Novinky v zákoníku práce 2023: velký přehled změn

S příchodem nového roku souvisí i legislativní změny. Rádi bychom vám usnadnili orientaci v chystaných novinkách. Proto v daném článku si představíme základní připravované změny roku 2023 spojené s pracovním trhem.

Co přinese rok 2023 za změny v oblasti práce

Ministerstvo práce a sociálních věcí chce podporovat produktivitu a efektivitu práce díky flexibilnějším pracovním úvazkům, zvyšováním odbornosti pracovníků i digitalizací v oblasti pracovněprávních vztahů.

V příštím roce nás tak mohou čekat změny v rámci zákoníku práce, které se dotknou jak zaměstnanců, tak i firem samotných. Ne všechny jsou již schválené a prošly legislativním procesem, proto se očekává, že účinnost některých z nich nabyde pravděpodobně v první polovině roku 2023. 

Pojďme si představit, co vše se v novém roce může pracovníků a zaměstnavatelů dotknout. 

Aktuální nabídka práce

Sleva na pojistném sociálního pojištění

Od 1.1.2023 budou zaměstnavatelé moci dle novely zákoníku práce využít slevy na sociálním pojištění u vybrané skupiny zaměstnanců, kteří budou pracovat 8 až 30 hodin týdně. Týkat se to bude především:

 • pracovníků, kteří jsou mladší 21 let nebo starší 55 let,
 • zaměstnanců, kteří studují nebo čerstvě absolvovali rekvalifikaci,
 • osob, které pečují o dítě mladší 10 let,
 • nebo osob se zdravotním postižením.

Sleva se bude odečítat od sociálního pojištění hrazeného zaměstnavatelem a to ve výši 5 % z vyměřovacího základu zaměstnance. Cena sociálního pojištění se tak sníží.

Podpora zaměstnanců starších 55 let

Tisková zpráva MPSV uvádí, že pro osoby v předdůchodovém věku se stát díky novele zákoníku práce bude snažit vytvořit motivující podmínky pro výkon práce a to posléze i v době, kdy by již měli nárok na čerpání důchodu - pokud tedy zaměstnavatel i zaměstnanec budou chtít nadále vzájemně spolupracovat. Podle návrhu MPSV na změnu zákoníku práce by od července 2023 mohli pracující senioři platit nižší cenu sociálního pojištění, což povede ke zvýšení čistého výdělku.

Pevná pravidla pro home office

Předpokládá se, že se vláda bude v následujících týdnech zabývat podmínkami pro práci na home office - tedy práci z domova, která se stává čím dál více populárnější. Návrh na vytvoření definice práce na home office 2023 bude v rámci novely zákoníku práce cílit zejména na:

 • těhotné zaměstnankyně,
 • lidi, kteří pečují o dítě do 9 let,
 • pracovníků, kteří pečují o osobu závislou na péči jiné fyzické osoby.

Pokud těmto pracovníkům zaměstnavatel nevyhoví jejich žádosti o práci z domácího prostředí, bude povinností zaměstnavatele své rozhodnutí písemně zdůvodnit.

Nově dle zákoníku práce 2023 by se měla také dohoda o home office sjednávat písemn. A pokud by nedošlo k uzavření dohody, vystavuje se zaměstnavatel pokutě až do výše 1 milionu Kč.

Jak uvádí jeden z našich zdrojů, zaměstnanci budou mít nárok na paušál ve výši 2,80 Kč za každou hodinu odpracované práce z domova, který bude sloužit na pokrytí nákladů - zejména energie. Pokud by tedy takový pracovník vykonával celý měsíc práci na home office, náležela by mu finanční náhrada přibližně ve výši 450 Kč (v závislosti na počtu odpracovaných dní v daném měsíci), z které již nebude odvádět daň z příjmu.

Zaměstnavatelé si tento paušál budou moci odečíst z nákladů a firmám přibude možnost ve specifických situacích dokonce home office nařídit bez nutnosti písemné dohody. Může se jednat především o skutečnosti, kdy je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců - jako například v době virové pandemie, nebo v případě živelní pohromy.

Dovolená a ošetřovné pro pracovníky vykonávající práci na DPP a DPČ

Zatím v připomínkovém řízení se nachází novela zákoníku práce 2023, v rámci které zaměstnavatelé budou muset nově poskytovat dovolenou pracovníkům na dohody o provedení práce (DPP)o pracovní činnosti (DPČ). Dovolená na DPP a DPČ tedy výrazně ovlivní administrativu zaměstnavatele.

Pro dovolenou na DPP a DPČ se bude vycházet z týdenní pracovní doby, které dle novely zákoníku práce 2023 bude vypadat takto:

 • u DPP je ve hře návrh, aby pracovní doba byla pro účely dovolené stanovena na 10 hodin týdně,
 • u DPČ se pro výpočet dovolené bude vycházet z pracovní doby sjednané ve smlouvě, maximálně však 20 hodin týdně.

Nárok na ošetřovné u DPP nebo DPČ by měli nově získat ti, jejichž smlouva zakládá účast na nemocenském pojištění. Tedy pokud si pracovníci vydělají touto formou nad rámec zákonných limitů (u DDP se jedná o částku od 10 001 Kč a u DPČ o výdělek od 3 500 Kč). 

Ostatní podmínky pro dovolenou na DPP a DPČ i ošetřovné u tzv. “dohodářů” by měly zůstat stejné jako u standardního typu pracovního poměru. 

Je také možné, že řízením projde návrh novely zákoníku práce na vyplácení příplatků za práci ve svátek a o víkendu, příplatek za noční práci i za práci ve ztížených pracovních podmínkách pro tyto typy pracovních úvazků.

Novela zákoníku práce rovněž zahrnuje povinnost zaměstnavatele hlásit týdenní rozpis práce, který musí být předán zaměstnanci pracujícím na DPP nebo DPČ s týdenním předstihem.

Nové kurzy v rámci projektu iRekvalifikace

Pod záštitou MPSV se v letech 2023 až 2025 rozšíří projekt iRekvalifikace. Ten bude zacílen na digitální dovednosti a poskytne široké spektrum kurzů pro zvýšení kvalifikace na novém e-shopu.

Pracovní smlouva elektronicky

V rámci zjednodušení doručování pracovněprávních dokumentů chce novela zákoníku práce 2023 ustanovit možnost zasílat vybranou dokumentaci přes e-mail či datovou schránku. To by se mělo týkat uzavření pracovní smlouvy elektronicky, dále dodatku k pracovní smlouvě nebo dohody o skončení pracovního poměru poslané elektronickou formou. V těchto případech postačí elektronický podpis.

Přísnější pravidla pro doručování a požadavek vyšší úrovně elektronického podpisu zůstane pouze pro dokumenty na základě jednostranného jednání, odvolání z funkce a vzdání se vedoucího místa, mzdový výměr a záznam o porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance.

U pracovní smlouvy uzavřené e-mailem nebo přes datovou schránku bude možnost odstoupit do 7 dnů od jejího doručení, avšak jen v případě, že ze strany zaměstnance nedošlo k začátku výkonu práce.

Změna v rodičovské dovolené

Zaměstnanci - tedy konkrétně novopečení tatínci - budou nově dle zákoníku práce muset o rodičovskou dovolenou zaměstnavatele písemně požádat.

Upřesnění podmínek pro nepřetržitý odpočinek

Nově dle zákoníku práce 2023 by se nepřetržitý odpočinek neměl definovat jako období mezi směnami, ale jako celodenní pauza. Rozhodující tedy bude 24 po sobě jdoucích hodin, nikoliv doba mezi koncem jedné směny a začátkem další směny.

Rozšíření povinnosti zaměstnavatele informovat zaměstnance

K povinnosti zaměstnavatele 2023 přibyde nutnost rozšířit okruhu informací, které bude muset poskytnout pracovníkovi písemně zvlášť, pokud tyto informace nebudou zakotvené v pracovní smlouvě.

Jedná se například o:

Zkracuje se také doba pro poskytnutí těchto informací z 1 měsíce na 7 dní.

Pokud bude zaměstnanec vyslán do zahraničí, bude povinností zaměstnavatele písemně informovat pracovníka o:

 • státu, v němž má být práce vykonávána, 
 • době vyslání do zahraničí, 
 • měně, ve které mu bude vyplácena mzda, 
 • peněžité nebo věcné náhradě poskytovaném zaměstnavatelem,
 • tom, zda a za jakých podmínek je zajištěn návrat zaměstnance,
 • právních předpisech členského státu EU s odkazem na oficiální webovou stránku daného státu.
Aktuální nabídka práce

Změna ve zdravotních prohlídkách

S účinností od ledna 2023 se dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví mění povinnost absolvovat pravidelné lékařské prohlídky. Nově budou muset pravidelné pracovně-lékařské prohlídky nezbytně podstupovat pouze zaměstnanci vykonávající práci v rizikových kategoriích a tam, kde dochází k ohrožení zdraví. Tato změna se však nedotkne vstupních prohlídek, které slouží k posouzení, zda je pracovník vůbec schopen výkonu práce na dané pozici

 

Publikováno 28. prosince 2022

To nejzajímavější vám zašleme

Povězte nám, jaká oblast vás zajímá?

Jenpráce.cz - Poradna
Zaregistrováním se k odběru zajímavosti a tipů ze světa práce na e-mail udělujete správci své osobní údaje za účelem zasílání informací. V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace o zpracování údajů společností Coweo Technologies s.r.o., se sídlem Škrétova 490/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 05157552 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů poverenec@everyregard.one, informace jsou k dispozici na Zásady ochrany osobních údajů.

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Novinky v zákoníku práce 2023: velký přehled změn

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Jak požádat zaměstnavatele o studijní volno

Jak požádat zaměstnavatele o studijní volno

Víte, že nárok na studijní volno ze zákona nemáte? Zákoník práce studijní volno nezaručuje. Vždy musíte mít souhlas svého zaměstnavatele. Zjistěte, jak správně zaměstnavatele požádat o studijní volno. Přidáme i tipy, jak postupovat, když chcete…
Jak zaměstnanci oznámit výpověď

Jak zaměstnanci oznámit výpověď

Jen správně doručená výpověď je platná, začíná běžet výpovědní doba a je jasně dané datum skončení pracovního poměru zaměstnance. Pojďme se podívat na to, jak se připravit na předání výpovědi, jak by samotné předání výpovědi mělo proběhnout. Jaké…
Vše, co potřebujete znát o práci v noci

Vše, co potřebujete znát o práci v noci

Práce v noci je specificky upravena v zákoníku práce a ukládá vašemu zaměstnavateli řadu povinností. Právnickou řeč jsme pro vás zlidštili a zjistíte, co to je práce v noci, jaká je minimální výše příplatku za práci v noci, jak musí váš…
Vše o okamžité výpovědi pro personalisty + vzor

Vše o okamžité výpovědi pro personalisty + vzor

Dozvíte se, v jakých případech může zaměstnavatel využít institut okamžitého zrušení pracovního poměru. Detailně se zaměříme na zvlášť hrubé porušení povinností. Prozradíme, kolik neomluvených absencí musí mít zaměstnanec, abyste mohli přistoupit k…
Zjistěte, kdy máte nárok na náhradní volno

Zjistěte, kdy máte nárok na náhradní volno

Víte, jaký je rozdíl mezi náhradním volnem a placeným volnem? Zjistěte, kdy máte nárok na náhradní volno, jak na náhradní volno nahlíží zákoník práce a ukážeme vám konkrétní případy, které mohou nastat, tedy kdy máte nárok na náhradní volno za práci…
Smluvní pokuta - jak ji správně nastavit

Smluvní pokuta - jak ji správně nastavit

Smluvní pokuty jsou ve smlouvách, a to i pracovních, ukotveny pro případ porušení konkrétní povinnosti. Smluvní pokuta při odstoupení od smlouvy musí být uhrazena, je-li smluvní pokuta správně definována. Ukážeme vám, jak správně zakotvit smluvní…
Odbory - proč a jak je založit

Odbory - proč a jak je založit

Povíme vám vše, co potřebujete vědět o odborech. Dozvíte se, proč založit odbory a jak je založit, jak probíhá vyjednávání s vaším zaměstnavatelem, aby došlo k uzavření kolektivní smlouvy a mnoho dalšího.
Co personalista musí znát o náhradě škody + vzor

Co personalista musí znát o náhradě škody + vzor

Probereme vše o náhradě škody, jaký postup při vzniku škody by měl zaměstnavatel zvolit, kdy je nutné zahrnout i odborovou organizaci. Dozvíte se, kdy se uplatní náhrada škody za poškození věci nebo za poškození dobré pověsti zaměstnavatele. Jaké…
Za darování krve máte nárok na placené volno

Za darování krve máte nárok na placené volno

Bezúplatné darování krve je úctyhodná činnost každého dárce. Proto i zákoník práce na dárce myslí a přiznává jim za darování krve nárok na volno z práce, a to dokonce volno placené. Ukážeme vám, jak správně svou nepřítomnost v práci nahlásit a jaké…
Přehledně: překážka na straně zaměstnavatele

Přehledně: překážka na straně zaměstnavatele

Probereme zákoníkem práce definované překážky na straně zaměstnavatele, včetně výše náhrady mzdy pro dotčené zaměstnance a výpočtu této náhrady. Ukážeme si i specifické případy, jak nastavit překážky na straně zaměstnavatele v případě čerpání…
Návštěva lékaře v pracovní době a další překážky

Návštěva lékaře v pracovní době a další překážky

Stane se to velkému množství zaměstnanců –⁠ musíte k lékaři, který nemá volno brzy ráno nebo pozdě večer, musíte tedy lékaře navštívit ve své pracovní době. Ukážeme vám, co říká zákoník práce na téma návštěva lékaře v pracovní době. Zákoník práce a…
Vše o nemoci z povolání pro personalisty

Vše o nemoci z povolání pro personalisty

Prohlubte si své znalosti o nemoci z povolání. Kromě definice nemoci z povolání a základního legislativního rámce si ukážeme postup při posouzení nemoci z povolání a dozvíte se, jak je to s odškodněním. S nemocí z povolání souvisejí i povinnosti…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2023 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena