Vše o ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele

Váš zaměstnavatel má možnosti, jak s vámi rozvázat pracovní poměr. Přeložíme si právnickou mluvu, abyste všemu rozuměli. Poukážeme na to, na co si musíte dát pozor. Na závěr si povíme, kdy vám zaměstnavatel výpověď dát nesmí.

V našem článku Velký přehled o ukončení pracovního poměru, jsme se seznámili se základními informacemi, jak váš zaměstnavatel může ukončit pracovní poměr. V tomto článku si možnosti ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele rozebereme detailněji. 

Způsoby ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele jsou jasně definované zákoníkem práce. Zaměstnavatel má možnost vám dát výpověď, dohodnout se a podepsat dohodu o ukončení pracovního poměru, může zrušit pracovní poměr ve zkušební době a může okamžitě zrušit pracovní poměr. 

Pojďme se na jednotlivé možnosti podívat detailněji. 

Aktuální nabídka práce

Výpověď ze strany zaměstnavatele

Každý zaměstnavatel má osm možných výpovědních důvodů, na jejichž základě může svému zaměstnanci dát výpověď. Jedná se o § 52 zákoníku práce. 

Na co si dejte pozor - zákoník práce výpověď ze strany zaměstnavatele definuje velmi specificky, zaměstnavatel musí dodržet všechny povinné části. Jakýkoliv jiný paragraf než je § 52 uvedený ve výpovědi od zaměstnavatele zakládá neplatnost této výpovědi. Výpovědní důvod musí být ve výpovědi konkrétně popsaný tak, aby jej nešlo zaměnit za jiný, jinak je výpověď neplatná. Neplatná je i výpověď, kde není uveden žádný důvod. Nepřehlédněte článek, kde se dozvíte vše o odstupném, abyste byli připraveni.

Tyto důvody si pro přehlednost rozdělíme do čtyř kategorií. 

Organizační důvody

Pod organizační důvody můžeme zařadit nadbytečnost, ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část, přemisťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část. 

Výpovědi pro nadbytečnost předchází například organizační změna u vašeho zaměstnavatele. 

Při výpovědi z organizačních důvodů máte nárok na odstupné a to podle délky pracovního poměru u daného zaměstnavatele. Pokud váš pracovní poměr byl kratší než jeden rok, dostanete jednu průměrnou mzdu; pokud trval 1 -  2 roky, dostanete dvě průměrné mzdy; pokud trval více než 3 roky, dostanete tři průměrné měsíční mzdy s poslední vyplácenou mzdou.  

Zdravotní důvody zaměstnance

Výpověď můžete dostat, pokud již nemůžete dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí anebo jste pozbyli dlouhodobě zdravotní způsobilost. 

Taková výpověď musí být podložená lékařským posudkem, který vydává poskytovatel pracovně-lékařských služeb, který zná vaše pracoviště a náplň vaší práce (případně příslušný správní orgán, který lékařský posudek přezkoumává). 

Pokud jste dostali výpověď z důvodu pracovního úrazu, nemoci z povolání, ohrožení touto nemocí, máte nárok na odstupné ve výši dvanáctinásobku průměrného výdělku. Je důležité podotknout, že na odstupné nebudete mít nárok, pokud se váš zaměstnavatel zcela zprostí povinnosti k náhradě újmy způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. 

Máte-li výpověď z důvodu pozbytí zdravotní způsobilosti, na odstupné nárok nemáte

Zaměstnanec nesplňuje předpoklady nebo požadavky pro řádný výkon

Výpověď můžete dostat, pokud nesplňujete předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce (jako řidič přijdete o řidičský průkaz), nesplňujete požadavky zaměstnavatele pro řádný výkon sjednané práce (sjednanou prací je práce kuchaře, ale neumíte vařit), a to vše bez zavinění zaměstnavatele. Nesplňování požadavků pro řádný výkon práce může spočívat i v neuspokojivých pracovních výsledcích. Na nesplňování požadavků musíte být písemně upozorněni a vyzváni k jejich odstranění. 

Zaměstnanec porušuje své povinnosti

Zaměstnavatel vám může dát výpověď, pokud: 

  • najde důvody, pro které by s vámi mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, 
  • pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vámi vykonávané práci, 
  • pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci (podmínkou je, abyste byli v posledních šesti měsících písemně upozorněni na možnost výpovědi), 
  • porušíte-li zvlášť hrubým způsobem jinou povinnost zaměstnance, 
  • pokud jste byli pravomocně odsouzeni pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok, nebo jste byli pravomocně odsouzeni pro úmyslný trestný čin spáchaný, a to při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců.

Je zřejmé, že u těchto výpovědních důvodů není nárok na odstupné.

Dohoda o ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele

Již v předchozích článcích jsme si říkali, že dohoda je možnou formou ukončení pracovního poměru. Z názvu vyplývá, že se s vámi musí zaměstnavatel na všech detailech dohody domluvit. Zaměstnavatel vás nesmí do dohody nutit. 

V dohodě mohou ale i nemusí být uvedeny důvody, které vedou ke skončení pracovního poměru. Pokud se jedná o důvody, jako je například péče o blízkou osobu, trvejte na tom, aby tam důvod byl uveden; budete mít vyšší podporu v nezaměstnanosti

Dohodu lze použít i v případě, že máte nárok na odstupné. Tato skutečnost musí být v dohodě uvedena. 

Dohoda o ukončení pracovního poměru musí být vždy písemná. Pokud se dohodnete jen ústně, není skončení pracovního poměru platné. 

Vše o ukončení pracovního poměru dohodou jsme shrnuli v článku Jak ukončit práci na dohodu + v článku najdete vzor zdarma.

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době ze strany zaměstnavatele

Zkušební doba je období, při kterém si vy i váš zaměstnavatel ověřujete, zda má vzájemná spolupráce budoucnost, zda budou naplněna vaše vzájemná očekávání. 

Stejně jako vy i váš zaměstnavatel může zrušit pracovní poměr ve zkušební době. Takové zrušení musí být písemné. Může, ale nemusí obsahovat důvody ukončení spolupráce. 

Zákoník práce určuje výjimku, že zaměstnavatel nesmí ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance.

Pracovní poměr skončí dnem, kdy dojde k doručení zrušení pracovního poměru, není-li v něm uveden den pozdější. 

Dejte si pozor na to, že vaše zkušební doba se prodlužuje o celodenní překážky a to včetně vaší dovolené. Vaše zkušební doba tedy nemusí trvat tři měsíce, ale může se o celodenní nepřítomnost prodloužit. 

Pokud potřebujete více informací o zrušení pracovního poměru ve zkušební době, přečtěte si článek Jak na výpověď ve zkušební době.

Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele

Zákoník práce vašemu zaměstnavateli dává dvě možnosti, kdy může okamžitě zrušit váš pracovní poměr. Zaměstnavatel může okamžitě zrušit pracovní poměr ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy se o důvodu k okamžitému zrušení dozvěděl, nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy tento důvod vznikl. 

Prvním důvodem je, pokud z vaší strany dojde k porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů při plnění pracovních úkolů a to zvlášť hrubým způsobem. Intenzitu porušení vždy zkoumá soud. Pro ilustraci uveďme, že se jedná například o fyzické napadení kolegy, krádež majetku zaměstnavatele, a podobné. 

Druhým důvodem, který váš zaměstnavatel může využít, je, pokud došlo k vašemu odsouzení pro úmyslný trestní čin a byli jste pravomocně odsouzeni. V tomto případě může zaměstnavatel volit mezi okamžitým zrušením a výpovědí. 

Zaměstnavatel nesmí okamžitě zrušit pracovní poměr s těhotnou zaměstnankyní, zaměstnankyní na mateřské dovolené, zaměstnancem nebo zaměstnankyní, kteří čerpají rodičovskou dovolenou.

Pokud Vás spíše zajímá, jak Vy můžete okamžitě zrušit pracovní poměr, přečtěte si článek Jak dát výpověď pracovní smlouvy a vzor zdarma.

Aktuální nabídka práce

Kdy vám zaměstnavatel výpověď dát nesmí

Zákoník práce ochraňuje zaměstnance, kteří jsou v takzvané ochranné době (nemocní, těhotné ženy, ženy na mateřské dovolené, rodič na rodičovské dovolené a podobně), a ty, kteří plní povinnosti vůči společnosti (veřejná funkce, vojenské cvičení). 

Tito jsou před výpovědí chráněni. A to i v případě, že zaměstnavatel má důvody, pro které by vám výpověď dát mohl.

 

Publikováno 24. srpna 2022

To nejzajímavější vám zašleme

Povězte nám, jaká oblast vás zajímá?

Jenpráce.cz - Poradna
Zaregistrováním se k odběru zajímavosti a tipů ze světa práce na e-mail udělujete správci své osobní údaje za účelem zasílání informací. V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace o zpracování údajů společností Coweo Technologies s.r.o., se sídlem Škrétova 490/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 05157552 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů poverenec@everyregard.one, informace jsou k dispozici na Zásady ochrany osobních údajů.

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Vše o ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Jak požádat zaměstnavatele o studijní volno

Jak požádat zaměstnavatele o studijní volno

Víte, že nárok na studijní volno ze zákona nemáte? Zákoník práce studijní volno nezaručuje. Vždy musíte mít souhlas svého zaměstnavatele. Zjistěte, jak správně zaměstnavatele požádat o studijní volno. Přidáme i tipy, jak postupovat, když chcete…
Jak zaměstnanci oznámit výpověď

Jak zaměstnanci oznámit výpověď

Jen správně doručená výpověď je platná, začíná běžet výpovědní doba a je jasně dané datum skončení pracovního poměru zaměstnance. Pojďme se podívat na to, jak se připravit na předání výpovědi, jak by samotné předání výpovědi mělo proběhnout. Jaké…
Vše, co potřebujete znát o práci v noci

Vše, co potřebujete znát o práci v noci

Práce v noci je specificky upravena v zákoníku práce a ukládá vašemu zaměstnavateli řadu povinností. Právnickou řeč jsme pro vás zlidštili a zjistíte, co to je práce v noci, jaká je minimální výše příplatku za práci v noci, jak musí váš…
Vše o okamžité výpovědi pro personalisty + vzor

Vše o okamžité výpovědi pro personalisty + vzor

Dozvíte se, v jakých případech může zaměstnavatel využít institut okamžitého zrušení pracovního poměru. Detailně se zaměříme na zvlášť hrubé porušení povinností. Prozradíme, kolik neomluvených absencí musí mít zaměstnanec, abyste mohli přistoupit k…
Zjistěte, kdy máte nárok na náhradní volno

Zjistěte, kdy máte nárok na náhradní volno

Víte, jaký je rozdíl mezi náhradním volnem a placeným volnem? Zjistěte, kdy máte nárok na náhradní volno, jak na náhradní volno nahlíží zákoník práce a ukážeme vám konkrétní případy, které mohou nastat, tedy kdy máte nárok na náhradní volno za práci…
Smluvní pokuta - jak ji správně nastavit

Smluvní pokuta - jak ji správně nastavit

Smluvní pokuty jsou ve smlouvách, a to i pracovních, ukotveny pro případ porušení konkrétní povinnosti. Smluvní pokuta při odstoupení od smlouvy musí být uhrazena, je-li smluvní pokuta správně definována. Ukážeme vám, jak správně zakotvit smluvní…
Odbory - proč a jak je založit

Odbory - proč a jak je založit

Povíme vám vše, co potřebujete vědět o odborech. Dozvíte se, proč založit odbory a jak je založit, jak probíhá vyjednávání s vaším zaměstnavatelem, aby došlo k uzavření kolektivní smlouvy a mnoho dalšího.
Co personalista musí znát o náhradě škody + vzor

Co personalista musí znát o náhradě škody + vzor

Probereme vše o náhradě škody, jaký postup při vzniku škody by měl zaměstnavatel zvolit, kdy je nutné zahrnout i odborovou organizaci. Dozvíte se, kdy se uplatní náhrada škody za poškození věci nebo za poškození dobré pověsti zaměstnavatele. Jaké…
Za darování krve máte nárok na placené volno

Za darování krve máte nárok na placené volno

Bezúplatné darování krve je úctyhodná činnost každého dárce. Proto i zákoník práce na dárce myslí a přiznává jim za darování krve nárok na volno z práce, a to dokonce volno placené. Ukážeme vám, jak správně svou nepřítomnost v práci nahlásit a jaké…
Přehledně: překážka na straně zaměstnavatele

Přehledně: překážka na straně zaměstnavatele

Probereme zákoníkem práce definované překážky na straně zaměstnavatele, včetně výše náhrady mzdy pro dotčené zaměstnance a výpočtu této náhrady. Ukážeme si i specifické případy, jak nastavit překážky na straně zaměstnavatele v případě čerpání…
Návštěva lékaře v pracovní době a další překážky

Návštěva lékaře v pracovní době a další překážky

Stane se to velkému množství zaměstnanců –⁠ musíte k lékaři, který nemá volno brzy ráno nebo pozdě večer, musíte tedy lékaře navštívit ve své pracovní době. Ukážeme vám, co říká zákoník práce na téma návštěva lékaře v pracovní době. Zákoník práce a…
Vše o nemoci z povolání pro personalisty

Vše o nemoci z povolání pro personalisty

Prohlubte si své znalosti o nemoci z povolání. Kromě definice nemoci z povolání a základního legislativního rámce si ukážeme postup při posouzení nemoci z povolání a dozvíte se, jak je to s odškodněním. S nemocí z povolání souvisejí i povinnosti…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2023 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena