro nábor zaměstnanců v digitální éře. Jedná se o systém, který kombinuje softwarové aplikace, databázové systémy a algoritmy pro optimalizaci náborového procesu. Jeho moduly a nástroje umožňují správu…
Teamio - moderní náborová aplikace a chytré ATS

Teamio - moderní náborová aplikace a chytré ATS

Teamio je inovativní aplikace pro sledování uchazečů (ATS) navržená pro zefektivnění a digitalizaci náborových procesů v 21. století. S jasnou misí "Dělejte nábory skvěle", Teamio nabízí řešení na míru pro organizace všech velikostí a zdůrazňuje…
Jak řešit odpovědnost zaměstnance za škodu

Jak řešit odpovědnost zaměstnance za škodu

Podíváme se na odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání. Dozvíte se, v jakých případech můžete po zaměstnanci chtít uhradit celou částku, a kdy je odpovědnost zaměstnance za škodu ve výši 4,5 násobku mzdy.…
Odvody a náklady za zaměstnance pro personalisty

Odvody a náklady za zaměstnance pro personalisty

Pojďme se společně podívat na to, kolik vás jako zaměstnavatele stojí zaměstnanec. Tedy, jaké jsou náklady zaměstnavatele na zaměstnance, mzda a povinné odvody zaměstnavatele za zaměstnance. Na konkrétním případě si ukážeme výpočet nákladů na…
Vše, co potřebujete vědět o rodičovské dovolené

Vše, co potřebujete vědět o rodičovské dovolené

S námi získáte základní přehled o tom, jak dlouho trvá rodičovská dovolená, kdy končí rodičovská dovolená, jak se vypočítává a jak správně postupovat při jejím ukončení. Přidáme také užitečné informace, jak zajistit hladký návrat do zaměstnání po…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2023 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena