Kdy máte nárok na odstupné a v jaké výši?

Poradíme vám, kdy máte nárok na odstupné dle zákoníku práce. Jak se počítá výše odstupného, jaké se odvádějí povinné odvody. Vše si ukážeme na konkrétních příkladech. V článku naleznete i případy, kdy nárok na odstupné nevzniká, nebo zaniká.

Odstupné dle zákoníku práce

Zákoník práce odstupné definuje velmi jasně, ukládá zaměstnavateli povinnost zaplatit vám odstupné v níže uvedených případech, protože jste se dostali do tíživé situace, když jste bez svého zavinění přišli o zaměstnání. 

Současně uvádí i výši odstupného, kterou vám zaměstnavatel musí vyplatit. Je samozřejmě možné, že váš zaměstnavatel vám vyplatí vyšší odstupné, než mu určuje zákoník práce.

Aktuální nabídka práce

Kdy vzniká nárok na odstupné

Nárok na odstupné vám vznikne, pokud jste dostali od svého zaměstnavatele výpověď nebo jste se domluvili na podpisu dohody podle § 52 písm. a) až c):

  • ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část;
  • přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část;
  • stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách.

Základním pravidlem je, že nárok na odstupné při výpovědi či dohodě o skončení pracovního poměru vzniká, pokud je splněna jedna z výše uvedených podmínek. Pokud se sami rozhodnete skončit pracovní poměr, nárok na odstupné nevzniká.

Z předchozího článku víme, že neexistuje výpověď dohodou, odstupné nemá vliv na to, zda jste se zaměstnavatelem podepsali výpověď nebo dohodu o skončení pracovního poměru, pokud je v dokumentu uveden správný paragraf zákoníku práce, který dává zaměstnavateli povinnost zákonné odstupné vyplatit. Tím paragrafem je § 52 písm. a) až c), případně písmeno d), pokud se jedná o zdravotní důvody.

Odstupné výpočet

Ve výše popsaných případech vám vzniká nárok na odstupné ve výši minimálně:

  • jednonásobku vašeho průměrného výdělku, jestliže váš pracovní poměr trval méně než jeden rok;
  • dvojnásobku vašeho průměrného výdělku, jestliže váš pracovní poměr trval alespoň jeden rok a méně než dva roky;
  • trojnásobku vašeho průměrného výdělku, jestliže váš pracovní poměr trval alespoň dva roky.

Specifickým případem je výpověď, kterou můžete dostat podle § 52 písm. d), tj. pokud již nadále nemůžete konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí. V těchto případech vám náleží odstupné ve výši dvanáctinásobku vašeho průměrného výdělku.

Nárok na odstupné máte vždy ve výše popsaných případech. A to i v případě, že si novou práci najdete hned, nebo se například rozhodnete začít podnikat.

Z čeho se počítá odstupné

Pro účely výpočtu výše odstupného se průměrným výdělkem rozumí průměrný měsíční výdělek za předchozí kalendářní čtvrtletí. Průměrný výdělek se tedy zjišťuje vždy k 1. lednu, 1. dubnu, 1. červenci a 1. říjnu.

Při dlouhodobé nemoci, kdy jste pobírali nemocenskou, vám odstupné bude vypočítáno z předpokládaného výdělku, hrubé mzdy, které byste pravděpodobně dosáhli, pokud byste pracovali po celou dobu.

Odstupné po rodičovské dovolené se vypočítá stejným způsobem, použije se předpokládaný výdělek.

Odstupné kalkulačka

K dispozici je online kalkulačka, která výši vašeho odstupného vypočítá.

Odstupné a odvody

Jak se daní odstupné, podléhá odstupné zdanění? Z odstupného zaplatíte pouze daň z příjmu. A to i v případě, že váš zaměstnavatel vám vyplatí vyšší částky, než na které máte ze zákona nárok; pojistné se ze zákonem definovaného odstupného neplatí, a to bez ohledu na jeho výši.

Odstupné se nezapočítává do průměrného výdělku zjišťovaného pro pracovněprávní účely.

Odstupné vám zaměstnavatel vyplatí po skončení pracovního poměru v nejbližším výplatním termínu, pokud se společně písemně nedohodnete na výplatě odstupného v den skončení pracovního poměru, případně na pozdějším termínu vyplacení.

Jestliže jde o takzvané "smluvní odstupné", tj. odstupné, které nemá zaměstnavatel povinnost vám zaplatit, ale společně jste se na této platbě domluvili, pak se jedná o příjem, ze kterého vám bude sražena daň z příjmů, společně s pojistným na sociální a zdravotní pojištění.

Kdy není nárok na odstupné

Pokud byste se v průběhu výpovědní doby dopustili zvlášť hrubého porušení povinností, může s vámi váš zaměstnavatel pracovní poměr okamžitě zrušit. V takovém případě vám nárok na odstupné nevznikne, i když vám dříve byla doručena výpověď z pracovního poměru například pro nadbytečnost.

Cílem odstupného je propuštěnému zaměstnanci pomoci finančně zvládnout období, kdy je bez práce. Pokud začnete opět pracovat u původního zaměstnavatele, který vám odstupné vyplatil, musíte vrátit celé odstupné nebo jeho poměrnou část. Záleží na době, kdy se k původnímu zaměstnavateli vrátíte.

Pokud jste dostali odstupné ve výši trojnásobku průměrné měsíční odměny a vrátíte se k původnímu zaměstnavateli po jednom měsíci, musíte vrátit odstupné ve výši dvojnásobku vaší průměrné odměny. Povinnost vrátit celé odstupné nebo jeho poměrnou část je v případě, že se vrátíte k původnímu zaměstnavateli a podepíšete pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti, a to bez ohledu na výši výdělku. Při uzavření dohody o provedení práce povinnost vracet odstupné nevzniká.

Právo na odstupné nemají zaměstnanci, jejichž pracovní poměr zanikl smrtí zaměstnavatele.

Konkrétní případy

Pojďme se podívat na konkrétní případy.

Odstupné a nemocenská

Když onemocníte v průběhu výpovědní lhůty nebo v takzvané ochranné lhůtě, tj. 7 dnů po skončení pracovního poměru, máte nárok na nemocenské dávky. Na výplatu odstupného nemá vaše nemoc žádný vliv. Jinými slovy, máte na odstupné plný nárok.

Odstupné při odmítnutí jiné pozice

Může se stát, že váš zaměstnavatel vám nebude chtít vyplatit zákonné odstupné například pro nemoc z povolání či pracovní úraz. Zaměstnavatel vám nabídne jinou pozici. Při změně pracovní pozice odstupné nárokovat můžete, pokud vám zaměstnavatel nabízí pozici, která není ve vaší stávající pracovní smlouvě, máte právo pozici odmítnout a trvat na vyplacení odstupného.

Pokud nabízená pozice bude odpovídat té, kterou máte ve své pracovní smlouvě (stejný druh práce a stejné místo výkonu práce), znamenalo by to, že vám zaměstnavatel v souladu s § 38 zákoníku práce přiděluje práci dle pracovní smlouvy. V takovém případě vzniká povinnost práci vykonávat, a při ukončení pracovního poměru by nárok na odstupné nevznikl.

Odstupné a nárok na podporu v nezaměstnanosti

Nárok na odstupné, resp. jeho vyplacená výše, má vliv rovněž na poskytování podpory v nezaměstnanosti. Pokud vám bylo vyplaceno odstupné, poskytne se vám podpora v nezaměstnanosti až po uplynutí doby, která se určí podle počtu násobků průměrného výdělku, z nichž byla odvozena minimální výše odstupného. Jinými slovy, jestliže jste dostali odstupné ve výši trojnásobku vašeho průměrného výdělku, nebudete první tři měsíce mít nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Tím však není dotčeno poskytování podpory v nezaměstnanosti po celou dobu stanovenou zákonem.

Aktuální nabídka práce

Shrnutí

Častým způsobem ukončení pracovního poměru je výpověď, a odstupné je vyplaceno po skončení pracovního poměru. Je možné, že právě vy dostanete od svého zaměstnavatele výpověď z organizačních důvodů, odstupné i vám náleží v zákonné výši. Stejně tak v případě výpovědi pro nadbytečnost, odstupné vám bude vyplaceno za výše uvedených podmínek.

Pokud se se zaměstnavatelem domluvíte a bude vzájemně podepsána dohoda o rozvázání / ukončení pracovního poměru, odstupné vám taktéž bude vyplaceno, bude-li v dohodě zmíněn správný paragraf zákoníku práce.

Při ukončení pracovního poměru dohodou odstupné vám taktéž náleží, bude-li v dohodě zmíněn správný paragraf zákoníku práce. Jinými slovy, pokud na odstupné máte nárok, můžete po vzájemné dohodě se zaměstnavatelem podepsat dokument “dohoda o rozvázání pracovního poměru”, odstupné vám bude vyplaceno s poslední mzdou, pokud jste se nedomluvili jinak.

 

Publikováno 9. srpna 2022

To nejzajímavější vám zašleme

Povězte nám, jaká oblast vás zajímá?

Jenpráce.cz - Poradna
Zaregistrováním se k odběru zajímavosti a tipů ze světa práce na e-mail udělujete správci své osobní údaje za účelem zasílání informací. V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace o zpracování údajů společností Coweo Technologies s.r.o., se sídlem Škrétova 490/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 05157552 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů poverenec@everyregard.one, informace jsou k dispozici na Zásady ochrany osobních údajů.

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Kdy máte nárok na odstupné a v jaké výši?

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

TOP 10 HR konferencí a událostí v Česku

TOP 10 HR konferencí a událostí v Česku

Seznamte se s nejlepšími HR událostmi roku! Představujeme vám TOP 10 konferencí a setkání zaměřených na lidské zdroje, kde můžete získat aktuální informace, sdílet zkušenosti a navázat nové kontakty v oboru. Nepropásněte příležitost být v centru…
Vzdělávání v HR - TOP 10 magazínů

Vzdělávání v HR - TOP 10 magazínů

V tomto článku jsme pro vás připravili přehled TOP 10 magazínů o HR vzdělávání, které zaujímají přední příčky nejen díky své návštěvnosti, ale především díky kvalitnímu obsahu, který skutečně vzdělává a inspiruje. Pojďte s námi objevit ty nejlepší…
Jak na hromadné propouštění zaměstnanců

Jak na hromadné propouštění zaměstnanců

Ukážeme vám postup vhodný při hromadném propouštění zaměstnanců. Zaměříme se na povinnosti zaměstnavatele, aby hromadné propouštění nebylo možné napadnout.
Jak požádat zaměstnavatele o studijní volno

Jak požádat zaměstnavatele o studijní volno

Víte, že nárok na studijní volno ze zákona nemáte? Zákoník práce studijní volno nezaručuje. Vždy musíte mít souhlas svého zaměstnavatele. Zjistěte, jak správně zaměstnavatele požádat o studijní volno. Přidáme i tipy, jak postupovat, když chcete…
Jak zaměstnanci oznámit výpověď

Jak zaměstnanci oznámit výpověď

Jen správně doručená výpověď je platná, začíná běžet výpovědní doba a je jasně dané datum skončení pracovního poměru zaměstnance. Pojďme se podívat na to, jak se připravit na předání výpovědi, jak by samotné předání výpovědi mělo proběhnout. Jaké…
Vše, co potřebujete znát o práci v noci

Vše, co potřebujete znát o práci v noci

Práce v noci je specificky upravena v zákoníku práce a ukládá vašemu zaměstnavateli řadu povinností. Právnickou řeč jsme pro vás zlidštili a zjistíte, co to je práce v noci, jaká je minimální výše příplatku za práci v noci, jak musí váš…
Vše o okamžité výpovědi pro personalisty + vzor

Vše o okamžité výpovědi pro personalisty + vzor

Dozvíte se, v jakých případech může zaměstnavatel využít institut okamžitého zrušení pracovního poměru. Detailně se zaměříme na zvlášť hrubé porušení povinností. Prozradíme, kolik neomluvených absencí musí mít zaměstnanec, abyste mohli přistoupit k…
Zjistěte, kdy máte nárok na náhradní volno

Zjistěte, kdy máte nárok na náhradní volno

Víte, jaký je rozdíl mezi náhradním volnem a placeným volnem? Zjistěte, kdy máte nárok na náhradní volno, jak na náhradní volno nahlíží zákoník práce a ukážeme vám konkrétní případy, které mohou nastat, tedy kdy máte nárok na náhradní volno za práci…
Smluvní pokuta - jak ji správně nastavit

Smluvní pokuta - jak ji správně nastavit

Smluvní pokuty jsou ve smlouvách, a to i pracovních, ukotveny pro případ porušení konkrétní povinnosti. Smluvní pokuta při odstoupení od smlouvy musí být uhrazena, je-li smluvní pokuta správně definována. Ukážeme vám, jak správně zakotvit smluvní…
Odbory - proč a jak je založit

Odbory - proč a jak je založit

Povíme vám vše, co potřebujete vědět o odborech. Dozvíte se, proč založit odbory a jak je založit, jak probíhá vyjednávání s vaším zaměstnavatelem, aby došlo k uzavření kolektivní smlouvy a mnoho dalšího.
Co personalista musí znát o náhradě škody + vzor

Co personalista musí znát o náhradě škody + vzor

Probereme vše o náhradě škody, jaký postup při vzniku škody by měl zaměstnavatel zvolit, kdy je nutné zahrnout i odborovou organizaci. Dozvíte se, kdy se uplatní náhrada škody za poškození věci nebo za poškození dobré pověsti zaměstnavatele. Jaké…
Za darování krve máte nárok na placené volno

Za darování krve máte nárok na placené volno

Bezúplatné darování krve je úctyhodná činnost každého dárce. Proto i zákoník práce na dárce myslí a přiznává jim za darování krve nárok na volno z práce, a to dokonce volno placené. Ukážeme vám, jak správně svou nepřítomnost v práci nahlásit a jaké…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2023 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena